Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zamówienia publiczne » Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego

Treść ogłoszenia

 SIWZ

Formularz ofertowy z załącznikami - word

Formularz ofertowy z załącznikami - pdf

PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 

WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK A DO SIWZ 

PROJEKT BUDOWLANY ZAŁĄCZNIK B DO SIWZ

str1 , str2, str3 , str4 , str5 , str6 , str7 , str8 ,str 8a, str9 , str10 , str11 , str12 , str13 , str14 , str15 , str16 , str17 , str18 , str19 , str20 , str21 , str22 , str23 , str24 , str25 , str26 , str27 , str28 , str29 , str30 , str31 , str32 , str33 , str34 , str35 , str36 , str37 , str38, str39 , str40 , str41 , str42 , str43 , str44 , str45 , str46 , str47 , str48 , str49 , str50 , str51 , 52 , 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106, 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118a, 118b 118c , 119 , 120 , 121 , 122 , 122a, 123. 

PROJEKT WYKONAWCZY ZAŁĄCZNIK B DO SIWZ 

1. strona tytulowa
2. spis treści pr.wykon.
3. przekładka częśc konstr.-bud
4. spis treści cz.konst-bud.
5. opis części konstr-budowlanej
6. rys.PW PZT
7. rys. rzut przyziemia
8. rys. wiata drewniana
9. rys. daszki nad wejściami
10. rys. przekrój A-A
11. rys. przekrój A-A detale
12. rys. ławy fundam.wejscie nr 1
13. rys przekrój B1-B1. B2-B2
14. rys. przekrój C1-C1 wejscie nr 2i3 do bud
15. rys. przekrój C2-C2
16. rys. przekrój C1-C1
17. rys. lawy fundamentowe - szczegóły
18. rys. lawy fund.wejscie nr 2 i 3
19. rys ławy fundamentowe- wejscie nr 2i3
20. przekładka branża elektryczna
21. Zakres prac elektrycznych
22. opis branży elektrycznej s.1
23. opis branży elektrycznej s2
24. rys.rzut przyziemia inst.elektr
25. rys. schemat zasilania E2

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT- ZAŁ C DO SIWZ

SSt cz. 1  

SSt cz. 2

SST robót elektrycznych  

KARTA GWARANCYJNA ZAŁĄCZNIK D DO SWIZ 


 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (13/11/2018 15:03:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (13/11/2018 15:03:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (13/11/2018 15:06:43)
Ogłoszenie o przetargu - 29.10.2018
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Trawińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/10/2018 16:08:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/10/2018 16:08:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/10/2018 16:08:29)
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego

Treść ogłoszenia

 SIWZ

Formularz ofertowy z załącznikami - word

Formularz ofertowy z załącznikami - pdf

PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 

WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK A DO SIWZ 

PROJEKT BUDOWLANY ZAŁĄCZNIK B DO SIWZ

str1 , str2, str3 , str4 , str5 , str6 , str7 , str8 ,str 8a, str9 , str10 , str11 , str12 , str13 , str14 , str15 , str16 , str17 , str18 , str19 , str20 , str21 , str22 , str23 , str24 , str25 , str26 , str27 , str28 , str29 , str30 , str31 , str32 , str33 , str34 , str35 , str36 , str37 , str38, str39 , str40 , str41 , str42 , str43 , str44 , str45 , str46 , str47 , str48 , str49 , str50 , str51 , 52 , 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106, 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118a, 118b 118c , 119 , 120 , 121 , 122 , 122a, 123. 

PROJEKT WYKONAWCZY ZAŁĄCZNIK B DO SIWZ 

1. strona tytulowa
2. spis treści pr.wykon.
3. przekładka częśc konstr.-bud
4. spis treści cz.konst-bud.
5. opis części konstr-budowlanej
6. rys.PW PZT
7. rys. rzut przyziemia
8. rys. wiata drewniana
9. rys. daszki nad wejściami
10. rys. przekrój A-A
11. rys. przekrój A-A detale
12. rys. ławy fundam.wejscie nr 1
13. rys przekrój B1-B1. B2-B2
14. rys. przekrój C1-C1 wejscie nr 2i3 do bud
15. rys. przekrój C2-C2
16. rys. przekrój C1-C1
17. rys. lawy fundamentowe - szczegóły
18. rys. lawy fund.wejscie nr 2 i 3
19. rys ławy fundamentowe- wejscie nr 2i3
20. przekładka branża elektryczna
21. Zakres prac elektrycznych
22. opis branży elektrycznej s.1
23. opis branży elektrycznej s2
24. rys.rzut przyziemia inst.elektr
25. rys. schemat zasilania E2

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT- ZAŁ C DO SIWZ

SSt cz. 1  

SSt cz. 2

SST robót elektrycznych  

KARTA GWARANCYJNA ZAŁĄCZNIK D DO SWIZ 

--------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (25/10/2018 13:55:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (25/10/2018 13:55:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (08/11/2018 15:23:35)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (11/10/2018 12:33:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (15/10/2018 12:35:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (25/10/2018 12:38:27)
III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność miasta
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Trawińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (31/08/2018 12:17:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (31/08/2018 12:17:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/10/2018 16:10:11)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU Z DNIA 17.07.2018 r.

            W dniu 23 sierpnia 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce dokonano otwarcia ofert w II pisemnym  przetargu nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości obręb Sulmierzyce składającej się z działek 3303/1, 3303/2 i 3313 dla której Sąd Rejonowy w Krotoszynie  prowadzi KW nr KZ1R/00040604/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 240 000,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta nie spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

W  związku z powyższym przetarg zakończono wynikiem negatywnym.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Trawińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (30/08/2018 14:48:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (30/08/2018 14:48:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (30/08/2018 14:49:29)
Ogłoszenie o przetargu - przebudowa ulicy Jana Pawła II w Sulmierzycach


Ogłoszenie nr 593853-N-2018 z dnia 2018-07-26 r.

Urząd Miejski: Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Sulmierzycach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, krajowy numer identyfikacyjny 52725600000, ul. ul. Rynek  11 , 63750   Sulmierzyce, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 223 201,
e-mail inwestycje@sulmierzyce.pl, faks 627 223 475.
Adres strony internetowej (URL): www.sulmierzyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.sulmierzyce.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.sulmierzyce.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty należy sporządzieć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferty należy przesłać pocztą , kurierem lub złożyć osobiście
Adres:
Urząd Miejski Sulmierzyce, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce /sekretariat/

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Jana Pawła II
w Sulmierzycach
Numer referencyjny: PB.271.5.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Sulmierzycach" Zamówienie obejmuje m.in. niżej wymieniony zakres: - korektę niwelety istniejącej drogi gruntowo-szlakowej w przekroju podłużnym i poprzecznym - przebudowę od podstaw konstrukcji jezdni - budowę krawężnika - budowę elementów odwodnienia: kanalizacja deszczowa, wpusty deszczowe - budowę chodników, wjazdów do posesji dojść do furtek z kostki brukowej betonowej - ułożenie nawierzchni bitumicznej na drogach z 2-óch warstw betonu asfaltowego - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Długość projektowanej drogi wynosi 496,2 mb Na całym odcinku dróg projektuje się jezdnie z betonu asfaltowego o szerokości 5,5[m].

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233123-7

45232440-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do wysokości 50 % wartości zamówienia, zgodnych z przedmiotem podstawowym. Warunki udzielenia zamówienia: udzielenie zamówienia obejmować będzie zakres robót budowlanych branży drogowej i kanalizacyjnej. Zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku, gdy Zamawiający będzie dysponował środkami na jego realizację, a umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z wykonawcą. Ceny za poszczególne pozycje kosztorysowe nie będą mogły być wyższe niż ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym, chyba że Wykonawca uzasadni ich wzrost.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-30

II.9) Informacje dodatkowe: W terminie tym wykonawca zobowiązany jest nie tylko ukończyć roboty budowlane, ale również przekazać zamawiającemu wszelkie określone umową i specyfikacjami technicznymi dokumenty budowy, w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że : posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia 300.000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że : wykonał w ciągu 5 ostatnich lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zadania dotyczące robót budowlanych w zakresie robót drogowych o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 PLN brutto każde zadanie. Przez ww. zadanie rozumie się roboty wykonane w ramach jednej umowy. 2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. min. następującymi osobami: 1. kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) w zakresie objętym przedmiotowym przedsięwzięciem, 2. kierownik robót drogowych - wymagana stała obecność na budowie Uwaga: funkcji kierownika budowy i kierownika robót nie można łączyć.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 3. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) /zał. nr 7 - dołączony do SIWZ/

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 2.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane /zał. nr 4- dołączony do SIWZ/. 3.Dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty) . 4.Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także z zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami /zał. nr 5- dołączony do SIWZ/ 5.Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: /zał. nr 6 - dołączony do SIWZ/
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik: pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców. 3. W przypadku, gdy zostanie oceniona jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty o których mowa w pkt III.4 każdy z Wykonawców składa osobno. 4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza - polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawia na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wymienione w pkt. III.4 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, których mowa w art. 22a ust 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust 2 ustawy PZP- w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załączone do oferty w oryginale 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ. UWAGA! W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem składa listę podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 7. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07.07.1994. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12. 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DZ. U. z 2016 r. poz.65) 8. Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego, określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn. 26.07. 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). Wykonawca zamiast dokumentów określonych w pkt. III.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona - przez cały okres związania ofertą wadium w wysokości : 10.000,00 PLN, słownie: dziesięć tysięcy PLN. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j Dz.U. z 2018 r., poz. 110). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy :


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty

60,00

Okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Zgodnie z art. 144 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: a) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót (np. klęski żywiołowe, strajki), o ilość dni w których te okoliczności wystąpią, b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących konieczność przerwania robót, potwierdzoną przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację zamówienia, o ilość dni w których te warunki uniemożliwiają wykonywanie prac, c) wykonania innych wcześniej nie przewidzianych robót w strefie przekazanego placu budowy, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi, d) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy spowodowane jest przez władze publiczne - Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, o ilość dni w których te okoliczności wystąpią, e) wystąpienia poważnych rozbieżności między dokumentacją projektową, a stanem rzeczywistym w terenie, powodujących konieczność wstrzymania robót potwierdzoną przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy, o ilość dni wstrzymania robót, f) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót, aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny o okres niezbędny do wprowadzenia zmian, g) zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, h) konieczności wykonania i rozliczenia robót zamiennych i/lub robót zawartych w dokumentacji budowlano-wykonawczej a nie ujętych w przedmiarze robót. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o okres niezbędny do realizacji w/w robót i/lub zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. i) wystąpienia robót dodatkowych - o ile stały się niezbędne i zostały spełnione przesłanki ustawowe - mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji umowy o okres niezbędny do realizacji w/w robót. Zamawiający zmieni wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. j) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. nadzoru budowlanego, PIP i in. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o okres niezbędny do realizacji w/w robót. k) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy -spełniającego wymagania zawarte w SIWZ /po uzgodnieniu z Zamawiającym/, l) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany stawek podatku VAT, a także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy PZP. 4. Każda zmiana musi być poprzedzona sporządzeniem protokołu konieczności a w uzasadnionych przypadkach protokołu z negocjacji. Sporządzenie w/w protokołów nie dotyczy przypadku, o którym mowa w pkt 3g). 5. W przypadku wystąpienia robót niezbędnych do realizacji umowy, a nieujętych w dokumentacji budowlanej i/lub przedmiarze robót, Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia. Podstawą wyliczenia wynagrodzenia za te roboty będzie: a) cena uzyskana poprzez porównanie do cen jednostkowych podobnych robót podstawowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, b) w przypadku braku w podstawowym kosztorysie ofertowym pozycji, której cenę można zastosować do wyceny nowej roboty, to cenę tej roboty należy wyliczyć w oparciu o cenę rynkową danych robót z zastrzeżeniem, że nowa cena nie może przekroczyć średniej stawki z cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający sporządzenie wyceny. Na tych samych zasadach rozliczane będą roboty ujęte w dokumentacji budowlano wykonawczej a nie ujęte w przedmiarze. 6. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

SIWZ 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ- PRZEDMIARY 

Kosztorys ofertowy - exel

Kosztorys ofertowy - pdf (przedmiar)

ZAŁĄCZNIK B DO SIWZ - DOKUMENTACJA

OPIS

Okładka projektu

Spis treści

Opis techniczny

BIOZ

Stała organizacja ruchu

Mapa Jana Pawła II

Mapa lokalizacji - osiedle Sulimira

RYSUNKI

Plan sytuacyjny

Profil podłużny

Szczegół konstrukcji jezdni

Szczegół krawężnika wystającego

Przekrój drogi poprzeczny

Przekrój normalny chodnika

Przekrój normalny wjazdu

Szczegół studni rewizyjnej 

Stała organizacja ruchu

ZAŁĄCZNIK C DO SIWZ - STWiOR

0-SST- OGÓLNE

1A-SST- TRASA

2A-SST- ROBOTY ZIEMNE

2-SST- ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

3B-SST- KANALIZACJA

4A-SST-KORYTO Z PROFILOWANIEM

4B-SST- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

4C-SST-OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE

4D-SST-PODBUDOWA Z KRUSZ_ŁAM_STAB_MECH

4F-PODBUDOWA Z KRUSZYWA STAB. CEMENTEM

5B-NAWIERZCHNIA Z BA DLA WARSTWY WIĄŻĄCEJ

5C-SST- NAWIERZCHNIA KOSTKA

5D - SST - Siatka zbrojeniowa szklano weglowa

6A-SST- PRZEPUSTY

7A-SST-OZNAKOWANIE POZIOME

7B-SST-OZNAKOWANIE PIONOWE

8B-SST- KRAWĘŻNIKI USTAWIENIE

8D-SST- OBRZEŻA

OKŁADKI SST  

Formularz oferty z załącznikami- word

Formularz oferty z załącznikami - pdf 

Wzór karty gwarancyjnej 

Wzór umowy 

 ____________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (26/07/2018 09:47:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (26/07/2018 09:47:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (30/08/2018 08:27:48)
II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej właśność miasta
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (17/07/2018 14:12:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (17/07/2018 14:12:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (30/08/2018 14:40:41)
Ogłoszenie o przetargu- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Mencfeldowskiego w Sulmierzycach
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (11/07/2018 13:06:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (11/07/2018 12:10:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (14/08/2018 15:05:06)
Ogłoszenie o zamówieniu-Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

14/06/2018    S112    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

I.II.III.IV.VI.

Polska-Sulmierzyce: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2018/S 112-255050

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miejska Sulmierzyce
ul. Rynek 11
Sulmierzyce
63-750
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Szubert
Tel.: +48 627223201
E-mail: inwestycje@sulmierzyce.pl
Faks: +48 627223475
Kod NUTS: PL416

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sulmierzyce.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.sulmierzyce.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

„Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Gminy Miejskiej Sulmierzyce"

Numer referencyjny: PB.271.4.1.2018

II.1.2)Główny kod CPV

72000000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia stanowi wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Gminy Miejskiej Sulmierzyce.

Zakres zamówienia obejmuje:

E-usługi dla Mieszkańców Gminy Miejskiej Sulmierzyce oraz wdrożenie systemu EOD i BIP. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

30220000

80500000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL416

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Miejski Sulmierzyce, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce.

II.2.4)Opis zamówienia:

- Zakres polega na przygotowaniu i wdrożeniu e -usług (wykorzystujących ePuap, EBOI + BIP) oraz zintegrowanego z nimi systemu obiegu dokumentów (EOD),

- Uruchomienie Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta - służącego do udostępniania interesantom urzędu danych w zakresie zobowiązań, wnoszenia przez nich płatności drogą elektroniczną oraz składania wniosków deklaracji przez internet,

- Integracja z systemem dziedzinowym.

W ramach projektu zostaną wykonane prace mające na celu uruchomienie systemów informatycznych zapewniających interoperacyjność rejestrów publicznych oraz istniejących systemów informatycznych i ich integrację, wpływając dodatkowo na poprawę efektywności zarządzania i upowszechniania komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych. Zostanie zakupiony sprzęt informatyczny pozwalający na wdrożenie i prawidłową pracę systemów informatycznych. W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone dedykowane szkolenia dla uczestników projektu mające na celu podniesienie kompetencji pracowników Urzędu w zakresie wdrażanych systemów. Odbiorcami produktów będą Mieszkańcy miasta Sulmierzyce, pracownicy Urzędu, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie miasta.

System musi umożliwiać zarządzanie dokumentami, korespondencją, sprawami, poleceniami, przepływem dokumentów, informowanie o terminach załatwienia sprawy oraz zapewniać komunikację między Urzędem Miejskim a jego interesantami z wykorzystaniem platform e-PUAP, EBOI oraz BIP. System powinien być oparty o jednolity rzeczowy wykaz akt (JRWA), tworząc centralną, uporządkowaną bazę dokumentów i informacji: pism przychodzących, wychodzących i wewnętrznych, poleceń służbowych, umów, faktur itp. System powinien rozwiązywać problemy przepływu informacji wewnątrz urzędu oraz pomiędzy urzędem a jego otoczeniem. System musi spełniać zadania archiwum zakładowego, umożliwiać gromadzenie, ewidencję, przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie informacji archiwalnych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 3

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych do 30 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług, w szczególności: przeszkolenie pracowników.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.02.01.01-30-0010/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona- przez cały okres związania z ofertą wadium w wysokości 3 500,00 PLN.

Kryteria oceny ofert:

- cena - 60 %,

- platforma bazodanowa - 30 %,

- termin płatności faktur - 10 %.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia - 100 000,00 PLN.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej należy złożyć:

Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określona przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp wymaga się przedłożenia w/w informacji dotyczących tych podmiotów.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Szczegółowo opisano w dokumentach zamówienia (SIWZ).

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:

a. wykonał w ciągu 3 ostatnich lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

1. trzy zamówienia o wartości co najmniej 100 000 PLN brutto każde, polegające na dostawie i wdrożeniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (w rozumieniu Instrukcji Kancelaryjnej realizującego zadania zgodnie z zapisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego) zintegrowanego z platformą ePUAP oraz na opracowaniu i uruchomieniu co najmniej 7 elektronicznych usług publicznych na platformie ePUAP;

2. jedno zamówienie - inne niż wymienione powyżej o wartości co najmniej 50 000 PLN brutto, którego przedmiotem była dostawa i wdrożenie portalu e-usług dla administracji publicznej z wbudowaną Elektroniczną Skrzynką Podawczą i podsystemem doręczeń elektronicznych do podmiotów innych niż podmioty publiczne, umożliwiającego składanie wniosków za pomocą formularzy elektronicznych zgodnych ze wzorami z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych i zbudowanych w standardzie formularza ePUAP opisanym w Portalu Interoperacyjności, zintegrowanego z systemem elektronicznego zarządzania dokumentacją i obsługującego minimum 7 e-usług.

3. Opracował co najmniej 7 wzorów dokumentów elektronicznych, w ramach jednego lub kilku zamówień, które uzyskały akceptację Ministra Administracji i Cyfryzacji i zostały opublikowane w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE), o którym mowa w art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 poz. 1114), oraz przygotował do wzorów dokumentów elektronicznych wykonanych w ramach wskazanych zamówień formularze i aplikacje elektroniczne, które funkcjonują na e-PUAP w ramach elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP - należy dołączyć wykaz przygotowanych i opublikowanych w CRWDE wzorów dokumentów elektronicznych,

b. dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym m.in. następującymi osobami:

1. co najmniej jedną osobą na stanowisku Kierownika Projektu - posiadającą certyfikat potwierdzający posiadaną wiedzę z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince2 lub innej równoważnej

2. co najmniej jedną osobą na stanowisku Kierownika Programistów - posiadającą minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu zespołem programistów bądź wdrożeniowców

3. co najmniej trzema osobami na stanowisku Wdrożeniowca systemów informatycznych - posiadających minimum 3 lata doświadczenia we wdrażaniu systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją

4. co najmniej dwoma osobami na stanowisku Programisty - posiadającymi minimum 2 lata doświadczenia w zakresie programowania systemów informatycznych w szczególności systemów klasy EZD

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji osób, o których mowa wyżej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Sposób rozliczeń określono w SIWZ

2. Rozliczenia z Wykonawcą odbywać się będą w PLN

3. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wysokości 10 % ceny oferty

4. Wykonawcy występujący wspólnie - wymagane jest załączenie pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców, przedłożenie umowy konsorcjum w której Wykonawcy określą m.in. strony umowy ze wskazaniem lidera i celu w jakim została zawarta umowa, prawa i obowiązki stron, zakres robót do wykonania przez każdego uczestnika konsorcjum oraz czas trwania umowy.

Czas trwania umowy konsorcjum powinien być określony do upływu terminu odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wykonane zamówienie.

5. JEDZ oraz dokumenty, o których mowa w pkt. IX.C SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oddzielnie

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2018/S 053-117501

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 26/07/2018

Czas lokalny: 09:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 26/07/2018

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Urząd Miejski Sulmierzyce, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce - sala narad.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie jest jawne

2. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda Nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu realizacji, warunków gwarancji i terminów płatności.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zastosowanie ma art.24aa Pzp

2. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć (JEDZ) zał.nr 2 do SIWZ

3. Wykonawcy są zobowiązani wykazać brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust 1 oraz 24 ust 5 pkt.1 i 8 Pzp, na potwierdzenie czego winni złożyć dokumenty szczegółowo opisane w pkt. IX.C SIWZ tj.:

1). Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2). Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3). Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4). Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

5). Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp

6). Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

7). Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4. Inne dokumenty, które należy dołączyć:

a. Oświadczenie o posiadaniu cech i funkcjonalności oferowanego oprogramowania - załącznik nr 6 do SIWZ.

b.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (Informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 7 do SIWZ.

5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w art.22 ust 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust 2 ustawy Pzp - w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia- załączone do oferty w oryginale.

6. Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg. średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

7. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik: pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

8. W przypadku gdy Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawia na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wym w pkt.IX.C SIWZ.

9. Projekt jest współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach WRPO na lata 2014- 2020 Dział.2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni- jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.goc.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/06/2018

 

Treść ogłoszenia -pdf

SIWZ

Formularz oferty z załącznikami - word 

Formularz oferty z załącznikami - pdf

Formularz cenowy - word 

Formularz cenowy - pdf 

Załącznik A - OPZ 

Załącznik B - wzór umowy 

JEDZ PLIK HML

JEDZ PLIK PDF 

____________________________

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (14/06/2018 12:09:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (14/06/2018 12:09:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (30/08/2018 08:35:52)
I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej właśność miasta

 OGŁOSZENIE O WYNIKU  PRZETARGU

 

W dniu 12 lipca 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce dokonano otwarcia ofert w I pisemnym  przetargu nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości obręb Sulmierzyce składającej się z działek 3303/1, 3303/2 i 3313 dla której Sąd Rejonowy w Krotoszynie  prowadzi KW nr KZ1R/00040604/0.

 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 240 000,00 zł.

 W  przedmiotowym  postępowaniu przetargowym żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetarg unieważniono.

 

 

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA O PRZETARGU

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/06/2018 11:06:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/06/2018 11:06:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (12/07/2018 13:40:35)
Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 22.05.2018 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (23/05/2018 15:16:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (23/05/2018 15:16:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (23/05/2018 15:16:16)
Przebudowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z urządzeniem zieleni na Al. Klonowicza w Sulmierzycach

Ogłoszenie nr 559704-N-2018 z dnia 2018-05-18 r.

Urząd Miejski: Przebudowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z urządzeniem zieleni na Al. Klonowicza w Sulmierzycach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- LEADER

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, krajowy numer identyfikacyjny 52725600000, ul. ul. Rynek  11 , 63750   Sulmierzyce, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 223 201, e-mail inwestycje@sulmierzyce.pl, faks 627 223 475.
Adres strony internetowej (URL): www.sulmierzyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.sulmierzyce.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.sulmierzyce.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferty należy złożyć osobiście, przesłać pocztą lub firmą kurierską.
Adres:
Urząd Miejski w Sulmierzycach, ul. Rynek 11, 63-730 Sulmierzyce /sekretariat/


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z urządzeniem zieleni na Al. Klonowicza w Sulmierzycach
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w istniejącym pasie drogowym wraz z obiektami małej architektury w części wschodniej Al. Klonowicza (działka nr 1916) odcinek od ulicy Poznańskiej do ulicy Wąskiej. Realizacja zadania zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym obejmuje: Rozebranie krawężników i ław z betonu pod krawężniki wraz z nawierzchnią jezdni z brukowca na szerokości 1 m, ułożenie nowych krawężników granitowych, odtworzenie(przełożenie) nawierzchni z brukowca oraz ułożenie 3 rzędów z kostki granitowej z obrzeżem 8x30x100. Wykonanie obrzeży z jednego rzędu kostki granitowej i ułożenie nawierzchni z kruszywa Hanse-Grand. Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej na okrągłych placykach, wykonanie trawnika, nasadzeń bylin i krzewów oraz wykonanie elementów małej architektury w tym odrestaurowanie pompy.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

77310000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do wysokości 50 % wartości zamówienia, zgodnych z przedmiotem podstawowym. Warunki udzielenia zamówienia: udzielenie zamówienia obejmować będzie zakres robót branży drogowej oraz usługi sadzenia roślin. Zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku, gdy Zamawiający będzie dysponował środkami na jego realizację, a umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z wykonawcą. Ceny za poszczególne pozycje kosztorysowe nie będą mogły być wyższe niż ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym, chyba że Wykonawca uzasadni ich wzrost.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKÓW W TYM ZAKRESIE
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że : wykonał w ciągu 5 ostatnich lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zadania dotyczące robót budowlanych w zakresie robót drogowych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 PLN brutto każde zadanie. Przez ww. zadanie rozumie się roboty wykonane w ramach jednej umowy. 2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. min. następującymi osobami: 1. kierownik robót drogowych --wymagana stała obecność na budowie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane /zał. nr 4- dołączony do SIWZ/. Dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty) . Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także z zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami /zał. nr 5- dołączony do SIWZ/
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik: pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców. 3. W przypadku, gdy zostanie oceniona jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty o których mowa w pkt III.4 każdy z Wykonawców składa osobno. 4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza - polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawia na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wymienione w pkt. III.4 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, których mowa w art. 22a ust 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust 2 ustawy PZP- w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załączone do oferty w oryginale 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ. UWAGA! W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem składa listę podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 7 W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07.07.1994. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12. 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DZ. U. z 2016 r. poz.65) 8. Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego, określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn. 26.07. 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). Wykonawca zamiast dokumentów określonych w pkt. III.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Każda składana oferta musi być zabezpieczona - przez cały okres związania ofertą wadium w wysokości : 3.000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 110). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena oferty

60,00

okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: a) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót (np. klęski żywiołowe, strajki), o ilość dni w których te okoliczności wystąpią, b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących konieczność przerwania robót, potwierdzoną przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację zamówienia, o ilość dni w których te warunki uniemożliwiają wykonywanie prac, c) wykonania innych wcześniej nie przewidzianych robót w strefie przekazanego placu budowy, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi, d) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy spowodowane jest przez władze publiczne - Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, o ilość dni w których te okoliczności wystąpią, e) zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, f) konieczności wykonania i rozliczenia robót zamiennych i/lub robót nie ujętych w przedmiarze robót. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o okres niezbędny do realizacji w/w robót i/lub zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. g) wystąpienia robót dodatkowych - o ile stały się niezbędne i zostały spełnione przesłanki ustawowe - mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji umowy o okres niezbędny do realizacji w/w robót. Zamawiający zmieni wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. h) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. nadzoru budowlanego, PIP i in. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o okres niezbędny do realizacji w/w robót. i) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy -spełniającego wymagania zawarte w SIWZ /po uzgodnieniu z Zamawiającym/, j) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany stawek podatku VAT. 4. Każda zmiana musi być poprzedzona sporządzeniem protokołu konieczności a w uzasadnionych przypadkach protokołu z negocjacji. Sporządzenie w/w protokołów nie dotyczy przypadku, o którym mowa w pkt 3e). 5. W przypadku wystąpienia robót niezbędnych do realizacji umowy, a nieujętych w dokumentacji budowlanej i/lub przedmiarze robót, Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia. Podstawą wyliczenia wynagrodzenia za te roboty będzie: a) cena uzyskana poprzez porównanie do cen jednostkowych podobnych robót podstawowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, b) w przypadku braku w podstawowym kosztorysie ofertowym pozycji, której cenę można zastosować do wyceny nowej roboty, to cenę tej roboty należy wyliczyć w oparciu o cenę rynkową danych robót z zastrzeżeniem, że nowa cena nie może przekroczyć średniej stawki z cennika SEKOCENBUD lub podobnego za kwartał poprzedzający sporządzenie wyceny. Na tych samych zasadach rozliczane będą roboty ujęte w dokumentacji budowlanej a nie ujęte w przedmiarze. 6. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

SIWZ

Formularz ofertowy z załącznikami - word 

Formularz ofertowy z załącznikami - pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ- przedmiary

Załącznik A do SIWZ - wzór umowy 

Załącznik B do SIWZ 

- opis do projektu

-projekt nawierzchni małej architektury i nasadzeń cz. 1 cz. 2 

- przekroje nawierzchni

Załącznik C do SIWZ

STWiOR

- roboty związane z założeniem i pielęgnacją zieleni 

- roboty drogowe i budowlane

Załącznik D do SIWZ - wzór karty gwarancyjnej

________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert

 

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (18/05/2018 11:50:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (18/05/2018 11:50:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (17/07/2018 14:10:31)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/04/2018 09:11:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/04/2018 09:11:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (30/08/2018 14:40:15)
Przebudowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z urządzeniem zieleni na Al. Klonowicza w Sulmierzycach

Ogłoszenie nr 539609-N-2018 z dnia 2018-04-04 r.

Urząd Miejski: Przebudowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z urządzeniem zieleni na Al. Klonowicza w Sulmierzycach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- LEADER

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, krajowy numer identyfikacyjny 52725600000, ul. ul. Rynek  11 , 63750   Sulmierzyce, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 223 201, e-mail inwestycje@sulmierzyce.pl, faks 627 223 475.
Adres strony internetowej (URL): www.sulmierzyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.sulmierzyce.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.sulmierzyce.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferty należy złożyć osobiście, przesłać pocztą lub firmą kurierską.
Adres:
Urząd Miejski Sulmierzyce, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce / sekretariat/


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z urządzeniem zieleni na Al. Klonowicza w Sulmierzycach
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w istniejącym pasie drogowym wraz z obiektami małej architektury w części wschodniej Al. Klonowicza (działka nr 1916) odcinek od ulicy Poznańskiej do ulicy Wąskiej. Realizacja zadania zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym obejmuje: Rozebranie krawężników i ław z betonu pod krawężniki wraz z nawierzchnią jezdni z brukowca na szerokości 1 m, ułożenie nowych krawężników granitowych, odtworzenie(przełożenie) nawierzchni z brukowca oraz ułożenie 3 rzędów z kostki granitowej z obrzeżem 8x30x100. Wykonanie obrzeży z jednego rzędu kostki granitowej i ułożenie nawierzchni z kruszywa Hanse-Grand. Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej na okrągłych placykach, wykonanie trawnika, nasadzeń bylin i krzewów oraz wykonanie elementów małej architektury w tym odrestaurowanie pompy.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

77310000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do wysokości 50 % wartości zamówienia, zgodnych z przedmiotem podstawowym. Warunki udzielenia zamówienia: udzielenie zamówienia obejmować będzie zakres robót branży drogowej oraz usługi sadzenia roślin. Zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku, gdy Zamawiający będzie dysponował środkami na jego realizację, a umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z wykonawcą. Ceny za poszczególne pozycje kosztorysowe nie będą mogły być wyższe niż ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym, chyba że Wykonawca uzasadni ich wzrost.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-15

II.9) Informacje dodatkowe: Termin ten obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz przekazanie wszystkich dokumentów odbiorowych

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKÓW W TYM ZAKRESIE
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że : wykonał w ciągu 5 ostatnich lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zadania dotyczące robót budowlanych w zakresie robót drogowych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 PLN brutto każde zadanie. Przez ww. zadanie rozumie się roboty wykonane w ramach jednej umowy. 2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. min. następującymi osobami: 1. kierownik robót drogowych --wymagana stała obecność na budowie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane /zał. nr 4- dołączony do SIWZ/. Dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty) . Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także z zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami /zał. nr 5- dołączony do SIWZ/
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik: pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców. 3. W przypadku, gdy zostanie oceniona jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty o których mowa w pkt III.4 każdy z Wykonawców składa osobno. 4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza - polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawia na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wymienione w pkt. III.4 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, których mowa w art. 22a ust 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust 2 ustawy PZP- w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załączone do oferty w oryginale 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ. UWAGA! W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem składa listę podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 7. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07.07.1994. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12. 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DZ. U. z 2016 r. poz.65) 8. Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego, określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn. 26.07. 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). Wykonawca zamiast dokumentów określonych w pkt. III.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Każda składana oferta musi być zabezpieczona - przez cały okres związania ofertą wadium w wysokości : 3.000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 110). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena oferty

60,00

okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Zgodnie z art. 144 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: a) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót (np. klęski żywiołowe, strajki), o ilość dni w których te okoliczności wystąpią, b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących konieczność przerwania robót, potwierdzoną przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację zamówienia, o ilość dni w których te warunki uniemożliwiają wykonywanie prac, c) wykonania innych wcześniej nie przewidzianych robót w strefie przekazanego placu budowy, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi, d) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy spowodowane jest przez władze publiczne - Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, o ilość dni w których te okoliczności wystąpią, e) zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, f) konieczności wykonania i rozliczenia robót zamiennych i/lub robót nie ujętych w przedmiarze robót. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o okres niezbędny do realizacji w/w robót i/lub zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. g) wystąpienia robót dodatkowych - o ile stały się niezbędne i zostały spełnione przesłanki ustawowe - mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji umowy o okres niezbędny do realizacji w/w robót. Zamawiający zmieni wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. h) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. nadzoru budowlanego, PIP i in. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o okres niezbędny do realizacji w/w robót. i) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy -spełniającego wymagania zawarte w SIWZ /po uzgodnieniu z Zamawiającym/, j) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany stawek podatku VAT. 4. Każda zmiana musi być poprzedzona sporządzeniem protokołu konieczności a w uzasadnionych przypadkach protokołu z negocjacji. Sporządzenie w/w protokołów nie dotyczy przypadku, o którym mowa w pkt 3e). 5. W przypadku wystąpienia robót niezbędnych do realizacji umowy, a nieujętych w dokumentacji budowlanej i/lub przedmiarze robót, Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia. Podstawą wyliczenia wynagrodzenia za te roboty będzie: a) cena uzyskana poprzez porównanie do cen jednostkowych podobnych robót podstawowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, b) w przypadku braku w podstawowym kosztorysie ofertowym pozycji, której cenę można zastosować do wyceny nowej roboty, to cenę tej roboty należy wyliczyć w oparciu o cenę rynkową danych robót z zastrzeżeniem, że nowa cena nie może przekroczyć średniej stawki z cennika SEKOCENBUD lub podobnego za kwartał poprzedzający sporządzenie wyceny. Na tych samych zasadach rozliczane będą roboty ujęte w dokumentacji budowlanej a nie ujęte w przedmiarze. 6. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 SIWZ

Formularz ofertowy z załącznikami - word 

Formularz ofertowy z załącznikami - pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ- przedmiary

Załącznik A do SIWZ - wzór umowy 

Załącznik B do SIWZ 

- opis do projektu

-projekt nawierzchni małej architektury i nasadzeń cz. 1 cz. 2 

- przekroje nawierzchni

Załącznik C do SIWZ

STWiOR

- roboty związane z założeniem i pielęgnacją zieleni 

- roboty drogowe i budowlane

Załącznik D do SIWZ - wzór karty gwarancyjnej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (04/04/2018 14:22:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (04/04/2018 14:22:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/05/2018 11:47:33)
III Przetarg - Przebudowa budynku Przedszkola - dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej

Ogłoszenie nr 533159-N-2018 z dnia 2018-03-20 r.

Urząd Miejski: Przebudowa budynku Przedszkola - dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, krajowy numer identyfikacyjny 52725600000, ul. ul. Rynek  11 , 63750   Sulmierzyce, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 223 201, e-mail inwestycje@sulmierzyce.pl, faks 627 223 475.
Adres strony internetowej (URL): www.sulmierzyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.sulmierzyce.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.sulmierzyce.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
oferty należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferty należy złożyć osobiście, przesłać pocztą lub firmą kurierską.
Adres:
Urząd Miejski Sulmierzyce, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Przedszkola - dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej
Numer referencyjny: PB.271.1.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku przedszkola do wymogów ochrony przeciwpożarowej. Przebudowa i wydzielenie wewnętrznej klatki schodowej z wykonaniem oddymiania grawitacyjnego, wymiana części drzwi wewnętrznych, wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, wyposażenie budynku w czujki dymu i w system akustyczno - optycznego powiadamiania o pożarze. Prace przy budynku będą obejmowały roboty w zakresie konstrukcyjnym oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Instalacje wodno-kanalizacyjnych zostały w całości wykonane we wcześniejszym okresie. Roboty objęte opracowaniem nie zmieniają parametrów technicznych obiektu. Wysokość, powierzchnia zabudowy pozostają bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Prace przy budynku nie zmieniają elewacji obiektu Część prac ujętych w projekcie została już wykonana w roku ubiegłym należą do nich wszystkie roboty z branży sanitarnej oraz częściowo z branży budowlanej jak podłoża betonowe, posadzki wykładziny, wymiana stolarki okiennej, demontaż szafek, boazerii, nieatestowanych wykładzin PCV

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45310000-3II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do wysokości 50 % wartości zamówienia, zgodnych z przedmiotem podstawowym. Warunki udzielenia zamówienia: udzielenie zamówienia obejmować będzie zakres robót branży budowlanej i elektrycznej - teletechnicznej Zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku, gdy Zamawiający będzie dysponował środkami na jego realizację, a umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z wykonawcą. Ceny za poszczególne pozycje kosztorysowe nie będą mogły być wyższe niż ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym, chyba że Wykonawca uzasadni ich wzrost.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2018-06-25

2018-08-20


II.9) Informacje dodatkowe: W terminie tym wykonawca zobowiązany jest rozpocząć i zakończyć roboty budowlane oraz skutecznie zgłosić zakończenie robót bądź uzyskać decyzję pozwolenia na użytkowanie. Za skuteczne zgłoszenie zakończenia robót rozumie się spełnienie art. 54 Ustawy Prawo budowlane - czyli jeżeli organ w terminie ustawowym od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji lub wyda zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia 200.000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że : wykonał w ciągu 5 ostatnich lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zadania dotyczące robót budowlanych w zakresie obiektów kubaturowych o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto każde zadanie. Przez ww. zadanie rozumie się roboty wykonane w ramach jednej umowy. 2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. min. następującymi osobami: 1. kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane w zakresie objętym przedmiotowym przedsięwzięciem, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), 3. kierownik robót elektrycznych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane w zakresie objętym przedmiotowym przedsięwzięciem, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP 2.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 3.Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 2.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane /zał. nr 4- dołączony do SIWZ/. 3.Dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty) . 4.Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także z zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami /zał. nr 5- dołączony do SIWZ/ 5.Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: /zał. nr 6 - dołączony do SIWZ/
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik: pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców. 3. W przypadku, gdy zostanie oceniona jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty o których mowa w pkt III.4 każdy z Wykonawców składa osobno. 4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza - polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawia na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wymienione w pkt. III.4 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, których mowa w art. 22a ust 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust 2 ustawy PZP- w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załączone do oferty w oryginale 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ. UWAGA! W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem składa listę podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 7. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07.07.1994. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12. 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DZ. U. z 2016 r. poz.65) 8. Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego, określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn. 26.07. 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). Wykonawca zamiast dokumentów określonych w pkt. III.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1.Każda składana oferta musi być zabezpieczona - przez cały okres związania ofertą wadium w wysokości : 5.000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 110). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena oferty

60,00

okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: a) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót (np. klęski żywiołowe, strajki), o ilość dni w których te okoliczności wystąpią, b) wykonania innych wcześniej nie przewidzianych robót w strefie przekazanego placu budowy, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi, c) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy spowodowane jest przez władze publiczne - Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, o ilość dni w których te okoliczności wystąpią, d) wystąpienia poważnych rozbieżności między dokumentacją projektową, a stanem rzeczywistym w terenie, powodujących konieczność wstrzymania robót potwierdzoną przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy, o ilość dni wstrzymania robót, e) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót, aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny o okres niezbędny do wprowadzenia zmian, f) zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, g) konieczności wykonania i rozliczenia robót zamiennych i/lub robót zawartych w dokumentacji technicznej a nie ujętych w przedmiarze robót. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o okres niezbędny do realizacji w/w robót i/lub zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. h) wystąpienia robót dodatkowych - o ile stały się niezbędne i zostały spełnione przesłanki ustawowe - mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji umowy o okres niezbędny do realizacji w/w robót. Zamawiający zmieni wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. i) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. nadzoru budowlanego, PIP i in. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o okres niezbędny do realizacji w/w robót. j) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy -spełniającego wymagania zawarte w SIWZ /po uzgodnieniu z Zamawiającym/, k) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany stawek podatku VAT. a także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy PZP. 4. Każda zmiana musi być poprzedzona sporządzeniem protokołu konieczności a w uzasadnionych przypadkach protokołu z negocjacji. Sporządzenie w/w protokołów nie dotyczy przypadku, o którym mowa w pkt 3f). 5. W przypadku wystąpienia robót niezbędnych do realizacji umowy, a nieujętych w dokumentacji budowlanej i/lub przedmiarze robót, Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia. Podstawą wyliczenia wynagrodzenia za te roboty będzie: a) cena uzyskana poprzez porównanie do cen jednostkowych podobnych robót podstawowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, b) w przypadku braku w podstawowym kosztorysie ofertowym pozycji, której cenę można zastosować do wyceny nowej roboty, to cenę tej roboty należy wyliczyć w oparciu o cenę rynkową danych robót z zastrzeżeniem, że nowa cena nie może przekroczyć średniej stawki z cennika SEKOCENBUD lub podobnego za kwartał poprzedzający sporządzenie wyceny. Na tych samych zasadach rozliczane będą roboty ujęte w dokumentacji budowlanej a nie ujęte w przedmiarze. 6. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

SIWZ

Formularz oferty z załącznikami doc.

Formularz oferty z załącznikami pdf.

Załącznik nr 1 do SIWZ - przedmiary robót

Branża elektryczna

Branża budowlana

Załącznik A do SIWZ- wzór umowy

Załącznik B do SIWZ - dokumentacja budowlana i wykonawcza  

Projekt budowlany 

Opis 

Rys E-1

Rys E-2

Rys E-3

Rys E-4

Rys E-5

Rys E-6

Rys. E-7

Rys.1

Rys.2

Rys.3

Rys.4

Rys.I1

Rys.I2

Rys.I3

Rys.Z1

S-1

Projekt wykonawczy 

Branża architektoniczno-konstrukcyjna

Opis

Rys.1

Rys.2

Rys.3

Rys.4

Rys.5

Rys.6

Rys.7

Rys.8

Rys.9

Rys.10

Rys.11

Rys.I.1

Rys.I.2

Rys.I.3

Rys.Z1

Branża elektryczna 

Opis

Rys. E1

Rys.E2

Rys.E3

Rys.E4

Rys.E5

Rys.E6

Rys.E7

Załącznik C do SIWZ - STWiOR

Załącznik D do SIWZ wzór karty gwarancyjnej 

 ________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert  

Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (20/03/2018 12:24:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (20/03/2018 12:24:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/05/2018 13:11:06)
Ogłoszenie o zamówieniu

16/03/2018    S53    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

I. II. III. IV. VI.

Polska-Sulmierzyce: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2018/S 053-117501

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miejska Sulmierzyce
ul. Rynek 11
Sulmierzyce
63-750
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Szubert
Tel.: +48 627223201
E-mail: inwestycje@sulmierzyce.pl
Faks: +48 627223475
Kod NUTS: PL416

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sulmierzyce.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.sulmierzyce.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

„Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Gminy Miejskiej Sulmierzyce"

Numer referencyjny: PB.271.4.2018

II.1.2)Główny kod CPV

72000000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia stanowi wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Gminy Miejskiej Sulmierzyce.

Zakres zamówienia obejmuje:

E-usługi dla Mieszkańców Gminy Miejskiej Sulmierzyce oraz wdrożenie systemu EOD i BIP. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

30200000

80500000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL416

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Miejski Sulmierzyce, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce.

II.2.4)Opis zamówienia:

- Zakres polega na przygotowaniu i wdrożeniu e -usług (wykorzystujących ePuap, EBOI + BIP) oraz zintegrowanego z nimi systemu obiegu dokumentów (EOD),

- Uruchomienie Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta - służącego do udostępniania interesantom urzędu danych w zakresie zobowiązań, wnoszenia przez nich płatności drogą elektroniczną oraz składania wniosków deklaracji przez internet,

- Integracja z systemem dziedzinowym.

W ramach projektu zostaną wykonane prace mające na celu uruchomienie systemów informatycznych zapewniających interoperacyjność rejestrów publicznych oraz istniejących systemów informatycznych i ich integrację, wpływając dodatkowo na poprawę efektywności zarządzania i upowszechniania komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych. Zostanie zakupiony sprzęt informatyczny pozwalający na wdrożenie i prawidłową pracę systemów informatycznych. W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone dedykowane szkolenia dla uczestników projektu mające na celu podniesienie kompetencji pracowników Urzędu w zakresie wdrażanych systemów. Odbiorcami produktów będą Mieszkańcy miasta Sulmierzyce, pracownicy Urzędu, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie miasta.

System musi umożliwiać zarządzanie dokumentami, korespondencją, sprawami, poleceniami, przepływem dokumentów, informowanie o terminach załatwienia sprawy oraz zapewniać komunikację między Urzędem Miejskim a jego interesantami z wykorzystaniem platform e-PUAP, EBOI oraz BIP. System powinien być oparty o jednolity rzeczowy wykaz akt (JRWA), tworząc centralną, uporządkowaną bazę dokumentów i informacji: pism przychodzących, wychodzących i wewnętrznych, poleceń służbowych, umów, faktur itp. System powinien rozwiązywać problemy przepływu informacji wewnątrz urzędu oraz pomiędzy urzędem a jego otoczeniem. System musi spełniać zadania archiwum zakładowego, umożliwiać gromadzenie, ewidencję, przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie informacji archiwalnych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 4

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych do 30% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług, w szczególności: przeszkolenie pracowników.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.02.01.01-30-0010/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona- przez cały okres związania z ofertą wadium w wysokości 3 500,00 PLN.

Kryteria oceny ofert:

- cena - 60%,

- platforma bazodanowa - 30%,

- termin płatności faktur - 10%

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia - 100 000,00 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej należy złożyć:

1.Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określona przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust 2b ustawy Pzp wymaga się przedłożenia w/w informacji dotyczących tych podmiotów.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Szczegółowo opisano w dokumentach zamówienia (SIWZ).

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:

a. wykonał w ciągu 3 ostatnich lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

1. trzy zamówienia o wartości co najmniej 100 000 PLN brutto każde, polegające na dostawie i wdrożeniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (w rozumieniu Instrukcji Kancelaryjnej realizującego zadania zgodnie z zapisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego) zintegrowanego z platformą ePUAP oraz na opracowaniu i uruchomieniu co najmniej 7 elektronicznych usług publicznych na platformie ePUAP;

2. jedno zamówienie - inne niż wymienione powyżej o wartości co najmniej 50 000 PLN brutto, którego przedmiotem była dostawa i wdrożenie portalu e-usług dla administracji publicznej z wbudowaną Elektroniczną Skrzynką Podawczą i podsystemem doręczeń elektronicznych do podmiotów innych niż podmioty publiczne, umożliwiającego składanie wniosków za pomocą formularzy elektronicznych zgodnych ze wzorami z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych i zbudowanych w standardzie formularza ePUAP opisanym w Portalu Interoperacyjności, zintegrowanego z systemem elektronicznego zarządzania dokumentacją i obsługującego minimum 7 e-usług.

3. Opracował co najmniej 7 wzorów dokumentów elektronicznych, w ramach jednego lub kilku zamówień, które uzyskały akceptację Ministra Administracji i Cyfryzacji i zostały opublikowane w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE), o którym mowa w art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 poz. 1114), oraz przygotował do wzorów dokumentów elektronicznych wykonanych w ramach wskazanych zamówień formularze i aplikacje elektroniczne, które funkcjonują na e-PUAP w ramach elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP - należy dołączyć wykaz przygotowanych i opublikowanych w CRWDE wzorów dokumentów elektronicznych,

b. dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym m.in. następującymi osobami:

1.co najmniej jedną osobą na stanowisku Kierownika Projektu - posiadającą certyfikat potwierdzający posiadaną wiedzę z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince2 lub innej równoważnej

2.co najmniej jedną osobą na stanowisku Kierownika Programistów - posiadającą minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu zespołem programistów bądź wdrożeniowców

3.co najmniej trzema osobami na stanowisku Wdrożeniowca systemów informatycznych - posiadających minimum 3 lata doświadczenia we wdrażaniu systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją

4.co najmniej dwoma osobami na stanowisku Programisty - posiadającymi minimum 2 lata doświadczenia w zakresie programowania systemów informatycznych w szczególności systemów klasy EZD

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji osób, o których mowa wyżej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. sposób rozliczeń określono w SIWZ

2.Rozliczenia z Wykonawcą odbywać się będą w PLN

3.Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wysokości 10% ceny oferty

4. Wykonawcy występujący wspólnie - wymagane jest załączenie pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców, przedłożenie umowy konsorcjum w której Wykonawcy określą m.in. strony umowy ze wskazaniem lidera i celu w jakim została zawarta umowa, prawa i obowiązki stron, zakres robót do wykonania przez każdego uczestnika konsorcjum oraz czas trwania umowy.

Czas trwania umowy konsorcjum powinien być określony do upływu terminu odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wykonane zamówienie.

5. JEDZ oraz dokumenty, o których mowa w pkt. IX.C SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oddzielnie

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 26/04/2018

Czas lokalny: 09:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 26/04/2018

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Urząd Miejski Sulmierzyce, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce - sala narad.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie jest jawne

2. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda Nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu realizacji, warunków gwarancji i terminów płatności.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zastosowanie ma art.24aa Pzp

2. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć (JEDZ) zał.nr 2 do SIWZ

3. Wykonawcy są zobowiązani wykazać brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust 1 oraz 24 ust 5 pkt.1 i 8 Pzp, na potwierdzenie czego winni złożyć dokumenty szczegółowo opisane w pkt. IX.C SIWZ tj.:

1). Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2). Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3). Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4). Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

5). Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp

6). Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

7). Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4. Inne dokumenty, które należy dołączyć:

a. Oświadczenie o posiadaniu cech i funkcjonalności oferowanego oprogramowania - załącznik nr 6 do SIWZ.

b.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (Informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 7 do SIWZ.

5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w art.22 ust 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust 2 ustawy Pzp - w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia- załączone do oferty w oryginale.

6. Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg. średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

7. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik: pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

8. W przypadku gdy Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawia na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wym w pkt.IX.C SIWZ.

9. Projekt jest współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach WRPO na lata 2014- 2020 Dział.2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni- jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.goc.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14/03/2018

Treść ogłoszenia -pdf

SIWZ

Formularz oferty z załącznikami - word 

Formularz oferty z załącznikami - pdf

Formularz cenowy - word 

Formularz cenowy - pdf 

Załącznik A - OPZ 

Załącznik B - wzór umowy 

------------------------------------------

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (16/03/2018 14:15:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (16/03/2018 14:15:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (26/04/2018 12:59:48)
II przetarg - Przebudowa budynku Przedszkola - dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej

Ogłoszenie nr 522027-N-2018 z dnia 2018-02-23 r.

Urząd Miejski: Przebudowa budynku Przedszkola - dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, krajowy numer identyfikacyjny 52725600000, ul. ul. Rynek  11 , 63750   Sulmierzyce, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 223 201,
e-mail inwestycje@sulmierzyce.pl, faks 627 223 475.Adres strony internetowej (URL): www.sulmierzyce.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.sulmierzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania
z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.sulmierzyce.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

 www.sulmierzyce.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

Nie

adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu w inny sposób:

 Tak

Inny sposób: oferty należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferty należy złożyć osobiście, przesłać pocztą lub firmą kurierską Adres: Urząd Miejski Sulmierzyce, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Przedszkola - dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku przedszkola do wymogów ochrony przeciwpożarowej. Przebudowa i wydzielenie wewnętrznej klatki schodowej z wykonaniem oddymiania grawitacyjnego, wymiana części drzwi wewnętrznych, wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, wyposażenie budynku w czujki dymu i w system akustyczno - optycznego powiadamiania o pożarze. Prace przy budynku będą obejmowały roboty w zakresie konstrukcyjnym oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Instalacje wodno-kanalizacyjnych zostały w całości wykonane we wcześniejszym okresie. Roboty objęte opracowaniem nie zmieniają parametrów technicznych obiektu. Wysokość, powierzchnia zabudowy pozostają bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Prace przy budynku nie zmieniają elewacji obiektu Część prac ujętych w projekcie została już wykonana w roku ubiegłym należą do nich wszystkie roboty z branży sanitarnej oraz częściowo z branży budowlanej jak podłoża betonowe, posadzki wykładziny, wymiana stolarki okiennej, demontaż szafek, boazerii, nieatestowanych wykładzin PCV

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45310000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do wysokości 50 % wartości zamówienia, zgodnych z przedmiotem podstawowym. Warunki udzielenia zamówienia: udzielenie zamówienia obejmować będzie zakres robót branży budowlanej i elektrycznej - teletechnicznej Zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku, gdy Zamawiający będzie dysponował środkami na jego realizację, a umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z wykonawcą. Ceny za poszczególne pozycje kosztorysowe nie będą mogły być wyższe niż ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym, chyba że Wykonawca uzasadni ich wzrost.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2018-06-25

2018-08-20

II.9) Informacje dodatkowe: W terminie tym wykonawca zobowiązany jest rozpocząć i zakończyć roboty budowlane oraz skutecznie zgłosić zakończenie robót bądź uzyskać decyzję pozwolenia na użytkowanie. Za skuteczne zgłoszenie zakończenia robót rozumie się spełnienie art. 54 Ustawy Prawo budowlane - czyli jeżeli organ w terminie ustawowym od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji lub wyda zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia 200.000,00 PLN.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1.Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że : wykonał w ciągu 5 ostatnich lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zadania dotyczące robót budowlanych w zakresie obiektów kubaturowych o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto każde zadanie. Przez ww. zadanie rozumie się roboty wykonane w ramach jednej umowy. 2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. min. następującymi osobami: 1. kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane w zakresie objętym przedmiotowym przedsięwzięciem, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), 3. kierownik robót elektrycznych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane w zakresie objętym przedmiotowym przedsięwzięciem, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), 4. Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP 2.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 3.Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 2.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane /zał. nr 4- dołączony do SIWZ/. 3.Dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty) . 4.Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także z zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami /zał. nr 5- dołączony do SIWZ/ 5.Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: /zał. nr 6 - dołączony do SIWZ/

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik: pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 2.
W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców. 3. W przypadku, gdy zostanie oceniona jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty o których mowa w pkt III.4 każdy z Wykonawców składa osobno. 4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza - polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawia na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wymienione w pkt. III.4 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, których mowa w art. 22a ust 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust 2 ustawy PZP- w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załączone do oferty w oryginale 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ. UWAGA! W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem składa listę podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 7. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07.07.1994. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12. 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DZ. U. z 2016 r. poz.65) 8. Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego, określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn. 26.07. 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). Wykonawca zamiast dokumentów określonych w pkt. III.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1.Każda składana oferta musi być zabezpieczona - przez cały okres związania ofertą wadium w wysokości : 5.000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 110). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena ofert

60,00

okres gwarancji

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z art. 144 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: a) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót (np. klęski żywiołowe, strajki), o ilość dni w których te okoliczności wystąpią, b) wykonania innych wcześniej nie przewidzianych robót w strefie przekazanego placu budowy, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi, c) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy spowodowane jest przez władze publiczne - Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, o ilość dni w których te okoliczności wystąpią, d) wystąpienia poważnych rozbieżności między dokumentacją projektową, a stanem rzeczywistym w terenie, powodujących konieczność wstrzymania robót potwierdzoną przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy, o ilość dni wstrzymania robót, e) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót, aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny o okres niezbędny do wprowadzenia zmian, f) zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, g) konieczności wykonania i rozliczenia robót zamiennych i/lub robót zawartych w dokumentacji technicznej a nie ujętych w przedmiarze robót. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o okres niezbędny do realizacji w/w robót i/lub zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. h) wystąpienia robót dodatkowych - o ile stały się niezbędne i zostały spełnione przesłanki ustawowe - mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji umowy o okres niezbędny do realizacji w/w robót. Zamawiający zmieni wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. i) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. nadzoru budowlanego, PIP i in. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o okres niezbędny do realizacji w/w robót. j) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy -spełniającego wymagania zawarte w SIWZ /po uzgodnieniu z Zamawiającym/, k) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany stawek podatku VAT. a także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy PZP. 4. Każda zmiana musi być poprzedzona sporządzeniem protokołu konieczności a w uzasadnionych przypadkach protokołu z negocjacji. Sporządzenie w/w protokołów nie dotyczy przypadku, o którym mowa w pkt 3f). 5. W przypadku wystąpienia robót niezbędnych do realizacji umowy, a nieujętych w dokumentacji budowlanej i/lub przedmiarze robót, Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia. Podstawą wyliczenia wynagrodzenia za te roboty będzie: a) cena uzyskana poprzez porównanie do cen jednostkowych podobnych robót podstawowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, b) w przypadku braku w podstawowym kosztorysie ofertowym pozycji, której cenę można zastosować do wyceny nowej roboty, to cenę tej roboty należy wyliczyć w oparciu o cenę rynkową danych robót z zastrzeżeniem, że nowa cena nie może przekroczyć średniej stawki z cennika SEKOCENBUD lub podobnego za kwartał poprzedzający sporządzenie wyceny. Na tych samych zasadach rozliczane będą roboty ujęte w dokumentacji budowlanej a nie ujęte w przedmiarze. 6. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Data: 2018-03-12, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

SIWZ

Formularz oferty z załącznikami doc.

Formularz oferty z załącznikami pdf.

Załącznik nr 1 do SIWZ - przedmiary robót

Branża elektryczna

Branża budowlana

Załącznik A do SIWZ- wzór umowy

Załącznik B do SIWZ - dokumentacja budowlana i wykonawcza  

Projekt budowlany 

Opis 

Rys E-1

Rys E-2

Rys E-3

Rys E-4

Rys E-5

Rys E-6

Rys. E-7

Rys.1

Rys.2

Rys.3

Rys.4

Rys.I1

Rys.I2

Rys.I3

Rys.Z1

S-1

Projekt wykonawczy 

Branża architektoniczno-konstrukcyjna

Opis

Rys.1

Rys.2

Rys.3

Rys.4

Rys.5

Rys.6

Rys.7

Rys.8

Rys.9

Rys.10

Rys.11

Rys.I.1

Rys.I.2

Rys.I.3

Rys.Z1

Branża elektryczna 

Opis

Rys. E1

Rys.E2

Rys.E3

Rys.E4

Rys.E5

Rys.E6

Rys.E7

Załącznik C do SIWZ - STWiOR

Załącznik D do SIWZ wzór karty gwarancyjnej 

----------------------------------------------------------------------

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (23/02/2018 10:14:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (23/02/2018 10:14:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (13/03/2018 12:28:29)
Przebudowa budynku Przedszkola - dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej

Ogłoszenie nr 511558-N-2018 z dnia 2018-01-31 r.

Urząd Miejski: Przebudowa budynku Przedszkola - dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, krajowy numer identyfikacyjny 52725600000, ul. ul. Rynek  11 , 63750   Sulmierzyce, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 223 201,
e-mail inwestycje@sulmierzyce.pl, faks 627 223 475.Adres strony internetowej (URL): www.sulmierzyce.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.sulmierzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania
z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

www.sulmierzyce.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

 www.sulmierzyce.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

 Tak

Inny sposób: oferty należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferty należy złożyć osobiście, przesłać pocztą lub firmą kurierską Adres: Urząd Miejski Sulmierzyce, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Przedszkola - dostosowanie budynku du wymogów ochrony przeciwpożarowej

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku przedszkola do wymogów ochrony przeciwpożarowej. Przebudowa i wydzielenie wewnętrznej klatki schodowej z wykonaniem oddymiania grawitacyjnego, wymiana części drzwi wewnętrznych, wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, wyposażenie budynku w czujki dymu i w system akustyczno - optycznego powiadamiania o pożarze. Prace przy budynku będą obejmowały roboty w zakresie konstrukcyjnym oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Instalacje wodno-kanalizacyjnych zostały w całości wykonane we wcześniejszym okresie. Roboty objęte opracowaniem nie zmieniają parametrów technicznych obiektu. Wysokość, powierzchnia zabudowy pozostają bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Prace przy budynku nie zmieniają elewacji obiektu Część prac ujętych w projekcie została już wykonana w roku ubiegłym należą do nich wszystkie roboty z branży sanitarnej oraz częściowo z branży budowlanej jak podłoża betonowe, posadzki wykładziny, wymiana stolarki okiennej, demontaż szafek, boazerii, nieatestowanych wykładzin PCV

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45310000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do wysokości 50 % wartości zamówienia, zgodnych z przedmiotem podstawowym. Warunki udzielenia zamówienia: udzielenie zamówienia obejmować będzie zakres robót branży budowlanej i elektrycznej - teletechnicznej Zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku, gdy Zamawiający będzie dysponował środkami na jego realizację, a umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z wykonawcą. Ceny za poszczególne pozycje kosztorysowe nie będą mogły być wyższe niż ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym, chyba że Wykonawca uzasadni ich wzrost.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2018-06-25

2018-08-20

II.9) Informacje dodatkowe: W terminie tym wykonawca zobowiązany jest rozpocząć i zakończyć roboty budowlane oraz skutecznie zgłosić zakończenie robót bądź uzyskać decyzję pozwolenia na użytkowanie. Za skuteczne zgłoszenie zakończenia robót rozumie się spełnienie art. 54 Ustawy Prawo budowlane - czyli jeżeli organ w terminie ustawowym od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji lub wyda zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia 200.000,00 PLN.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1.Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że : wykonał w ciągu 5 ostatnich lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zadania dotyczące robót budowlanych w zakresie obiektów kubaturowych o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto każde zadanie. Przez ww. zadanie rozumie się roboty wykonane w ramach jednej umowy. 2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. min. następującymi osobami: 1. kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane w zakresie objętym przedmiotowym przedsięwzięciem, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), 3. kierownik robót elektrycznych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane w zakresie objętym przedmiotowym przedsięwzięciem, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), 4. Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP 2.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 3.Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 2.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane /zał. nr 4- dołączony do SIWZ/. 3.Dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty) . 4.Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także z zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami /zał. nr 5- dołączony do SIWZ/ 5.Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: /zał. nr 6 - dołączony do SIWZ/

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik: pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 2.
W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców. 3. W przypadku, gdy zostanie oceniona jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty o których mowa w pkt III.4 każdy z Wykonawców składa osobno. 4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza - polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawia na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wymienione w pkt. III.4 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, których mowa w art. 22a ust 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust 2 ustawy PZP- w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załączone do oferty w oryginale 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ. UWAGA! W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem składa listę podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 7. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07.07.1994. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12. 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DZ. U. z 2016 r. poz.65) 8. Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego, określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn. 26.07. 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). Wykonawca zamiast dokumentów określonych w pkt. III.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1.Każda składana oferta musi być zabezpieczona - przez cały okres związania ofertą wadium w wysokości : 5.000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 110). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena ofert

60,00

okres gwarancji

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z art. 144 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: a) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót (np. klęski żywiołowe, strajki), o ilość dni w których te okoliczności wystąpią, b) wykonania innych wcześniej nie przewidzianych robót w strefie przekazanego placu budowy, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi, c) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy spowodowane jest przez władze publiczne - Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, o ilość dni w których te okoliczności wystąpią, d) wystąpienia poważnych rozbieżności między dokumentacją projektową, a stanem rzeczywistym w terenie, powodujących konieczność wstrzymania robót potwierdzoną przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy, o ilość dni wstrzymania robót, e) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót, aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny o okres niezbędny do wprowadzenia zmian, f) zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, g) konieczności wykonania i rozliczenia robót zamiennych i/lub robót zawartych w dokumentacji technicznej a nie ujętych w przedmiarze robót. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o okres niezbędny do realizacji w/w robót i/lub zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. h) wystąpienia robót dodatkowych - o ile stały się niezbędne i zostały spełnione przesłanki ustawowe - mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji umowy o okres niezbędny do realizacji w/w robót. Zamawiający zmieni wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. i) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. nadzoru budowlanego, PIP i in. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o okres niezbędny do realizacji w/w robót. j) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy -spełniającego wymagania zawarte w SIWZ /po uzgodnieniu z Zamawiającym/, k) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany stawek podatku VAT. a także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy PZP. 4. Każda zmiana musi być poprzedzona sporządzeniem protokołu konieczności a w uzasadnionych przypadkach protokołu z negocjacji. Sporządzenie w/w protokołów nie dotyczy przypadku, o którym mowa w pkt 3f). 5. W przypadku wystąpienia robót niezbędnych do realizacji umowy, a nieujętych w dokumentacji budowlanej i/lub przedmiarze robót, Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia. Podstawą wyliczenia wynagrodzenia za te roboty będzie: a) cena uzyskana poprzez porównanie do cen jednostkowych podobnych robót podstawowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, b) w przypadku braku w podstawowym kosztorysie ofertowym pozycji, której cenę można zastosować do wyceny nowej roboty, to cenę tej roboty należy wyliczyć w oparciu o cenę rynkową danych robót z zastrzeżeniem, że nowa cena nie może przekroczyć średniej stawki z cennika SEKOCENBUD lub podobnego za kwartał poprzedzający sporządzenie wyceny. Na tych samych zasadach rozliczane będą roboty ujęte w dokumentacji budowlanej a nie ujęte w przedmiarze. 6. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Data: 2018-02-16, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

SIWZ 

Formularz oferty z załącznikami doc.

Formularz oferty z załącznikami pdf.

Załącznik nr 1 do SIWZ - przedmiary robót

Branża elektryczna

Branża budowlana

Załącznik A do SIWZ- wzór umowy

Załącznik B do SIWZ - dokumentacja budowlana i wykonawcza  

Projekt budowlany 

Opis 

Rys E-1

Rys E-2

Rys E-3

Rys E-4

Rys E-5

Rys E-6

Rys. E-7

Rys.1

Rys.2

Rys.3

Rys.4

Rys.I1

Rys.I2

Rys.I3

Rys.Z1

S-1

Projekt wykonawczy 

Branża architektoniczno-konstrukcyjna

Opis

Rys.1

Rys.2

Rys.3

Rys.4

Rys.5

Rys.6

Rys.7

Rys.8

Rys.9

Rys.10

Rys.11

Rys.I.1

Rys.I.2

Rys.I.3

Rys.Z1

Branża elektryczna 

Opis

Rys. E1

Rys.E2

Rys.E3

Rys.E4

Rys.E5

Rys.E6

Rys.E7

Załącznik C do SIWZ - STWiOR

Załącznik D do SIWZ wzór karty gwarancyjnej 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (31/01/2018 10:51:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (31/01/2018 10:51:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (21/02/2018 15:16:43)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (08/12/2017 10:58:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (08/12/2017 10:58:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (08/12/2017 10:58:55)
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/12/2017 09:58:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/12/2017 09:58:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (06/12/2017 10:40:07)
Zapytanie ofertowe na zakup krawężnika wraz z transportem
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (15/11/2017 15:33:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (15/11/2017 15:33:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (15/11/2017 15:33:09)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (27/10/2017 12:28:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (02/11/2017 12:28:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (02/11/2017 12:28:53)
Ogłoszenie o zamówieniu - usługa udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 320.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego miasta Sulmierzyce


Ogłoszenie nr 604026-N-2017 z dnia 2017-10-20 r.

Urząd Miejski:

Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 320.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego miasta Sulmierzyce

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu :Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie
320 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego miasta Sulmierzyce

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, krajowy numer identyfikacyjny 52725600000,
 ul. Rynek  11 , 63750   Sulmierzyce, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 223 201,
e-mail inwestycje@sulmierzyce.pl, faks 627 223 475 Adres strony internetowej (URL): www.sulmierzyce.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.sulmierzyce.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu w inny sposób:

Tak Inny sposób:

forma pisemna

Adres:
Urząd Miejski , ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 320.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego miasta Sulmierzyce
Numer referencyjny: PB.271.6.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 320.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego miasta Sulmierzyce

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
w miesiącach:    lub dniach:

data rozpoczęcia: 2017-11-20   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Spełnienie powyższego warunku Zamawiający oceni na podstawie: 1. wypełnionego oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji - według załącznika nr 2 do SIWZ. 2. posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, bądź inne wymagane właściwymi przepisami prawa zezwolenie lub inne dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Spełnienie powyższego warunku Zamawiający oceni na podstawie: 1. wypełnionego oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji - według załącznika nr 2 do SIWZ - złożenie dokumentu jest jednoznaczne ze spełnieniem tego warunku

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Spełnienie powyższego warunku Zamawiający oceni na podstawie: 1. wypełnionego oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji - według załącznika nr 2 do SIWZ; 2. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według załącznika nr 4 do SIWZ;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji:Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), samodzielnie, (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w postępowaniu - według załącznika nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia o przynależności w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy bądź budzi wątpliwości, Zamawiający wezwie do jego uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia Wykonawca podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. • W przypadku złożenia oferty wspólnej dokumenty, o którym mowa w pkt 2.1. ppkt 2.1.1 - 2.1.4 składa każdy z Wykonawców. • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada dokumenty o których mowa w pkt 2.1. ppkt. 2.1.2. - 2.1.3. dotyczące tego podmiotu. Dokumenty podmiotów zagranicznych A. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.1. ppkt. 2.1.2. - 2.1.3. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; B. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt A ppkt a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce tej osoby. Oświadczenie winno być złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, bądź inne wymagane właściwymi przepisami prawa zezwolenie lub inne dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 2.wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według załącznika nr 4 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. wypełniony formularz ofertowy- w/g załącznika nr 1 do SIWZ; 2. Pełnomocnictwo lub inny dokument ( np. odpis KRS, umowa spółki, wypis z CEIDG itp.) potwierdzający uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy przez osoby podpisujące ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

 
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:


Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

czas uruchomienia kredytu

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:


Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:


Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

 Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian; a) wynagrodzenia: w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT b) zmiany dotyczące realizacji dodatkowych usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile są one niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, c) zmiana sposobu spełnienia świadczenia ze względu na zmiany obowiązującego prawa, d) wprowadzenie dodatkowych zapisów do umowy, które wynikają z wewnętrznych regulaminów Wykonawcy.

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Data: 2017-10-30, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

 Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: I

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

SIWZ 

Załączniki do SIWZ

Uchwała w sprawie udzielania absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2016 r.

Sprawozdanie Rb-27S za I półrocze 2017 r 

Sprawozdanie Rb28S za I półrocze 2017 r 

Sprawozdanie Rb-N za I półrocze 2017 r 

Sprawozdanie Rb-NDS za I półrocze 2017 r 

Sprawozdanie Rb-PDP za 2016 r 

SprawozdanieRb-Z za I półrocze 2017 r

Uchwała RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wyk. budżetu za 2016 r. 

Uchwała Rady Miejskiej w Sulmierzycach w sprawie zmiany uchwały w sprawieuchwalenia WPF na lata 2017-2023 

Uchwała Rady Miejskiej w Sulmierzycach zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 r 

Uchwała RIO o  projekcie budżetu na 2017r 

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu RIO kredyt 

_____________________________

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 

Załącznik nr 4 

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7 

Załącznik nr 8

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (20/10/2017 13:23:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (20/10/2017 13:23:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (15/11/2017 15:30:37)
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEBUDOWĘ ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ W CZĘŚCI ZACHODNIEJ AL. KLONOWICZA
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (03/10/2017 15:01:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (03/10/2017 15:01:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (03/10/2017 15:06:16)
Protokół rozpoznania cenowego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (18/09/2017 09:40:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (18/09/2017 09:40:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/09/2017 09:40:29)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 14 września 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce dokonano otwarcia ofert w III pisemnym  przetargu nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości obręb Sulmierzyce składającej się z działek 3303/1, 3303/2 i 3313 dla której Sąd Rejonowy w Krotoszynie  prowadzi KW nr KZ1R/00040604/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 220 000,00 zł.

W  przedmiotowym postępowaniu przetargowym żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym przetarg unieważniono.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (15/09/2017 08:44:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (15/09/2017 08:44:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (15/09/2017 08:44:38)
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEBUDOWĘ ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ W CZĘŚCI ZACHODNIEJ AL. KLONOWICZA
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (06/09/2017 15:16:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (06/09/2017 15:16:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/09/2017 09:39:28)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (01/09/2017 12:50:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (01/09/2017 12:50:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (01/09/2017 12:50:56)
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa ulicy Tyczyńskiego i Stryczyńskiego w Sulmierzycach
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (17/08/2017 13:54:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (17/08/2017 13:54:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (23/08/2017 15:26:59)
III PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn.  Dz. U. 2016 r. poz. 2147)

 

Burmistrz Sulmierzyc

ogłasza

III pisemny przetarg nieograniczony na  sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sulmierzyce składającej się z:

 

1)   Niezabudowanej działki gruntu o nr 3303/1, AM 21 o powierzchni 0.3000 ha, stanowiącej użytki: R-IIIb o pow. 0.0800 ha, R-IVa o pow. 0.2200 ha.

2)   Niezabudowanej działki gruntu o nr 3303/2, AM 21 o powierzchni 0.8800 ha, stanowiącej użytki: R-IIIb o pow. 0.7010 ha, R-IVa o pow.  0.1790 ha,

3)   Niezabudowanej działki gruntu o nr 3313, AM 21 o powierzchni 0.3600 ha, stanowiącej w całości PsV 

        W/w część nieruchomości położona jest przy ulicy Odolanowskiej  w Sulmierzycach (jed. ewid. 301201_1 Sulmierzyce). Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie księga wieczysta KZ1R/00040604/0.

Łączna powierzchnia części nieruchomości przeznaczona do sprzedaży wynosi 1.5400 ha.

Opis części nieruchomości stanowiącej  przedmiot sprzedaży:

Działki położone są we wschodniej części miasta, posiadają bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 444. Uzbrojenie: sieć energetyczna  wodociągowa, telefoniczna, znajduje się w pasie drogowym, przyłączy brak. Działki nr 3303/1 i 3303/2 mają kształt wielokąta działka 3313 jest w kształcie trójkąta,  nie posiadają ogrodzenia. Potencjalny Inwestor we własnym zakresie zobowiązany będzie do uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci na włączenie planowanej inwestycji do istniejącej infrastruktury technicznej, po przedstawieniu zapotrzebowania na poszczególne media. Działki obciążone są służebnością przesyłu na rzecz Contino Zeta Sp. z o.o. w Warszawie, polegającą na prawie położenia, wykonania, konserwacji, eksploatacji, modernizacji i rozbudowy urządzeń, o których mowa w art. 49 § Kodeksu cywilnego, to jest kabli energetycznych wraz z pozostałą infrastrukturą przemysłową, to jest ze wszystkimi urządzeniami i obiektami wymaganymi do ich użytkowania (w tym wraz z przewodami z włókna szklanego) zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (zwane dalej „Urządzenia"). Służebność obejmuje prawo przebudowy urządzeń, względnie zmiany ich trasy przebiegu.

Na działce nr 3313 ustanowiona jest odpłatna i na czas nieoznaczony służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu w celu obsługi elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości.

Sposób zagospodarowania określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sulmierzyce w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowej( uchwała nr XXXII/201/2014 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 25.04.2014 r. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z  2014 r., poz. 3555) symbol na rysunku planu P/U 2 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Na terenach P/U dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń rzemiosła, hangarów i hal przemysłowych, obiektów magazynowych i obiektów administracyjno-socjalnych.

Na działkach nr 3303/1 i 3303/2 w roku 2013 prowadzono roboty geologiczne na wykonanie otworów poszukiwawczych złóż miedzi i srebra.

Warunki przetargu:

1.    Cena wywoławcza nieruchomości - 220 000,00 zł. (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych),

2.    Ustalone wadium: 30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) płatne przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach  nr   61 8410 1013 0000 0866 2000 0004

3.    Wadium w pieniądzu PLN należy uiścić do dnia 11 września 2017 r. do godziny 1500 (liczy się data wpływu na konto)

4.    Cena wywoławcza do przetargu jest ceną netto nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23 %.

5.    Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach, ul. Rynek 11,63-750 Sulmierzyce /sekretariat/ w terminie do dnia 11 września 2017 r. do godz. 1500

Przy wyborze ofert Komisja Przetargowa kierować się będzie następującymi kryteriami:

-oferowana cena nabycia - waga kryterium 80%,

-sposób i termin realizacji inwestycji - waga kryterium 20%

6. Warunki zagospodarowania działek określone w ofercie przetargowej, uznane przez Komisję Przetargową jako najistotniejsze, zostaną zawarte w protokole z przetargu i akcie notarialnym umowy sprzedaży nieruchomości. Maksymalny termin zakończenia realizacji inwestycji  ustalono na okres 3 lat od daty nabycia nieruchomości. Oferent, który wygra przetarg będzie zobowiązany do zabezpieczenia zagospodarowania nabytej działki w sposób i terminie określonym w ofercie przetargowej, poprzez zobowiązanie się do uiszczenia kar umownych na rzecz Miasta Sulmierzyce, które zostały określone w poniższych warunkach udziału.

Warunki udziału:

Warunkiem udziału w przetargu jest:

I. załączenie do oferty koncepcji zagospodarowania działek w formie graficznej i opisowej oraz jej graficznej wizualizacji, obejmującej rozmieszczenie przestrzenne budynków, wszystkie elewacje budynków oraz towarzyszące elementy zagospodarowania działki, np. rozwiązania komunikacyjne, miejsca postojowe, tereny zieleni, obiekty małej architektury;

II. pisemne wskazanie terminu zakończenia realizacji zaplanowanej inwestycji (maksymalnie 3lata),

III.pisemne zobowiązanie się oferenta wobec Miasta Sulmierzyce do zabezpieczenia sposobu i terminu zagospodarowania nabytych działek nr 3303/1, 3303/2 i 3313, określonych w ofercie przetargowej - poprzez uiszczenie na rzecz Miasta Sulmierzyce, w terminach wskazanych w jej pisemnych wezwaniach, następujących kar umownych, które następnie zostaną zastrzeżone w notarialnej umowie sprzedaży działki:

1. w kwocie 150 000,00zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy) - w przypadkach:

a) odstąpienia przez Nabywcę od realizacji inwestycji przed upływem okresu wskazanego w ofercie przetargowej na zrealizowanie inwestycji (liczonego od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego), z uwzględnieniem ppkt 2,

     lub

b) zagospodarowania działki w terminie określonym w ofercie przetargowej, lecz w sposób niezgodny z tą ofertą;

2. w kwocie 70 000,00zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy) po upływie terminu realizacji inwestycji wskazanego w ofercie przetargowej (liczonego od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego), jeśli inwestycja została rozpoczęta i nie została zrealizowana;

3. w kwocie 30 000,00zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy) po upływie każdego kolejnego roku po terminie realizacji inwestycji wskazanym w ofercie przetargowej (liczonym od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego), w którym inwestycja nie została zrealizowana, z tym że, kara umowna nie przekroczy łącznie kwoty 60 000,00zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy);

IV. pisemne zobowiązanie się oferenta do:

1. zabezpieczenia na rzecz Miasta Sulmierzyce ewentualnych roszczeń, jakie mogą powstać z tytułu nie zapłacenia kar umownych, o których mowa w pkt. III - poprzez ustanowienie przez Nabywcę na nabytych działkach nr 3303/1, 3303/2 i 3313, w akcie notarialnym, hipoteki do kwoty 220 000,00 zł.(słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy  złotych),

2. do poddania się przez Nabywcę w notarialnym akcie nabycia działek nr 3303/1, 3303/2 i 3313, rygorowi egzekucji w zakresie obowiązku terminowej zapłaty poszczególnych kar umownych, o których mowa w pkt. III - do kwoty w wysokości 220 000,00 zł.(słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), na podstawie art. 777 §1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego. Termin, do którego Miasto Sulmierzyce będzie mogło wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym dłużnik podda się egzekucji, ustala się na 10 lat od daty aktu notarialnego sprzedaży działki.

  3. Przez odstąpienie przez Nabywcę od realizacji inwestycji, o której mowa w pkt. III ppkt.

      1 lit. a, rozumie się:

a) złożenie przez Nabywcę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. III ppkt. 1 lit. a, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od realizacji inwestycji,

     lub

b) zbycie przez Nabywcę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. III ppkt 1 lit. a działek nr 3303/1, 3303/2 i 3313, bez jednoczesnego zagwarantowania w akcie notarialnym sprzedaży tych działek, przejęcia przez Kupującego wszystkich zobowiązań Nabywcy wobec Miasta Sulmierzyce,  wynikających z umowy sprzedaży przedmiotowej działki, zawartej w wyniku przeprowadzonego przetargu na jej sprzedaż.

     W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. III, skutkujących powstaniem po stronie Miasta Sulmierzyce prawa do kar umownych, Miasto Sulmierzyce będzie dochodzić wobec Nabywcy roszczeń z tego tytułu z ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. IV.

     W przypadku zrealizowania inwestycji w sposób i terminie określonych w ofercie przetargowej, Miasto Sulmierzyce w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia dokumentów świadczących o zakończeniu realizacji inwestycji i potwierdzających wywiązanie się ze zobowiązań złożonych w ofercie przetargowej, wyda Nabywcy stosowne zaświadczenie, będące podstawą wykreślenia hipoteki, o której mowa w pkt. IV ppkt 1. Dokumentem świadczącym o zakończeniu realizacji inwestycji i wywiązaniu się ze zobowiązań będzie decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub oświadczenie Nabywcy o przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego (po uprzednim zawiadomieniu PINB w Krotoszynie o zakończeniu budowy i jeśli ten organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji), jeśli w pozwoleniu na budowę nie został nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Oferta powinna zawierać:

1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub pełną nazwę i siedzibę oferenta, nr telefonu     i faxu,

2. datę sporządzenia oferty,

3. dokumenty pozwalające określić status prawny oferenta, tj. od osób prawnych wymagane jest załączenie odpisu z krajowego rejestru sądowego - wydanego nie wcześniej niż 3 m-ce przed dniem złożenia oferty, od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest załączenie wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzającej wpis do tej ewidencji (dotyczy przedsiębiorców)

4. w przypadku cudzoziemców wymagane jest przedłożenie promesy - przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ze zmianami),

5. informacje dotyczące źródła finansowania zamierzonej inwestycji,

6. koncepcję zagospodarowania działek nr 3303/1, 3303/2 i 3313 oferent winien przedłożyć   w formie graficznej i opisowej oraz powinien przedstawić jej graficzną wizualizację, obejmującą rozmieszczenie przestrzenne budynków, wszystkie elewacje budynków oraz towarzyszące elementy zagospodarowania nieruchomości, np. rozwiązania komunikacyjne, miejsca postojowe, tereny zieleni, obiekty małej architektury,

7. oferowaną cenę nabycia (cena musi być wyższa od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty,

8. pisemne wskazanie terminu zakończenia realizacji inwestycji,

9. kopię dowodu wpłaty wadium,

10. pisemne zobowiązania się oferenta wobec Miasta Sulmierzyce do zabezpieczenia zagospodarowania nabytych działek nr 3303/1, 3303/2 i 3313 w sposób i terminach określonych w ofercie przetargowej poprzez uiszczenie na rzecz Miasta Sulmierzyce, w terminach wskazanych w jej pisemnych wezwaniach, kar umownych oraz ewentualnych roszczeń z tytułu nie zapłacenia kar umownych, opisanych w Warunkach udziału, pkt. III i IV.

11. aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

12. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

13. zobowiązanie się oferenta do zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedającego, tj. Miasto Sulmierzyce.

 Koszty związane z przygotowaniem oferty oraz koncepcji zagospodarowania działek nr 3303/1, 3303/2 i 3313 ponosi Oferent.

 Otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się w dniu 14 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach , ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce w sali narad o godz.1000

Część jawna odbywa się w obecności oferentów. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu przed złożeniem oferty powinny zasięgnąć szczegółowych informacji na temat warunków i zasad przetargu . "Warunki przetargu" dostępne są na stronie internetowej www.sulmierzyce.pl lub w pok. nr 6. Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce w godz. 800 do 1500 od poniedziałku do piątku.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi Nabywca nieruchomości.

Okazanie przebiegu granic nieruchomości przez geodetę uprawnionego pozostaje po stronie Nabywcy i na jego koszt.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu.

W przypadku uchylenia się Nabywcy wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi.

Oferentom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zamknięciu przetargu - przelewem na wskazane konto.

Szczegółowych informacji na temat  wyżej wymienionych działek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach pok. nr 6, tel. 62 7223201 wew. 24

Pierwszy przetarg odbył się dnia 1 marca 2017 r. drugi 24 maja 2017 r.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (07/08/2017 17:39:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (07/08/2017 17:39:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (07/08/2017 17:46:40)
Przebudowa ulicy Tyczyńskiego i Stryczyńskiego w Sulmierzycach
Ogłoszenie nr 560806-N-2017 z dnia 2017-08-01 r.
 
Urząd Miejski:
Przebudowa ulicy Tyczyńskiego i Stryczyńskiego w Sulmierzycach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, krajowy numer identyfikacyjny 52725600000, ul. ul. Rynek 11 , 63750 Sulmierzyce, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 223 201, , e-mail inwestycje@sulmierzyce.pl, , faks 627 223 475.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.sulmierzyce.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-publiczne/przetargi Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

http://bip.sulmierzyce.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-publiczne/przetargi


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak

http://bip.sulmierzyce.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-publiczne/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób: osobiście, kurier, poczta

Adres: Urząd Miejski Sulmierzyce, ul.Rynek11, 63-750 Sulmierzyce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Tyczyńskiego i Stryczyńskiego w Sulmierzycach

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest - korekta niwelety istniejącej drogi gruntowo-szlakowej w przekroju podłużnym i poprzecznym - przebudowa od podstaw konstrukcji jezdni - budowa krawężnika 15x30x100[cm], w obszarze włączenia do drogi wojewódzkiej 20x30x75[cm] - budowa elementów odwodnienia: kanalizacja deszczowa, wpusty deszczowe, przebudowa przepustów - budowa chodników i wjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej - ułożenie nawierzchni bitumicznej na drogach z 2-óch warstw betonu asfaltowego - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Długość projektowanych dróg wynosi: a) ulica Tyczyńskiego 120[m] ( w tym 4,4m w pasie drogi wojewódzkiej Nr 444) b) ulica Stryczyńskiego 719,6[m] ( w tym 3,5m w pasie drogi wojewódzkiej Nr 444) Na całym odcinku dróg projektuje się jezdnie z betonu asfaltowego o szerokości 5,0[m].

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233123-7
45232440-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (obejmujących m.in.: roboty przygotowawcze, pomiarowe; roboty ziemne; roboty odwodnieniowe (przykanaliki z rur PVC fi 200mm, studzienki ściekowe uliczne betonowe fi 500mm); ustawienie krawężnika na ławie betonowej; wykonanie zjazdów; wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej; ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego; roboty wykończeniowe (regulacje pionowe studzienek); inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza) jak w zamówieniu podstawowym, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości nie większej 100 000,00 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia zamówienia uzupełniającego zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych, udzielonego zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia: 2017-11-25

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie minimum: 2 zamówienia (robota budowlana) odpowiadające zakresowi i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości minimum 800 000,00 zł brutto każda, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

b) Wykonawca musi dysponować sprzętem, środkami transportu i urządzeniami technicznymi w ilościach i o parametrach niezbędnych do realizacji zamówienia.

c) Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia i spełniać następujące wymagania: kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w zakresie wymaganym do realizacji zadania lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie. Dopuszcza się aby Wykonawca dysponował jedną osobą pełniącą funkcje zarówno projektanta, jak i kierownika budowy, jeśli posiadane uprawnienia budowlane określają te funkcje oraz wymagany przez Zamawiającego zakres nadanych uprawnień. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: UWAGA! Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). a/ Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: operatora koparki, brukarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych; b/ Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp; dane osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w pkt a/ zostaną ujęte w formie wykazu i przekazane Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym. Powyższy obowiązek wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników podwykonawców (jeśli dotyczy);

c/ Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;

b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; (załącznik nr 6 do SIWZ)

c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (załącznik nr 4 do SIWZ). Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami pkt XII.2 SIWZ (propozycja zobowiązania – załącznik nr 3 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

3. Wraz z ofertą powinny być złożone:

1) „Formularz oferty” (załącznik do SIWZ nr 1) oraz kosztorys ofertowy (załącznik do SIWZ nr 1A),

2) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ - załącznik do SIWZ nr 2 (do wypełnienia),

3) Projekt umowy – SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ – załącznik do SIWZ nr 8;

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeśli dotyczy);

5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;

6) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

Ponadto:

1) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (propozycja) – SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W art. 86 ust. 5 USTAWY PZP - załącznik nr 7 (do wypełnienia);

2) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (propozycja) – SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – zgodnie z pkt 12.2 SIWZ - załącznik nr 3 (do wypełnienia);

3) Potencjał osobowy - załącznik nr 4 (do wypełnienia) - SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO;

4) OŚWIADCZENIE o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę – załącznik nr 5 (do wypełnienia) - SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO;

5) Doświadczenie zawodowe (wykaz robót) – załącznik nr 6 (do wypełnienia) - SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO;

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł, wniesionym przed upływem terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)


Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:


Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
Kryteria z naczenie
cena   60,00
jakość - okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak


IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe:

 

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:


IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w następujących przypadkach:

1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy (§7 umowy) w przypadku:

a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub gruntowych uniemożliwiających wykonywanie robót;

b) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;

c) w przypadku wystąpienia kolizji niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania, a uniemożliwiających realizację robót objętych przedmiotem umowy, o czas niezbędny do ich usunięcia, co wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego (wpisem do dziennika budowy – o ile dotyczy);

d) wystąpienia rozbieżności między dokumentacją projektową, a stanem rzeczywistym w terenie, powodujących konieczność wstrzymania robót, potwierdzonych przez inspektora nadzoru (w dzienniku budowy – o ile dotyczy), o ilość dni wstrzymania robót, w tym wystąpienie nieprzewidzianych robót mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej, Zamawiający dopuszcza przedłużenie tego terminu, o okres niezbędny do realizacji ww. robót;

e) zmian w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek zamawiającego;

f) ze względu na opóźnienia w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień decyzji lub opinii innych organów administracji, niezbędnych do realizacji inwestycji, na które Wykonawca nie miał wpływu a dołożył wszelkiej staranności w celu ich uzyskania o czas niezbędny do ich uzyskania;

g) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

h) wystąpieniem robót dodatkowych, zamiennych których nie można było wcześniej przewidzieć - jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;

i) ze względu na zmianę uchwały budżetowej;

j) zawieszeniem robót przez Zamawiającego.

2) zmiany osobowe (§5 umowy)

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany personelu wskazanego przez Wykonawcę w ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami SIWZ. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa powyżej nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót /budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. Zmiana
którejkolwiek z osób, o których mowa powyżej winna być zaakceptowana przez Zamawiającego. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

3) zmiany wartości umowy (§1 umowy)

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:

a) konieczności wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 8) projektu umowy;

b) ustalenia ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy, które zostanie wyliczone po odbiorze robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy, zatwierdzonym protokołem odbioru końcowego, na podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego, sporządzonego przez Wykonawcę potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zaakceptowanego przez Zamawiającego, zgodnie z przyjętymi cenami jednostkowymi określonymi w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiście wykonanymi i odebranymi przez Zamawiającego ilościami (§6 pkt 4).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-08-17, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

ZAŁĄCZNIKI

OGŁOSZENIE - PDF

SIWZ

FORMULARZE - .doc

FORMULARZE - .pdf

 

ZAŁĄCZNIK 1A - KOSZTORYS OFERTOWY .PDF

ZAŁĄCZNIK 1A - KOSZTORYS OFERTOWY .XLS

 

ZAŁĄCZNIK NR 8 - PROJEKT UMOWY  

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

OPIS

1-OKŁADKA

2-SPIS TREŚCI

3-OPIS TECHNICZNY

4-STAŁA ORGANIZACJA

5- BIOZ

RYSUNKI

1A-SYTUACJA TYCZYŃSKIEGO

1B-SYTUACJA STRYCZYŃSIEGO

1C-SYTUACJA ODEJŚCIA KANAŁU Kd do rowu

1D-SYTUACJA WŁĄCZENIA DO DROGI WOJ

2A-PRZEKRÓJ PODŁUŻNY TYCZYŃSKIEGO

2B-PRZEKRÓJ PODŁUŻNY STRYCZYŃSKIEGO

3-SZCZEGÓŁY KONSTRUKCJI JEZDNI

4A-SZCZEGÓŁ KRAWĘZNIKA WYSTAJĄCEGO - UL.TYCZYŃSKIEGO

4B-SZCZEGÓŁKRAWĘZNIKA WYSTAJĄCEGO - UL. STRYCZYŃSKIEGO

4C-SZCZEGÓŁ KRAWĘZNIKA NA PŁASK - UL. TYCZYŃSKIEGO

4D-PRZEKRÓJ NORMALNY - UL. STYRYCZYŃSKIEGO

4E-PRZEKRÓJ NORMALNY-UL. STRYCZYŃSKIEGO

5-SZCZEGÓŁ CHODNIKA

6-PRZEKRÓJ NORMALNY WJAZDU NA POSESJE

7-SZCZEGÓŁ STUDNI REWIZYJNEJ

8-STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

9- POŁĄCZENIE STYKU JEZDNI

SST

0-SST- OGÓLNE ---Przebudowa drogi gminnej Stryczynskiego i Tyczynskiego w Sulmierzycach

1A-SST- TRASA --- Przebudowa drogi gminnej Stryczynskiego i Tyczynskiego w Sulmierzycach

2A-SST- ROBOTY ZIEMNE---  Przebudowa drogi gminnej Stryczynskiego i Tyczynskiego w Sulmierzycach

2-SST- ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE--- Przebudowa drogi gminnej Stryczynskiego i Tyczynskiego w Sulmierzycach

3B-SST- KANALIZACJA---  Przebudowa drogi gminnej Stryczynskiego i Tyczynskiego w Sulmierzycach

4A-SST-KORYTO Z PROFILOWANIEM--- Przebudowa drogi gminnej Stryczynskiego i Tyczynskiego w Sulmierzycach

4B-SST- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA---  Przebudowa drogi gminnej Stryczynskiego i Tyczynskiego w Sulmierzycach

4C-SST-OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE - Przebudowa drogi Stryczynskiego i Tyczynskiego w Sulmierzycach

4D-SST-PODBUDOWA Z KRUSZ_ŁAM_STAB_MECH---  Przebudowa drogi gminnej Stryczynskiego i Tyczynskiego w Sulmierzycach

4F-PODBUDOWA Z KRUSZYWA STAB. CEMENTEM ---  Przebudowa drogi gminnej Stryczynskiego i Tyczynskiego w Sulmierzycach

5A-NAWIERZCHNIA Z BA DLA WARSTWY ŚCIERALNEJ - Przebudowa drogi gminnej Stryczynskiego i Tyczynskiego w Sulmierzycach

5B-NAWIERZCHNIA Z BA DLA WARSTWY WIĄŻĄCEJ - Przebudowa drogi gminnej Stryczynskiego i Tyczynskiego w Sulmierzycach

5C-SST- NAWIERZCHNIA KOSTKA---   Przebudowa drogi gminnej Stryczynskiego i Tyczynskiego w Sulmierzycach

5D - SST - Siatka zbrojeniowa szklano weglowa

6A-SST- PRZEPUSTY - Przebudowa drogi gminnej Stryczynskiego i Tyczynskiego w Sulmierzycach

7A-SST-OZNAKOWANIE POZIOME - Przebudowa drogi gminnej Stryczynskiego i Tyczynskiego w Sulmierzycach

7B-SST-OZNAKOWANIE PIONOWE- Przebudowa drogi gminnej Stryczynskiego i Tyczynskiego w Sulmierzycach

8B-SST- KRAWĘŻNIKI USTAWIENIE- Przebudowa drogi gminnej Stryczynskiego i Tyczynskiego w Sulmierzycach

8D-SST- OBRZEŻA---  Przebudowa drogi gminnej Stryczynskiego i Tyczynskiego w Sulmierzycach

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (01/08/2017 13:28:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (01/08/2017 13:28:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (01/09/2017 12:52:45)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 24 maja 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce dokonano otwarcia ofert w II pisemnym  przetargu nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości obręb Sulmierzyce składającej się z działek 3303/1, 3303/2 i 3313 dla której Sąd Rejonowy w Krotoszynie  prowadzi KW nr KZ1R/00040604/0.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 250 580,00 zł.
W przedmiotowym  postępowaniu przetargowym żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym przetarg unieważniono.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (25/05/2017 12:29:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (25/05/2017 12:29:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (25/05/2017 12:29:08)
Ogłoszenie o wyniku przetargu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (21/04/2017 11:49:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (21/04/2017 11:49:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (21/04/2017 11:49:40)
Ogłoszenie o przetargu

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn.  Dz. U. 2016 r. poz. 2147)

Burmistrz Sulmierzyc

ogłasza

II pisemny przetarg nieograniczony na  sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sulmierzyce składającej się z:

1)   Niezabudowanej działki gruntu o nr 3303/1, AM 21 o powierzchni 0.3000 ha, stanowiącej użytki: R-IIIb o pow. 0.0800 ha, R-IVa o pow. 0.2200 ha.

2)   Niezabudowanej działki gruntu o nr 3303/2, AM 21 o powierzchni 0.8800 ha, stanowiącej użytki: R-IIIb o pow. 0.7010 ha, R-IVa o pow.  0.1790 ha,

3)   Niezabudowanej działki gruntu o nr 3313, AM 21 o powierzchni 0.3600 ha, stanowiącej w całości PsV 

        W/w część nieruchomości położona jest przy ulicy Odolanowskiej  w Sulmierzycach (jed. ewid. 301201_1 Sulmierzyce). Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie księga wieczysta KZ1R/00040604/0.

Łączna powierzchnia części nieruchomości przeznaczona do sprzedaży wynosi 1.5400 ha.

Opis części nieruchomości stanowiącej  przedmiot sprzedaży:

Działki położone są we wschodniej części miasta, posiadają bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 444. Uzbrojenie: sieć energetyczna  wodociągowa, telefoniczna, znajduje się w pasie drogowym, przyłączy brak. Działki nr 3303/1 i 3303/2 mają kształt wielokąta działka 3313 jest w kształcie trójkąta,  nie posiadają ogrodzenia. Potencjalny Inwestor we własnym zakresie zobowiązany będzie do uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci na włączenie planowanej inwestycji do istniejącej infrastruktury technicznej, po przedstawieniu zapotrzebowania na poszczególne media. Działki obciążone są służebnością przesyłu na rzecz Contino Zeta Sp. z o.o. w Warszawie, polegającą na prawie położenia, wykonania, konserwacji, eksploatacji, modernizacji i rozbudowy urządzeń, o których mowa w art. 49 § Kodeksu cywilnego, to jest kabli energetycznych wraz z pozostałą infrastrukturą przemysłową, to jest ze wszystkimi urządzeniami i obiektami wymaganymi do ich użytkowania (w tym wraz z przewodami z włókna szklanego) zgodnie  z przeznaczeniem tych urządzeń (zwane dalej „Urządzenia"). Służebność obejmuje prawo przebudowy urządzeń, względnie zmiany ich trasy przebiegu.

Na działce nr 3313 ustanowiona jest odpłatna i na czas nieoznaczony służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu w celu obsługi elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości.

Sposób zagospodarowania określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sulmierzyce w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowej( uchwała nr XXXII/201/2014 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 25.04.2014 r. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z  2014 r., poz. 3555) symbol na rysunku planu P/U 2 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Na terenach P/U dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń rzemiosła, hangarów i hal przemysłowych, obiektów magazynowych i obiektów administracyjno-socjalnych.

Na działkach nr 3303/1 i 3303/2 w roku 2013 prowadzono roboty geologiczne na wykonanie otworów poszukiwawczych złóż miedzi i srebra.

Warunki przetargu:

 1. Cena wywoławcza nieruchomości - 250 580,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt  złotych),
 2. Ustalone wadium: 30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) płatne przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach  nr   61 8410 1013 0000 0866 2000 0004
 3. Wadium w pieniądzu PLN należy uiścić do dnia 19 maja 2017 r. do godziny 1500 (liczy się data wpływu na konto)
 4. Cena wywoławcza do przetargu jest ceną netto nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23 %.

5.    Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach, ul. Rynek 11,  63-750 Sulmierzyce /sekretariat/ w terminie do dnia 19 maja 2017 r. do godz. 1500

Przy wyborze ofert Komisja Przetargowa kierować się będzie następującymi kryteriami:

-oferowana cena nabycia - waga kryterium 80%,

-sposób i termin realizacji inwestycji - waga kryterium 20%

6. Warunki zagospodarowania działek określone w ofercie przetargowej, uznane przez Komisję Przetargową jako najistotniejsze, zostaną zawarte w protokole z przetargu i akcie notarialnym umowy sprzedaży nieruchomości. Maksymalny termin zakończenia realizacji inwestycji  ustalono na okres 3 lat od daty nabycia nieruchomości. Oferent, który wygra przetarg będzie zobowiązany do zabezpieczenia zagospodarowania nabytej działki w sposób i terminie określonym w ofercie przetargowej, poprzez zobowiązanie się do uiszczenia kar umownych na rzecz Miasta Sulmierzyce, które zostały określone w poniższych warunkach udziału.

Warunki udziału:

Warunkiem udziału w przetargu jest:

I. załączenie do oferty koncepcji zagospodarowania działek w formie graficznej i opisowej oraz jej graficznej wizualizacji, obejmującej rozmieszczenie przestrzenne budynków, wszystkie elewacje budynków oraz towarzyszące elementy zagospodarowania działki, np. rozwiązania komunikacyjne, miejsca postojowe, tereny zieleni, obiekty małej architektury;

II. pisemne wskazanie terminu zakończenia realizacji zaplanowanej inwestycji (maksymalnie 3lata),

III. pisemne zobowiązanie się oferenta wobec Miasta Sulmierzyce do zabezpieczenia sposobu  i terminu zagospodarowania nabytych działek nr 3303/1, 3303/2 i 3313, określonych w ofercie przetargowej - poprzez uiszczenie na rzecz Miasta Sulmierzyce, w terminach wskazanych w jej pisemnych wezwaniach, następujących kar umownych, które następnie zostaną zastrzeżone w notarialnej umowie sprzedaży działki

1. w kwocie 150 000,00zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy) - w przypadkach:

a)    odstąpienia przez Nabywcę od realizacji inwestycji przed upływem okresu wskazanego w ofercie przetargowej na zrealizowanie inwestycji (liczonego od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego), z uwzględnieniem ppkt 2,

     lub

b)   zagospodarowania działki w terminie określonym w ofercie przetargowej, lecz w sposób niezgodny z tą ofertą;

2. w kwocie 70 000,00zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy) po upływie terminu realizacji inwestycji wskazanego w ofercie przetargowej (liczonego od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego), jeśli inwestycja została rozpoczęta i nie została zrealizowana;

3. w kwocie 30 000,00zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy) po upływie każdego kolejnego roku po terminie realizacji inwestycji wskazanym w ofercie przetargowej (liczonym od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego), w którym inwestycja nie została zrealizowana, z tym że, kara umowna nie przekroczy łącznie kwoty 60 000,00zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy);

 IV. pisemne zobowiązanie się oferenta do:

1. zabezpieczenia na rzecz Miasta Sulmierzyce ewentualnych roszczeń, jakie mogą powstać z tytułu nie zapłacenia kar umownych, o których mowa w pkt. III - poprzez ustanowienie przez Nabywcę na nabytych działkach nr 3303/1, 3303/2 i 3313, w akcie notarialnym, hipoteki do kwoty 250 580,00 zł.(słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt  złotych),

2. do poddania się przez Nabywcę w notarialnym akcie nabycia działek nr 3303/1, 3303/2 i 3313, rygorowi egzekucji w zakresie obowiązku terminowej zapłaty poszczególnych kar umownych, o których mowa w pkt. III - do kwoty w wysokości 250 580,00 zł.(słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt  złotych), na podstawie art. 777 §1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego. Termin, do którego Miasto Sulmierzyce będzie mogło wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym dłużnik podda się egzekucji, ustala się na 10 lat od daty aktu notarialnego sprzedaży działki.

3. Przez odstąpienie przez Nabywcę od realizacji inwestycji, o której mowa w pkt. III ppkt. 1 lit. a, rozumie się:

a) złożenie przez Nabywcę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. III ppkt. 1 lit. a, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od realizacji inwestycji,

     lub

b) zbycie przez Nabywcę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. III ppkt 1 lit. a działek nr 3303/1, 3303/2 i 3313, bez jednoczesnego zagwarantowania w akcie notarialnym sprzedaży tych działek, przejęcia przez Kupującego wszystkich zobowiązań Nabywcy wobec Miasta Sulmierzyce,  wynikających z umowy sprzedaży przedmiotowej działki, zawartej w wyniku przeprowadzonego przetargu na jej sprzedaż.

     W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. III, skutkujących powstaniem po stronie Miasta Sulmierzyce prawa do kar umownych, Miasto Sulmierzyce będzie dochodzić wobec Nabywcy roszczeń z tego tytułu z ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. IV.

     W przypadku zrealizowania inwestycji w sposób i terminie określonych w ofercie przetargowej, Miasto Sulmierzyce w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia dokumentów świadczących o zakończeniu realizacji inwestycji i potwierdzających wywiązanie się ze zobowiązań złożonych w ofercie przetargowej, wyda Nabywcy stosowne zaświadczenie, będące podstawą wykreślenia hipoteki, o której mowa w pkt. IV ppkt 1. Dokumentem świadczącym o zakończeniu realizacji inwestycji i wywiązaniu się ze zobowiązań będzie decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub oświadczenie Nabywcy o przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego (po uprzednim zawiadomieniu PINB w Krotoszynie o zakończeniu budowy i jeśli ten organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji), jeśli w pozwoleniu na budowę nie został nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Oferta powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub pełną nazwę i siedzibę oferenta, nr telefonu i faxu,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. dokumenty pozwalające określić status prawny oferenta, tj. od osób prawnych wymagane jest załączenie odpisu z krajowego rejestru sądowego - wydanego nie wcześniej niż 3 m-ce przed dniem złożenia oferty, od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest załączenie wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzającej wpis do tej ewidencji (dotyczy przedsiębiorców)
 4. w przypadku cudzoziemców wymagane jest przedłożenie promesy - przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ze zmianami),
 5. informacje dotyczące źródła finansowania zamierzonej inwestycji,
 6. koncepcję zagospodarowania działek nr 3303/1, 3303/2 i 3313 oferent winien przedłożyć   w formie graficznej i opisowej oraz powinien przedstawić jej graficzną wizualizację, obejmującą rozmieszczenie przestrzenne budynków, wszystkie elewacje budynków oraz towarzyszące elementy zagospodarowania nieruchomości, np. rozwiązania komunikacyjne, miejsca postojowe, tereny zieleni, obiekty małej architektury,
 7. oferowaną cenę nabycia (cena musi być wyższa od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty,
 8. pisemne wskazanie terminu zakończenia realizacji inwestycji,
 9. kopię dowodu wpłaty wadium,
 10. pisemne zobowiązania się oferenta wobec Miasta Sulmierzyce do zabezpieczenia zagospodarowania nabytych działek nr 3303/1, 3303/2 i 3313 w sposób i terminach określonych w ofercie przetargowej poprzez uiszczenie na rzecz Miasta Sulmierzyce,  w terminach wskazanych w jej pisemnych wezwaniach, kar umownych oraz ewentualnych roszczeń z tytułu nie zapłacenia kar umownych, opisanych w Warunkach udziału, pkt. III    i IV.
 11. aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
 12. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 13. zobowiązanie się oferenta do zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedającego, tj. Miasto Sulmierzyce.

Koszty związane z przygotowaniem oferty oraz koncepcji zagospodarowania działek nr 3303/1, 3303/2 i 3313 ponosi Oferent.

Otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się w dniu 24 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach , ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce w Sali Narad o godz.1000

Część jawna odbywa się w obecności oferentów. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu przed złożeniem oferty powinny zasięgnąć szczegółowych informacji na temat warunków i zasad przetargu . "Warunki przetargu" dostępne są na stronie internetowej www.sulmierzyce.pl lub w pok. nr 6. Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce w godz. 800 do 1500 od poniedziałku do piątku.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi Nabywca nieruchomości.

Okazanie przebiegu granic nieruchomości przez geodetę uprawnionego pozostaje po stronie Nabywcy i na jego koszt.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu.

W przypadku uchylenia się Nabywcy wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi.

Oferentom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zamknięciu przetargu - przelewem na wskazane konto.

Szczegółowych informacji na temat  wyżej wymienionych działek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach pok. nr 6, tel. 062 7223201 wew. 24

Pierwszy przetarg odbył się dnia 1 marca 2017 roku.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (18/04/2017 16:08:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (18/04/2017 16:08:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/04/2017 16:08:22)
Ogłoszenie o przetargu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (10/03/2017 14:45:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (10/03/2017 14:45:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/03/2017 14:45:43)
Ogłoszenie o wyniku przetargu

W dniu 03.03.2017 roku o godzinie 930 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce  przeprowadzono V przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż działki obręb Sulmierzyce nr 3810 o pow. 0,1200 ha zapisanej w KW  KZ1R/00022726/9    prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie.

W  przedmiotowym  postępowaniu  wadium złożył  1 podmiot.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości ustalona  została na kwotę  39 000,00 zł.

Działka została sprzedana za kwotę 39 390,00 zł. Nabywcą został Pan Krzysztof Gąsior.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (03/03/2017 14:36:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (10/03/2017 14:42:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/03/2017 14:42:51)
Ogłoszenie o wyniku przetargu

W dniu 03.03.2017 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce przeprowadzono V przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż działki obręb Sulmierzyce nr 3809 o pow. 0,1095 ha zapisanej w KW  KZ1R/00022726/9  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości ustalona  została na kwotę  35 600,00 zł.

W  przedmiotowym  postępowaniu przetargowym żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetarg unieważniono.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (03/03/2017 14:43:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (10/03/2017 14:43:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/03/2017 14:43:46)
Ogłoszenie o wyniku przetargu

W dniu 01marca 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce dokonano otwarcia ofert w pisemnym  przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości obręb Sulmierzyce składającej się z działek 3303/1, 3303/2 i 3313 dla której Sąd Rejonowy w Krotoszynie  prowadzi KW nr KZ1R/00040604/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 250 580,00 zł.

W  przedmiotowym  postępowaniu przetargowym żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetarg unieważniono.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (03/03/2017 14:35:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (10/03/2017 14:35:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/03/2017 14:35:45)
Ogłoszenie o przetargu

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn.  Dz. U. 2016 r. poz. 2147)

 

Burmistrz Sulmierzyc

ogłasza

I pisemny przetarg nieograniczony na  sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sulmierzyce składającej się z:

 

1)   Niezabudowanej działki gruntu o nr 3315, AM 21 o powierzchni 3.7200 ha, stanowiącej użytki: R-IVa o pow. 2.3670 ha. Ps-IV o pow.0.9600 ha i Ls-VI o pow. 0.3930 ha.

         W/w część nieruchomości położona jest przy ulicy Odolanowskiej  w Sulmierzycach (jed. ewid. 301201_1 Sulmierzyce). Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie księga wieczysta KZ1R/00040604/0.

Łączna powierzchnia części nieruchomości przeznaczona do sprzedaży wynosi 3.7200 ha.

Opis części nieruchomości stanowiącej  przedmiot sprzedaży:

Działka położona jest we wschodniej części miasta, posiada bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 444. Uzbrojenie: sieć energetyczna  wodociągowa, telefoniczna, znajduje się w pasie drogowym, przyłączy brak. Działka ma kształt wielokąta, działka nie jest ogrodzona. Potencjalny Inwestor we własnym zakresie zobowiązany będzie do uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci na włączenie planowanej inwestycji do istniejącej infrastruktury technicznej, po przedstawieniu zapotrzebowania na poszczególne media. Działka obciążona jest służebnością przesyłu na rzecz Contino Zeta Sp. z o.o. w Warszawie, polegającą na prawie położenia, wykonania, konserwacji, eksploatacji, modernizacji i rozbudowy urządzeń, o których mowa w art. 49 § Kodeksu cywilnego, to jest kabli energetycznych wraz z pozostałą infrastrukturą przemysłową, to jest ze wszystkimi urządzeniami i obiektami wymaganymi do ich użytkowania (w tym wraz z przewodami z włókna szklanego) zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (zwane dalej „Urządzenia"). Służebność obejmuje prawo przebudowy urządzeń, względnie zmiany ich trasy przebiegu.

Na działce ustanowiona jest odpłatna i na czas nieoznaczony służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu w celu obsługi elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości.

Sposób zagospodarowania określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sulmierzyce w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowej (uchwała nr XXXII/201/2014 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 25.04.2014 r. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z  2014 r., poz. 3555) symbol na rysunku planu P/U 2 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej i ZL- tereny lasów gruntów leśnych. Na terenach P/U dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń rzemiosła, hangarów i hal przemysłowych, obiektów magazynowych i obiektów administracyjno-socjalnych, na terenach ZL obowiązuje zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi.

Warunki przetargu:

1.    Cena wywoławcza nieruchomości - 431 016,00 zł. (słownie: czterysta trzydzieści jeden tysięcy szesnaście złotych),

2.    Ustalone wadium: 30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) płatne przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach  nr   61 8410 1013 0000 0866 2000 0004

3.    Wadium w pieniądzu PLN należy uiścić do dnia 31 marca 2017 r. do godziny 1500 (liczy się data wpływu na konto)

4.    Cena wywoławcza do przetargu jest ceną netto nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23 %.

5.    Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach, ul. Rynek 11,                        

63-750 Sulmierzyce /sekretariat/ w terminie do dnia 31 marca 2017 r. do godz. 1500

Przy wyborze ofert Komisja Przetargowa kierować się będzie następującymi kryteriami:

-oferowana cena nabycia - waga kryterium 80%,

-sposób i termin realizacji inwestycji - waga kryterium 20%

6.    Warunki zagospodarowania działek określone w ofercie przetargowej, uznane przez Komisję Przetargową jako najistotniejsze, zostaną zawarte w protokole z przetargu i akcie notarialnym umowy sprzedaży nieruchomości. Maksymalny termin zakończenia realizacji inwestycji  ustalono na okres 3 lat od daty nabycia nieruchomości. Oferent, który wygra przetarg będzie zobowiązany do zabezpieczenia zagospodarowania nabytej działki w sposób i terminie określonym w ofercie przetargowej, poprzez zobowiązanie się do uiszczenia kar umownych na rzecz Miasta Sulmierzyce, które zostały określone w poniższych warunkach udziału.

Warunki udziału:

Warunkiem udziału w przetargu jest:

I. załączenie do oferty koncepcji zagospodarowania działek w formie graficznej i opisowej oraz jej graficznej wizualizacji, obejmującej rozmieszczenie przestrzenne budynków, wszystkie elewacje budynków oraz towarzyszące elementy zagospodarowania działki, np. rozwiązania komunikacyjne, miejsca postojowe, tereny zieleni, obiekty małej architektury;

II. pisemne wskazanie terminu zakończenia realizacji zaplanowanej inwestycji,

III. pisemne zobowiązanie się oferenta wobec Miasta Sulmierzyce do zabezpieczenia sposobu i terminu zagospodarowania nabytej działki nr 3315, określonych w ofercie przetargowej - poprzez uiszczenie na rzecz Miasta Sulmierzyce, w terminach wskazanych w jej pisemnych wezwaniach, następujących kar umownych, które następnie zostaną zastrzeżone w notarialnej umowie sprzedaży działki:

1.    w kwocie 250 000,00zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) - w przypadkach:

a)    odstąpienia przez Nabywcę od realizacji inwestycji przed upływem okresu wskazanego          w ofercie przetargowej na zrealizowanie inwestycji (liczonego od dnia zawarcia umowy      w formie aktu notarialnego), z uwzględnieniem ppkt 2,

     lub

b)   zagospodarowania działki w terminie określonym w ofercie przetargowej, lecz w sposób niezgodny z tą ofertą;

2.    w kwocie 100 000,00zł (słownie złotych: sto tysięcy) po upływie terminu realizacji inwestycji wskazanego w ofercie przetargowej (liczonego od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego), jeśli inwestycja została rozpoczęta i nie została zrealizowana;

3.    w kwocie 50 000,00zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) po upływie każdego kolejnego roku po terminie realizacji inwestycji wskazanym w ofercie przetargowej (liczonym od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego), w którym inwestycja nie została zrealizowana,    z tym że, kara umowna nie przekroczy łącznie kwoty 100 000,00zł (słownie złotych: sto tysięcy);

IV. pisemne zobowiązanie się oferenta do:

1. zabezpieczenia na rzecz Miasta Sulmierzyce ewentualnych roszczeń, jakie mogą powstać z tytułu nie zapłacenia kar umownych, o których mowa w pkt. III - poprzez ustanowienie przez Nabywcę na nabytej działce nr 3315, w akcie notarialnym, hipoteki do kwoty 431 016,00 zł.(słownie: czterysta trzydzieści jeden tysięcy szesnaście złotych),

2. do poddania się przez Nabywcę w notarialnym akcie nabycia działek nr 3303/1, 3303/2 i 3313, rygorowi egzekucji w zakresie obowiązku terminowej zapłaty poszczególnych kar umownych, o których mowa w pkt. III - do kwoty w wysokości 431 016,00 zł.(słownie: czterysta trzydzieści jeden tysięcy szesnaście złotych), na podstawie art. 777 §1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego. Termin, do którego Miasto Sulmierzyce będzie mogło wystąpić         o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym dłużnik podda się egzekucji, ustala się na 10 lat od daty aktu notarialnego sprzedaży działki.

  3. Przez odstąpienie przez Nabywcę od realizacji inwestycji, o której mowa w pkt. III ppkt.

      1 lit. a, rozumie się:

a) złożenie przez Nabywcę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. III ppkt. 1 lit. a, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od realizacji inwestycji,

     lub

b) zbycie przez Nabywcę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. III ppkt 1 lit. a działki nr 3315, bez jednoczesnego zagwarantowania w akcie notarialnym sprzedaży tych działek, przejęcia przez Kupującego wszystkich zobowiązań Nabywcy wobec Miasta Sulmierzyce,  wynikających z umowy sprzedaży przedmiotowej działki, zawartej w wyniku przeprowadzonego przetargu na jej sprzedaż.

     W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. III, skutkujących powstaniem po stronie Miasta Sulmierzyce prawa do kar umownych, Miasto Sulmierzyce będzie dochodzić wobec Nabywcy roszczeń z tego tytułu z ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. IV.

     W przypadku zrealizowania inwestycji w sposób i terminie określonych w ofercie przetargowej, Miasto Sulmierzyce w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia dokumentów świadczących o zakończeniu realizacji inwestycji i potwierdzających wywiązanie się ze zobowiązań złożonych w ofercie przetargowej, wyda Nabywcy stosowne zaświadczenie, będące podstawą wykreślenia hipoteki, o której mowa w pkt. IV ppkt 1. Dokumentem świadczącym o zakończeniu realizacji inwestycji i wywiązaniu się ze zobowiązań będzie decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub oświadczenie Nabywcy o przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego (po uprzednim zawiadomieniu PINB w Krotoszynie o zakończeniu budowy i jeśli ten organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji), jeśli w pozwoleniu na budowę nie został nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Oferta powinna zawierać:

1.         imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub pełną nazwę i siedzibę oferenta, nr telefonu i faxu,

2.         datę sporządzenia oferty,

3.         dokumenty pozwalające określić status prawny oferenta, tj. od osób prawnych wymagane jest załączenie odpisu z krajowego rejestru sądowego - wydanego nie wcześniej niż 3 m-ce przed dniem złożenia oferty, od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest załączenie wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzającej wpis do tej ewidencji (dotyczy przedsiębiorców)

4.         w przypadku cudzoziemców wymagane jest przedłożenie promesy - przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ze zmianami),

5.         informacje dotyczące źródła finansowania zamierzonej inwestycji,

6.         koncepcję zagospodarowania działki nr 3315 oferent winien przedłożyć w formie graficznej i opisowej oraz powinien przedstawić jej graficzną wizualizację, obejmującą rozmieszczenie przestrzenne budynków, wszystkie elewacje budynków oraz towarzyszące elementy zagospodarowania nieruchomości, np. rozwiązania komunikacyjne, miejsca postojowe, tereny zieleni, obiekty małej architektury,

7.         oferowaną cenę nabycia (cena musi być wyższa od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty,

8.         pisemne wskazanie terminu zakończenia realizacji inwestycji,

9.         kopię dowodu wpłaty wadium,

10.       pisemne zobowiązania się oferenta wobec Miasta Sulmierzyce do zabezpieczenia zagospodarowania nabytej działki nr 3315 w sposób i terminach określonych w ofercie przetargowej poprzez uiszczenie na rzecz Miasta Sulmierzyce, w terminach wskazanych w jej pisemnych wezwaniach, kar umownych oraz ewentualnych roszczeń z tytułu nie zapłacenia kar umownych, opisanych w Warunkach udziału, pkt. III    i IV.

11.     aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

12.     oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

13.     zobowiązanie się oferenta do zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedającego, tj. Miasto Sulmierzyce.

Koszty związane z przygotowaniem oferty oraz koncepcji zagospodarowania działki nr 3315 ponosi Oferent.

Otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach , ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce w Sali Narad o godz.1000

Część jawna odbywa się w obecności oferentów. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu przed złożeniem oferty powinny zasięgnąć szczegółowych informacji na temat warunków i zasad przetargu . "Warunki przetargu" dostępne są na stronie internetowej www.sulmierzyce.pl lub w pok. nr 6. Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce w godz. 800 do 1500 od poniedziałku do piątku.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi Nabywca nieruchomości.

Okazanie przebiegu granic nieruchomości przez geodetę uprawnionego pozostaje po stronie Nabywcy i na jego koszt.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu.

W przypadku uchylenia się Nabywcy wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi.

Oferentom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zamknięciu przetargu - przelewem na wskazane konto.

Szczegółowych informacji na temat  wyżej wymienionych działek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach pok. nr 6, tel. 062 7223201 wew. 24

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (01/03/2017 15:27:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (01/03/2017 15:27:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (01/03/2017 15:27:09)
Ogłoszenie o przetargu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (30/01/2017 13:59:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (30/01/2017 13:59:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (30/01/2017 13:59:19)
Ogłoszenie o przetargu

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn.  Dz. U. 2016 r. poz. 2147)

 Burmistrz Sulmierzyc
ogłasza

I pisemny przetarg nieograniczony na  sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sulmierzyce składającej się z:

1) Niezabudowanej działki gruntu o nr 3303/1, AM 21 o powierzchni 0.3000 ha, stanowiącej użytki: R-IIIb o pow. 0.0800 ha, R-IVa o pow. 0.2200 ha.

2) Niezabudowanej działki gruntu o nr 3303/2, AM 21 o powierzchni 0.8800 ha, stanowiącej użytki: R-IIIb o pow. 0.7010 ha, R-IVa o pow.  0.1790 ha,

3) Niezabudowanej działki gruntu o nr 3313, AM 21 o powierzchni 0.3600 ha, stanowiącej w całości PsV 

W/w część nieruchomości położona jest przy ulicy Odolanowskiej  w Sulmierzycach (jed. ewid. 301201_1 Sulmierzyce). Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie księga wieczysta KZ1R/00040604/0.

Łączna powierzchnia części nieruchomości przeznaczona do sprzedaży wynosi 1.5400 ha.

Opis części nieruchomości stanowiącej  przedmiot sprzedaży:

Działki położone są we wschodniej części miasta, posiadają bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 444. Uzbrojenie: sieć energetyczna  wodociągowa, telefoniczna, znajduje się w pasie drogowym, przyłączy brak. Działki nr 3303/1 i 3303/2 mają kształt wielokąta działka 3313 jest w kształcie trójkąta,  nie posiadają ogrodzenia. Potencjalny Inwestor we własnym zakresie zobowiązany będzie do uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci na włączenie planowanej inwestycji do istniejącej infrastruktury technicznej, po przedstawieniu zapotrzebowania na poszczególne media. Działki obciążone są służebnością przesyłu na rzecz Contino Zeta Sp. z o.o. w Warszawie, polegającą na prawie położenia, wykonania, konserwacji, eksploatacji, modernizacji i rozbudowy urządzeń, o których mowa w art. 49 § Kodeksu cywilnego, to jest kabli energetycznych wraz z pozostałą infrastrukturą przemysłową, to jest ze wszystkimi urządzeniami i obiektami wymaganymi do ich użytkowania (w tym wraz z przewodami z włókna szklanego) zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (zwane dalej „Urządzenia"). Służebność obejmuje prawo przebudowy urządzeń, względnie zmiany ich trasy przebiegu.

Na działce nr 3313 ustanowiona jest odpłatna i na czas nieoznaczony służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu w celu obsługi elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości.

Sposób zagospodarowania określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sulmierzyce w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowej( uchwała nr XXXII/201/2014 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 25.04.2014 r. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z  2014 r., poz. 3555) symbol na rysunku planu P/U 2 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Na terenach P/U dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń rzemiosła, hangarów i hal przemysłowych, obiektów magazynowych i obiektów administracyjno-socjalnych.

Na działkach nr 3303/1 i 3303/2 w roku 2013 prowadzono roboty geologiczne na wykonanie otworów poszukiwawczych złóż miedzi i srebra.

 Warunki przetargu:

1. Cena wywoławcza nieruchomości - 250 580,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt  złotych),

2. Ustalone wadium: 30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) płatne przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach  nr   61 8410 1013 0000 0866 2000 0004

3. Wadium w pieniądzu PLN należy uiścić do dnia 28 lutego 2017 r. do godziny 1500 (liczy się data wpływu na konto)

4. Cena wywoławcza do przetargu jest ceną netto nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23 %.

5. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce /sekretariat/ w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. do godz. 1500

Przy wyborze ofert Komisja Przetargowa kierować się będzie następującymi kryteriami:

-oferowana cena nabycia - waga kryterium 80%,

-sposób i termin realizacji inwestycji - waga kryterium 20%

6. Warunki zagospodarowania działek określone w ofercie przetargowej, uznane przez Komisję Przetargową jako najistotniejsze, zostaną zawarte w protokole z przetargu i akcie notarialnym umowy sprzedaży nieruchomości. Maksymalny termin zakończenia realizacji inwestycji  ustalono na okres 3 lat od daty nabycia nieruchomości. Oferent, który wygra przetarg będzie zobowiązany do zabezpieczenia zagospodarowania nabytej działki w sposób i terminie określonym w ofercie przetargowej, poprzez zobowiązanie się do uiszczenia kar umownych na rzecz Miasta Sulmierzyce, które zostały określone w poniższych warunkach udziału.

 Warunki udziału:

 Warunkiem udziału w przetargu jest:

 I. załączenie do oferty koncepcji zagospodarowania działek w formie graficznej i opisowej oraz jej graficznej wizualizacji, obejmującej rozmieszczenie przestrzenne budynków, wszystkie elewacje budynków oraz towarzyszące elementy zagospodarowania działki, np. rozwiązania komunikacyjne, miejsca postojowe, tereny zieleni, obiekty małej architektury;

 II. pisemne wskazanie terminu zakończenia realizacji zaplanowanej inwestycji,

 III. pisemne zobowiązanie się oferenta wobec Miasta Sulmierzyce do zabezpieczenia sposobu i terminu zagospodarowania nabytych działek nr 3303/1, 3303/2 i 3313, określonych w ofercie przetargowej - poprzez uiszczenie na rzecz Miasta Sulmierzyce, w terminach wskazanych w jej pisemnych wezwaniach, następujących kar umownych, które następnie zostaną zastrzeżone  w notarialnej umowie sprzedaży działki

1. w kwocie 150 000,00zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy) - w przypadkach:

a)    odstąpienia przez Nabywcę od realizacji inwestycji przed upływem okresu wskazanego w ofercie przetargowej na zrealizowanie inwestycji (liczonego od dnia zawarcia umowy      w formie aktu notarialnego), z uwzględnieniem ppkt 2,

     lub

b)   zagospodarowania działki w terminie określonym w ofercie przetargowej, lecz w sposób niezgodny z tą ofertą;

2. w kwocie 70 000,00zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy) po upływie terminu realizacji inwestycji wskazanego w ofercie przetargowej (liczonego od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego), jeśli inwestycja została rozpoczęta i nie została zrealizowana;

3. w kwocie 30 000,00zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy) po upływie każdego kolejnego roku po terminie realizacji inwestycji wskazanym w ofercie przetargowej (liczonym od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego), w którym inwestycja nie została zrealizowana,    z tym że, kara umowna nie przekroczy łącznie kwoty 60 000,00zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy);

IV. pisemne zobowiązanie się oferenta do:

1. zabezpieczenia na rzecz Miasta Sulmierzyce ewentualnych roszczeń, jakie mogą powstać z tytułu nie zapłacenia kar umownych, o których mowa w pkt. III - poprzez ustanowienie przez Nabywcę na nabytych działkach nr 3303/1, 3303/2 i 3313, w akcie notarialnym, hipoteki do kwoty 250 580,00 zł.(słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt  złotych),

2. do poddania się przez Nabywcę w notarialnym akcie nabycia działek nr 3303/1, 3303/2 i 3313, rygorowi egzekucji w zakresie obowiązku terminowej zapłaty poszczególnych kar umownych, o których mowa w pkt. III - do kwoty w wysokości 250 580,00 zł.(słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt  złotych), na podstawie art. 777 §1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego. Termin, do którego Miasto Sulmierzyce będzie mogło wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym dłużnik podda się egzekucji, ustala się na 10 lat od daty aktu notarialnego sprzedaży działki.

  3. Przez odstąpienie przez Nabywcę od realizacji inwestycji, o której mowa w pkt. III ppkt.

      1 lit. a, rozumie się:

a) złożenie przez Nabywcę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. III ppkt. 1 lit. a, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od realizacji inwestycji,

     lub

b) zbycie przez Nabywcę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. III ppkt 1 lit. a działek nr 3303/1, 3303/2 i 3313, bez jednoczesnego zagwarantowania w akcie notarialnym sprzedaży tych działek, przejęcia przez Kupującego wszystkich zobowiązań Nabywcy wobec Miasta Sulmierzyce,  wynikających z umowy sprzedaży przedmiotowej działki, zawartej w wyniku przeprowadzonego przetargu na jej sprzedaż.

     W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. III, skutkujących powstaniem po stronie Miasta Sulmierzyce prawa do kar umownych, Miasto Sulmierzyce będzie dochodzić wobec Nabywcy roszczeń z tego tytułu z ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. IV.

     W przypadku zrealizowania inwestycji w sposób i terminie określonych w ofercie przetargowej, Miasto Sulmierzyce w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia dokumentów świadczących o zakończeniu realizacji inwestycji i potwierdzających wywiązanie się ze zobowiązań złożonych w ofercie przetargowej, wyda Nabywcy stosowne zaświadczenie, będące podstawą wykreślenia hipoteki, o której mowa w pkt. IV ppkt 1. Dokumentem świadczącym o zakończeniu realizacji inwestycji i wywiązaniu się ze zobowiązań będzie decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub oświadczenie Nabywcy o przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego (po uprzednim zawiadomieniu PINB w Krotoszynie o zakończeniu budowy    i jeśli ten organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji), jeśli w pozwoleniu na budowę nie został nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Oferta powinna zawierać:

1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub pełną nazwę i siedzibę oferenta, nr telefonu i faxu
2. datę sporządzenia oferty,
3. dokumenty pozwalające określić status prawny oferenta, tj. od osób prawnych wymagane jest załączenie odpisu z krajowego rejestru sądowego - wydanego nie wcześniej niż 3 m-ce przed dniem złożenia oferty, od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest załączenie wydruku z Centralnej Ewidencji      i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzającej wpis do tej ewidencji (dotyczy przedsiębiorców)
4. w przypadku cudzoziemców wymagane jest przedłożenie promesy - przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ze zmianami),
5. informacje dotyczące źródła finansowania zamierzonej inwestycji,
6. koncepcję zagospodarowania działek nr 3303/1, 3303/2 i 3313 oferent winien przedłożyć   w formie graficznej i opisowej oraz powinien przedstawić jej graficzną wizualizację, obejmującą rozmieszczenie przestrzenne budynków, wszystkie elewacje budynków oraz towarzyszące elementy zagospodarowania nieruchomości, np. rozwiązania komunikacyjne, miejsca postojowe, tereny zieleni, obiekty małej architektury,
7. oferowaną cenę nabycia (cena musi być wyższa od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty,
8. pisemne wskazanie terminu zakończenia realizacji inwestycji,
9. kopię dowodu wpłaty wadium,
10. pisemne zobowiązania się oferenta wobec Miasta Sulmierzyce do zabezpieczenia zagospodarowania nabytych działek nr 3303/1, 3303/2 i 3313 w sposób i terminach określonych w ofercie przetargowej poprzez uiszczenie na rzecz Miasta Sulmierzyce, w terminach wskazanych w jej pisemnych wezwaniach, kar umownych oraz ewentualnych roszczeń z tytułu nie zapłacenia kar umownych, opisanych w Warunkach udziału, pkt. III    i IV.
11. aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
12. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
13. zobowiązanie się oferenta do zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedającego, tj. Miasto Sulmierzyce.

Koszty związane z przygotowaniem oferty oraz koncepcji zagospodarowania działek nr 3303/1, 3303/2 i 3313 ponosi Oferent.

Otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się w dniu 1 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach , ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce w Sali Narad o godz.1000

Część jawna odbywa się w obecności oferentów. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu przed złożeniem oferty powinny zasięgnąć szczegółowych informacji na temat warunków i zasad przetargu . "Warunki przetargu" dostępne są na stronie internetowej www.sulmierzyce.pl lub w pok. nr 6. Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce w godz. 800 do 1500 od poniedziałku do piątku.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi Nabywca nieruchomości.

Okazanie przebiegu granic nieruchomości przez geodetę uprawnionego pozostaje po stronie Nabywcy i na jego koszt.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu.

W przypadku uchylenia się Nabywcy wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi.

Oferentom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zamknięciu przetargu - przelewem na wskazane konto.

Szczegółowych informacji na temat  wyżej wymienionych działek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach pok. nr 6, tel. 062 7223201 wew. 24

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (23/01/2017 14:23:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (23/01/2017 14:23:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (28/02/2017 09:27:11)
Ogłoszenie

Burmistrz Sulmierzyc odwołuje ogłoszony na dzień 25 października 2016 r. godz. 1000 przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 2698 o powierzchni 1,8665ha, wchodzącą w skład gruntów komunalnych miasta Sulmierzyce.

Przyczyną odwołania przetargu jest przeznaczenie działek nr 3303/1, nr 3303/2 i nr 3313 do sprzedaży pod inwestycje zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a działka nr 2698 będzie działką na zamianę dla obecnego dzierżawcy działek nr 3303/1 i 3303/2.

Wpłacone wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na konto wpłacającego.

Burmistrz Sulmierzyc
/-/ Dariusz Dębicki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (24/10/2016 11:11:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (24/10/2016 11:11:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (24/10/2016 11:11:08)
Ogłoszenie o przetargu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (10/10/2016 10:41:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (10/10/2016 10:41:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/10/2016 10:41:07)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (27/06/2016 14:55:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (27/06/2016 14:55:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (05/10/2016 13:46:28)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa ulicy Granowice w Sulmierzycach

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu
Przebudowa ulicy Granowice w Sulmierzycach

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, krajowy numer identyfikacyjny 52725600000, ul. ul. Rynek  11, 63750   Sulmierzyce, woj. wielkopolskie, państwo , tel. 627 223 201, e-mail inwestycje@sulmierzyce.pl, faks 627 223 475.
Adres strony internetowej (URL): www.sulmierzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.sulmierzyce.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.sulmierzyce.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie
www.sulmierzyce.pl


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Granowice w Sulmierzycach
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa ulicy Granowice w Sulmierzycach" zwanego dalej zamówieniem, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 2.Zamówienie dotyczy przebudowy drogi gminnej o nawierzchni z kruszywa, gruzu i innych form utwardzenia realizowanych na przestrzeni lat. Długość przedmiotowej ulicy wynosi 424,9[m]. Ulica zostanie przebudowana od podstaw do szerokości 5 m, należy dokonać wymiany podbudowy i nadać nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego typu AC11S. Ulica uzyska częściowo możliwość odpływu wody z nawierzchni jezdni do istniejącego kolektora deszczowego.Przystąpimy do częściowej budowy chodnika łączącego ulicę Krotoszyńską z ulicą Granowice na długości około 30,0 [mb.] 3.Ponadto do wykonawcy należy: - usunięcie szkód powstałych na i poza terenem budowy w trakcie realizacji zamówienia, prace porządkowe, itp. - odtworzenie wszystkich naruszonych elementów zagospodarowania, np. chodniki, place, drogi, itp. - przywrócenie miejsca prowadzenia prac do stanu przed rozpoczęciem robót. - wprowadzenie czasowej organizacji ruchu - koszty badań laboratoryjnych, prób, odbiorów - Koszty obsługi geodezyjnej, w tym koszty wytyczenia i pomiar geodezyjny powykonawczy, należy również skalkulować w cenie ofertowej. 4. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotowym zamówieniem na okres od 36 do 60 miesięcy od daty ich odbioru końcowego

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50%wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 15/11/2016


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Oferent dysponuje, co najmniej dwoma osobami Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. druga osoba-kierownik robót- wymagana bezwzględna stała obecność na budowie. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.). Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
dowody potwierdzające, że roboty budowlane wykazane w oświadczeniu zostały wykonane należycie. W szczególności informacje o tym,że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo zakończone, przy czym dowodami są referencje bądz inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były realizowane.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta wykonawcy (załącznik Nr 1 do SIWZ). 2.Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składajacej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane. 3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 7 do SIWZ). 4. Kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Krotoszynie Oddział w Sulmierzycach, Nr 61 8410 1013 0000 0866 2000 0004 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

okres gwarancji

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) zmiana technologii wykonania 3) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw albo zmiany sposobu ich wykonania w stosunku do przedmiaru robót lub kosztorysu ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, że nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, 4) zmiany terminów wykonania robót budowlanych, 5) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, 6) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami 7) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający. Zmiany mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: 1) niezgodność przedmiaru robót z określeniem przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , 2) obniżenie kosztu wykonania robót (wynagrodzenia Wykonawcy) 3) zmiany obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 7) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 8) udzielenie robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zamówienia, 9) siła wyższa
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29/09/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

SIWZ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
OPIS

1-OKŁADKA PROJEKTU
2-SPIS TREŚCI
3-OPIS TECHNICZNY - Granowice
4-BIOZ
MAPA ORIENTACYJNA
MAPA UKŁADU ULIC
RYSUNKI
1 - Plan sytuacyjny Sulmierzyce ul.Granowice
2 - Przekrój podłużny ulicy Granowice
3 - Szczegół konstrukcji jezdni
4A -Szczegół krawężnika wystającego 15x30x100
4B -Szczegół krawężnika wystającego 20x30x75
4C -Szczegół krawężnika na płask
5A - Szczegół chodnika odc. wojewódzki
5B - Szczegół chodnika odc. gminny
6 -Szczegół wjazdu
7 -Studnia rewizyjna szczegół

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
0-SST- OGÓLNE ---Przebudowa drogi gminnej Granowice
1A-SST- TRASA --- Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
2A-SST- ROBOTY ZIEMNE---  Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
2-SST- ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE--- Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
3B-SST- KANALIZACJA---  Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
4A-SST-KORYTO Z PROFILOWANIEM--- Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
4B-SST- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA---  Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
4C-SST-OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE - Przebudowa drogi gminnej Granowice
4D-SST-PODBUDOWA Z KRUSZ_ŁAM_STAB_MECH---  Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
4F-PODBUDOWA Z KRUSZYWA STAB. CEMENTEM ---  Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
5A-NAWIERZCHNIA Z BA DLA WARSTWY ŚCIERALNEJ - Przebudowa drogi gminnej Granowice
5B-NAWIERZCHNIA Z BA DLA WARSTWY WIĄŻĄCEJ - Przebudowa drogi gminnej Granowice
5C-SST- NAWIERZCHNIA KOSTKA---   Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
6A-SST- PRZEPUSTY - Przebudowa drogi gminnej Granowice
7A-SST-OZNAKOWANIE POZIOME - Przebudowa drogi gminnej Granowice
7B-SST-OZNAKOWANIE PIONOWE--- Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
8B-SST- KRAWĘŻNIKI USTAWIENIE---  Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
8D-SST- OBRZEŻA---  Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Granowice w Sulmierzycach - PDF
Przebudowa ulicy Granowice w Sulmierzycach - exel

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (14/09/2016 11:00:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (14/09/2016 11:00:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (14/09/2016 11:01:20)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGÓW

W dniu 5 września 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce przeprowadzono trzecie przetargi ustne  nieograniczone na  sprzedaż następujących działek:

1.  godz. 900  - działka  nr 3809 o pow.  0,1095 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/9

2.  godz. 930  - działka  nr 3810 o pow.  0,1200 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/9

W  przedmiotowych  postępowaniach przetargowych żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetargi unieważniono.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (06/09/2016 12:19:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (06/09/2016 12:19:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (06/09/2016 12:19:46)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA ULICY GRANOWICE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu
Przebudowa ulicy Granowice w Sulmierzycach

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, krajowy numer identyfikacyjny 52725600000, ul. ul. Rynek  11, 63750   Sulmierzyce, woj. wielkopolskie, państwo , tel. 627 223 201, e-mail , faks 627 223 475.
Adres strony internetowej (URL): www.sulmierzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie
www.sulmierzyce.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.sulmierzyce.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Granowice W Sulmierzycach
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa ulicy Granowice w Sulmierzycach" zwanego dalej zamówieniem, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 2.Zamówienie dotyczy przebudowy drogi gminnej o nawierzchni z kruszywa, gruzu i innych form utwardzenia realizowanych na przestrzeni lat. Długość przedmiotowej ulicy wynosi 424,9[m]. Ulica zostanie przebudowana od podstaw do szerokości 5 m, należy dokonać wymiany podbudowy i nadać nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego typu AC11S. Ulica uzyska częściowo możliwość odpływu wody z nawierzchni jezdni do istniejącego kolektora deszczowego.Przystąpimy do częściowej budowy chodnika łączącego ulicę Krotoszyńską z ulicą Granowice na długości około 30,0 [mb.] 3.Ponadto do wykonawcy należy: - usunięcie szkód powstałych na i poza terenem budowy w trakcie realizacji zamówienia, prace porządkowe, itp. - odtworzenie wszystkich naruszonych elementów zagospodarowania, np. chodniki, place, drogi, itp. - przywrócenie miejsca prowadzenia prac do stanu przed rozpoczęciem robót. - wprowadzenie czasowej organizacji ruchu - koszty badań laboratoryjnych, prób, odbiorów - Koszty obsługi geodezyjnej, w tym koszty wytyczenia i pomiar geodezyjny powykonawczy, należy również skalkulować w cenie ofertowej. 4. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotowym zamówieniem na okres od 36 do 60 miesięcy od daty ich odbioru końcowego

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50%wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 15/11/2016


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: dysponuje, co najmniej dwoma osobami Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. druga osoba-kierownik robót- wymagana bezwzględna stała obecność na budowie. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.). Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
dowody potwierdzające, że roboty budowlane wykazane w oświadczeniu zostały wykonane należycie. W szczególności informacje o tym,że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo zakończone, przy czym dowodami są referencje bądz inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były realizowane.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta wykonawcy (załącznik Nr 1 do SIWZ). 2.Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składajacej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane. 3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 7 do SIWZ). 4. Kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Krotoszynie Oddział w Sulmierzycach, Nr 61 8410 1013 0000 0866 2000 0004 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
z kilkoma wykonawcami
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

okres gwarancji

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) zmiana technologii wykonania 3) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw albo zmiany sposobu ich wykonania w stosunku do przedmiaru robót lub kosztorysu ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, że nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, 4) zmiany terminów wykonania robót budowlanych, 5) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, 6) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami 7) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający. Zmiany mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: 1) niezgodność przedmiaru robót z określeniem przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , 2) obniżenie kosztu wykonania robót (wynagrodzenia Wykonawcy) 3) zmiany obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 7) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 8) udzielenie robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zamówienia, 9) siła wyższa
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12/09/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

SIWZ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
OPIS

1-OKŁADKA PROJEKTU
2-SPIS TREŚCI
3-OPIS TECHNICZNY - Granowice
4-BIOZ
MAPA ORIENTACYJNA
MAPA UKŁADU ULIC
RYSUNKI
1 - Plan sytuacyjny Sulmierzyce ul.Granowice
2 - Przekrój podłużny ulicy Granowice
3 - Szczegół konstrukcji jezdni
4A -Szczegół krawężnika wystającego 15x30x100
4B -Szczegół krawężnika wystającego 20x30x75
4C -Szczegół krawężnika na płask
5A - Szczegół chodnika odc. wojewódzki
5B - Szczegół chodnika odc. gminny
6 -Szczegół wjazdu
7 -Studnia rewizyjna szczegół

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
0-SST- OGÓLNE ---Przebudowa drogi gminnej Granowice
1A-SST- TRASA --- Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
2A-SST- ROBOTY ZIEMNE---  Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
2-SST- ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE--- Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
3B-SST- KANALIZACJA---  Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
4A-SST-KORYTO Z PROFILOWANIEM--- Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
4B-SST- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA---  Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
4C-SST-OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE - Przebudowa drogi gminnej Granowice
4D-SST-PODBUDOWA Z KRUSZ_ŁAM_STAB_MECH---  Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
4F-PODBUDOWA Z KRUSZYWA STAB. CEMENTEM ---  Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
5A-NAWIERZCHNIA Z BA DLA WARSTWY ŚCIERALNEJ - Przebudowa drogi gminnej Granowice
5B-NAWIERZCHNIA Z BA DLA WARSTWY WIĄŻĄCEJ - Przebudowa drogi gminnej Granowice
5C-SST- NAWIERZCHNIA KOSTKA---   Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
6A-SST- PRZEPUSTY - Przebudowa drogi gminnej Granowice
7A-SST-OZNAKOWANIE POZIOME - Przebudowa drogi gminnej Granowice
7B-SST-OZNAKOWANIE PIONOWE--- Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
8B-SST- KRAWĘŻNIKI USTAWIENIE---  Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach
8D-SST- OBRZEŻA---  Przebudowa drogi gminnej Granowice w Sulmierzycach

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Granowice w Sulmierzycach - PDF
Przebudowa ulicy Granowice w Sulmierzycach - exel

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (26/08/2016 12:18:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (26/08/2016 12:18:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (08/09/2016 09:33:28)
Ogłoszenie o przetargu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (03/08/2016 13:19:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (03/08/2016 13:19:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (03/08/2016 13:19:18)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (27/07/2016 12:36:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (27/07/2016 12:36:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (27/07/2016 12:36:25)
OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGÓW

W dniu 28 czerwca 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce przeprowadzono drugie przetargi ustne  nieograniczone na  sprzedaż następujących działek:

1.  godz. 900  - działka  nr 3809 o pow.  0,1095 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/9

2.  godz. 930  - działka  nr 3810 o pow.  0,1200 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/9

W  przedmiotowych  postępowaniach przetargowych żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetargi unieważniono.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (28/06/2016 13:34:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (28/06/2016 13:34:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (28/06/2016 13:34:49)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

„ Przebudowa drogi gminnej numer 761541 P w miejscowości Sulmierzyce"


Numer ogłoszenia biuletynie zamówień publicznych: 104503 - 2016;

data zamieszczenia: 27.06.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce, woj. wielkopolskie, tel. 062 7223201, faks 062 7223475.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulmierzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 761541P W MIEJSCOWOŚCI SULMIERZYCE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pasa drogowego na drodze gminnej. Długość zasadniczego odcinka drogi wynosi 118,7[mb], jednak powierzchnia projektowanego utwardzenia jest dużo większa i wynosi łącznie 1040[m2]. Na całym projektowanym odcinku drogi dokonuje się wymiany podbudowy i nadaje się jej nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej barwy szarej o gr.8[cm], w obszarze placu manewrowego przy cmentarzu natomiast barwy grafitowej. Wody opadowe z nawierzchni projektuje się odprowadzić do projektowanych wpustów ulicznych i dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej, dodatkowo nadbudowuje się studnie na istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscu ich połączenia, pozwoli to na możliwość dokonywania rewizji na włączeniu się wód opadowych. Projektowana droga zostanie ograniczona obustronnie krawężnikiem typu lekkiego 15x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu B-15..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.24.40-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: - min. dwie roboty budowlane dotyczące budowy lub przebudowy ulic, dróg, chodników, placów, skrzyżowań o nawierzchni z kostki brukowej o wartości min 100 000,00 zł brutto każda. Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy i wartościowy nie został jasno wykazany, wykonawca winien zakres ten określić w zał. nr 6 w kol. 2, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże, że: - dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia to jest: jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą wymagane prawem, adekwatne do przedmiotu zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności drogowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, druga osoba-kierownik robót- wymagana bezwzględna stała obecność na budowie. (Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 19 lit. a) SIWZ), W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: - min. dwie roboty budowlane dotyczące budowy lub przebudowy ulic, dróg, chodników, placów, skrzyżowań o nawierzchni z kostki brukowej o wartości min 100 000,00 zł brutto każda. Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy i wartościowy nie został jasno wykazany, wykonawca winien zakres ten określić w zał. nr 6 w kol. 2, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ZGODNIE Z PKT. 8.5-8.12 SIWZ: 5. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.2.1 i 8.2.2 SIWZ muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej (na każdej zapisanej stronie kopii) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 8.2.6 - 8.2.10 SIWZ. Za konieczne a jednocześnie wystarczające będzie złożenie na kopii własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem: za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się osoby wymienione jako uprawnione do składania oświadczeń woli: a) w prowadzonych przez sądy rejestrach, b) w CEiDG, c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem, d) uchwałach lub umowach spółki (dot. spółki cywilnej). 6. Wypełnione załączniki nr 1, 1.A, 3 i 5 do SIWZ należy złożyć w oryginale. 7. Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych w ofercie, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 8. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania: - oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie, - przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, w przypadku ustanowienia pełnomocnika, oraz wypisu z umowy spółki cywilnej lub uchwały wspólników (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność), w celu przedstawienia zakresu i sposobu reprezentacji wykonawcy w postępowaniu, - wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum firm), zobowiązani są do załączenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, w którym wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, - pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i podpisane przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców lub samych wykonawców, - wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem, - wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane wykonawców występujących wspólnie, a nie pełnomocnika wykonawców. 9. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) dokumenty określone w pkt 8.2.1 lit. b) - d) będą oceniane łącznie, pozostałe dokumenty określone w pkt. 8.2.2 lit. a) - c) wykonawcy składają z osobna; oświadczenie wymagane zgodnie z pkt. 8.2.1 lit. a) SIWZ winno zostać złożone przez każdego wykonawcę z osobna lub przez pełnomocnika w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 11. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 12. ZAMAWIAJĄCY, W CELU OCENY, CZY WYKONAWCA BĘDZIE DYSPONOWAŁ ZASOBAMI INNYCH PODMIOTÓW W STOPNIU NIEZBĘDNYM DLA NALEŻYTEGO WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ OCENY, CZY STOSUNEK ŁĄCZĄCY WYKONAWCĘ Z TYMI PODMIOTAMI GWARANTUJE RZECZYWISTY DOSTĘP DO ICH ZASOBÓW, ŻĄDA ZŁOŻENIA W SZCZEGÓLNOŚCI: a) PISEMNEGO (W ORYGINALE) ZOBOWIĄZANIA tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b Pzp), zawierającego w treści informacje dotyczące w szczególności: - zakresu mających zostać udostępnionymi wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Uwaga: WYMAGANE POWYŻEJ INFORMACJE, MOGĄ BYĆ ZAWARTE W INNYCH DOKUMENTACH ZŁOŻONYCH WRAZ Z W/W ZOBOWIĄZANIEM DO OFERTY. ZGODNIE Z PKT 14 A-D SIWZ: a) wykonawca może złożyć jedną ofertę, b) ofertę należy złożyć zgodnie z treścią zał. nr 1 do SIWZ; oferta winna być podpisana przez osoby (osobę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (podpis(y) winien być opatrzony pieczęcią imienną osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, a w przypadku braku pieczęci należy złożyć czytelny podpis określający imię i nazwisko w/w osoby (osób), c) wraz z ofertą należy złożyć wypełniony formularz przedmiaru robót, stanowiący zał. 1.A do SIWZ, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 16 SIWZ, które będzie stanowił kosztorys ofertowy wykonawcy, d) jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty (tj. nie wynika wprost z dokumentów stwierdzających status prawny wykonawcy), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt 8.2.5, 8.2.7 i 8.2.8 SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - termin wykonania - 20

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ZGODNIE Z PKT 21.2-21.4 SIWZ: 21.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1. ZMIANY OGÓLNE: a) zmiana adresu/siedziby/konta/firmy Zamawiającego/Wykonawcy, b) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę, c) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki, d) zmiany wynikające z zapisów §5 zał. nr 2 do SIWZ. 2. INNE ZMIANY. a) w zakresie przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach: - wystąpienia istotnych wad lub braków w dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, które należy poprawić lub usunąć w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (m.in. w związku z postanowieniami określonymi §8 ust. 5 - 7 zał. nr 2 do SIWZ) lub jeżeli w/w wady lub braki uniemożliwiają lub istotnie wstrzymują realizację określonego rodzaju robót, - wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli te zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, b) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy w następujących przypadkach: - zmiany wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT (jego zwiększenia lub zmniejszenia) - wysokość wynagrodzenia brutto będzie wyliczana od wartości netto oferty, która pozostaje bez zmian, - zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z postanowień określonych w §8 zał. nr 2 do SIWZ, c) w zakresie umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: - z przyczyn określonych w pkt 21.2.2 lit. a), jeżeli przyczyny te mają wpływ na termin wykonania zamówienia, - działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron (protesty, listy, petycje, itp.), - zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy po dacie jej podpisania, - działania sił natury, uznanego za stan klęski żywiołowej, - jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków, - wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, d) w zakresie przedmiotu zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: - gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Uwaga: zmiana postanowień umowy na podst. art. 144 ustawy, może być dokonana na podstawie w/w przesłanek określonych w pkt 21.2.2 lit. a) - d) tylko wtedy, gdy wystąpią one z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować. 21.3. Zamawiający nie przedłuży terminu zakończenia umowy, jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 21.4. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1. Sposób inicjowania zmian: a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, niezwłocznie po zajściu okoliczności uzasadniającej zmianę, b) Wspólne podjęcie decyzji przez obie strony na podstawie ustaleń na radach budowy, zatwierdzone protokołem z narady. 2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). 3. W rezultacie dokonania czynności opisanych powyżej może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sulmierzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Sulmierzyce, ul Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Sulmierzyce, ul.Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Załącznik nr 1A-excel

Załącznik nr 1A-pdf

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3 

Załącznik nr 4 

Załącznik nr 5 

Załącznik nr 6 

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9 - Dokumentacja Projektowa

Opis

1-OKŁADKA PROJEKTU

2-SPIS TREŚCI 

3-OPIS TECHNICZNY

4-BIOZ

Wyjazd z drogi 1

Wyjazd z drogi 2

Wyjazd z drogi 3

RYSUNKI 

0 - Sytuacja zagospodarowania terenu 

1b - Sytuacja projektowana - wersja rozszerzona 

2 - Przekrój podłużny drogi do Cmentarza

3 - Szczegół ścieku 

4 -Szczegół konstrukcji jezdni 

5 -Szczegół krawężnika wystającego 

6 -Studnia rewizyjna szczegół 

Załącznik nr 10 SST

0-SST- OGÓLNE ---Przebudowa drogi gminnej Nr 761541P w Sulmierzycach

1A-SST- TRASA --- Przebudowa drogi gminnej Nr 761541P w Sulmierzycach  

2A-SST- ROBOTY ZIEMNE---  Przebudowa drogi gminnej Nr 761541P w Sulmierzycach 

2-SST- ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE--- Przebudowa drogi gminnej Nr 761541P w Sulmierzycach 

3B-SST- KANALIZACJA---  Przebudowa drogi gminnej Nr 761541P w Sulmierzycach

4A-SST-KORYTO Z PROFILOWANIEM--- Przebudowa drogi gminnej Nr 761541P w Sulmierzycach

4B-SST- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA---  Przebudowa drogi gminnej Nr 761541P w Sulmierzycach 

4D-SST-PODBUDOWA Z KRUSZ_ŁAM_STAB_MECH---  Przebudowa drogi gminnej Nr 761541P w Sulmierzycach 

4F-PODBUDOWA Z KRUSZYWA STAB. CEMENTEM ---  Przebudowa drogi gminnej Nr 761541P w Sulmierzycach 

5C-SST- NAWIERZCHNIA KOSTKA---   Przebudowa drogi gminnej Nr 761541P w Sulmierzycach 

7B-SST-OZNAKOWANIE PIONOWE--- Przebudowa drogi gminnej Nr 761541P w Sulmierzycach 

8B-SST- KRAWĘŻNIKI USTAWIENIE---  Przebudowa drogi gminnej Nr 761541P w Sulmierzycach 

8D-SST- OBRZEŻA---  Przebudowa drogi gminnej Nr 761541P w Sulmierzycach 

OKŁADKI SST

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (27/06/2016 15:13:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (27/06/2016 15:13:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (28/06/2016 07:44:28)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane „ Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz z termomodernizacją budynku”

Sulmierzyce 25.05.2016 r.

PB.271.1.2016

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

„ Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz z termomodernizacją budynku"


Numer ogłoszenia biuletynie zamówień publicznych: 133360 - 2016;

data zamieszczenia: 25.05.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce, woj. wielkopolskie, tel. 062 7223201, faks 062 7223475.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulmierzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz z termomodernizacją budynku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m.in.: 1. Rozbudowę i przebudowę budynku ośrodka zdrowia. Od strony południowo zachodniej budynek rozbudowany zostanie o dodatkowe pomieszczenia : zaplecze rejestracji, wc oraz przedsionek wc. Przejście do dodatkowych pomieszczeń będzie znajdować się w rejestracji. Od strony północno-zachodniej wybudowany zostanie podnośnik platformowy, który zastąpi istniejący podjazd dla niepełnosprawnych. Dodatkowo w piwnicy budynku powstaną nowe otwory okienne. Przed przystąpieniem do realizacji budowy należy wykuć otwory okienne w piwnicy budynku. Wejścia do budynku pozostają bez zmian, nad wejściami zamontowane zostaną daszki szklane W chwili obecnej na obiekcie wykonane są roboty ziemne oraz fundamenty rozbudowywanego budynku ośrodka zdrowia , rozebrano tez podjazd dla niepełnosprawnych. Prace należy rozpocząć od wykonania murów fundamentowych, następnie poprzez mury nadziemne, wykonanie nadproży, stropu oraz dachu budynku. 2. Wykonanie warstw docieplenia elewacji wraz z wykończeniem cienkowarstwową wyprawą tynkarską z tynku silikonowego, systemową odmianą metody ETICS ocieplania ścian zewnętrznych budynków. jak również: - usunięcie szkód powstałych na i poza terenem budowy w trakcie realizacji zamówienia, prace porządkowe, itp. - odtworzenie wszystkich naruszonych elementów zagospodarowania, np. chodniki, place, drogi, elementy budynku itp. - przywrócenie miejsca prowadzenia prac do stanu przed rozpoczęciem robót. Koszty obsługi geodezyjnej, w tym koszty wytyczenie i pomiar geodezyjny powykonawczy, należy również skalkulować w cenie ofertowej..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Krotoszynie Oddział w Sulmierzycach, Nr 61 8410 1013 0000 0866 2000 0004 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: - min. dwie roboty budowlane dotyczące docieplenia budynków systemową odmianą metody ETICS ocieplania ścian zewnętrznych (metoda lekko - mokrą); każde z wykazanych dociepleń winno być wykonane na powierzchni min. 500 m2, w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy i wartościowy nie został jasno wykazany, wykonawca winien zakres ten określić w zał. nr 6 w kol. 2, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże, że: - dysponuje min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą wymagane prawem, adekwatne do przedmiotu zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, (Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 19 lit. a) SIWZ), W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63 poz. 394 ze zm.).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: - min. dwie roboty budowlane dotyczące docieplenia budynków systemową odmianą metody ETICS ocieplania ścian zewnętrznych (metoda lekko - mokrą); każde z wykazanych dociepleń winno być wykonane na powierzchni min. 500 m2, w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy i wartościowy nie został jasno wykazany, wykonawca winien zakres ten określić w zał. nr 6 w kol. 2, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ZGODNIE Z PKT. 8.5-8.12 SIWZ: 5. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.2.1 i 8.2.2 SIWZ muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej (na każdej zapisanej stronie kopii) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 8.2.6 - 8.2.10 SIWZ. Za konieczne a jednocześnie wystarczające będzie złożenie na kopii własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem: za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się osoby wymienione jako uprawnione do składania oświadczeń woli: a) w prowadzonych przez sądy rejestrach, b) w CEiDG, c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem, d) uchwałach lub umowach spółki (dot. spółki cywilnej). 6. Wypełnione załączniki nr 1, 1.A, 3 i 5 do SIWZ należy złożyć w oryginale. 7. Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych w ofercie, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 8. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania: - oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie, - przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, w przypadku ustanowienia pełnomocnika, oraz wypisu z umowy spółki cywilnej lub uchwały wspólników (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność), w celu przedstawienia zakresu i sposobu reprezentacji wykonawcy w postępowaniu, - wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum firm), zobowiązani są do załączenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, w którym wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, - pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i podpisane przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców lub samych wykonawców, - wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem, - wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane wykonawców występujących wspólnie, a nie pełnomocnika wykonawców. 9. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) dokumenty określone w pkt 8.2.1 lit. b) - d) będą oceniane łącznie, pozostałe dokumenty określone w pkt. 8.2.2 lit. a) - c) wykonawcy składają z osobna; oświadczenie wymagane zgodnie z pkt. 8.2.1 lit. a) SIWZ winno zostać złożone przez każdego wykonawcę z osobna lub przez pełnomocnika w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 11. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 12. ZAMAWIAJĄCY, W CELU OCENY, CZY WYKONAWCA BĘDZIE DYSPONOWAŁ ZASOBAMI INNYCH PODMIOTÓW W STOPNIU NIEZBĘDNYM DLA NALEŻYTEGO WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ OCENY, CZY STOSUNEK ŁĄCZĄCY WYKONAWCĘ Z TYMI PODMIOTAMI GWARANTUJE RZECZYWISTY DOSTĘP DO ICH ZASOBÓW, ŻĄDA ZŁOŻENIA W SZCZEGÓLNOŚCI: a) PISEMNEGO (W ORYGINALE) ZOBOWIĄZANIA tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b Pzp), zawierającego w treści informacje dotyczące w szczególności: - zakresu mających zostać udostępnionymi wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Uwaga: WYMAGANE POWYŻEJ INFORMACJE, MOGĄ BYĆ ZAWARTE W INNYCH DOKUMENTACH ZŁOŻONYCH WRAZ Z W/W ZOBOWIĄZANIEM DO OFERTY. ZGODNIE Z PKT 14 A-D SIWZ: a) wykonawca może złożyć jedną ofertę, b) ofertę należy złożyć zgodnie z treścią zał. nr 1 do SIWZ; oferta winna być podpisana przez osoby (osobę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (podpis(y) winien być opatrzony pieczęcią imienną osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, a w przypadku braku pieczęci należy złożyć czytelny podpis określający imię i nazwisko w/w osoby (osób), c) wraz z ofertą należy złożyć wypełniony formularz przedmiaru robót, stanowiący zał. 1.A do SIWZ, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 16 SIWZ, które będzie stanowił kosztorys ofertowy wykonawcy, d) jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty (tj. nie wynika wprost z dokumentów stwierdzających status prawny wykonawcy), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt 8.2.5, 8.2.7 i 8.2.8 SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Termin - 20

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ZGODNIE Z PKT 21.2-21.4 SIWZ: 21.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1. ZMIANY OGÓLNE: a) zmiana adresu/siedziby/konta/firmy Zamawiającego/Wykonawcy, b) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę, c) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki, d) zmiany wynikające z zapisów §5 zał. nr 2 do SIWZ. 2. INNE ZMIANY. a) w zakresie przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach: - wystąpienia istotnych wad lub braków w dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, które należy poprawić lub usunąć w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (m.in. w związku z postanowieniami określonymi §8 ust. 5 - 7 zał. nr 2 do SIWZ) lub jeżeli w/w wady lub braki uniemożliwiają lub istotnie wstrzymują realizację określonego rodzaju robót, - wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli te zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, b) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy w następujących przypadkach: - zmiany wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT (jego zwiększenia lub zmniejszenia) - wysokość wynagrodzenia brutto będzie wyliczana od wartości netto oferty, która pozostaje bez zmian, - zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z postanowień określonych w §8 zał. nr 2 do SIWZ, c) w zakresie umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: - z przyczyn określonych w pkt 21.2.2 lit. a), jeżeli przyczyny te mają wpływ na termin wykonania zamówienia, - działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron (protesty, listy, petycje, itp.), - zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy po dacie jej podpisania, - działania sił natury, uznanego za stan klęski żywiołowej, - jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków, - wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, d) w zakresie przedmiotu zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: - gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Uwaga: zmiana postanowień umowy na podst. art. 144 ustawy, może być dokonana na podstawie w/w przesłanek określonych w pkt 21.2.2 lit. a) - d) tylko wtedy, gdy wystąpią one z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować. 21.3. Zamawiający nie przedłuży terminu zakończenia umowy, jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 21.4. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1. Sposób inicjowania zmian: a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, niezwłocznie po zajściu okoliczności uzasadniającej zmianę, b) Wspólne podjęcie decyzji przez obie strony na podstawie ustaleń na radach budowy, zatwierdzone protokołem z narady. 2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). 3. W rezultacie dokonania czynności opisanych powyżej może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sulmierzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Sulmierzyce, ul Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Sulmierzyce, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2  

Załącznik nr 3  

Załącznik nr 4 

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7  

Załącznik nr 8  

Załącznik nr 1A - Przedmiar robót branża architektoniczna

Załącznik nr 1A   - Przedmiar robót branża elektryczna

Załącznik nr 1A   - Przedmiar robót branża sanitarna

Załącznik nr 1A   - Przedmiar robót - termomodernizacja 

Załcznik nr.9.1 dokumentacja projektowa - branza architektoniczna
Cz. 1. 

Cz. 2.

Cz. 3.

Cz. 4. 

Cz. 5. 

Załącznik nr.9.1 dokumentacja projektowa - branza sanitarna

Mapa

Rys. nr 1 

Rys. nr 2 

Rys. nr 3

Rys. nr 4 

Rys. nr 5 

Projekt branza sanitarna 

Załącznik nr.9.1 dokumentacja projektowa - branża elektryczna

Opis 

Rys. nr E1

Rys. nr E2

Rys. nr E3

Rys. nr E4

Załącznik nr 9.2 - charakterystyka robót - termomdernizacja

Załącznik nr 10.1- Specyfikacja techniczna -  branza sanitarna 

Załącznik nr 10.1 - specyfikacja techniczna - branża architektoniczna

Załącznik nr 10.1. - specyfikacja techniczna branza elektryczna

 


 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (25/05/2016 11:08:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (25/05/2016 11:08:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (25/05/2016 15:24:23)
Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta Sulmierzyce ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Sulmierzyce.

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (24/05/2016 08:01:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (24/05/2016 08:01:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (01/06/2016 08:31:48)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGÓW

W dniu 28.04.2016 roku w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce przeprowadzono  pierwsze przetargi ustne  nieograniczone na  sprzedaż następujących działek:

1.  godz.900     - działka  nr 3806 o pow.  0,0784 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/9

2.  godz.930    - działka  nr 3807 o pow.  0,0714 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/9

3.  godz. 1000 - działka  nr 3808 o pow.  0,0710 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/9

4.  godz.1030  - działka  nr 3809 o pow.  0,1095 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/9

5.  godz.1100   - działka  nr 3810 o pow.  0,1200 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/9

W  przedmiotowych  postępowaniach przetargowych żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetargi unieważniono.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/04/2016 11:26:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/04/2016 11:26:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/04/2016 11:26:46)
Ogłoszenie o przetargu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (21/03/2016 15:22:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (21/03/2016 15:22:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (21/03/2016 15:22:42)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/10/2016 13:45:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/10/2016 13:45:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (05/10/2016 13:45:58)
Informacja o wyniku I pisemnego przetargu nieograniczonego na łączną sprzedaż, części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Sulmierzyce
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (09/03/2016 09:38:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (09/03/2016 09:38:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (09/03/2016 10:36:28)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 09.02.2016 roku o godzinie 930 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce przeprowadzono I przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 2210/4 o pow.  0,0858 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00023872/4 .

W przedmiotowym postępowaniu żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetarg unieważniono.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (10/02/2016 15:07:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (10/02/2016 15:07:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/02/2016 15:07:40)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 09.02.2016 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce przeprowadzono I przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 2210/3 o pow.  0,0557 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00023872/4 .

W  przedmiotowym  postępowaniu żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetarg unieważniono.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (10/02/2016 15:06:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (10/02/2016 15:06:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/02/2016 15:06:10)
Ogłoszenie o przetargu - 8.01.2016 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (08/01/2016 13:50:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (08/01/2016 13:50:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (08/01/2016 15:25:02)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn.  Dz. U. 2014 r. poz. 518, ze zm.) 

Burmistrz Miasta Sulmierzyce

ogłasza

I pisemny przetarg nieograniczony na łączną sprzedaż stanowiących własność Miasta Sulmierzyce: 

1) Niezabudowanej działki gruntu o nr 3240, AM 21 o powierzchni 3.6180 ha, stanowiącej użytki: R-IIIb o pow. 0.4834 ha, R-IVa o pow. 1.5106 ha, R-IVb o pow. 0.7576 ha, R-VI o pow. 0.5364 ha, Ls-V o pow. 0.3300 ha.

2) Niezabudowanej działki gruntu o nr 3241, AM 21 o powierzchni 1.3260 ha, stanowiącej użytki: R-IIIb o pow. 0.4897 ha, R-IVa o pow.  0.5400 ha, R-IVb o pow. 0.2763 ha, R-VI o pow. 0.0200 ha.

W/w nieruchomość położona jest przy ulicy Odolanowskiej  w Sulmierzycach (jed. ewid. 301201_1 Sulmierzyce). Dla nieruchomości  prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie księga wieczysta KZ1R/00023345/1.

Łączna pow. nieruchomości wynosi 4.9440 ha.

Opis nieruchomości:

Działki nr 3240 i 3241 położone są w zachodniej części miasta, posiadają bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 444. Uzbrojenie: sieć energetyczna  wodociągowa, telefoniczna, znajduje się w pasie drogowym, przyłączy brak. Działki mają kształt wielokąta i nie posiadają ogrodzenia. Potencjalny Inwestor we własnym zakresie zobowiązany będzie do uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci na włączenie planowanej inwestycji do istniejącej infrastruktury technicznej, po przedstawieniu zapotrzebowania na poszczególne media. Nieruchomość nie jest przedmiotem innych obciążeń ani zobowiązań.

Sposób zagospodarowania określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sulmierzyce w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowej( uchwała nr XXXII/201/2014 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 25.04.2014 r.) symbol na rysunku planu P/U 2 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Na terenach P/U dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń rzemiosła, hangarów i hal przemysłowych, obiektów magazynowych i obiektów administracyjno-socjalnych. Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 444, przez działki przebiega linia energetyczna i telekomunikacyjna. Przez działkę nr 3240 przebiega  linia n/n w kierunku północnym, do zabudowań na działce nr 3226/2.

Informacje szczegółowe dotyczące ustaleń w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w tut. Urzędzie. W/w uchwała zamieszczona jest także na stronie internetowej www.sulmierzyce.pl

Warunki przetargu:

1. Cena wywoławcza nieruchomości - 560 000,00 zł.(słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych),

2. Ustalone wadium: 60 000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) płatne przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach  nr   61 8410 1013 0000 0866 2000 0004

3. Wadium w pieniądzu PLN należy uiścić do dnia 15 lutego 2016 r. do godziny 1500 (liczy się data wpływu na konto)

4. Cena wywoławcza do przetargu jest ceną netto nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23 %.

5. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce /sekretariat/ w terminie do dnia 15 lutego 2016 r. do godz. 1500

Przy wyborze ofert Komisja Przetargowa kierować się będzie następującymi kryteriami:

-oferowana cena nabycia - waga kryterium 50%,

-sposób i termin realizacji inwestycji - waga kryterium 50%

6. Warunki zagospodarowania działek określone w ofercie przetargowej, uznane przez Komisję Przetargową jako najistotniejsze, zostaną zawarte w protokole z przetargu i akcie notarialnym umowy sprzedaży nieruchomości. Maksymalny termin zakończenia realizacji inwestycji  ustalono na okres 3 lat od daty nabycia nieruchomości. Oferent, który wygra przetarg będzie zobowiązany do zabezpieczenia zagospodarowania nabytej działki w sposób i terminie określonym w ofercie przetargowej, poprzez zobowiązanie się do uiszczenia kar umownych na rzecz Miasta Sulmierzyce, które zostały określone w poniższych warunkach udziału.

Warunki udziału:

Warunkiem udziału w przetargu jest:

I. załączenie do oferty koncepcji zagospodarowania działek w formie graficznej i opisowej oraz jej graficznej wizualizacji, obejmującej rozmieszczenie przestrzenne budynków, wszystkie elewacje budynków oraz towarzyszące elementy zagospodarowania działki, np. rozwiązania komunikacyjne, miejsca postojowe, tereny zieleni, obiekty małej architektury;

II. pisemne wskazanie terminu zakończenia realizacji inwestycji, zaplanowanej na działkach 3240 i 3241.

III. pisemne zobowiązanie się oferenta wobec Miasta Sulmierzyce do zabezpieczenia sposobu i terminu zagospodarowania nabytych działek nr 3240 i 3241, określonych w ofercie przetargowej - poprzez uiszczenie na rzecz Miasta Sulmierzyce, w terminach wskazanych w jej pisemnych wezwaniach, następujących kar umownych, które następnie zostaną zastrzeżone w notarialnej umowie sprzedaży działki:

1. w kwocie 200 000,00zł (słownie złotych: dwieście tysięcy) - w przypadkach:

a) odstąpienia przez Nabywcę od realizacji inwestycji przed upływem okresu wskazanego w ofercie przetargowej na zrealizowanie inwestycji (liczonego od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego), z uwzględnieniem ppkt 2,

     lub

b) zagospodarowania działki w terminie określonym w ofercie przetargowej, lecz w sposób niezgodny z tą ofertą;

2. w kwocie 100 000,00zł (słownie złotych: sto tysięcy) po upływie terminu realizacji inwestycji wskazanego w ofercie przetargowej (liczonego od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego), jeśli inwestycja nie została zrealizowana;

3. w kwocie 50 000,00zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) - w przypadkach:

a) po upływie każdego kolejnego roku po terminie realizacji inwestycji wskazanym  w ofercie przetargowej (liczonym od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego), w którym inwestycja nie została zrealizowana,

     lub

b) za zrealizowanie inwestycji po upływie terminu wskazanego w ofercie przetargowej, lecz w sposób niezgodny z tą ofertą

- z tym, że kara umowna za przypadki określone w lit. a i b nie przekroczy łącznie kwoty 150 000,00zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy);

IV. pisemne zobowiązanie się oferenta do:

1. zabezpieczenia na rzecz Miasta Sulmierzyce ewentualnych roszczeń, jakie mogą powstać z tytułu nie zapłacenia kar umownych, o których mowa w pkt. III - poprzez ustanowienie przez Nabywcę na nabytych działkach nr 3240 i 3241, w akcie notarialnym, hipoteki do kwoty 560 000,00zł (słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt tysięcy),

2. do poddania się przez Nabywcę w notarialnym akcie nabycia działek nr 3240 i 3241, rygorowi egzekucji w zakresie obowiązku terminowej zapłaty poszczególnych kar umownych, o których mowa w pkt. III - do kwoty w wysokości 560 000,00zł (słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt tysięcy), na podstawie art. 777 §1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego. Termin, do którego Miasto Sulmierzyce będzie mogło wystąpić    o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym dłużnik podda się egzekucji, ustala się na 10 lat od daty aktu notarialnego sprzedaży działki.

3. Przez odstąpienie przez Nabywcę od realizacji inwestycji, o której mowa w pkt. III ppkt. 1 lit. a, rozumie się:

a) złożenie przez Nabywcę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. III ppkt. 1 lit. a, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od realizacji inwestycji,

     lub

b) zbycie przez Nabywcę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. III ppkt 1 lit. a działek nr 3240 bądź 3241, bez jednoczesnego zagwarantowania w akcie notarialnym sprzedaży tych działek, przejęcia przez Kupującego wszystkich zobowiązań Nabywcy wobec Miasta Sulmierzyce,  wynikających z umowy sprzedaży przedmiotowej działki, zawartej w wyniku przeprowadzonego przetargu na jej sprzedaż.

     W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. III, skutkujących powstaniem po stronie Miasta Sulmierzyce prawa do kar umownych, Miasto Sulmierzyce będzie dochodzić wobec Nabywcy roszczeń z tego tytułu z ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. IV.

     W przypadku zrealizowania inwestycji w sposób i terminie określonych w ofercie przetargowej, Miasto Sulmierzyce w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia dokumentów świadczących o zakończeniu realizacji inwestycji i potwierdzających wywiązanie się ze zobowiązań złożonych w ofercie przetargowej, wyda Nabywcy stosowne zaświadczenie, będące podstawą wykreślenia hipoteki, o której mowa w pkt. IV ppkt 1. Dokumentem świadczącym o zakończeniu realizacji inwestycji i wywiązaniu się ze zobowiązań będzie decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub oświadczenie Nabywcy o przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego (po uprzednim zawiadomieniu PINB w Krotoszynie o zakończeniu budowy  i jeśli ten organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji), jeśli w pozwoleniu na budowę nie został nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Oferta powinna zawierać:

1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub pełną nazwę i siedzibę oferenta, nr telefonu i faxu,

2. datę sporządzenia oferty,

3. dokumenty pozwalające określić status prawny oferenta, tj. od osób prawnych wymagane jest załączenie odpisu z krajowego rejestru sądowego - wydanego nie wcześniej niż 3 m-ce przed dniem złożenia oferty, od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest załączenie wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzającej wpis do tej ewidencji,

4. w przypadku cudzoziemców wymagane jest przedłożenie promesy - przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zmianami),

5. informacje dotyczące źródła finansowania zamierzonej inwestycji,

6. koncepcję zagospodarowania działek nr 3240 i 3241 oferent winien przedłożyć w formie graficznej i opisowej oraz powinien przedstawić jej graficzną wizualizację, obejmującą rozmieszczenie przestrzenne budynków, wszystkie elewacje budynków oraz towarzyszące elementy zagospodarowania nieruchomości, np. rozwiązania komunikacyjne, miejsca postojowe, tereny zieleni, obiekty małej architektury,

7. oferowaną cenę nabycia (cena musi być wyższa od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty,

8. pisemne wskazanie terminu zakończenia realizacji inwestycji,

9. kopię dowodu wpłaty wadium,

10. pisemne zobowiązania się oferenta wobec Miasta Sulmierzyce do zabezpieczenia zagospodarowania nabytych działek nr 3240 i 3241 w sposób i terminach określonych w ofercie przetargowej poprzez uiszczenie na rzecz Miasta Sulmierzyce, w terminach wskazanych w jej pisemnych wezwaniach, kar umownych oraz ewentualnych roszczeń z tytułu nie zapłacenia kar umownych, opisanych w Warunkach udziału, pkt. III i IV.

11. aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

12. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

13. zobowiązanie się oferenta do zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedającego, tj. Miasto Sulmierzyce.

Koszty związane z przygotowaniem oferty oraz koncepcji zagospodarowania działek nr 3240 i 3241 ponosi Oferent.

Otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach , ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce w sali Narad  o godz.1000

Część jawna odbywa się w obecności oferentów. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo notarialne.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu przed złożeniem oferty powinny zasięgnąć szczegółowych informacji na temat warunków i zasad przetargu. "Warunki przetargu" dostępne są na stronie internetowej www.sulmierzyce.pl  lub w pok. nr 6. Urzędu Miejskiego  w Sulmierzycach, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce w godz. 730 do 1530 od poniedziałku do piątku.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi Nabywca nieruchomości.

Okazanie przebiegu granic nieruchomości przez geodetę uprawnionego pozostaje po stronie Nabywcy i na jego koszt.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu.

W przypadku uchylenia się Nabywcy wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi.

Oferentom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zamknięciu przetargu - przelewem na wskazane konto.

Szczegółowych informacji na temat  wyżej wymienionych działek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach pok. nr 6, tel. 062 7223201 wew. 24

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (10/12/2015 11:12:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (10/12/2015 11:12:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/12/2015 14:49:07)
Ogłoszenie o wyniku przetargu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (18/11/2015 14:03:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (18/11/2015 14:03:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/11/2015 14:03:13)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

            W dniu 28 sierpnia 2015 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce  przeprowadzono II przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 3716/1 o pow.  0,1386 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/ 9    prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie.

W  przedmiotowym  postępowaniu  wadium złożył  1 podmiot.

 Cena wywoławcza w/w nieruchomości ustalona  została na kwotę  45 000,00 zł.

Działka została sprzedana za kwotę 45 450,00 zł. Nabywcą został Jacek Duczmal.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (21/10/2015 11:38:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (21/10/2015 11:38:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (21/10/2015 11:38:16)
Ogłoszenie o przetargu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (09/10/2015 15:06:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (09/10/2015 15:06:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (09/10/2015 15:06:44)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (20/07/2015 11:01:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (20/07/2015 11:01:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (20/07/2015 11:01:07)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 12 czerwca 2015 roku o godzinie 930 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce  przeprowadzono  przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 3716/2 o pow.  0,0695 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/ 9    prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie.

W  przedmiotowym  postępowaniu  wadium złożyły  2 podmioty.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości ustalona  została na kwotę  26 500,00 zł.

Działka została sprzedana za kwotę 32 500,00 zł. Nabywcą została Małgorzata Mazurek.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (23/06/2015 15:00:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/06/2015 15:03:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/06/2015 15:03:22)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 12 czerwca 2015 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce  przeprowadzono  przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 3716/1 o pow.  0,1386 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/ 9    prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie.

W  przedmiotowym  postępowaniu żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (23/06/2015 14:58:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/06/2015 14:58:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/06/2015 14:58:53)
Ogłoszenie o przetargu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/05/2015 11:20:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/05/2015 11:20:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (05/05/2015 11:20:57)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (03/07/2014 14:25:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (03/07/2014 14:25:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (03/07/2014 14:25:13)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paulina Marciniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (06/06/2014 13:19:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (06/06/2014 13:19:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (06/06/2014 13:19:43)
Przebudowa budynku Zespołu Szkół im. S. F. Klonowicza w Sulmierzycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele dydaktyczne

Treść ogłoszenia

SIWZ 

Załącznik  Nr 1 Projekt budowlany

Załącznik Nr 2 Specyfikacja techniczna i odbioru robót budowlanych dotyczących inwestycji

Załącznik Nr 3 Przedmiar robót

Załącznik Nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiuwarunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert

Załącznik Nr 6 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik Nr 6a Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakłądają obowiązek posiadania takich uprawnień

Załącznik Nr 7 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 8 Oświadczenie Wykonawcy ( osoby fizycznej ), o niepodleganiu wylkuczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 9 Oświadczenie wykonawcy ( osoby fizycznej ), o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

Załącznik Nr 9a Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 10 Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykorzystania potencjałuinnych podmiotów do realizacji zamówienia

Załącznki Nr 11 Istotne postanowiena umowy ( wzór umowy )

załącznik Nr 12 Formularz oferty

Pytania i odpowiedzi do SIWZ dotyczące przebudowy budynku Zespołu Szkół Publicznych

Informacja o terści zapytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ ( zapytanie z dnia 10, 11 czerwca 2014r)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ ( zapytanie z dnia 12-17 czerwca 2014)

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (05/06/2014 15:21:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (05/06/2014 15:21:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (18/06/2014 14:06:44)
Ogłoszenie o zamówieniu - budowa oświetlenia ulicznego - Sulmierzyce ulica Myśliwska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (31/12/2013 13:49:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (31/12/2013 13:49:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (31/12/2013 13:50:37)
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi dot. ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Miejskiej Sulmierzyce
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (28/11/2013 14:56:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (28/11/2013 14:56:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (04/12/2013 14:22:16)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlsne
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (28/11/2013 13:06:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (28/11/2013 13:06:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (28/11/2013 13:06:54)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/10/2013 14:52:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/10/2013 14:52:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/10/2013 15:06:43)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (15/10/2013 13:02:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (15/10/2013 13:02:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (15/10/2013 13:03:17)
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - budowa małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej wraz z informacją turystyczną
Ogłoszeniu o zamówieniu na przebudowę ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

                W dniu 23.08.2013 roku o godzinie 930 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce  przeprowadzono  przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 3792 o pow.  0,1464 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/ 9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim IX zamiejscowy wydział w Krotoszynie.

W  przedmiotowym  postępowaniu  wadium złożyły  2 podmioty.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości ustalona  została na kwotę 45 000,00 zł.

W przetargu  tylko jeden podmiot  dokonał jednego postąpienia na kwotę 450,00 zł.

Działka została sprzedana za kwotę 45 450,00 zł. Nabywcą został Arkadiusz Smok

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/08/2013 12:14:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/08/2013 12:14:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/08/2013 12:14:12)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 23.08.2013 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce  przeprowadzono  przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 3791 o pow.  0,1122 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/ 9   prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Ostrowie Wielkopolskim IX zamiejscowy wydział w Krotoszynie.

W  przedmiotowym  postępowaniu  wadium złożyły  2 podmioty.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości ustalona  została na kwotę  35 000,00 zł.

W przetargu  tylko jeden podmiot  dokonał jednego postąpienia na kwotę 350,00 zł.

Działka została sprzedana za kwotę 35 350,00 zł. Nabywcą został Krzysztof Hybsz.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/08/2013 12:11:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/08/2013 12:11:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/08/2013 12:11:52)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/08/2013 09:47:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/08/2013 09:47:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/08/2013 09:47:53)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlsne
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (14/08/2013 11:58:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (14/08/2013 11:58:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (14/08/2013 12:01:39)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (31/07/2013 15:10:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (31/07/2013 15:10:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (31/07/2013 15:10:18)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MAŁEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEJ WRAZ Z INFORMACJĄ TURYSTYCZNĄ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (30/07/2013 12:16:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (30/07/2013 12:16:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (30/07/2013 13:25:50)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIAŁKĘ NR 3791
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/07/2013 14:15:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/07/2013 14:15:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/07/2013 14:31:58)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIAŁKĘ NR 3792
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/07/2013 14:07:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/07/2013 14:07:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/07/2013 14:10:31)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (15/07/2013 13:11:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (15/07/2013 13:11:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/10/2013 14:53:13)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (27/06/2013 15:00:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (27/06/2013 15:00:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (27/06/2013 15:02:57)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKŁADANIA NAWIERZCHNI W MIEJSCOWOŚCI SULMIERZYCE
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (18/06/2013 10:48:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (18/06/2013 12:47:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/06/2013 18:13:34)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 07.05.2013 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 822/3  o pow.  0,8799 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00023345/1. W  przedmiotowym postępowaniu żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetarg unieważniono.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (07/05/2013 15:01:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (07/05/2013 15:01:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (07/05/2013 15:10:58)
Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paulina Marciniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (06/05/2013 15:06:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (06/05/2013 15:06:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (06/05/2013 15:06:54)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 05.04.2013 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce  przeprowadzono  przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż  następujących działek:

nr 3181, ark. mapy 6, obręb: Sulmierzyce, pow.    4,3970 ha, KW KZ1R/00023339/6

nr 3180, ark. mapy 6, obręb: Sulmierzyce, pow.     3,3420 ha, KW KZ1R/00023339/6

nr 3186/1, ark. mapy 6, obręb: Sulmierzyce, pow.  4,0811 ha, KW KZ1R/00023339/6

nr 3186/3, ark. mapy 6, obręb: Sulmierzyce, pow.  0,9540 ha, KW KZ1R/00023339/6

nr 3183/4, ark. mapy 6, obręb: Sulmierzyce, pow. 12,6687 ha, KW KZ1R/00023345/1

nr 3183/5, ark. mapy 6, obręb: Sulmierzyce, pow.   5,4214ha, KW KZ1R/00023345/1

nr 3185, ark. mapy 6, obręb: Sulmierzyce, pow.      0,2383ha, KW KZ1R/00024063/7

dla w/w działek  księgę prowadzi Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krotoszynie.

W przedmiotowym  postępowaniu  wadium złożyło 11 podmiotów, dwa podmioty nie zgłosiły się na przetarg.
W przetargu udział wzięło 9 podmiotów.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości ustalona  została na kwotę  400 000,00 zł.

Najwyższa złożona oferta wynosi  1 220 000,00 zł  i  za taką kwotę nieruchomość została sprzedana. Nabywcą jest firma Invest Pro Capital sp. z o. o, spółka komandytowo - akcyjna z Warszawy.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/04/2013 14:46:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/04/2013 14:46:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (05/04/2013 14:46:37)
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NA WYNAJEM KIOSKU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paulina Marciniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (03/04/2013 09:58:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (03/04/2013 09:58:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (03/04/2013 09:58:01)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 22.03.2013 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce przeprowadzono II przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 3792 o pow.  0,1464 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/ 9. W  przedmiotowym  postępowaniu żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetarg unieważniono.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (22/03/2013 12:57:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (22/03/2013 12:57:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (22/03/2013 12:59:34)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 W dniu 14.03.2013 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce przeprowadzono II przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 3791 o pow.  0,1112 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/ 9.
W przedmiotowym  postępowaniu żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetarg unieważniono.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (18/03/2013 15:20:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (18/03/2013 15:20:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/03/2013 15:29:15)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (28/02/2013 16:11:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (28/02/2013 16:11:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/03/2013 15:25:21)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (11/02/2013 15:41:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (11/02/2013 15:42:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (11/02/2013 15:41:31)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na USŁUGĘ UDZIELENIA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (26/07/2012 13:22:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (26/07/2012 13:22:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (26/07/2012 13:22:24)