Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zamówienia publiczne » Przetargi

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGÓW

W dniu 28.04.2016 roku w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce przeprowadzono  pierwsze przetargi ustne  nieograniczone na  sprzedaż następujących działek:

1.  godz.900     - działka  nr 3806 o pow.  0,0784 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/9

2.  godz.930    - działka  nr 3807 o pow.  0,0714 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/9

3.  godz. 1000 - działka  nr 3808 o pow.  0,0710 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/9

4.  godz.1030  - działka  nr 3809 o pow.  0,1095 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/9

5.  godz.1100   - działka  nr 3810 o pow.  0,1200 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/9

W  przedmiotowych  postępowaniach przetargowych żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetargi unieważniono.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/04/2016 11:26:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/04/2016 11:26:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/04/2016 11:26:46)
Ogłoszenie o przetargu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (21/03/2016 15:22:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (21/03/2016 15:22:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (21/03/2016 15:22:42)
Informacja o wyniku I pisemnego przetargu nieograniczonego na łączną sprzedaż, części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Sulmierzyce
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (09/03/2016 09:38:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (09/03/2016 09:38:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (09/03/2016 10:36:28)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 09.02.2016 roku o godzinie 930 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce przeprowadzono I przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 2210/4 o pow.  0,0858 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00023872/4 .

W przedmiotowym postępowaniu żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetarg unieważniono.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (10/02/2016 15:07:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (10/02/2016 15:07:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/02/2016 15:07:40)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 09.02.2016 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce przeprowadzono I przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 2210/3 o pow.  0,0557 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00023872/4 .

W  przedmiotowym  postępowaniu żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetarg unieważniono.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (10/02/2016 15:06:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (10/02/2016 15:06:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/02/2016 15:06:10)
Ogłoszenie o przetargu - 8.01.2016 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (08/01/2016 13:50:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (08/01/2016 13:50:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (08/01/2016 15:25:02)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn.  Dz. U. 2014 r. poz. 518, ze zm.) 

Burmistrz Miasta Sulmierzyce

ogłasza

I pisemny przetarg nieograniczony na łączną sprzedaż stanowiących własność Miasta Sulmierzyce: 

1) Niezabudowanej działki gruntu o nr 3240, AM 21 o powierzchni 3.6180 ha, stanowiącej użytki: R-IIIb o pow. 0.4834 ha, R-IVa o pow. 1.5106 ha, R-IVb o pow. 0.7576 ha, R-VI o pow. 0.5364 ha, Ls-V o pow. 0.3300 ha.

2) Niezabudowanej działki gruntu o nr 3241, AM 21 o powierzchni 1.3260 ha, stanowiącej użytki: R-IIIb o pow. 0.4897 ha, R-IVa o pow.  0.5400 ha, R-IVb o pow. 0.2763 ha, R-VI o pow. 0.0200 ha.

W/w nieruchomość położona jest przy ulicy Odolanowskiej  w Sulmierzycach (jed. ewid. 301201_1 Sulmierzyce). Dla nieruchomości  prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie księga wieczysta KZ1R/00023345/1.

Łączna pow. nieruchomości wynosi 4.9440 ha.

Opis nieruchomości:

Działki nr 3240 i 3241 położone są w zachodniej części miasta, posiadają bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 444. Uzbrojenie: sieć energetyczna  wodociągowa, telefoniczna, znajduje się w pasie drogowym, przyłączy brak. Działki mają kształt wielokąta i nie posiadają ogrodzenia. Potencjalny Inwestor we własnym zakresie zobowiązany będzie do uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci na włączenie planowanej inwestycji do istniejącej infrastruktury technicznej, po przedstawieniu zapotrzebowania na poszczególne media. Nieruchomość nie jest przedmiotem innych obciążeń ani zobowiązań.

Sposób zagospodarowania określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sulmierzyce w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowej( uchwała nr XXXII/201/2014 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 25.04.2014 r.) symbol na rysunku planu P/U 2 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Na terenach P/U dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń rzemiosła, hangarów i hal przemysłowych, obiektów magazynowych i obiektów administracyjno-socjalnych. Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 444, przez działki przebiega linia energetyczna i telekomunikacyjna. Przez działkę nr 3240 przebiega  linia n/n w kierunku północnym, do zabudowań na działce nr 3226/2.

Informacje szczegółowe dotyczące ustaleń w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w tut. Urzędzie. W/w uchwała zamieszczona jest także na stronie internetowej www.sulmierzyce.pl

Warunki przetargu:

1. Cena wywoławcza nieruchomości - 560 000,00 zł.(słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych),

2. Ustalone wadium: 60 000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) płatne przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach  nr   61 8410 1013 0000 0866 2000 0004

3. Wadium w pieniądzu PLN należy uiścić do dnia 15 lutego 2016 r. do godziny 1500 (liczy się data wpływu na konto)

4. Cena wywoławcza do przetargu jest ceną netto nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23 %.

5. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce /sekretariat/ w terminie do dnia 15 lutego 2016 r. do godz. 1500

Przy wyborze ofert Komisja Przetargowa kierować się będzie następującymi kryteriami:

-oferowana cena nabycia - waga kryterium 50%,

-sposób i termin realizacji inwestycji - waga kryterium 50%

6. Warunki zagospodarowania działek określone w ofercie przetargowej, uznane przez Komisję Przetargową jako najistotniejsze, zostaną zawarte w protokole z przetargu i akcie notarialnym umowy sprzedaży nieruchomości. Maksymalny termin zakończenia realizacji inwestycji  ustalono na okres 3 lat od daty nabycia nieruchomości. Oferent, który wygra przetarg będzie zobowiązany do zabezpieczenia zagospodarowania nabytej działki w sposób i terminie określonym w ofercie przetargowej, poprzez zobowiązanie się do uiszczenia kar umownych na rzecz Miasta Sulmierzyce, które zostały określone w poniższych warunkach udziału.

Warunki udziału:

Warunkiem udziału w przetargu jest:

I. załączenie do oferty koncepcji zagospodarowania działek w formie graficznej i opisowej oraz jej graficznej wizualizacji, obejmującej rozmieszczenie przestrzenne budynków, wszystkie elewacje budynków oraz towarzyszące elementy zagospodarowania działki, np. rozwiązania komunikacyjne, miejsca postojowe, tereny zieleni, obiekty małej architektury;

II. pisemne wskazanie terminu zakończenia realizacji inwestycji, zaplanowanej na działkach 3240 i 3241.

III. pisemne zobowiązanie się oferenta wobec Miasta Sulmierzyce do zabezpieczenia sposobu i terminu zagospodarowania nabytych działek nr 3240 i 3241, określonych w ofercie przetargowej - poprzez uiszczenie na rzecz Miasta Sulmierzyce, w terminach wskazanych w jej pisemnych wezwaniach, następujących kar umownych, które następnie zostaną zastrzeżone w notarialnej umowie sprzedaży działki:

1. w kwocie 200 000,00zł (słownie złotych: dwieście tysięcy) - w przypadkach:

a) odstąpienia przez Nabywcę od realizacji inwestycji przed upływem okresu wskazanego w ofercie przetargowej na zrealizowanie inwestycji (liczonego od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego), z uwzględnieniem ppkt 2,

     lub

b) zagospodarowania działki w terminie określonym w ofercie przetargowej, lecz w sposób niezgodny z tą ofertą;

2. w kwocie 100 000,00zł (słownie złotych: sto tysięcy) po upływie terminu realizacji inwestycji wskazanego w ofercie przetargowej (liczonego od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego), jeśli inwestycja nie została zrealizowana;

3. w kwocie 50 000,00zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) - w przypadkach:

a) po upływie każdego kolejnego roku po terminie realizacji inwestycji wskazanym  w ofercie przetargowej (liczonym od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego), w którym inwestycja nie została zrealizowana,

     lub

b) za zrealizowanie inwestycji po upływie terminu wskazanego w ofercie przetargowej, lecz w sposób niezgodny z tą ofertą

- z tym, że kara umowna za przypadki określone w lit. a i b nie przekroczy łącznie kwoty 150 000,00zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy);

IV. pisemne zobowiązanie się oferenta do:

1. zabezpieczenia na rzecz Miasta Sulmierzyce ewentualnych roszczeń, jakie mogą powstać z tytułu nie zapłacenia kar umownych, o których mowa w pkt. III - poprzez ustanowienie przez Nabywcę na nabytych działkach nr 3240 i 3241, w akcie notarialnym, hipoteki do kwoty 560 000,00zł (słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt tysięcy),

2. do poddania się przez Nabywcę w notarialnym akcie nabycia działek nr 3240 i 3241, rygorowi egzekucji w zakresie obowiązku terminowej zapłaty poszczególnych kar umownych, o których mowa w pkt. III - do kwoty w wysokości 560 000,00zł (słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt tysięcy), na podstawie art. 777 §1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego. Termin, do którego Miasto Sulmierzyce będzie mogło wystąpić    o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym dłużnik podda się egzekucji, ustala się na 10 lat od daty aktu notarialnego sprzedaży działki.

3. Przez odstąpienie przez Nabywcę od realizacji inwestycji, o której mowa w pkt. III ppkt. 1 lit. a, rozumie się:

a) złożenie przez Nabywcę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. III ppkt. 1 lit. a, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od realizacji inwestycji,

     lub

b) zbycie przez Nabywcę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. III ppkt 1 lit. a działek nr 3240 bądź 3241, bez jednoczesnego zagwarantowania w akcie notarialnym sprzedaży tych działek, przejęcia przez Kupującego wszystkich zobowiązań Nabywcy wobec Miasta Sulmierzyce,  wynikających z umowy sprzedaży przedmiotowej działki, zawartej w wyniku przeprowadzonego przetargu na jej sprzedaż.

     W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. III, skutkujących powstaniem po stronie Miasta Sulmierzyce prawa do kar umownych, Miasto Sulmierzyce będzie dochodzić wobec Nabywcy roszczeń z tego tytułu z ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. IV.

     W przypadku zrealizowania inwestycji w sposób i terminie określonych w ofercie przetargowej, Miasto Sulmierzyce w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia dokumentów świadczących o zakończeniu realizacji inwestycji i potwierdzających wywiązanie się ze zobowiązań złożonych w ofercie przetargowej, wyda Nabywcy stosowne zaświadczenie, będące podstawą wykreślenia hipoteki, o której mowa w pkt. IV ppkt 1. Dokumentem świadczącym o zakończeniu realizacji inwestycji i wywiązaniu się ze zobowiązań będzie decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub oświadczenie Nabywcy o przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego (po uprzednim zawiadomieniu PINB w Krotoszynie o zakończeniu budowy  i jeśli ten organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji), jeśli w pozwoleniu na budowę nie został nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Oferta powinna zawierać:

1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub pełną nazwę i siedzibę oferenta, nr telefonu i faxu,

2. datę sporządzenia oferty,

3. dokumenty pozwalające określić status prawny oferenta, tj. od osób prawnych wymagane jest załączenie odpisu z krajowego rejestru sądowego - wydanego nie wcześniej niż 3 m-ce przed dniem złożenia oferty, od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest załączenie wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzającej wpis do tej ewidencji,

4. w przypadku cudzoziemców wymagane jest przedłożenie promesy - przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zmianami),

5. informacje dotyczące źródła finansowania zamierzonej inwestycji,

6. koncepcję zagospodarowania działek nr 3240 i 3241 oferent winien przedłożyć w formie graficznej i opisowej oraz powinien przedstawić jej graficzną wizualizację, obejmującą rozmieszczenie przestrzenne budynków, wszystkie elewacje budynków oraz towarzyszące elementy zagospodarowania nieruchomości, np. rozwiązania komunikacyjne, miejsca postojowe, tereny zieleni, obiekty małej architektury,

7. oferowaną cenę nabycia (cena musi być wyższa od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty,

8. pisemne wskazanie terminu zakończenia realizacji inwestycji,

9. kopię dowodu wpłaty wadium,

10. pisemne zobowiązania się oferenta wobec Miasta Sulmierzyce do zabezpieczenia zagospodarowania nabytych działek nr 3240 i 3241 w sposób i terminach określonych w ofercie przetargowej poprzez uiszczenie na rzecz Miasta Sulmierzyce, w terminach wskazanych w jej pisemnych wezwaniach, kar umownych oraz ewentualnych roszczeń z tytułu nie zapłacenia kar umownych, opisanych w Warunkach udziału, pkt. III i IV.

11. aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

12. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

13. zobowiązanie się oferenta do zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedającego, tj. Miasto Sulmierzyce.

Koszty związane z przygotowaniem oferty oraz koncepcji zagospodarowania działek nr 3240 i 3241 ponosi Oferent.

Otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach , ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce w sali Narad  o godz.1000

Część jawna odbywa się w obecności oferentów. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo notarialne.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu przed złożeniem oferty powinny zasięgnąć szczegółowych informacji na temat warunków i zasad przetargu. "Warunki przetargu" dostępne są na stronie internetowej www.sulmierzyce.pl  lub w pok. nr 6. Urzędu Miejskiego  w Sulmierzycach, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce w godz. 730 do 1530 od poniedziałku do piątku.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi Nabywca nieruchomości.

Okazanie przebiegu granic nieruchomości przez geodetę uprawnionego pozostaje po stronie Nabywcy i na jego koszt.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu.

W przypadku uchylenia się Nabywcy wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi.

Oferentom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zamknięciu przetargu - przelewem na wskazane konto.

Szczegółowych informacji na temat  wyżej wymienionych działek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach pok. nr 6, tel. 062 7223201 wew. 24

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (10/12/2015 11:12:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (10/12/2015 11:12:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/12/2015 14:49:07)
Ogłoszenie o wyniku przetargu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (18/11/2015 14:03:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (18/11/2015 14:03:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/11/2015 14:03:13)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

            W dniu 28 sierpnia 2015 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce  przeprowadzono II przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 3716/1 o pow.  0,1386 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/ 9    prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie.

W  przedmiotowym  postępowaniu  wadium złożył  1 podmiot.

 Cena wywoławcza w/w nieruchomości ustalona  została na kwotę  45 000,00 zł.

Działka została sprzedana za kwotę 45 450,00 zł. Nabywcą został Jacek Duczmal.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (21/10/2015 11:38:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (21/10/2015 11:38:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (21/10/2015 11:38:16)
Ogłoszenie o przetargu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (09/10/2015 15:06:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (09/10/2015 15:06:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (09/10/2015 15:06:44)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (20/07/2015 11:01:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (20/07/2015 11:01:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (20/07/2015 11:01:07)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 12 czerwca 2015 roku o godzinie 930 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce  przeprowadzono  przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 3716/2 o pow.  0,0695 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/ 9    prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie.

W  przedmiotowym  postępowaniu  wadium złożyły  2 podmioty.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości ustalona  została na kwotę  26 500,00 zł.

Działka została sprzedana za kwotę 32 500,00 zł. Nabywcą została Małgorzata Mazurek.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (23/06/2015 15:00:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/06/2015 15:03:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/06/2015 15:03:22)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 12 czerwca 2015 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce  przeprowadzono  przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 3716/1 o pow.  0,1386 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/ 9    prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie.

W  przedmiotowym  postępowaniu żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (23/06/2015 14:58:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/06/2015 14:58:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/06/2015 14:58:53)
Ogłoszenie o przetargu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/05/2015 11:20:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/05/2015 11:20:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (05/05/2015 11:20:57)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (03/07/2014 14:25:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (03/07/2014 14:25:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (03/07/2014 14:25:13)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paulina Marciniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (06/06/2014 13:19:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (06/06/2014 13:19:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (06/06/2014 13:19:43)
Przebudowa budynku Zespołu Szkół im. S. F. Klonowicza w Sulmierzycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele dydaktyczne

Treść ogłoszenia

SIWZ 

Załącznik  Nr 1 Projekt budowlany

Załącznik Nr 2 Specyfikacja techniczna i odbioru robót budowlanych dotyczących inwestycji

Załącznik Nr 3 Przedmiar robót

Załącznik Nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiuwarunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert

Załącznik Nr 6 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik Nr 6a Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakłądają obowiązek posiadania takich uprawnień

Załącznik Nr 7 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 8 Oświadczenie Wykonawcy ( osoby fizycznej ), o niepodleganiu wylkuczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 9 Oświadczenie wykonawcy ( osoby fizycznej ), o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

Załącznik Nr 9a Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 10 Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykorzystania potencjałuinnych podmiotów do realizacji zamówienia

Załącznki Nr 11 Istotne postanowiena umowy ( wzór umowy )

załącznik Nr 12 Formularz oferty

Pytania i odpowiedzi do SIWZ dotyczące przebudowy budynku Zespołu Szkół Publicznych

Informacja o terści zapytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ ( zapytanie z dnia 10, 11 czerwca 2014r)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ ( zapytanie z dnia 12-17 czerwca 2014)

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (05/06/2014 15:21:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (05/06/2014 15:21:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (18/06/2014 14:06:44)
Ogłoszenie o zamówieniu - budowa oświetlenia ulicznego - Sulmierzyce ulica Myśliwska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (31/12/2013 13:49:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (31/12/2013 13:49:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (31/12/2013 13:50:37)
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi dot. ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Miejskiej Sulmierzyce
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (28/11/2013 14:56:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (28/11/2013 14:56:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (04/12/2013 14:22:16)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlsne
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (28/11/2013 13:06:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (28/11/2013 13:06:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (28/11/2013 13:06:54)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/10/2013 14:52:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/10/2013 14:52:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/10/2013 15:06:43)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (15/10/2013 13:02:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (15/10/2013 13:02:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (15/10/2013 13:03:17)
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - budowa małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej wraz z informacją turystyczną
Ogłoszeniu o zamówieniu na przebudowę ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

                W dniu 23.08.2013 roku o godzinie 930 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce  przeprowadzono  przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 3792 o pow.  0,1464 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/ 9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim IX zamiejscowy wydział w Krotoszynie.

W  przedmiotowym  postępowaniu  wadium złożyły  2 podmioty.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości ustalona  została na kwotę 45 000,00 zł.

W przetargu  tylko jeden podmiot  dokonał jednego postąpienia na kwotę 450,00 zł.

Działka została sprzedana za kwotę 45 450,00 zł. Nabywcą został Arkadiusz Smok

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/08/2013 12:14:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/08/2013 12:14:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/08/2013 12:14:12)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 23.08.2013 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce  przeprowadzono  przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 3791 o pow.  0,1122 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/ 9   prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Ostrowie Wielkopolskim IX zamiejscowy wydział w Krotoszynie.

W  przedmiotowym  postępowaniu  wadium złożyły  2 podmioty.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości ustalona  została na kwotę  35 000,00 zł.

W przetargu  tylko jeden podmiot  dokonał jednego postąpienia na kwotę 350,00 zł.

Działka została sprzedana za kwotę 35 350,00 zł. Nabywcą został Krzysztof Hybsz.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/08/2013 12:11:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/08/2013 12:11:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/08/2013 12:11:52)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/08/2013 09:47:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/08/2013 09:47:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/08/2013 09:47:53)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlsne
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (14/08/2013 11:58:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (14/08/2013 11:58:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (14/08/2013 12:01:39)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (31/07/2013 15:10:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (31/07/2013 15:10:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (31/07/2013 15:10:18)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MAŁEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEJ WRAZ Z INFORMACJĄ TURYSTYCZNĄ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (30/07/2013 12:16:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (30/07/2013 12:16:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (30/07/2013 13:25:50)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIAŁKĘ NR 3791
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/07/2013 14:15:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/07/2013 14:15:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/07/2013 14:31:58)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIAŁKĘ NR 3792
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/07/2013 14:07:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/07/2013 14:07:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/07/2013 14:10:31)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (15/07/2013 13:11:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (15/07/2013 13:11:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/10/2013 14:53:13)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (27/06/2013 15:00:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (27/06/2013 15:00:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (27/06/2013 15:02:57)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKŁADANIA NAWIERZCHNI W MIEJSCOWOŚCI SULMIERZYCE
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (18/06/2013 10:48:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (18/06/2013 12:47:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/06/2013 18:13:34)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 07.05.2013 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 822/3  o pow.  0,8799 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00023345/1. W  przedmiotowym postępowaniu żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetarg unieważniono.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (07/05/2013 15:01:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (07/05/2013 15:01:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (07/05/2013 15:10:58)
Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paulina Marciniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (06/05/2013 15:06:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (06/05/2013 15:06:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (06/05/2013 15:06:54)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 05.04.2013 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce  przeprowadzono  przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż  następujących działek:

nr 3181, ark. mapy 6, obręb: Sulmierzyce, pow.    4,3970 ha, KW KZ1R/00023339/6

nr 3180, ark. mapy 6, obręb: Sulmierzyce, pow.     3,3420 ha, KW KZ1R/00023339/6

nr 3186/1, ark. mapy 6, obręb: Sulmierzyce, pow.  4,0811 ha, KW KZ1R/00023339/6

nr 3186/3, ark. mapy 6, obręb: Sulmierzyce, pow.  0,9540 ha, KW KZ1R/00023339/6

nr 3183/4, ark. mapy 6, obręb: Sulmierzyce, pow. 12,6687 ha, KW KZ1R/00023345/1

nr 3183/5, ark. mapy 6, obręb: Sulmierzyce, pow.   5,4214ha, KW KZ1R/00023345/1

nr 3185, ark. mapy 6, obręb: Sulmierzyce, pow.      0,2383ha, KW KZ1R/00024063/7

dla w/w działek  księgę prowadzi Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krotoszynie.

W przedmiotowym  postępowaniu  wadium złożyło 11 podmiotów, dwa podmioty nie zgłosiły się na przetarg.
W przetargu udział wzięło 9 podmiotów.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości ustalona  została na kwotę  400 000,00 zł.

Najwyższa złożona oferta wynosi  1 220 000,00 zł  i  za taką kwotę nieruchomość została sprzedana. Nabywcą jest firma Invest Pro Capital sp. z o. o, spółka komandytowo - akcyjna z Warszawy.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/04/2013 14:46:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/04/2013 14:46:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (05/04/2013 14:46:37)
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NA WYNAJEM KIOSKU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paulina Marciniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (03/04/2013 09:58:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (03/04/2013 09:58:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (03/04/2013 09:58:01)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 22.03.2013 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce przeprowadzono II przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 3792 o pow.  0,1464 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/ 9. W  przedmiotowym  postępowaniu żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetarg unieważniono.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (22/03/2013 12:57:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (22/03/2013 12:57:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (22/03/2013 12:59:34)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 W dniu 14.03.2013 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce przeprowadzono II przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 3791 o pow.  0,1112 ha  zapisanej w KW  KZ1R/00022726/ 9.
W przedmiotowym  postępowaniu żaden podmiot nie złożył wymaganego wadium, w związku z powyższym  przetarg unieważniono.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (18/03/2013 15:20:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (18/03/2013 15:20:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/03/2013 15:29:15)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (28/02/2013 16:11:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (28/02/2013 16:11:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/03/2013 15:25:21)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (11/02/2013 15:41:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (11/02/2013 15:42:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (11/02/2013 15:41:31)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na USŁUGĘ UDZIELENIA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (26/07/2012 13:22:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (26/07/2012 13:22:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (26/07/2012 13:22:24)