Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zgromadzenia publiczne » Zgromadzenia publiczne - informacje

Gdzie złożyć zawiadomienie?

Stanowisko  ds. obywatelskich, jest właściwe do złożenia zawiadomienia o planowanym zgromadzeniu publicznym jedynie w sytuacji, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie  będzie powodować utrudnienia i  zmiany w  organizacji ruchu drogowego.

W przypadku zgromadzeń niepowodujących utrudnień i konieczności zmian w organizacji ruchu drogowego, właściwym jest stanowisko ds. oświaty, sportu, kultury i obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego

Termin złożenia zawiadomienia.

Nie wcześniej niż 30 dni i nie krótszy niż 6 dni przed planowanym zgromadzeniem.

 I. Wymagane dokumenty w przypadku zgłoszenia zawiadomienia do stanowiska do spraw obywatelskich:

1. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego powinno zawierać:

a)   imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z tą osobą;

b)  imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim;

c)  cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

d)  datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania,  przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

e)  informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

2. Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

a)  pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia, a gdy zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia wniesiono za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu. Zgoda stanowi załącznik do zawiadomienia.

b)  zdjęcie organizatora zgromadzenia lub zdjęcie  przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

3. W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia wniesionego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu

Miejsce złożenia dokumentów

Organizator zgromadzenia publicznego, na terenie miasta Sulmierzyce, zobowiązany jest złożyć zawiadomienie  w jeden z wybranych  sposobów:

a)   pisemnie lub ustnie do protokołu na stanowisku do spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach,  ul. Rynek 11, pokój Nr 2
(informacje: tel. 62 72 23 201), 
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

b)   za pomocą faksu nr  62 7223 475,

c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej używając elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl - WYŁĄCZNIE osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP lub przez elektroniczna skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach -WYŁĄCZNIE osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Opłaty

Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Organizator zgromadzenia publicznego, zobowiązany jest złożyć zawiadomienie nie wcześniej niż 30 dni i nie krótszy niż 6 dni przed planowanym zgromadzeniem.

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym podlega badaniu jego zgodności z prawem oraz w aspekcie zagrożenia życia, zdrowia  lub mienia w znacznych rozmiarach.

W przypadku zaistnienia zagrożeń zgromadzenia, gdy jego cel lub odbycie naruszają przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach lub ustaw karnych albo jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach, organ gminy   zakazuje zgromadzenia, wydając decyzję nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, którą udostępnia niezwłocznie  na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu i jednocześnie   przekazuje ją  wraz z aktami sprawy  sądowi okręgowemu. 

Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy. Decyzję udostępnia się  przez 3 miesiące od dnia jej wydania z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach   (Dz. U. z 2015 r.  poz.1485).

Tryb odwoławczy

  1. Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
  2. Sąd okręgowy zawiadamia niezwłocznie organ gminy  o wniesieniu odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia przez udostępnienie informacji o wniesieniu odwołania na stronie podmiotowej sądu w Biuletynie Informacji Publicznej i informuje organizatora zgromadzenia oraz organ gminy  o terminie rozprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  3. Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia w postępowaniu nieprocesowym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wniesienia odwołania.
  4. Uczestnikami postępowania są wnoszący odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia i organ gminy. Niestawiennictwo uczestników nie tamuje rozpoznania sprawy.
  5. Sąd okręgowy doręcza niezwłocznie postanowienie, kończące postępowanie w sprawie wraz z uzasadnieniem uczestnikom postępowania, które podlega natychmiastowemu wykonaniu
  6. Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania zażalenie do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w terminie 24 godzin, wydając postanowienie, od którego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu

INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE ZGŁOSZONYCH ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH DOSTĘPNE SĄ W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ  URZĘDU MIEJSKIEGO W SULMIERZYCACH: bip.sulmierzyce.pl, w zakładce zgromadzenia publiczne  

II. Wymagane dokumenty w przypadku zgłoszenia zawiadomienia do Gminnego Ośrodka   Alarmowania::

Organizator zgromadzenia może stosować procedurę uproszczoną w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy z 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach w przypadku, gdy uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym,a w szczególności powodować zmiany jego organizacji.

W trybie uproszczonym organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Gminny Ośrodek Alarmowania, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia podając:

  • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
  • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
  • ewentualne zagrożenia, które mogą pojawić się w miejscu zgromadzenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia przekazuje się na adres poczty elektronicznej:  oc@sulmierzyce.pl

Opłaty

Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r.  poz. 1485)

 

ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM