Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zamówienia publiczne » Przetargi

Ogłoszenie o przetargu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (10/03/2017 14:45:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (10/03/2017 14:45:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/03/2017 14:45:43)
Ogłoszenie o wyniku przetargu

W dniu 03.03.2017 roku o godzinie 930 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce  przeprowadzono V przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż działki obręb Sulmierzyce nr 3810 o pow. 0,1200 ha zapisanej w KW  KZ1R/00022726/9    prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie.

W  przedmiotowym  postępowaniu  wadium złożył  1 podmiot.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości ustalona  została na kwotę  39 000,00 zł.

Działka została sprzedana za kwotę 39 390,00 zł. Nabywcą został Pan Krzysztof Gąsior.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (03/03/2017 14:36:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (10/03/2017 14:42:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/03/2017 14:42:51)
Ogłoszenie o wyniku przetargu

W dniu 03.03.2017 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce przeprowadzono V przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż działki obręb Sulmierzyce nr 3809 o pow. 0,1095 ha zapisanej w KW  KZ1R/00022726/9  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości ustalona  została na kwotę  35 600,00 zł.

W  przedmiotowym  postępowaniu przetargowym żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetarg unieważniono.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (03/03/2017 14:43:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (10/03/2017 14:43:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/03/2017 14:43:46)
Ogłoszenie o wyniku przetargu

W dniu 01marca 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce dokonano otwarcia ofert w pisemnym  przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości obręb Sulmierzyce składającej się z działek 3303/1, 3303/2 i 3313 dla której Sąd Rejonowy w Krotoszynie  prowadzi KW nr KZ1R/00040604/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 250 580,00 zł.

W  przedmiotowym  postępowaniu przetargowym żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetarg unieważniono.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (03/03/2017 14:35:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (10/03/2017 14:35:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/03/2017 14:35:45)
Ogłoszenie o przetargu

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn.  Dz. U. 2016 r. poz. 2147)

 

Burmistrz Sulmierzyc

ogłasza

I pisemny przetarg nieograniczony na  sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sulmierzyce składającej się z:

 

1)   Niezabudowanej działki gruntu o nr 3315, AM 21 o powierzchni 3.7200 ha, stanowiącej użytki: R-IVa o pow. 2.3670 ha. Ps-IV o pow.0.9600 ha i Ls-VI o pow. 0.3930 ha.

         W/w część nieruchomości położona jest przy ulicy Odolanowskiej  w Sulmierzycach (jed. ewid. 301201_1 Sulmierzyce). Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie księga wieczysta KZ1R/00040604/0.

Łączna powierzchnia części nieruchomości przeznaczona do sprzedaży wynosi 3.7200 ha.

Opis części nieruchomości stanowiącej  przedmiot sprzedaży:

Działka położona jest we wschodniej części miasta, posiada bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 444. Uzbrojenie: sieć energetyczna  wodociągowa, telefoniczna, znajduje się w pasie drogowym, przyłączy brak. Działka ma kształt wielokąta, działka nie jest ogrodzona. Potencjalny Inwestor we własnym zakresie zobowiązany będzie do uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci na włączenie planowanej inwestycji do istniejącej infrastruktury technicznej, po przedstawieniu zapotrzebowania na poszczególne media. Działka obciążona jest służebnością przesyłu na rzecz Contino Zeta Sp. z o.o. w Warszawie, polegającą na prawie położenia, wykonania, konserwacji, eksploatacji, modernizacji i rozbudowy urządzeń, o których mowa w art. 49 § Kodeksu cywilnego, to jest kabli energetycznych wraz z pozostałą infrastrukturą przemysłową, to jest ze wszystkimi urządzeniami i obiektami wymaganymi do ich użytkowania (w tym wraz z przewodami z włókna szklanego) zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (zwane dalej „Urządzenia"). Służebność obejmuje prawo przebudowy urządzeń, względnie zmiany ich trasy przebiegu.

Na działce ustanowiona jest odpłatna i na czas nieoznaczony służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu w celu obsługi elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości.

Sposób zagospodarowania określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sulmierzyce w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowej (uchwała nr XXXII/201/2014 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 25.04.2014 r. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z  2014 r., poz. 3555) symbol na rysunku planu P/U 2 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej i ZL- tereny lasów gruntów leśnych. Na terenach P/U dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń rzemiosła, hangarów i hal przemysłowych, obiektów magazynowych i obiektów administracyjno-socjalnych, na terenach ZL obowiązuje zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi.

Warunki przetargu:

1.    Cena wywoławcza nieruchomości - 431 016,00 zł. (słownie: czterysta trzydzieści jeden tysięcy szesnaście złotych),

2.    Ustalone wadium: 30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) płatne przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach  nr   61 8410 1013 0000 0866 2000 0004

3.    Wadium w pieniądzu PLN należy uiścić do dnia 31 marca 2017 r. do godziny 1500 (liczy się data wpływu na konto)

4.    Cena wywoławcza do przetargu jest ceną netto nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23 %.

5.    Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach, ul. Rynek 11,                        

63-750 Sulmierzyce /sekretariat/ w terminie do dnia 31 marca 2017 r. do godz. 1500

Przy wyborze ofert Komisja Przetargowa kierować się będzie następującymi kryteriami:

-oferowana cena nabycia - waga kryterium 80%,

-sposób i termin realizacji inwestycji - waga kryterium 20%

6.    Warunki zagospodarowania działek określone w ofercie przetargowej, uznane przez Komisję Przetargową jako najistotniejsze, zostaną zawarte w protokole z przetargu i akcie notarialnym umowy sprzedaży nieruchomości. Maksymalny termin zakończenia realizacji inwestycji  ustalono na okres 3 lat od daty nabycia nieruchomości. Oferent, który wygra przetarg będzie zobowiązany do zabezpieczenia zagospodarowania nabytej działki w sposób i terminie określonym w ofercie przetargowej, poprzez zobowiązanie się do uiszczenia kar umownych na rzecz Miasta Sulmierzyce, które zostały określone w poniższych warunkach udziału.

Warunki udziału:

Warunkiem udziału w przetargu jest:

I. załączenie do oferty koncepcji zagospodarowania działek w formie graficznej i opisowej oraz jej graficznej wizualizacji, obejmującej rozmieszczenie przestrzenne budynków, wszystkie elewacje budynków oraz towarzyszące elementy zagospodarowania działki, np. rozwiązania komunikacyjne, miejsca postojowe, tereny zieleni, obiekty małej architektury;

II. pisemne wskazanie terminu zakończenia realizacji zaplanowanej inwestycji,

III. pisemne zobowiązanie się oferenta wobec Miasta Sulmierzyce do zabezpieczenia sposobu i terminu zagospodarowania nabytej działki nr 3315, określonych w ofercie przetargowej - poprzez uiszczenie na rzecz Miasta Sulmierzyce, w terminach wskazanych w jej pisemnych wezwaniach, następujących kar umownych, które następnie zostaną zastrzeżone w notarialnej umowie sprzedaży działki:

1.    w kwocie 250 000,00zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) - w przypadkach:

a)    odstąpienia przez Nabywcę od realizacji inwestycji przed upływem okresu wskazanego          w ofercie przetargowej na zrealizowanie inwestycji (liczonego od dnia zawarcia umowy      w formie aktu notarialnego), z uwzględnieniem ppkt 2,

     lub

b)   zagospodarowania działki w terminie określonym w ofercie przetargowej, lecz w sposób niezgodny z tą ofertą;

2.    w kwocie 100 000,00zł (słownie złotych: sto tysięcy) po upływie terminu realizacji inwestycji wskazanego w ofercie przetargowej (liczonego od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego), jeśli inwestycja została rozpoczęta i nie została zrealizowana;

3.    w kwocie 50 000,00zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) po upływie każdego kolejnego roku po terminie realizacji inwestycji wskazanym w ofercie przetargowej (liczonym od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego), w którym inwestycja nie została zrealizowana,    z tym że, kara umowna nie przekroczy łącznie kwoty 100 000,00zł (słownie złotych: sto tysięcy);

IV. pisemne zobowiązanie się oferenta do:

1. zabezpieczenia na rzecz Miasta Sulmierzyce ewentualnych roszczeń, jakie mogą powstać z tytułu nie zapłacenia kar umownych, o których mowa w pkt. III - poprzez ustanowienie przez Nabywcę na nabytej działce nr 3315, w akcie notarialnym, hipoteki do kwoty 431 016,00 zł.(słownie: czterysta trzydzieści jeden tysięcy szesnaście złotych),

2. do poddania się przez Nabywcę w notarialnym akcie nabycia działek nr 3303/1, 3303/2 i 3313, rygorowi egzekucji w zakresie obowiązku terminowej zapłaty poszczególnych kar umownych, o których mowa w pkt. III - do kwoty w wysokości 431 016,00 zł.(słownie: czterysta trzydzieści jeden tysięcy szesnaście złotych), na podstawie art. 777 §1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego. Termin, do którego Miasto Sulmierzyce będzie mogło wystąpić         o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym dłużnik podda się egzekucji, ustala się na 10 lat od daty aktu notarialnego sprzedaży działki.

  3. Przez odstąpienie przez Nabywcę od realizacji inwestycji, o której mowa w pkt. III ppkt.

      1 lit. a, rozumie się:

a) złożenie przez Nabywcę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. III ppkt. 1 lit. a, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od realizacji inwestycji,

     lub

b) zbycie przez Nabywcę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. III ppkt 1 lit. a działki nr 3315, bez jednoczesnego zagwarantowania w akcie notarialnym sprzedaży tych działek, przejęcia przez Kupującego wszystkich zobowiązań Nabywcy wobec Miasta Sulmierzyce,  wynikających z umowy sprzedaży przedmiotowej działki, zawartej w wyniku przeprowadzonego przetargu na jej sprzedaż.

     W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. III, skutkujących powstaniem po stronie Miasta Sulmierzyce prawa do kar umownych, Miasto Sulmierzyce będzie dochodzić wobec Nabywcy roszczeń z tego tytułu z ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. IV.

     W przypadku zrealizowania inwestycji w sposób i terminie określonych w ofercie przetargowej, Miasto Sulmierzyce w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia dokumentów świadczących o zakończeniu realizacji inwestycji i potwierdzających wywiązanie się ze zobowiązań złożonych w ofercie przetargowej, wyda Nabywcy stosowne zaświadczenie, będące podstawą wykreślenia hipoteki, o której mowa w pkt. IV ppkt 1. Dokumentem świadczącym o zakończeniu realizacji inwestycji i wywiązaniu się ze zobowiązań będzie decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub oświadczenie Nabywcy o przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego (po uprzednim zawiadomieniu PINB w Krotoszynie o zakończeniu budowy i jeśli ten organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji), jeśli w pozwoleniu na budowę nie został nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Oferta powinna zawierać:

1.         imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub pełną nazwę i siedzibę oferenta, nr telefonu i faxu,

2.         datę sporządzenia oferty,

3.         dokumenty pozwalające określić status prawny oferenta, tj. od osób prawnych wymagane jest załączenie odpisu z krajowego rejestru sądowego - wydanego nie wcześniej niż 3 m-ce przed dniem złożenia oferty, od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest załączenie wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzającej wpis do tej ewidencji (dotyczy przedsiębiorców)

4.         w przypadku cudzoziemców wymagane jest przedłożenie promesy - przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ze zmianami),

5.         informacje dotyczące źródła finansowania zamierzonej inwestycji,

6.         koncepcję zagospodarowania działki nr 3315 oferent winien przedłożyć w formie graficznej i opisowej oraz powinien przedstawić jej graficzną wizualizację, obejmującą rozmieszczenie przestrzenne budynków, wszystkie elewacje budynków oraz towarzyszące elementy zagospodarowania nieruchomości, np. rozwiązania komunikacyjne, miejsca postojowe, tereny zieleni, obiekty małej architektury,

7.         oferowaną cenę nabycia (cena musi być wyższa od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty,

8.         pisemne wskazanie terminu zakończenia realizacji inwestycji,

9.         kopię dowodu wpłaty wadium,

10.       pisemne zobowiązania się oferenta wobec Miasta Sulmierzyce do zabezpieczenia zagospodarowania nabytej działki nr 3315 w sposób i terminach określonych w ofercie przetargowej poprzez uiszczenie na rzecz Miasta Sulmierzyce, w terminach wskazanych w jej pisemnych wezwaniach, kar umownych oraz ewentualnych roszczeń z tytułu nie zapłacenia kar umownych, opisanych w Warunkach udziału, pkt. III    i IV.

11.     aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

12.     oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

13.     zobowiązanie się oferenta do zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedającego, tj. Miasto Sulmierzyce.

Koszty związane z przygotowaniem oferty oraz koncepcji zagospodarowania działki nr 3315 ponosi Oferent.

Otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach , ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce w Sali Narad o godz.1000

Część jawna odbywa się w obecności oferentów. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu przed złożeniem oferty powinny zasięgnąć szczegółowych informacji na temat warunków i zasad przetargu . "Warunki przetargu" dostępne są na stronie internetowej www.sulmierzyce.pl lub w pok. nr 6. Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce w godz. 800 do 1500 od poniedziałku do piątku.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi Nabywca nieruchomości.

Okazanie przebiegu granic nieruchomości przez geodetę uprawnionego pozostaje po stronie Nabywcy i na jego koszt.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu.

W przypadku uchylenia się Nabywcy wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi.

Oferentom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zamknięciu przetargu - przelewem na wskazane konto.

Szczegółowych informacji na temat  wyżej wymienionych działek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach pok. nr 6, tel. 062 7223201 wew. 24

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (01/03/2017 15:27:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (01/03/2017 15:27:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (01/03/2017 15:27:09)
Ogłoszenie o przetargu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (30/01/2017 13:59:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (30/01/2017 13:59:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (30/01/2017 13:59:19)
Ogłoszenie o przetargu

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn.  Dz. U. 2016 r. poz. 2147)

 Burmistrz Sulmierzyc
ogłasza

I pisemny przetarg nieograniczony na  sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sulmierzyce składającej się z:

1) Niezabudowanej działki gruntu o nr 3303/1, AM 21 o powierzchni 0.3000 ha, stanowiącej użytki: R-IIIb o pow. 0.0800 ha, R-IVa o pow. 0.2200 ha.

2) Niezabudowanej działki gruntu o nr 3303/2, AM 21 o powierzchni 0.8800 ha, stanowiącej użytki: R-IIIb o pow. 0.7010 ha, R-IVa o pow.  0.1790 ha,

3) Niezabudowanej działki gruntu o nr 3313, AM 21 o powierzchni 0.3600 ha, stanowiącej w całości PsV 

W/w część nieruchomości położona jest przy ulicy Odolanowskiej  w Sulmierzycach (jed. ewid. 301201_1 Sulmierzyce). Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie księga wieczysta KZ1R/00040604/0.

Łączna powierzchnia części nieruchomości przeznaczona do sprzedaży wynosi 1.5400 ha.

Opis części nieruchomości stanowiącej  przedmiot sprzedaży:

Działki położone są we wschodniej części miasta, posiadają bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 444. Uzbrojenie: sieć energetyczna  wodociągowa, telefoniczna, znajduje się w pasie drogowym, przyłączy brak. Działki nr 3303/1 i 3303/2 mają kształt wielokąta działka 3313 jest w kształcie trójkąta,  nie posiadają ogrodzenia. Potencjalny Inwestor we własnym zakresie zobowiązany będzie do uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci na włączenie planowanej inwestycji do istniejącej infrastruktury technicznej, po przedstawieniu zapotrzebowania na poszczególne media. Działki obciążone są służebnością przesyłu na rzecz Contino Zeta Sp. z o.o. w Warszawie, polegającą na prawie położenia, wykonania, konserwacji, eksploatacji, modernizacji i rozbudowy urządzeń, o których mowa w art. 49 § Kodeksu cywilnego, to jest kabli energetycznych wraz z pozostałą infrastrukturą przemysłową, to jest ze wszystkimi urządzeniami i obiektami wymaganymi do ich użytkowania (w tym wraz z przewodami z włókna szklanego) zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (zwane dalej „Urządzenia"). Służebność obejmuje prawo przebudowy urządzeń, względnie zmiany ich trasy przebiegu.

Na działce nr 3313 ustanowiona jest odpłatna i na czas nieoznaczony służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu w celu obsługi elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości.

Sposób zagospodarowania określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sulmierzyce w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowej( uchwała nr XXXII/201/2014 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 25.04.2014 r. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z  2014 r., poz. 3555) symbol na rysunku planu P/U 2 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Na terenach P/U dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń rzemiosła, hangarów i hal przemysłowych, obiektów magazynowych i obiektów administracyjno-socjalnych.

Na działkach nr 3303/1 i 3303/2 w roku 2013 prowadzono roboty geologiczne na wykonanie otworów poszukiwawczych złóż miedzi i srebra.

 Warunki przetargu:

1. Cena wywoławcza nieruchomości - 250 580,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt  złotych),

2. Ustalone wadium: 30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) płatne przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach  nr   61 8410 1013 0000 0866 2000 0004

3. Wadium w pieniądzu PLN należy uiścić do dnia 28 lutego 2017 r. do godziny 1500 (liczy się data wpływu na konto)

4. Cena wywoławcza do przetargu jest ceną netto nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23 %.

5. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce /sekretariat/ w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. do godz. 1500

Przy wyborze ofert Komisja Przetargowa kierować się będzie następującymi kryteriami:

-oferowana cena nabycia - waga kryterium 80%,

-sposób i termin realizacji inwestycji - waga kryterium 20%

6. Warunki zagospodarowania działek określone w ofercie przetargowej, uznane przez Komisję Przetargową jako najistotniejsze, zostaną zawarte w protokole z przetargu i akcie notarialnym umowy sprzedaży nieruchomości. Maksymalny termin zakończenia realizacji inwestycji  ustalono na okres 3 lat od daty nabycia nieruchomości. Oferent, który wygra przetarg będzie zobowiązany do zabezpieczenia zagospodarowania nabytej działki w sposób i terminie określonym w ofercie przetargowej, poprzez zobowiązanie się do uiszczenia kar umownych na rzecz Miasta Sulmierzyce, które zostały określone w poniższych warunkach udziału.

 Warunki udziału:

 Warunkiem udziału w przetargu jest:

 I. załączenie do oferty koncepcji zagospodarowania działek w formie graficznej i opisowej oraz jej graficznej wizualizacji, obejmującej rozmieszczenie przestrzenne budynków, wszystkie elewacje budynków oraz towarzyszące elementy zagospodarowania działki, np. rozwiązania komunikacyjne, miejsca postojowe, tereny zieleni, obiekty małej architektury;

 II. pisemne wskazanie terminu zakończenia realizacji zaplanowanej inwestycji,

 III. pisemne zobowiązanie się oferenta wobec Miasta Sulmierzyce do zabezpieczenia sposobu i terminu zagospodarowania nabytych działek nr 3303/1, 3303/2 i 3313, określonych w ofercie przetargowej - poprzez uiszczenie na rzecz Miasta Sulmierzyce, w terminach wskazanych w jej pisemnych wezwaniach, następujących kar umownych, które następnie zostaną zastrzeżone  w notarialnej umowie sprzedaży działki

1. w kwocie 150 000,00zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy) - w przypadkach:

a)    odstąpienia przez Nabywcę od realizacji inwestycji przed upływem okresu wskazanego w ofercie przetargowej na zrealizowanie inwestycji (liczonego od dnia zawarcia umowy      w formie aktu notarialnego), z uwzględnieniem ppkt 2,

     lub

b)   zagospodarowania działki w terminie określonym w ofercie przetargowej, lecz w sposób niezgodny z tą ofertą;

2. w kwocie 70 000,00zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy) po upływie terminu realizacji inwestycji wskazanego w ofercie przetargowej (liczonego od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego), jeśli inwestycja została rozpoczęta i nie została zrealizowana;

3. w kwocie 30 000,00zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy) po upływie każdego kolejnego roku po terminie realizacji inwestycji wskazanym w ofercie przetargowej (liczonym od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego), w którym inwestycja nie została zrealizowana,    z tym że, kara umowna nie przekroczy łącznie kwoty 60 000,00zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy);

IV. pisemne zobowiązanie się oferenta do:

1. zabezpieczenia na rzecz Miasta Sulmierzyce ewentualnych roszczeń, jakie mogą powstać z tytułu nie zapłacenia kar umownych, o których mowa w pkt. III - poprzez ustanowienie przez Nabywcę na nabytych działkach nr 3303/1, 3303/2 i 3313, w akcie notarialnym, hipoteki do kwoty 250 580,00 zł.(słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt  złotych),

2. do poddania się przez Nabywcę w notarialnym akcie nabycia działek nr 3303/1, 3303/2 i 3313, rygorowi egzekucji w zakresie obowiązku terminowej zapłaty poszczególnych kar umownych, o których mowa w pkt. III - do kwoty w wysokości 250 580,00 zł.(słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt  złotych), na podstawie art. 777 §1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego. Termin, do którego Miasto Sulmierzyce będzie mogło wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym dłużnik podda się egzekucji, ustala się na 10 lat od daty aktu notarialnego sprzedaży działki.

  3. Przez odstąpienie przez Nabywcę od realizacji inwestycji, o której mowa w pkt. III ppkt.

      1 lit. a, rozumie się:

a) złożenie przez Nabywcę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. III ppkt. 1 lit. a, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od realizacji inwestycji,

     lub

b) zbycie przez Nabywcę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. III ppkt 1 lit. a działek nr 3303/1, 3303/2 i 3313, bez jednoczesnego zagwarantowania w akcie notarialnym sprzedaży tych działek, przejęcia przez Kupującego wszystkich zobowiązań Nabywcy wobec Miasta Sulmierzyce,  wynikających z umowy sprzedaży przedmiotowej działki, zawartej w wyniku przeprowadzonego przetargu na jej sprzedaż.

     W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. III, skutkujących powstaniem po stronie Miasta Sulmierzyce prawa do kar umownych, Miasto Sulmierzyce będzie dochodzić wobec Nabywcy roszczeń z tego tytułu z ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. IV.

     W przypadku zrealizowania inwestycji w sposób i terminie określonych w ofercie przetargowej, Miasto Sulmierzyce w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia dokumentów świadczących o zakończeniu realizacji inwestycji i potwierdzających wywiązanie się ze zobowiązań złożonych w ofercie przetargowej, wyda Nabywcy stosowne zaświadczenie, będące podstawą wykreślenia hipoteki, o której mowa w pkt. IV ppkt 1. Dokumentem świadczącym o zakończeniu realizacji inwestycji i wywiązaniu się ze zobowiązań będzie decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub oświadczenie Nabywcy o przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego (po uprzednim zawiadomieniu PINB w Krotoszynie o zakończeniu budowy    i jeśli ten organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji), jeśli w pozwoleniu na budowę nie został nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Oferta powinna zawierać:

1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub pełną nazwę i siedzibę oferenta, nr telefonu i faxu
2. datę sporządzenia oferty,
3. dokumenty pozwalające określić status prawny oferenta, tj. od osób prawnych wymagane jest załączenie odpisu z krajowego rejestru sądowego - wydanego nie wcześniej niż 3 m-ce przed dniem złożenia oferty, od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest załączenie wydruku z Centralnej Ewidencji      i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzającej wpis do tej ewidencji (dotyczy przedsiębiorców)
4. w przypadku cudzoziemców wymagane jest przedłożenie promesy - przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ze zmianami),
5. informacje dotyczące źródła finansowania zamierzonej inwestycji,
6. koncepcję zagospodarowania działek nr 3303/1, 3303/2 i 3313 oferent winien przedłożyć   w formie graficznej i opisowej oraz powinien przedstawić jej graficzną wizualizację, obejmującą rozmieszczenie przestrzenne budynków, wszystkie elewacje budynków oraz towarzyszące elementy zagospodarowania nieruchomości, np. rozwiązania komunikacyjne, miejsca postojowe, tereny zieleni, obiekty małej architektury,
7. oferowaną cenę nabycia (cena musi być wyższa od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty,
8. pisemne wskazanie terminu zakończenia realizacji inwestycji,
9. kopię dowodu wpłaty wadium,
10. pisemne zobowiązania się oferenta wobec Miasta Sulmierzyce do zabezpieczenia zagospodarowania nabytych działek nr 3303/1, 3303/2 i 3313 w sposób i terminach określonych w ofercie przetargowej poprzez uiszczenie na rzecz Miasta Sulmierzyce, w terminach wskazanych w jej pisemnych wezwaniach, kar umownych oraz ewentualnych roszczeń z tytułu nie zapłacenia kar umownych, opisanych w Warunkach udziału, pkt. III    i IV.
11. aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
12. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
13. zobowiązanie się oferenta do zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedającego, tj. Miasto Sulmierzyce.

Koszty związane z przygotowaniem oferty oraz koncepcji zagospodarowania działek nr 3303/1, 3303/2 i 3313 ponosi Oferent.

Otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się w dniu 1 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach , ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce w Sali Narad o godz.1000

Część jawna odbywa się w obecności oferentów. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu przed złożeniem oferty powinny zasięgnąć szczegółowych informacji na temat warunków i zasad przetargu . "Warunki przetargu" dostępne są na stronie internetowej www.sulmierzyce.pl lub w pok. nr 6. Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce w godz. 800 do 1500 od poniedziałku do piątku.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi Nabywca nieruchomości.

Okazanie przebiegu granic nieruchomości przez geodetę uprawnionego pozostaje po stronie Nabywcy i na jego koszt.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu.

W przypadku uchylenia się Nabywcy wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi.

Oferentom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zamknięciu przetargu - przelewem na wskazane konto.

Szczegółowych informacji na temat  wyżej wymienionych działek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach pok. nr 6, tel. 062 7223201 wew. 24

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (23/01/2017 14:23:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (23/01/2017 14:23:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (28/02/2017 09:27:11)
Ogłoszenie

Burmistrz Sulmierzyc odwołuje ogłoszony na dzień 25 października 2016 r. godz. 1000 przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 2698 o powierzchni 1,8665ha, wchodzącą w skład gruntów komunalnych miasta Sulmierzyce.

Przyczyną odwołania przetargu jest przeznaczenie działek nr 3303/1, nr 3303/2 i nr 3313 do sprzedaży pod inwestycje zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a działka nr 2698 będzie działką na zamianę dla obecnego dzierżawcy działek nr 3303/1 i 3303/2.

Wpłacone wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na konto wpłacającego.

Burmistrz Sulmierzyc
/-/ Dariusz Dębicki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (24/10/2016 11:11:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (24/10/2016 11:11:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (24/10/2016 11:11:08)
Ogłoszenie o przetargu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (10/10/2016 10:41:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (10/10/2016 10:41:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/10/2016 10:41:07)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (27/06/2016 14:55:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (27/06/2016 14:55:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (05/10/2016 13:46:28)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa ulicy Granowice w Sulmierzycach

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu
Przebudowa ulicy Granowice w Sulmierzycach

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, krajowy numer identyfikacyjny 52725600000, ul. ul. Rynek  11, 63750   Sulmierzyce, woj. wielkopolskie, państwo , tel. 627 223 201, e-mail inwestycje@sulmierzyce.pl, faks 627 223 475.
Adres strony internetowej (URL): www.sulmierzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.sulmierzyce.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.sulmierzyce.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie
www.sulmierzyce.pl


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Granowice w Sulmierzycach
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa ulicy Granowice w Sulmierzycach" zwanego dalej zamówieniem, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 2.Zamówienie dotyczy przebudowy drogi gminnej o nawierzchni z kruszywa, gruzu i innych form utwardzenia realizowanych na przestrzeni lat. Długość przedmiotowej ulicy wynosi 424,9[m]. Ulica zostanie przebudowana od podstaw do szerokości 5 m, należy dokonać wymiany podbudowy i nadać nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego typu AC11S. Ulica uzyska częściowo możliwość odpływu wody z nawierzchni jezdni do istniejącego kolektora deszczowego.Przystąpimy do częściowej budowy chodnika łączącego ulicę Krotoszyńską z ulicą Granowice na długości około 30,0 [mb.] 3.Ponadto do wykonawcy należy: - usunięcie szkód powstałych na i poza terenem budowy w trakcie realizacji zamówienia, prace porządkowe, itp. - odtworzenie wszystkich naruszonych elementów zagospodarowania, np. chodniki, place, drogi, itp. - przywrócenie miejsca prowadzenia prac do stanu przed rozpoczęciem robót. - wprowadzenie czasowej organizacji ruchu - koszty badań laboratoryjnych, prób, odbiorów - Koszty obsługi geodezyjnej, w tym koszty wytyczenia i pomiar geodezyjny powykonawczy, należy również skalkulować w cenie ofertowej. 4. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotowym zamówieniem na okres od 36 do 60 miesięcy od daty ich odbioru końcowego

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50%wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 15/11/2016


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Oferent dysponuje, co najmniej dwoma osobami Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. druga osoba-kierownik robót- wymagana bezwzględna stała obecność na budowie. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.). Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
dowody potwierdzające, że roboty budowlane wykazane w oświadczeniu zostały wykonane należycie. W szczególności informacje o tym,że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo zakończone, przy czym dowodami są referencje bądz inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były realizowane.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta wykonawcy (załącznik Nr 1 do SIWZ). 2.Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składajacej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane. 3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 7 do SIWZ). 4. Kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Krotoszynie Oddział w Sulmierzycach, Nr 61 8410 1013 0000 0866 2000 0004 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

okres gwarancji

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) zmiana technologii wykonania 3) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw albo zmiany sposobu ich wykonania w stosunku do przedmiaru robót lub kosztorysu ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, że nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, 4) zmiany terminów wykonania robót budowlanych, 5) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, 6) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami 7) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający. Zmiany mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: 1) niezgodność przedmiaru robót z określeniem przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , 2) obniżenie kosztu wykonania robót (wynagrodzenia Wykonawcy) 3) zmiany obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 7) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 8) udzielenie robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zamówienia, 9) siła wyższa
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29/09/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

SIWZ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
OPIS

1-OKŁADKA PROJEKTU
2-SPIS TREŚCI
3-OPIS TECHNICZNY - Granowice
4-BIOZ
MAPA ORIENTACYJNA
MAPA UKŁADU ULIC
RYSUNKI
1 - Plan sytuacyjny Sulmierzyce ul.Granowice
2 - Przekrój podłużny ulicy Granowice
3 - Szczegół konstrukcji jezdni
4A -Szczegół krawężnika wystającego 15x30x100
4B -Szczegół krawężnika wystającego 20x30x75
4C -Szczegół krawężnika na płask
5A - Szczegół chodnika odc. wojewódzki
5B - Szczegół chodnika odc. gminny
6 -Szczegół wjazdu
7 -Studnia rewizyjna szczegół

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
0-SST- OGÓLNE ---Przebudowa drogi gminnej Granowice
1A-SST- TRASA --- Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
2A-SST- ROBOTY ZIEMNE---  Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
2-SST- ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE--- Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
3B-SST- KANALIZACJA---  Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
4A-SST-KORYTO Z PROFILOWANIEM--- Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
4B-SST- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA---  Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
4C-SST-OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE - Przebudowa drogi gminnej Granowice
4D-SST-PODBUDOWA Z KRUSZ_ŁAM_STAB_MECH---  Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
4F-PODBUDOWA Z KRUSZYWA STAB. CEMENTEM ---  Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
5A-NAWIERZCHNIA Z BA DLA WARSTWY ŚCIERALNEJ - Przebudowa drogi gminnej Granowice
5B-NAWIERZCHNIA Z BA DLA WARSTWY WIĄŻĄCEJ - Przebudowa drogi gminnej Granowice
5C-SST- NAWIERZCHNIA KOSTKA---   Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
6A-SST- PRZEPUSTY - Przebudowa drogi gminnej Granowice
7A-SST-OZNAKOWANIE POZIOME - Przebudowa drogi gminnej Granowice
7B-SST-OZNAKOWANIE PIONOWE--- Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
8B-SST- KRAWĘŻNIKI USTAWIENIE---  Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
8D-SST- OBRZEŻA---  Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Granowice w Sulmierzycach - PDF
Przebudowa ulicy Granowice w Sulmierzycach - exel

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (14/09/2016 11:00:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (14/09/2016 11:00:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (14/09/2016 11:01:20)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGÓW

W dniu 5 września 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce przeprowadzono trzecie przetargi ustne  nieograniczone na  sprzedaż następujących działek:

1.  godz. 900  - działka  nr 3809 o pow.  0,1095 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/9

2.  godz. 930  - działka  nr 3810 o pow.  0,1200 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/9

W  przedmiotowych  postępowaniach przetargowych żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetargi unieważniono.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (06/09/2016 12:19:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (06/09/2016 12:19:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (06/09/2016 12:19:46)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA ULICY GRANOWICE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu
Przebudowa ulicy Granowice w Sulmierzycach

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, krajowy numer identyfikacyjny 52725600000, ul. ul. Rynek  11, 63750   Sulmierzyce, woj. wielkopolskie, państwo , tel. 627 223 201, e-mail , faks 627 223 475.
Adres strony internetowej (URL): www.sulmierzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie
www.sulmierzyce.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.sulmierzyce.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Granowice W Sulmierzycach
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa ulicy Granowice w Sulmierzycach" zwanego dalej zamówieniem, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 2.Zamówienie dotyczy przebudowy drogi gminnej o nawierzchni z kruszywa, gruzu i innych form utwardzenia realizowanych na przestrzeni lat. Długość przedmiotowej ulicy wynosi 424,9[m]. Ulica zostanie przebudowana od podstaw do szerokości 5 m, należy dokonać wymiany podbudowy i nadać nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego typu AC11S. Ulica uzyska częściowo możliwość odpływu wody z nawierzchni jezdni do istniejącego kolektora deszczowego.Przystąpimy do częściowej budowy chodnika łączącego ulicę Krotoszyńską z ulicą Granowice na długości około 30,0 [mb.] 3.Ponadto do wykonawcy należy: - usunięcie szkód powstałych na i poza terenem budowy w trakcie realizacji zamówienia, prace porządkowe, itp. - odtworzenie wszystkich naruszonych elementów zagospodarowania, np. chodniki, place, drogi, itp. - przywrócenie miejsca prowadzenia prac do stanu przed rozpoczęciem robót. - wprowadzenie czasowej organizacji ruchu - koszty badań laboratoryjnych, prób, odbiorów - Koszty obsługi geodezyjnej, w tym koszty wytyczenia i pomiar geodezyjny powykonawczy, należy również skalkulować w cenie ofertowej. 4. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotowym zamówieniem na okres od 36 do 60 miesięcy od daty ich odbioru końcowego

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50%wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 15/11/2016


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: dysponuje, co najmniej dwoma osobami Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. druga osoba-kierownik robót- wymagana bezwzględna stała obecność na budowie. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.). Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
dowody potwierdzające, że roboty budowlane wykazane w oświadczeniu zostały wykonane należycie. W szczególności informacje o tym,że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo zakończone, przy czym dowodami są referencje bądz inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były realizowane.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta wykonawcy (załącznik Nr 1 do SIWZ). 2.Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składajacej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane. 3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 7 do SIWZ). 4. Kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Krotoszynie Oddział w Sulmierzycach, Nr 61 8410 1013 0000 0866 2000 0004 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
z kilkoma wykonawcami
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

okres gwarancji

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) zmiana technologii wykonania 3) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw albo zmiany sposobu ich wykonania w stosunku do przedmiaru robót lub kosztorysu ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, że nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, 4) zmiany terminów wykonania robót budowlanych, 5) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, 6) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami 7) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający. Zmiany mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: 1) niezgodność przedmiaru robót z określeniem przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , 2) obniżenie kosztu wykonania robót (wynagrodzenia Wykonawcy) 3) zmiany obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 7) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 8) udzielenie robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zamówienia, 9) siła wyższa
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12/09/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

SIWZ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
OPIS

1-OKŁADKA PROJEKTU
2-SPIS TREŚCI
3-OPIS TECHNICZNY - Granowice
4-BIOZ
MAPA ORIENTACYJNA
MAPA UKŁADU ULIC
RYSUNKI
1 - Plan sytuacyjny Sulmierzyce ul.Granowice
2 - Przekrój podłużny ulicy Granowice
3 - Szczegół konstrukcji jezdni
4A -Szczegół krawężnika wystającego 15x30x100
4B -Szczegół krawężnika wystającego 20x30x75
4C -Szczegół krawężnika na płask
5A - Szczegół chodnika odc. wojewódzki
5B - Szczegół chodnika odc. gminny
6 -Szczegół wjazdu
7 -Studnia rewizyjna szczegół

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
0-SST- OGÓLNE ---Przebudowa drogi gminnej Granowice
1A-SST- TRASA --- Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
2A-SST- ROBOTY ZIEMNE---  Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
2-SST- ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE--- Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
3B-SST- KANALIZACJA---  Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
4A-SST-KORYTO Z PROFILOWANIEM--- Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
4B-SST- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA---  Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
4C-SST-OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE - Przebudowa drogi gminnej Granowice
4D-SST-PODBUDOWA Z KRUSZ_ŁAM_STAB_MECH---  Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
4F-PODBUDOWA Z KRUSZYWA STAB. CEMENTEM ---  Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
5A-NAWIERZCHNIA Z BA DLA WARSTWY ŚCIERALNEJ - Przebudowa drogi gminnej Granowice
5B-NAWIERZCHNIA Z BA DLA WARSTWY WIĄŻĄCEJ - Przebudowa drogi gminnej Granowice
5C-SST- NAWIERZCHNIA KOSTKA---   Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
6A-SST- PRZEPUSTY - Przebudowa drogi gminnej Granowice
7A-SST-OZNAKOWANIE POZIOME - Przebudowa drogi gminnej Granowice
7B-SST-OZNAKOWANIE PIONOWE--- Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
8B-SST- KRAWĘŻNIKI USTAWIENIE---  Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
8D-SST- OBRZEŻA---  Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Granowice w Sulmierzycach - PDF
Przebudowa ulicy Granowice w Sulmierzycach - exel

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (26/08/2016 12:18:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (26/08/2016 12:18:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (08/09/2016 09:33:28)
Ogłoszenie o przetargu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (03/08/2016 13:19:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (03/08/2016 13:19:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (03/08/2016 13:19:18)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (27/07/2016 12:36:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (27/07/2016 12:36:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (27/07/2016 12:36:25)
OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGÓW

W dniu 28 czerwca 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce przeprowadzono drugie przetargi ustne  nieograniczone na  sprzedaż następujących działek:

1.  godz. 900  - działka  nr 3809 o pow.  0,1095 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/9

2.  godz. 930  - działka  nr 3810 o pow.  0,1200 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/9

W  przedmiotowych  postępowaniach przetargowych żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetargi unieważniono.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (28/06/2016 13:34:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (28/06/2016 13:34:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (28/06/2016 13:34:49)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

„ Przebudowa drogi gminnej numer 761541 P w miejscowości Sulmierzyce"


Numer ogłoszenia biuletynie zamówień publicznych: 104503 - 2016;

data zamieszczenia: 27.06.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce, woj. wielkopolskie, tel. 062 7223201, faks 062 7223475.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulmierzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 761541P W MIEJSCOWOŚCI SULMIERZYCE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pasa drogowego na drodze gminnej. Długość zasadniczego odcinka drogi wynosi 118,7[mb], jednak powierzchnia projektowanego utwardzenia jest dużo większa i wynosi łącznie 1040[m2]. Na całym projektowanym odcinku drogi dokonuje się wymiany podbudowy i nadaje się jej nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej barwy szarej o gr.8[cm], w obszarze placu manewrowego przy cmentarzu natomiast barwy grafitowej. Wody opadowe z nawierzchni projektuje się odprowadzić do projektowanych wpustów ulicznych i dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej, dodatkowo nadbudowuje się studnie na istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscu ich połączenia, pozwoli to na możliwość dokonywania rewizji na włączeniu się wód opadowych. Projektowana droga zostanie ograniczona obustronnie krawężnikiem typu lekkiego 15x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu B-15..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.24.40-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: - min. dwie roboty budowlane dotyczące budowy lub przebudowy ulic, dróg, chodników, placów, skrzyżowań o nawierzchni z kostki brukowej o wartości min 100 000,00 zł brutto każda. Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy i wartościowy nie został jasno wykazany, wykonawca winien zakres ten określić w zał. nr 6 w kol. 2, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże, że: - dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia to jest: jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą wymagane prawem, adekwatne do przedmiotu zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności drogowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, druga osoba-kierownik robót- wymagana bezwzględna stała obecność na budowie. (Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 19 lit. a) SIWZ), W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: - min. dwie roboty budowlane dotyczące budowy lub przebudowy ulic, dróg, chodników, placów, skrzyżowań o nawierzchni z kostki brukowej o wartości min 100 000,00 zł brutto każda. Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy i wartościowy nie został jasno wykazany, wykonawca winien zakres ten określić w zał. nr 6 w kol. 2, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ZGODNIE Z PKT. 8.5-8.12 SIWZ: 5. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.2.1 i 8.2.2 SIWZ muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej (na każdej zapisanej stronie kopii) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 8.2.6 - 8.2.10 SIWZ. Za konieczne a jednocześnie wystarczające będzie złożenie na kopii własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem: za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się osoby wymienione jako uprawnione do składania oświadczeń woli: a) w prowadzonych przez sądy rejestrach, b) w CEiDG, c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem, d) uchwałach lub umowach spółki (dot. spółki cywilnej). 6. Wypełnione załączniki nr 1, 1.A, 3 i 5 do SIWZ należy złożyć w oryginale. 7. Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych w ofercie, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 8. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania: - oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie, - przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, w przypadku ustanowienia pełnomocnika, oraz wypisu z umowy spółki cywilnej lub uchwały wspólników (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność), w celu przedstawienia zakresu i sposobu reprezentacji wykonawcy w postępowaniu, - wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum firm), zobowiązani są do załączenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, w którym wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, - pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i podpisane przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców lub samych wykonawców, - wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem, - wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane wykonawców występujących wspólnie, a nie pełnomocnika wykonawców. 9. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) dokumenty określone w pkt 8.2.1 lit. b) - d) będą oceniane łącznie, pozostałe dokumenty określone w pkt. 8.2.2 lit. a) - c) wykonawcy składają z osobna; oświadczenie wymagane zgodnie z pkt. 8.2.1 lit. a) SIWZ winno zostać złożone przez każdego wykonawcę z osobna lub przez pełnomocnika w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 11. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 12. ZAMAWIAJĄCY, W CELU OCENY, CZY WYKONAWCA BĘDZIE DYSPONOWAŁ ZASOBAMI INNYCH PODMIOTÓW W STOPNIU NIEZBĘDNYM DLA NALEŻYTEGO WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ OCENY, CZY STOSUNEK ŁĄCZĄCY WYKONAWCĘ Z TYMI PODMIOTAMI GWARANTUJE RZECZYWISTY DOSTĘP DO ICH ZASOBÓW, ŻĄDA ZŁOŻENIA W SZCZEGÓLNOŚCI: a) PISEMNEGO (W ORYGINALE) ZOBOWIĄZANIA tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b Pzp), zawierającego w treści informacje dotyczące w szczególności: - zakresu mających zostać udostępnionymi wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Uwaga: WYMAGANE POWYŻEJ INFORMACJE, MOGĄ BYĆ ZAWARTE W INNYCH DOKUMENTACH ZŁOŻONYCH WRAZ Z W/W ZOBOWIĄZANIEM DO OFERTY. ZGODNIE Z PKT 14 A-D SIWZ: a) wykonawca może złożyć jedną ofertę, b) ofertę należy złożyć zgodnie z treścią zał. nr 1 do SIWZ; oferta winna być podpisana przez osoby (osobę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (podpis(y) winien być opatrzony pieczęcią imienną osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, a w przypadku braku pieczęci należy złożyć czytelny podpis określający imię i nazwisko w/w osoby (osób), c) wraz z ofertą należy złożyć wypełniony formularz przedmiaru robót, stanowiący zał. 1.A do SIWZ, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 16 SIWZ, które będzie stanowił kosztorys ofertowy wykonawcy, d) jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty (tj. nie wynika wprost z dokumentów stwierdzających status prawny wykonawcy), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt 8.2.5, 8.2.7 i 8.2.8 SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - termin wykonania - 20

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ZGODNIE Z PKT 21.2-21.4 SIWZ: 21.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1. ZMIANY OGÓLNE: a) zmiana adresu/siedziby/konta/firmy Zamawiającego/Wykonawcy, b) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę, c) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki, d) zmiany wynikające z zapisów §5 zał. nr 2 do SIWZ. 2. INNE ZMIANY. a) w zakresie przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach: - wystąpienia istotnych wad lub braków w dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, które należy poprawić lub usunąć w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (m.in. w związku z postanowieniami określonymi §8 ust. 5 - 7 zał. nr 2 do SIWZ) lub jeżeli w/w wady lub braki uniemożliwiają lub istotnie wstrzymują realizację określonego rodzaju robót, - wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli te zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, b) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy w następujących przypadkach: - zmiany wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT (jego zwiększenia lub zmniejszenia) - wysokość wynagrodzenia brutto będzie wyliczana od wartości netto oferty, która pozostaje bez zmian, - zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z postanowień określonych w §8 zał. nr 2 do SIWZ, c) w zakresie umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: - z przyczyn określonych w pkt 21.2.2 lit. a), jeżeli przyczyny te mają wpływ na termin wykonania zamówienia, - działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron (protesty, listy, petycje, itp.), - zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy po dacie jej podpisania, - działania sił natury, uznanego za stan klęski żywiołowej, - jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków, - wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, d) w zakresie przedmiotu zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: - gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Uwaga: zmiana postanowień umowy na podst. art. 144 ustawy, może być dokonana na podstawie w/w przesłanek określonych w pkt 21.2.2 lit. a) - d) tylko wtedy, gdy wystąpią one z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować. 21.3. Zamawiający nie przedłuży terminu zakończenia umowy, jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 21.4. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1. Sposób inicjowania zmian: a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, niezwłocznie po zajściu okoliczności uzasadniającej zmianę, b) Wspólne podjęcie decyzji przez obie strony na podstawie ustaleń na radach budowy, zatwierdzone protokołem z narady. 2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). 3. W rezultacie dokonania czynności opisanych powyżej może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sulmierzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Sulmierzyce, ul Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Sulmierzyce, ul.Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Załącznik nr 1A-excel

Załącznik nr 1A-pdf

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3 

Załącznik nr 4 

Załącznik nr 5 

Załącznik nr 6 

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9 - Dokumentacja Projektowa

Opis

1-OKŁADKA PROJEKTU

2-SPIS TREŚCI 

3-OPIS TECHNICZNY

4-BIOZ

Wyjazd z drogi 1

Wyjazd z drogi 2

Wyjazd z drogi 3

RYSUNKI 

0 - Sytuacja zagospodarowania terenu 

1b - Sytuacja projektowana - wersja rozszerzona 

2 - Przekrój podłużny drogi do Cmentarza

3 - Szczegół ścieku 

4 -Szczegół konstrukcji jezdni 

5 -Szczegół krawężnika wystającego 

6 -Studnia rewizyjna szczegół 

Załącznik nr 10 SST

0-SST- OGÓLNE ---Przebudowa drogi gminnej Nr 761541P w Sulmierzycach

1A-SST- TRASA --- Przebudowa drogi gminnej Nr 761541P w Sulmierzycach  

2A-SST- ROBOTY ZIEMNE---  Przebudowa drogi gminnej Nr 761541P w Sulmierzycach 

2-SST- ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE--- Przebudowa drogi gminnej Nr 761541P w Sulmierzycach 

3B-SST- KANALIZACJA---  Przebudowa drogi gminnej Nr 761541P w Sulmierzycach

4A-SST-KORYTO Z PROFILOWANIEM--- Przebudowa drogi gminnej Nr 761541P w Sulmierzycach

4B-SST- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA---  Przebudowa drogi gminnej Nr 761541P w Sulmierzycach 

4D-SST-PODBUDOWA Z KRUSZ_ŁAM_STAB_MECH---  Przebudowa drogi gminnej Nr 761541P w Sulmierzycach 

4F-PODBUDOWA Z KRUSZYWA STAB. CEMENTEM ---  Przebudowa drogi gminnej Nr 761541P w Sulmierzycach 

5C-SST- NAWIERZCHNIA KOSTKA---   Przebudowa drogi gminnej Nr 761541P w Sulmierzycach 

7B-SST-OZNAKOWANIE PIONOWE--- Przebudowa drogi gminnej Nr 761541P w Sulmierzycach 

8B-SST- KRAWĘŻNIKI USTAWIENIE---  Przebudowa drogi gminnej Nr 761541P w Sulmierzycach 

8D-SST- OBRZEŻA---  Przebudowa drogi gminnej Nr 761541P w Sulmierzycach 

OKŁADKI SST

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (27/06/2016 15:13:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (27/06/2016 15:13:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (28/06/2016 07:44:28)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane „ Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz z termomodernizacją budynku”

Sulmierzyce 25.05.2016 r.

PB.271.1.2016

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

„ Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz z termomodernizacją budynku"


Numer ogłoszenia biuletynie zamówień publicznych: 133360 - 2016;

data zamieszczenia: 25.05.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce, woj. wielkopolskie, tel. 062 7223201, faks 062 7223475.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulmierzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz z termomodernizacją budynku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m.in.: 1. Rozbudowę i przebudowę budynku ośrodka zdrowia. Od strony południowo zachodniej budynek rozbudowany zostanie o dodatkowe pomieszczenia : zaplecze rejestracji, wc oraz przedsionek wc. Przejście do dodatkowych pomieszczeń będzie znajdować się w rejestracji. Od strony północno-zachodniej wybudowany zostanie podnośnik platformowy, który zastąpi istniejący podjazd dla niepełnosprawnych. Dodatkowo w piwnicy budynku powstaną nowe otwory okienne. Przed przystąpieniem do realizacji budowy należy wykuć otwory okienne w piwnicy budynku. Wejścia do budynku pozostają bez zmian, nad wejściami zamontowane zostaną daszki szklane W chwili obecnej na obiekcie wykonane są roboty ziemne oraz fundamenty rozbudowywanego budynku ośrodka zdrowia , rozebrano tez podjazd dla niepełnosprawnych. Prace należy rozpocząć od wykonania murów fundamentowych, następnie poprzez mury nadziemne, wykonanie nadproży, stropu oraz dachu budynku. 2. Wykonanie warstw docieplenia elewacji wraz z wykończeniem cienkowarstwową wyprawą tynkarską z tynku silikonowego, systemową odmianą metody ETICS ocieplania ścian zewnętrznych budynków. jak również: - usunięcie szkód powstałych na i poza terenem budowy w trakcie realizacji zamówienia, prace porządkowe, itp. - odtworzenie wszystkich naruszonych elementów zagospodarowania, np. chodniki, place, drogi, elementy budynku itp. - przywrócenie miejsca prowadzenia prac do stanu przed rozpoczęciem robót. Koszty obsługi geodezyjnej, w tym koszty wytyczenie i pomiar geodezyjny powykonawczy, należy również skalkulować w cenie ofertowej..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Krotoszynie Oddział w Sulmierzycach, Nr 61 8410 1013 0000 0866 2000 0004 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: - min. dwie roboty budowlane dotyczące docieplenia budynków systemową odmianą metody ETICS ocieplania ścian zewnętrznych (metoda lekko - mokrą); każde z wykazanych dociepleń winno być wykonane na powierzchni min. 500 m2, w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy i wartościowy nie został jasno wykazany, wykonawca winien zakres ten określić w zał. nr 6 w kol. 2, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże, że: - dysponuje min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą wymagane prawem, adekwatne do przedmiotu zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, (Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 19 lit. a) SIWZ), W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63 poz. 394 ze zm.).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: - min. dwie roboty budowlane dotyczące docieplenia budynków systemową odmianą metody ETICS ocieplania ścian zewnętrznych (metoda lekko - mokrą); każde z wykazanych dociepleń winno być wykonane na powierzchni min. 500 m2, w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy i wartościowy nie został jasno wykazany, wykonawca winien zakres ten określić w zał. nr 6 w kol. 2, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ZGODNIE Z PKT. 8.5-8.12 SIWZ: 5. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.2.1 i 8.2.2 SIWZ muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej (na każdej zapisanej stronie kopii) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 8.2.6 - 8.2.10 SIWZ. Za konieczne a jednocześnie wystarczające będzie złożenie na kopii własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem: za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się osoby wymienione jako uprawnione do składania oświadczeń woli: a) w prowadzonych przez sądy rejestrach, b) w CEiDG, c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem, d) uchwałach lub umowach spółki (dot. spółki cywilnej). 6. Wypełnione załączniki nr 1, 1.A, 3 i 5 do SIWZ należy złożyć w oryginale. 7. Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych w ofercie, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 8. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania: - oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie, - przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, w przypadku ustanowienia pełnomocnika, oraz wypisu z umowy spółki cywilnej lub uchwały wspólników (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność), w celu przedstawienia zakresu i sposobu reprezentacji wykonawcy w postępowaniu, - wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum firm), zobowiązani są do załączenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, w którym wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, - pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i podpisane przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców lub samych wykonawców, - wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem, - wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane wykonawców występujących wspólnie, a nie pełnomocnika wykonawców. 9. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) dokumenty określone w pkt 8.2.1 lit. b) - d) będą oceniane łącznie, pozostałe dokumenty określone w pkt. 8.2.2 lit. a) - c) wykonawcy składają z osobna; oświadczenie wymagane zgodnie z pkt. 8.2.1 lit. a) SIWZ winno zostać złożone przez każdego wykonawcę z osobna lub przez pełnomocnika w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 11. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 12. ZAMAWIAJĄCY, W CELU OCENY, CZY WYKONAWCA BĘDZIE DYSPONOWAŁ ZASOBAMI INNYCH PODMIOTÓW W STOPNIU NIEZBĘDNYM DLA NALEŻYTEGO WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ OCENY, CZY STOSUNEK ŁĄCZĄCY WYKONAWCĘ Z TYMI PODMIOTAMI GWARANTUJE RZECZYWISTY DOSTĘP DO ICH ZASOBÓW, ŻĄDA ZŁOŻENIA W SZCZEGÓLNOŚCI: a) PISEMNEGO (W ORYGINALE) ZOBOWIĄZANIA tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b Pzp), zawierającego w treści informacje dotyczące w szczególności: - zakresu mających zostać udostępnionymi wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Uwaga: WYMAGANE POWYŻEJ INFORMACJE, MOGĄ BYĆ ZAWARTE W INNYCH DOKUMENTACH ZŁOŻONYCH WRAZ Z W/W ZOBOWIĄZANIEM DO OFERTY. ZGODNIE Z PKT 14 A-D SIWZ: a) wykonawca może złożyć jedną ofertę, b) ofertę należy złożyć zgodnie z treścią zał. nr 1 do SIWZ; oferta winna być podpisana przez osoby (osobę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (podpis(y) winien być opatrzony pieczęcią imienną osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, a w przypadku braku pieczęci należy złożyć czytelny podpis określający imię i nazwisko w/w osoby (osób), c) wraz z ofertą należy złożyć wypełniony formularz przedmiaru robót, stanowiący zał. 1.A do SIWZ, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 16 SIWZ, które będzie stanowił kosztorys ofertowy wykonawcy, d) jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty (tj. nie wynika wprost z dokumentów stwierdzających status prawny wykonawcy), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt 8.2.5, 8.2.7 i 8.2.8 SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Termin - 20

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ZGODNIE Z PKT 21.2-21.4 SIWZ: 21.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1. ZMIANY OGÓLNE: a) zmiana adresu/siedziby/konta/firmy Zamawiającego/Wykonawcy, b) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę, c) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki, d) zmiany wynikające z zapisów §5 zał. nr 2 do SIWZ. 2. INNE ZMIANY. a) w zakresie przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach: - wystąpienia istotnych wad lub braków w dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, które należy poprawić lub usunąć w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (m.in. w związku z postanowieniami określonymi §8 ust. 5 - 7 zał. nr 2 do SIWZ) lub jeżeli w/w wady lub braki uniemożliwiają lub istotnie wstrzymują realizację określonego rodzaju robót, - wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli te zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, b) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy w następujących przypadkach: - zmiany wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT (jego zwiększenia lub zmniejszenia) - wysokość wynagrodzenia brutto będzie wyliczana od wartości netto oferty, która pozostaje bez zmian, - zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z postanowień określonych w §8 zał. nr 2 do SIWZ, c) w zakresie umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: - z przyczyn określonych w pkt 21.2.2 lit. a), jeżeli przyczyny te mają wpływ na termin wykonania zamówienia, - działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron (protesty, listy, petycje, itp.), - zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy po dacie jej podpisania, - działania sił natury, uznanego za stan klęski żywiołowej, - jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków, - wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, d) w zakresie przedmiotu zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: - gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Uwaga: zmiana postanowień umowy na podst. art. 144 ustawy, może być dokonana na podstawie w/w przesłanek określonych w pkt 21.2.2 lit. a) - d) tylko wtedy, gdy wystąpią one z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować. 21.3. Zamawiający nie przedłuży terminu zakończenia umowy, jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 21.4. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1. Sposób inicjowania zmian: a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, niezwłocznie po zajściu okoliczności uzasadniającej zmianę, b) Wspólne podjęcie decyzji przez obie strony na podstawie ustaleń na radach budowy, zatwierdzone protokołem z narady. 2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). 3. W rezultacie dokonania czynności opisanych powyżej może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sulmierzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Sulmierzyce, ul Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Sulmierzyce, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2  

Załącznik nr 3  

Załącznik nr 4 

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7  

Załącznik nr 8  

Załącznik nr 1A - Przedmiar robót branża architektoniczna

Załącznik nr 1A   - Przedmiar robót branża elektryczna

Załącznik nr 1A   - Przedmiar robót branża sanitarna

Załącznik nr 1A   - Przedmiar robót - termomodernizacja 

Załcznik nr.9.1 dokumentacja projektowa - branza architektoniczna
Cz. 1. 

Cz. 2.

Cz. 3.

Cz. 4. 

Cz. 5. 

Załącznik nr.9.1 dokumentacja projektowa - branza sanitarna

Mapa

Rys. nr 1 

Rys. nr 2 

Rys. nr 3

Rys. nr 4 

Rys. nr 5 

Projekt branza sanitarna 

Załącznik nr.9.1 dokumentacja projektowa - branża elektryczna

Opis 

Rys. nr E1

Rys. nr E2

Rys. nr E3

Rys. nr E4

Załącznik nr 9.2 - charakterystyka robót - termomdernizacja

Załącznik nr 10.1- Specyfikacja techniczna -  branza sanitarna 

Załącznik nr 10.1 - specyfikacja techniczna - branża architektoniczna

Załącznik nr 10.1. - specyfikacja techniczna branza elektryczna

 


 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (25/05/2016 11:08:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (25/05/2016 11:08:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (25/05/2016 15:24:23)
Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta Sulmierzyce ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Sulmierzyce.

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (24/05/2016 08:01:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (24/05/2016 08:01:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (01/06/2016 08:31:48)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGÓW

W dniu 28.04.2016 roku w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce przeprowadzono  pierwsze przetargi ustne  nieograniczone na  sprzedaż następujących działek:

1.  godz.900     - działka  nr 3806 o pow.  0,0784 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/9

2.  godz.930    - działka  nr 3807 o pow.  0,0714 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/9

3.  godz. 1000 - działka  nr 3808 o pow.  0,0710 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/9

4.  godz.1030  - działka  nr 3809 o pow.  0,1095 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/9

5.  godz.1100   - działka  nr 3810 o pow.  0,1200 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/9

W  przedmiotowych  postępowaniach przetargowych żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetargi unieważniono.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/04/2016 11:26:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/04/2016 11:26:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/04/2016 11:26:46)
Ogłoszenie o przetargu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (21/03/2016 15:22:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (21/03/2016 15:22:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (21/03/2016 15:22:42)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/10/2016 13:45:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/10/2016 13:45:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (05/10/2016 13:45:58)
Informacja o wyniku I pisemnego przetargu nieograniczonego na łączną sprzedaż, części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Sulmierzyce
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (09/03/2016 09:38:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (09/03/2016 09:38:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (09/03/2016 10:36:28)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 09.02.2016 roku o godzinie 930 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce przeprowadzono I przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 2210/4 o pow.  0,0858 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00023872/4 .

W przedmiotowym postępowaniu żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetarg unieważniono.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (10/02/2016 15:07:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (10/02/2016 15:07:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/02/2016 15:07:40)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 09.02.2016 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce przeprowadzono I przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 2210/3 o pow.  0,0557 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00023872/4 .

W  przedmiotowym  postępowaniu żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetarg unieważniono.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (10/02/2016 15:06:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (10/02/2016 15:06:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/02/2016 15:06:10)
Ogłoszenie o przetargu - 8.01.2016 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (08/01/2016 13:50:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (08/01/2016 13:50:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (08/01/2016 15:25:02)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn.  Dz. U. 2014 r. poz. 518, ze zm.) 

Burmistrz Miasta Sulmierzyce

ogłasza

I pisemny przetarg nieograniczony na łączną sprzedaż stanowiących własność Miasta Sulmierzyce: 

1) Niezabudowanej działki gruntu o nr 3240, AM 21 o powierzchni 3.6180 ha, stanowiącej użytki: R-IIIb o pow. 0.4834 ha, R-IVa o pow. 1.5106 ha, R-IVb o pow. 0.7576 ha, R-VI o pow. 0.5364 ha, Ls-V o pow. 0.3300 ha.

2) Niezabudowanej działki gruntu o nr 3241, AM 21 o powierzchni 1.3260 ha, stanowiącej użytki: R-IIIb o pow. 0.4897 ha, R-IVa o pow.  0.5400 ha, R-IVb o pow. 0.2763 ha, R-VI o pow. 0.0200 ha.

W/w nieruchomość położona jest przy ulicy Odolanowskiej  w Sulmierzycach (jed. ewid. 301201_1 Sulmierzyce). Dla nieruchomości  prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie księga wieczysta KZ1R/00023345/1.

Łączna pow. nieruchomości wynosi 4.9440 ha.

Opis nieruchomości:

Działki nr 3240 i 3241 położone są w zachodniej części miasta, posiadają bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 444. Uzbrojenie: sieć energetyczna  wodociągowa, telefoniczna, znajduje się w pasie drogowym, przyłączy brak. Działki mają kształt wielokąta i nie posiadają ogrodzenia. Potencjalny Inwestor we własnym zakresie zobowiązany będzie do uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci na włączenie planowanej inwestycji do istniejącej infrastruktury technicznej, po przedstawieniu zapotrzebowania na poszczególne media. Nieruchomość nie jest przedmiotem innych obciążeń ani zobowiązań.

Sposób zagospodarowania określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sulmierzyce w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowej( uchwała nr XXXII/201/2014 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 25.04.2014 r.) symbol na rysunku planu P/U 2 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Na terenach P/U dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń rzemiosła, hangarów i hal przemysłowych, obiektów magazynowych i obiektów administracyjno-socjalnych. Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 444, przez działki przebiega linia energetyczna i telekomunikacyjna. Przez działkę nr 3240 przebiega  linia n/n w kierunku północnym, do zabudowań na działce nr 3226/2.

Informacje szczegółowe dotyczące ustaleń w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w tut. Urzędzie. W/w uchwała zamieszczona jest także na stronie internetowej www.sulmierzyce.pl

Warunki przetargu:

1. Cena wywoławcza nieruchomości - 560 000,00 zł.(słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych),

2. Ustalone wadium: 60 000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) płatne przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach  nr   61 8410 1013 0000 0866 2000 0004

3. Wadium w pieniądzu PLN należy uiścić do dnia 15 lutego 2016 r. do godziny 1500 (liczy się data wpływu na konto)

4. Cena wywoławcza do przetargu jest ceną netto nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23 %.

5. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce /sekretariat/ w terminie do dnia 15 lutego 2016 r. do godz. 1500

Przy wyborze ofert Komisja Przetargowa kierować się będzie następującymi kryteriami:

-oferowana cena nabycia - waga kryterium 50%,

-sposób i termin realizacji inwestycji - waga kryterium 50%

6. Warunki zagospodarowania działek określone w ofercie przetargowej, uznane przez Komisję Przetargową jako najistotniejsze, zostaną zawarte w protokole z przetargu i akcie notarialnym umowy sprzedaży nieruchomości. Maksymalny termin zakończenia realizacji inwestycji  ustalono na okres 3 lat od daty nabycia nieruchomości. Oferent, który wygra przetarg będzie zobowiązany do zabezpieczenia zagospodarowania nabytej działki w sposób i terminie określonym w ofercie przetargowej, poprzez zobowiązanie się do uiszczenia kar umownych na rzecz Miasta Sulmierzyce, które zostały określone w poniższych warunkach udziału.

Warunki udziału:

Warunkiem udziału w przetargu jest:

I. załączenie do oferty koncepcji zagospodarowania działek w formie graficznej i opisowej oraz jej graficznej wizualizacji, obejmującej rozmieszczenie przestrzenne budynków, wszystkie elewacje budynków oraz towarzyszące elementy zagospodarowania działki, np. rozwiązania komunikacyjne, miejsca postojowe, tereny zieleni, obiekty małej architektury;

II. pisemne wskazanie terminu zakończenia realizacji inwestycji, zaplanowanej na działkach 3240 i 3241.

III. pisemne zobowiązanie się oferenta wobec Miasta Sulmierzyce do zabezpieczenia sposobu i terminu zagospodarowania nabytych działek nr 3240 i 3241, określonych w ofercie przetargowej - poprzez uiszczenie na rzecz Miasta Sulmierzyce, w terminach wskazanych w jej pisemnych wezwaniach, następujących kar umownych, które następnie zostaną zastrzeżone w notarialnej umowie sprzedaży działki:

1. w kwocie 200 000,00zł (słownie złotych: dwieście tysięcy) - w przypadkach:

a) odstąpienia przez Nabywcę od realizacji inwestycji przed upływem okresu wskazanego w ofercie przetargowej na zrealizowanie inwestycji (liczonego od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego), z uwzględnieniem ppkt 2,

     lub

b) zagospodarowania działki w terminie określonym w ofercie przetargowej, lecz w sposób niezgodny z tą ofertą;

2. w kwocie 100 000,00zł (słownie złotych: sto tysięcy) po upływie terminu realizacji inwestycji wskazanego w ofercie przetargowej (liczonego od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego), jeśli inwestycja nie została zrealizowana;

3. w kwocie 50 000,00zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) - w przypadkach:

a) po upływie każdego kolejnego roku po terminie realizacji inwestycji wskazanym  w ofercie przetargowej (liczonym od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego), w którym inwestycja nie została zrealizowana,

     lub

b) za zrealizowanie inwestycji po upływie terminu wskazanego w ofercie przetargowej, lecz w sposób niezgodny z tą ofertą

- z tym, że kara umowna za przypadki określone w lit. a i b nie przekroczy łącznie kwoty 150 000,00zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy);

IV. pisemne zobowiązanie się oferenta do:

1. zabezpieczenia na rzecz Miasta Sulmierzyce ewentualnych roszczeń, jakie mogą powstać z tytułu nie zapłacenia kar umownych, o których mowa w pkt. III - poprzez ustanowienie przez Nabywcę na nabytych działkach nr 3240 i 3241, w akcie notarialnym, hipoteki do kwoty 560 000,00zł (słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt tysięcy),

2. do poddania się przez Nabywcę w notarialnym akcie nabycia działek nr 3240 i 3241, rygorowi egzekucji w zakresie obowiązku terminowej zapłaty poszczególnych kar umownych, o których mowa w pkt. III - do kwoty w wysokości 560 000,00zł (słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt tysięcy), na podstawie art. 777 §1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego. Termin, do którego Miasto Sulmierzyce będzie mogło wystąpić    o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym dłużnik podda się egzekucji, ustala się na 10 lat od daty aktu notarialnego sprzedaży działki.

3. Przez odstąpienie przez Nabywcę od realizacji inwestycji, o której mowa w pkt. III ppkt. 1 lit. a, rozumie się:

a) złożenie przez Nabywcę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. III ppkt. 1 lit. a, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od realizacji inwestycji,

     lub

b) zbycie przez Nabywcę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. III ppkt 1 lit. a działek nr 3240 bądź 3241, bez jednoczesnego zagwarantowania w akcie notarialnym sprzedaży tych działek, przejęcia przez Kupującego wszystkich zobowiązań Nabywcy wobec Miasta Sulmierzyce,  wynikających z umowy sprzedaży przedmiotowej działki, zawartej w wyniku przeprowadzonego przetargu na jej sprzedaż.

     W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. III, skutkujących powstaniem po stronie Miasta Sulmierzyce prawa do kar umownych, Miasto Sulmierzyce będzie dochodzić wobec Nabywcy roszczeń z tego tytułu z ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. IV.

     W przypadku zrealizowania inwestycji w sposób i terminie określonych w ofercie przetargowej, Miasto Sulmierzyce w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia dokumentów świadczących o zakończeniu realizacji inwestycji i potwierdzających wywiązanie się ze zobowiązań złożonych w ofercie przetargowej, wyda Nabywcy stosowne zaświadczenie, będące podstawą wykreślenia hipoteki, o której mowa w pkt. IV ppkt 1. Dokumentem świadczącym o zakończeniu realizacji inwestycji i wywiązaniu się ze zobowiązań będzie decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub oświadczenie Nabywcy o przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego (po uprzednim zawiadomieniu PINB w Krotoszynie o zakończeniu budowy  i jeśli ten organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji), jeśli w pozwoleniu na budowę nie został nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Oferta powinna zawierać:

1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub pełną nazwę i siedzibę oferenta, nr telefonu i faxu,

2. datę sporządzenia oferty,

3. dokumenty pozwalające określić status prawny oferenta, tj. od osób prawnych wymagane jest załączenie odpisu z krajowego rejestru sądowego - wydanego nie wcześniej niż 3 m-ce przed dniem złożenia oferty, od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest załączenie wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzającej wpis do tej ewidencji,

4. w przypadku cudzoziemców wymagane jest przedłożenie promesy - przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zmianami),

5. informacje dotyczące źródła finansowania zamierzonej inwestycji,

6. koncepcję zagospodarowania działek nr 3240 i 3241 oferent winien przedłożyć w formie graficznej i opisowej oraz powinien przedstawić jej graficzną wizualizację, obejmującą rozmieszczenie przestrzenne budynków, wszystkie elewacje budynków oraz towarzyszące elementy zagospodarowania nieruchomości, np. rozwiązania komunikacyjne, miejsca postojowe, tereny zieleni, obiekty małej architektury,

7. oferowaną cenę nabycia (cena musi być wyższa od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty,

8. pisemne wskazanie terminu zakończenia realizacji inwestycji,

9. kopię dowodu wpłaty wadium,

10. pisemne zobowiązania się oferenta wobec Miasta Sulmierzyce do zabezpieczenia zagospodarowania nabytych działek nr 3240 i 3241 w sposób i terminach określonych w ofercie przetargowej poprzez uiszczenie na rzecz Miasta Sulmierzyce, w terminach wskazanych w jej pisemnych wezwaniach, kar umownych oraz ewentualnych roszczeń z tytułu nie zapłacenia kar umownych, opisanych w Warunkach udziału, pkt. III i IV.

11. aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

12. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

13. zobowiązanie się oferenta do zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedającego, tj. Miasto Sulmierzyce.

Koszty związane z przygotowaniem oferty oraz koncepcji zagospodarowania działek nr 3240 i 3241 ponosi Oferent.

Otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach , ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce w sali Narad  o godz.1000

Część jawna odbywa się w obecności oferentów. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo notarialne.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu przed złożeniem oferty powinny zasięgnąć szczegółowych informacji na temat warunków i zasad przetargu. "Warunki przetargu" dostępne są na stronie internetowej www.sulmierzyce.pl  lub w pok. nr 6. Urzędu Miejskiego  w Sulmierzycach, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce w godz. 730 do 1530 od poniedziałku do piątku.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi Nabywca nieruchomości.

Okazanie przebiegu granic nieruchomości przez geodetę uprawnionego pozostaje po stronie Nabywcy i na jego koszt.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu.

W przypadku uchylenia się Nabywcy wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi.

Oferentom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zamknięciu przetargu - przelewem na wskazane konto.

Szczegółowych informacji na temat  wyżej wymienionych działek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach pok. nr 6, tel. 062 7223201 wew. 24

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (10/12/2015 11:12:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (10/12/2015 11:12:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/12/2015 14:49:07)
Ogłoszenie o wyniku przetargu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (18/11/2015 14:03:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (18/11/2015 14:03:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/11/2015 14:03:13)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

            W dniu 28 sierpnia 2015 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce  przeprowadzono II przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 3716/1 o pow.  0,1386 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/ 9    prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie.

W  przedmiotowym  postępowaniu  wadium złożył  1 podmiot.

 Cena wywoławcza w/w nieruchomości ustalona  została na kwotę  45 000,00 zł.

Działka została sprzedana za kwotę 45 450,00 zł. Nabywcą został Jacek Duczmal.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (21/10/2015 11:38:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (21/10/2015 11:38:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (21/10/2015 11:38:16)
Ogłoszenie o przetargu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (09/10/2015 15:06:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (09/10/2015 15:06:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (09/10/2015 15:06:44)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (20/07/2015 11:01:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (20/07/2015 11:01:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (20/07/2015 11:01:07)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 12 czerwca 2015 roku o godzinie 930 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce  przeprowadzono  przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 3716/2 o pow.  0,0695 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/ 9    prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie.

W  przedmiotowym  postępowaniu  wadium złożyły  2 podmioty.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości ustalona  została na kwotę  26 500,00 zł.

Działka została sprzedana za kwotę 32 500,00 zł. Nabywcą została Małgorzata Mazurek.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (23/06/2015 15:00:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/06/2015 15:03:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/06/2015 15:03:22)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 12 czerwca 2015 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce  przeprowadzono  przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 3716/1 o pow.  0,1386 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/ 9    prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie.

W  przedmiotowym  postępowaniu żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (23/06/2015 14:58:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/06/2015 14:58:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/06/2015 14:58:53)
Ogłoszenie o przetargu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/05/2015 11:20:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/05/2015 11:20:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (05/05/2015 11:20:57)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (03/07/2014 14:25:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (03/07/2014 14:25:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (03/07/2014 14:25:13)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paulina Marciniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (06/06/2014 13:19:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (06/06/2014 13:19:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (06/06/2014 13:19:43)
Przebudowa budynku Zespołu Szkół im. S. F. Klonowicza w Sulmierzycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele dydaktyczne

Treść ogłoszenia

SIWZ 

Załącznik  Nr 1 Projekt budowlany

Załącznik Nr 2 Specyfikacja techniczna i odbioru robót budowlanych dotyczących inwestycji

Załącznik Nr 3 Przedmiar robót

Załącznik Nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiuwarunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert

Załącznik Nr 6 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik Nr 6a Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakłądają obowiązek posiadania takich uprawnień

Załącznik Nr 7 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 8 Oświadczenie Wykonawcy ( osoby fizycznej ), o niepodleganiu wylkuczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 9 Oświadczenie wykonawcy ( osoby fizycznej ), o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

Załącznik Nr 9a Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 10 Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykorzystania potencjałuinnych podmiotów do realizacji zamówienia

Załącznki Nr 11 Istotne postanowiena umowy ( wzór umowy )

załącznik Nr 12 Formularz oferty

Pytania i odpowiedzi do SIWZ dotyczące przebudowy budynku Zespołu Szkół Publicznych

Informacja o terści zapytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ ( zapytanie z dnia 10, 11 czerwca 2014r)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ ( zapytanie z dnia 12-17 czerwca 2014)

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (05/06/2014 15:21:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (05/06/2014 15:21:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (18/06/2014 14:06:44)
Ogłoszenie o zamówieniu - budowa oświetlenia ulicznego - Sulmierzyce ulica Myśliwska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (31/12/2013 13:49:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (31/12/2013 13:49:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (31/12/2013 13:50:37)
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi dot. ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Miejskiej Sulmierzyce
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (28/11/2013 14:56:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (28/11/2013 14:56:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (04/12/2013 14:22:16)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlsne
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (28/11/2013 13:06:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (28/11/2013 13:06:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (28/11/2013 13:06:54)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/10/2013 14:52:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/10/2013 14:52:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/10/2013 15:06:43)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (15/10/2013 13:02:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (15/10/2013 13:02:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (15/10/2013 13:03:17)
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - budowa małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej wraz z informacją turystyczną
Ogłoszeniu o zamówieniu na przebudowę ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

                W dniu 23.08.2013 roku o godzinie 930 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce  przeprowadzono  przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 3792 o pow.  0,1464 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/ 9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim IX zamiejscowy wydział w Krotoszynie.

W  przedmiotowym  postępowaniu  wadium złożyły  2 podmioty.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości ustalona  została na kwotę 45 000,00 zł.

W przetargu  tylko jeden podmiot  dokonał jednego postąpienia na kwotę 450,00 zł.

Działka została sprzedana za kwotę 45 450,00 zł. Nabywcą został Arkadiusz Smok

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/08/2013 12:14:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/08/2013 12:14:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/08/2013 12:14:12)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 23.08.2013 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce  przeprowadzono  przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 3791 o pow.  0,1122 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/ 9   prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Ostrowie Wielkopolskim IX zamiejscowy wydział w Krotoszynie.

W  przedmiotowym  postępowaniu  wadium złożyły  2 podmioty.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości ustalona  została na kwotę  35 000,00 zł.

W przetargu  tylko jeden podmiot  dokonał jednego postąpienia na kwotę 350,00 zł.

Działka została sprzedana za kwotę 35 350,00 zł. Nabywcą został Krzysztof Hybsz.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/08/2013 12:11:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/08/2013 12:11:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/08/2013 12:11:52)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/08/2013 09:47:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/08/2013 09:47:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/08/2013 09:47:53)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlsne
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (14/08/2013 11:58:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (14/08/2013 11:58:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (14/08/2013 12:01:39)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (31/07/2013 15:10:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (31/07/2013 15:10:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (31/07/2013 15:10:18)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MAŁEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEJ WRAZ Z INFORMACJĄ TURYSTYCZNĄ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (30/07/2013 12:16:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (30/07/2013 12:16:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (30/07/2013 13:25:50)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIAŁKĘ NR 3791
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/07/2013 14:15:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/07/2013 14:15:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/07/2013 14:31:58)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIAŁKĘ NR 3792
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/07/2013 14:07:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/07/2013 14:07:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/07/2013 14:10:31)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (15/07/2013 13:11:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (15/07/2013 13:11:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/10/2013 14:53:13)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (27/06/2013 15:00:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (27/06/2013 15:00:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (27/06/2013 15:02:57)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKŁADANIA NAWIERZCHNI W MIEJSCOWOŚCI SULMIERZYCE
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (18/06/2013 10:48:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (18/06/2013 12:47:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/06/2013 18:13:34)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 07.05.2013 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 822/3  o pow.  0,8799 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00023345/1. W  przedmiotowym postępowaniu żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetarg unieważniono.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (07/05/2013 15:01:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (07/05/2013 15:01:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (07/05/2013 15:10:58)
Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paulina Marciniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (06/05/2013 15:06:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (06/05/2013 15:06:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (06/05/2013 15:06:54)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 05.04.2013 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce  przeprowadzono  przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż  następujących działek:

nr 3181, ark. mapy 6, obręb: Sulmierzyce, pow.    4,3970 ha, KW KZ1R/00023339/6

nr 3180, ark. mapy 6, obręb: Sulmierzyce, pow.     3,3420 ha, KW KZ1R/00023339/6

nr 3186/1, ark. mapy 6, obręb: Sulmierzyce, pow.  4,0811 ha, KW KZ1R/00023339/6

nr 3186/3, ark. mapy 6, obręb: Sulmierzyce, pow.  0,9540 ha, KW KZ1R/00023339/6

nr 3183/4, ark. mapy 6, obręb: Sulmierzyce, pow. 12,6687 ha, KW KZ1R/00023345/1

nr 3183/5, ark. mapy 6, obręb: Sulmierzyce, pow.   5,4214ha, KW KZ1R/00023345/1

nr 3185, ark. mapy 6, obręb: Sulmierzyce, pow.      0,2383ha, KW KZ1R/00024063/7

dla w/w działek  księgę prowadzi Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krotoszynie.

W przedmiotowym  postępowaniu  wadium złożyło 11 podmiotów, dwa podmioty nie zgłosiły się na przetarg.
W przetargu udział wzięło 9 podmiotów.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości ustalona  została na kwotę  400 000,00 zł.

Najwyższa złożona oferta wynosi  1 220 000,00 zł  i  za taką kwotę nieruchomość została sprzedana. Nabywcą jest firma Invest Pro Capital sp. z o. o, spółka komandytowo - akcyjna z Warszawy.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/04/2013 14:46:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/04/2013 14:46:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (05/04/2013 14:46:37)
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NA WYNAJEM KIOSKU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paulina Marciniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (03/04/2013 09:58:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (03/04/2013 09:58:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (03/04/2013 09:58:01)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 22.03.2013 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce przeprowadzono II przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 3792 o pow.  0,1464 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/ 9. W  przedmiotowym  postępowaniu żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetarg unieważniono.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (22/03/2013 12:57:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (22/03/2013 12:57:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (22/03/2013 12:59:34)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 W dniu 14.03.2013 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce przeprowadzono II przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 3791 o pow.  0,1112 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/ 9.
W przedmiotowym  postępowaniu żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetarg unieważniono.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (18/03/2013 15:20:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (18/03/2013 15:20:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/03/2013 15:29:15)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (28/02/2013 16:11:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (28/02/2013 16:11:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/03/2013 15:25:21)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (11/02/2013 15:41:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (11/02/2013 15:42:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (11/02/2013 15:41:31)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na USŁUGĘ UDZIELENIA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (26/07/2012 13:22:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (26/07/2012 13:22:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (26/07/2012 13:22:24)