Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zamówienia publiczne » Ogłoszenia,zapytania ofertowe » postępowania zakończone

postępowania zakończone

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach informuje, że w związku ze złożonym zapytaniem ofertowym na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów: kurs kosmetyczny z elementami wizażu oraz kurs florystyczny  i bukieciarstwa w ramach realizowanego projektu systemowego „Integrujemy Sulmierzyce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1   Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej wpłynęły do tut. Ośrodka  4 oferty.

Na kurs kosmetyczny z elementami wizażu wpłynęły 2 oferty spełniające warunki określone w przedmiocie zamówienia.

Jednakże uwzględniając kryteria ofert w oparciu o najniższą cenę usługi wybrano:

Firmę do przeprowadzenia kursu kosmetycznego z elementami wizażu – Usługi kosmetyczne „Hania” Anna Czelusta  ze Sulmierzyc ul. Stryczyńskiego 3

Cena oferty wynosi 6.000,-zł

Na kurs florystyczny i bukieciarstwa wpłynęły 2 oferty spełniające warunki określone w przedmiocie zamówienia.

Uwzględniając kryteria ofert w oparciu o najniższą cenę usługi wybrano:

Firmę  do zorganizowania i przeprowadzenia kursu florystycznego i bukieciarstwa –  PHU KOMNET z Krotoszyna Marlena Gabryelczyk Al. Powstańców Wlkp. 1

Cena oferty wynosi 6.000,-zł

 Kierownik MOPS

  /-/Dorota Woźniak

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (20/10/2010 07:53:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (20/10/2010 07:53:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (20/10/2010 07:53:38)
ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu systemowego „Integrujemy Sulmierzyce” współfinansowanegoze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach poszukuje firm do zorganizowania i  przeprowadzenia szkoleń/kursów:

1.       Kursy skierowane są  dla osób korzystających z pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach, w szczególności długotrwale bezrobotnych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, które chcą się przyuczyć do zawodu, poszerzyć swoje horyzonty, rozwijać swoje zainteresowania, zdolności estetyczne, manualne. 

2.       Przedmiot zamówienia  obejmuje przeprowadzenie kursów/szkoleń w zakresie:

 

I.                    Kurs kosmetyczny z elementami wizażu – obejmujący teoretyczną i praktyczną wiedzę  z zakresu dermatologii i kosmetologii, ćwiczenia technik przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających, kreowanie własnego wizerunku ( pielęgnacja twarzy, pielęgnacja ciała, makijaż, elementy stylizacji).

II.                 Kurs florystyki i bukieciarstwa- obejmujący teoretyczną i praktyczną wiedzę  z zakresu technik stosowanych we florystyce, zasad eksponowania materiałów i wyrobów florystycznych tworzenie różnych form kompozycji roślinnych  na różnego rodzaje okoliczności.

 

Opis przedmiotu zamówienie

Kursy/ szkolenia winny zawierać: wykłady + ćwiczenia

 

1.       Kurs kosmetyczny z elementami wizażu powinien zostać przeprowadzony w wymiarze minimum 40 godzin

a)      Kurs powinien obejmować między innymi:

- podstawy kosmetologii

- pielęgnację ciała w szczególności twarzy, szyi i oczu i dłoni ( elementy masażu kosmetycznego)

- diagnostyka cery, oczyszczanie twarzy, maski kosmetyczne ( metody rozpoznawania różnych rodzajów cer, ramowa ich pielęgnacja, prawidłowe stosowanie preparatów kosmetycznych),

- manicure biologiczny i tradycyjny

- pielęgnowanie i upiększanie oprawy oczu (techniki przeprowadzania farbowania brwi i rzęs, metody korygowania kształtu brwi)

- zagadnienia związane z analizą kolorystyczną (cechy kolorów i ich zastosowanie w sztuce wizażu)

- makijaż i stylizacja (techniki wykonywania  makijażu )

- kreacja własnego Image

         2. Kurs florystyki i bukieciarstwa (podstawowy) powinien zostać przeprowadzony w 

             Wymiarze minimum 40  godzin.

a)      Kurs powinien obejmować między innymi:

- zagadnienia z zakresu botaniki

- materiałoznawstwo

- teorię barw i kompozycji

- techniki suszenia i utrwalania kwiatów

- techniki układania wiązanek okolicznościowych

- florystykę ślubną

- artystyczne pakowanie prezentów

- dekoracje kwiatów doniczkowych

- stroiki świąteczne

- dekoracje stołów i wnętrz

- zasady komponowania kompozycji w naczyniach

 

 

Postanowienia ogólne:

 

1.       W przypadku obydwóch kursów /szkoleń wykonawca zapewni uczestnikom materiały dydaktyczne i szkoleniowe, które przejdą w posiadanie uczestnika.

2.       Do realizacji kursu Wykonawca zapewni uczestnikom  odpowiednie wyposażenie techniczne, i wszystkie akcesoria adekwatne do rodzaju kursu.

3.       Wykonawca będzie prowadził nadzór wewnętrzny nad szkoleniem służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia.

4.       Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom  pomieszczenie do przeprowadzenia kursu i zapewni dostęp do pomieszczeń sanitarnych, w tym samym budynku, w którym odbywają się zajęcia edukacyjne.

5.       Wykonawca ma obowiązek zapewnienia warunków pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie szkoleń i kursów.

6.       Wykonawca przeprowadzi kurs zgodnie z opracowanym i przedstawionym w ofercie programem szkoleniowym.

7.       Wykonawca zapewni uczestnikom kursu catering tj. kawa, herbata, napoje, ciastka.

8.       Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o nieobecności na szkoleniu osób skierowanych przez Zamawiającego, nie zgłoszeniu się tych osób na szkoleniu lub też rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania – pod rygorem odmowy przez Zamawiającego zapłaty za szkolenie tych osób.

9.       Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oryginalne listy obecności za poszczególne dni szkolenia w terminie 5 dni po zakończeniu szkolenia.

10.   W ostatnim dniu kursu uczestnicy winni wypełnić ankiety służące do oceny szkolenia, które powinny być dostarczone Wykonawcy w ciągu 5 dni od jego ukończenia.

11.   W przypadku skierowania niniejszej ilości osób na szkolenie i braku możliwości przyjęcia nowej osoby bezrobotnej do uzupełnienia, Wykonawca zobowiązuje się zweryfikować preliminarz kosztów szkolenia stosownie do ilości osób uczestniczących w szkoleniu i przesłać Wykonawcy.

12.   Wykonawca będzie sprawdzał efekty szkolenia na poszczególnych etapach kursu wybranymi przez siebie metodami.

13.   Wykonawca po ukończeniu kursu/ szkolenia wyda uczestnikom certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w danym kursie zawierające logo Unii Europejskiej z informacją : Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

14.   Wykonawca zapewni promowanie projektu zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie: WWW.efs.wup.poznan.pl oraz informacji: Kurs odbywa się w ramach projektu „Integrujemy Sulmierzyce” realizowanego przez Unię Europejską, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 71.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

15.   Po zakończeniu kursu Wykonawca obligatoryjnie musi dostarczyć Zamawiającemu:

- potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych przez uczestników kursu,

- kserokopie zaświadczeń/certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu/szkolenia,

- imienny wykaz osób, które nie ukończyły kursu,

- kserokopie ankiet służące do oceny kursu,

        16. Zakładany okres realizacji: od podpisania umowy do 15 grudnia 2010 r.

        17. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania wszystkich oryginalnych dokumentów                 potwierdzających realizację szkolenia do 31 grudnia 2020 roku.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny ich spełnienia.

O złożenie oferty na przeprowadzenie szkoleń i kursów mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.       Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

2.       Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                    i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

3.       Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.       Przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie                do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składnia ofert.

5.       Złożą program szkolenia.

6.       Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym NIP.

7.       Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

 

Dokumenty w/w powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

Kryteria oceny ofert:

Ofert zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o najniższą cenę usługi.

 

Miejsce i termin składnia ofert:

 

Ofertę usług należy złożyć w terminie do 19 października do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach ul. Rynek 12, 63 – 750 Sulmierzyce lub elektronicznie e-mail: mopssulmierzyce@osw.pl

Tel. /62/ 722 32 01

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (14/10/2010 11:42:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (14/10/2010 11:43:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (14/10/2010 11:43:09)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W związku z zaproszeniem do składania ofert na świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dowozie gorących posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Sulmierzycach, w ramach Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach informuje, że wpłynęła 1 oferta.

RESTAURACJA POD DZWONEM – Przemysław Paszek

ul. Chwaliszewska 10

63 – 700 Krotoszyn

Cena oferty wynosi 3,50,-zł

 

Uwzględniając fakt, że wpłynęła tylko jedna oferta, która nie podlega odrzuceniu – wybrano j.w.

 

 

                                                                                                                    Kierownik MOPS

                                                                                                                  /-/ Dorota Woźniak

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (22/09/2010 15:03:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (22/09/2010 15:03:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (22/09/2010 15:03:45)
ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Kierownik MOPS w Sulmierzycach (Zamawiającego) zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dowozie gorących posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Sulmierzycach, w ramach Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

 

SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA OFERTOWEGO (WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO):

 

        I.            Okres świadczenia usług:

 

Posiłki dostarczane będą codziennie we wszystkie dni nauki szkolnej w okresie od 1 października 2010 do 22 czerwca 2011 roku, w godz. od 1030 - 1100

 

     II.            Przedmiot zamówienia:

 

1.      świadczenie usług, polegających na przygotowaniu i dostarczeniu gorącego posiłku (jednodaniowe posiłki w postaci zup lub  drugiego dania) dla planowanej ilości uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum w Sulmierzycach, wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach, z następującymi zastrzeżeniami:

-      dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń szkoły powinno odbywać się w termosach zapewniających właściwą ochronę  i temperaturę ,aby były gotowe do spożycia po ich dostarczeniu. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia jednorazowych naczyń i do sprzątnięcia zużytych naczyń;

-      Wykonawca uzgodni z Dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych w Sulmierzycach miejsce dostawy i wydawania posiłków;

-      Wykonawca będzie posiadał wszystkie niezbędne pozwolenia na świadczenia w/w usług;

-      Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.z 2006 r., Nr 171 poz.1225), łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy;

-      Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki muszą być wykonywane pod nadzorem dietetyka wykonawcy przy współpracy ze służbami SANEPID;

-      Wszystkie posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zalecanym modelem żywienia o charakterze prozdrowotnym i zgodnie  z obowiązującymi normami i przepisami prawa z zachowaniem wymogów sanitarno – epidemiologicznych w zakresie personelu i warunków produkcji;

-      Wykonawca podawał będzie tygodniowy jadłospis do wiadomości uczniów i dyrektora szkoły w sposób zwyczajowo przyjęty najpóźniej w pierwszy dzień tygodnia w którym obowiązuje.

2.      Ilość planowanych dziennie posiłków – 40

3.      Docelowa ilość posiłków nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, gdyż w okresie umownym jest zależne od ilości dzieci, którym taki posiłek przysługuje, a ich ilość w ciągu roku jest zmienna, czyli zależna będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

4.      Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia żywionych uczniów w zależności od ilości wydanych decyzji administracyjnych.

 

   III.            Kryteria oceny ofert:

Cena jest jedynym kryterium oceny oferty. Wykonawca winien wskazać w ofercie cenę jednostkową za posiłek, zawierającą wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, wg wymagań Zamawiającego, wskazanych w punkcie II zapytania.

  IV.            Warunki płatności:

 

1.      Należność z tytułu świadczonych usług będzie wypłacana w okresach miesięcznych na podstawie wystawianych faktur, w terminie do 14 dni od daty  ich otrzymania

2.      Ustalenie należności za zrealizowane usługi następować będzie na podstawie faktycznie wydanych posiłków potwierdzonych wykazem żywionych dzieci oraz liczbą wydanych posiłków.

 

Ofertę zawierającą wymienione dane składać należy w biurze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach: ul. Rynek 12, 63 – 750 Sulmierzyce lub elektronicznie: e-mail: mopssulmierzyce@osw.pl (Tel. 62 722 32 01), do dnia 20.09.2010 r. - do godz. 1000.

 

Wraz z ofertą oferent winien przedłożyć dokument poświadczający uprawnienie do profesjonalnego wykonywania usług objętych ofertą (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, względnie wypis z Krajowego Rejestru Sądowego).

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (14/09/2010 08:55:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (14/09/2010 08:55:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (14/09/2010 08:55:10)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SULMIERZYCE

                           BURMISTRZ   MIASTA   SULMIERZYCE

 

informuje , że w dniu 25 czerwca  2010 r. na  podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) została wydana decyzja nr 01P/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego


Na budowę sieci telewizji kablowej w Sulmierzycach  w pasie ulic : Klonowicza , Odolanowska , Wrocławska,  Uciechowska, Broniewskiego, Sadownicza, Wiosny Ludów, Asnyka, XXX-Lecia PRL, Rynkowa, Nowokościelna, Rynek, Szkolna, Starokościelna, Strzelecka, Błonie, Powstańców Wlkp, Świerczewskiego, Kutrzeby, Sikorskiego, Laskowskiego, Siwickiego, Mencfeldowskiego, Stryczyńskiego, Krotoszyńska, Granowice, Nowa, Poznańska, Kaliska.

 

Wydanie w/w decyzji zostało poprzedzone postępowaniem na podstawie

art.53 w/w ustawy.

 

Decyzja umieszczona została w publicznie dostępnym miejscu.

 

wywieszono dnia 25.06.2010 r.

zdjęto:

         

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (25/06/2010 21:52:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (25/06/2010 22:02:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (25/06/2010 22:02:19)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SULMIERZYCE

                           BURMISTRZ   MIASTA   SULMIERZYCE

 

informuje, że w dniu 25 czerwca  2010 r. na  podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

( Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) została wydana decyzja

 nr 3P/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego

 

na budowę  parku miejskiego wraz z siecią alejek spacerowych na działkach  o nr ewid. 927/4, 927/2 i 926/1  AM 12 w Sulmierzycach przy ulicy Strzeleckiej.   

 

Wydanie w/w decyzji zostało poprzedzone postępowaniem na podstawie art.53 w/w ustawy.

 

Decyzja umieszczona została w publicznie dostępnym miejscu.

 

wywieszono dnia 25.06.2010 r.

zdjęto:

         

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (25/06/2010 21:56:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (25/06/2010 22:02:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (25/06/2010 22:01:59)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA

                           BURMISTRZ   MIASTA   SULMIERZYCE

 

informuje , że w dniu 31 maja 2010 r. na wniosek firmy ENERGA – Operator S.A.  Oddział Kalisz Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wlkp, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami)

 

została wydana decyzja nr 2P/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego na budowę stacji transformatorowej oraz linii kablowej na działkach o nr. ewid. 2626, 2648, 2784 oraz 2792/2 położonych w Sulmierzycach przy ulicy Odolanowskiej 

 

Wydanie w/w decyzji zostało poprzedzone postępowaniem na podstawie art.53 w/w ustawy.

 

Decyzja umieszczona została w publicznie dostępnym miejscu.

 

wywieszono dnia 31.05.2010 r.

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (31/05/2010 15:26:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (25/06/2010 22:01:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (25/06/2010 22:01:42)
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 20.05.2010 roku o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce  przeprowadzono  przetarg ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  nr 3015/2 o pow.  0,1500 ha  zapisanej w KW KZ1R/00023673/ 9    prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Krotoszynie.

W  przedmiotowym  postępowaniu  wadium złożył  jeden podmiot i został  dopuszczony do przetargu.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości ustalona  została na kwotę  20 000,00 zł.

Najwyższą ofertę złożyła  firma    Zakład Projektowania i Usług Technicznych A i M Brzozowscy  s.j. ul. Studzienna 3, 45-045 Opole   za kwotę 20 200,00 zł netto, która ustalona została jako nabywca nieruchomości.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (02/06/2010 14:06:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (02/06/2010 14:06:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (02/06/2010 14:06:24)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Miasta Sulmierzyce
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (27/04/2010 08:23:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (27/04/2010 08:23:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (27/04/2010 08:23:18)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (12/05/2010 11:19:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (12/05/2010 11:19:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (12/05/2010 11:19:39)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
Burmistrz Miasta Sulmierzyce informuje, że w dniu 8 kwietnia 2010 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji słupowej, linii kablowej oraz słupa z lampą oświetlenia drogowego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (08/04/2010 11:02:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (08/04/2010 11:22:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (08/04/2010 11:22:47)
ZAPYTANIE OFERTOWE

W oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Sulmierzyce nr 118/2008 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie regulaminu realizacji wydatków o wartości nie przekraczającej  wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. zwracam się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny na wykonanie wycięcia następujących drzew rosnących na działce nr 927/1 położonej w Sulmierzycach przy Sulmierzyckim Domu Kultury ul. Strzelecka 10 :

1.      wycięcie 10 sztuk topoli  „Maksymowicza”

2.      wycinka z karczowaniem korzeni 16 sztuk topoli „Maksymowicza”

3.      wycinka z karczowaniem korzenie 1 sztuki głogu jednoszyjkowego

Wykonanie wyżej wymienionych robót – w terminie nie późniejszym niż do 31 marca 2010r.
Oferty z podaniem ceny  realizacji zadania proszę składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce do dnia 15 marca 2010 r. do godz. 1500.

Przed złożeniem oferty proszę o zapoznanie się z warunkami w terenie.

Zamawiający: Urząd Miejski , ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce
 NIP: 621-13-97-701
Telefon: /062 / 7223201 Faks: /062/ 7223475
e-mail: ochronasrodowiska@sulmierzyce.pl
    

 

FORMULARZ OFERTOWY

Szkic inwentaryzacji dendrologicznej terenu przy ul. Strzeleckiej

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (04/03/2010 11:41:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (04/03/2010 11:55:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (04/03/2010 11:55:38)
OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Sulmierzycach informuje ,że na ogłoszenie ofertowe obejmujące następujący zakres prac:

a/ Przygotowanie projektu decyzji zwykłych t.j. na dobudowę ,nadbudowę ,zmianę   

    sposobu  użytkowania  25 szt.

b/ Przygotowanie projektu decyzji dotyczących nowej zabudowy 7 szt.

c/ Przygotowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  -2 szt.

Wpłynęły 2 oferty.

Wybrano ofertę „Pracowni urbanistycznej – Zygmunt Kryś” z następującą propozycją cenową:

a/ za przygotowanie projektu jednej decyzji zwykłej tj. na dobudowę, nadbudowę, zmianę   

    sposobu użytkowania itp. – cena 244,00 zł brutto

b/ za przygotowanie projektu jednej decyzji dotyczącej nowej zabudowy zgodnie z  

    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie ustalenia  

    wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku

    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz 1588) –

     cena 244,00 zł brutto

c/ za przygotowanie projektu jednej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  

    publicznego – cena 48,80 zł brutto

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (25/02/2010 19:13:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (25/02/2010 19:13:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (25/02/2010 19:13:09)
OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Sulmierzycach informuje ,że na ogłoszenie ofertowe obejmujące następujący zakres prac:

a/ wycenę działek do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 25 szt.

b/ wycenę działek niezabudowanych   przeznaczonych  na cele mieszkaniowe  -5 szt.

c/ wycenę działek niezabudowanych o innym przeznaczeniu -5 szt.

Wpłynęły 2 oferty.

Wybrano ofertę firmy „Projektowanie, kosztorysowanie, nadzór budowlany, wycena nieruchomości” – Grażyna Hamrol  z następującą propozycją cenową:

a/ za wycenę 1działki do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – cena 244,00 zł brutto

b/ za wycenę 1działki niezabudowanej   przeznaczonej  na cele mieszkaniowe

     cena 366,00 zł brutto

c/ za wycenę 1działki niezabudowanej o innym przeznaczeniu cena 427,00 zł brutto

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (25/02/2010 19:12:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (25/02/2010 19:12:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (25/02/2010 19:12:30)
OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce, zleci poza ustawą Prawo zamówień publicznych wykonanie tablic informacyjnych ( od  2 do 4 szt. ) o wymiarach 200,00 cm x 250,00 cm  w/g załączonego wzoru , wraz ze stelażem  oraz montażem we wskazanych miejscach.

Ostateczny termin realizacji zamówienia 30 marca 2011 rok.

Oferty z podaniem ceny ( za 1 szt.) oraz terminem realizacji zadania proszę składać  na załączonym druku  w sekretariacie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce do dnia 7 marca  2011 r. do godz. 1500.

 

Kontakt: Piotr Szubert    tel. 062 7223 201    e-mail: inwestycje@sulmierzyce.pl

 

Załączniki :
Formularz ofertowy
wzór tablicy

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (02/03/2011 15:30:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (02/03/2011 15:35:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (01/03/2013 08:50:17)
OGŁOSZENIE
Urząd Miejski w Sulmierzycach ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz będzie umieszczony 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (16/02/2010 13:11:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (16/02/2010 13:11:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (16/02/2010 13:11:36)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sulmierzyce
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sulmierzyce w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wspierania rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców z terenu  Miasta Sulmierzyce.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (11/02/2010 14:26:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (11/02/2010 15:06:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (11/02/2010 15:06:36)