Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Wybory i referenda » WYBORY PREZYDENCKIE 2015

INFORMACJA dla mężów zaufania i obserwatorów międzynarodowych w wyborach ponownych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Sulmierzycach informuje, że w dniu  24 maja 2015 r. rozpoczyna pracę w swej siedzibie  o godz. 60)

 

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Paulina Bartczak

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Urszula Sobierajska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (22/05/2015 13:00:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (22/05/2015 13:00:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (22/05/2015 13:00:32)
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 maja 2015 r.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Urszula Sobierajska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (15/05/2015 09:28:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (15/05/2015 09:28:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (15/05/2015 09:32:26)
 

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Treść postanowienia

Zarządzenie Burmistrza Miasta z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Sulmierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych, dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 

Treść zarządzenia

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 17.02.2015 roku o miejscu, czasie i sposobie udostępnienia do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, z obszaru Komisarza Wyborczego w Kaliszu, uczestniczących w wyborach samorządowychzarządzonych na dzień 16 listopada 2014 rok

treść komunikatu

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

ZPOW-603-1/15

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. 

       PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

    ZPOW-603-1/15Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r., informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Wyborcy niepełnosprawni biorą udział w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednakże przysługują im poniższe uprawnienia.

I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Wyborca niepełnosprawny ma prawo do uzyskiwania informacji o: właściwym dla siebie obwodzie głosowania, lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, terminie wyborów oraz godzinach głosowania, komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i o warunkach oraz formach głosowania.

Informacje, o których mowa wyżej, są podawane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

Informacje te są także przekazywane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

II. Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym również wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440);

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów;

5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 6. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 4 maja 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 i z 2014 r. poz. 1428). (wzór dołączony do informacji).

Do wniosku należy dołączyć:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa - wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazanego wyżej (wzór dołączony do informacji);
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 maja 2015 r., stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa, lub przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.
Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

Szczegółowe zasady w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 i z 2014 r. poz. 1428).

III. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a
Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

IV. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto wyborca niepełnosprawny może skorzystać z uprawnień przysługujących każdemu wyborcy, które ułatwiają wzięcie udziału w głosowaniu, takich jak głosowanie korespondencyjne, głosowanie w wybranym obwodzie głosowania, w tym obwodzie przystosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Szerzej na ten temat w Informacji Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. oraz w Informacji Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Informacje te dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwado głosowania w wyborach

WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 46 w Kaliszu z dnia 17 marca 2015 roku

 

Informacja dot. możliwości: dopisania do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz przez pełnomocnika

BURMISTRZ MIASTA SULMIERZYCE
INFORMUJE:


- do dnia 25 kwietnia 2015 r. -
zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego;

- do dnia 1 maja 2015 r. -
składanie wniosków o sporządzenie aktów pełnomocnictwa do głosowania;

- do dnia 5 maja 2015 r. -
składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania;

- do dnia 5 maja 2015 r. -
wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na terenie gminy, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych;

- do dnia 7 maja 2015 r. -
składanie przez wyborców przebywających za granicą zgłoszeń w sprawie wpisania do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;

- do dnia 8 maja 2015 r. -
wydawane będą zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

     Powyższe sprawy można załatwić w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach

pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sulmierzyce

z dnia 7 kwietnia 2015 roku 

  o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

 

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do wyborców z dnia 15 kwietnia 2015 r. 

 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 roku o kandydatach na Prezydenta  Rzeczpospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

 

INFORMACJA Burmistrza Miasta Sulmierzyceo sporządzeniu spisu wyborców do wyborówPrezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

 

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Sulmierzycach z dnia 23 kwietnia 2015 roku