Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » kadencja 2014-2018 » ROK 2017

 • Zarządzenie nr 145/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 146/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 147/2017 z dnia 24 stycznia w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach do prowadzenia postępowań dotyczących wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 148/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta nr 73/2015 z dnia 31.12.2015 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 149/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Sulmierzyce nr 67/2015 z dnia 9.12.2015 w sprawie instrukcji wewnętrznej obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 150/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Sulmierzyce
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 151/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawiepowłania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek ewid. nr 3303/1, 3303/2 i 3313
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 152/2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach na rok szkolny 2017/2018
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 153/2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach na rok 2017/2018
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 154/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stałej zaliczki na zakup paliwa dla OSP
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 155/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 156/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących dofinansowania rozwoju sportu w Sulmierzycach w 2017 roku
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 157/2017 z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 158/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 3315
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 159/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fianansowage instytucji kultury - Sulmierzycki Dom Kultury
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 160/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fianansowage instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 161/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fianansowage instytucji kultury - Muzeum Regionalne Ziemi Sulmierzyckiej
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 162/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 163/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziału w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 164/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenia nr 165/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziału w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 166/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Sulmierzyce
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 167/2017 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 168/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Przedszkola Publicznego w Sulmierzycach oraz udzielenia pełnomocnictwa
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 169/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Ostrzegania i Alarmowania
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 170/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia III przetargu
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 171/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian do budzetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 172/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Treść zarządzenia
  Załącznik
 • Zarządzenie nr 173/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Treść zarządzenia
  Załącznik
 • Zarządzenie nr 174/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 175/2017 z dnia 7 lipca 2017 r, w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 176/2017 z dnia 21 lipca 2017 r, w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 177/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r, w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 178/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r, w sprawiepowołania komisji przetargowej
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 179/2017 z dnia 22 sierpia 2017 r. w sprawie przyjęcia infomacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 180/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sulmierzycach i Publicznego Przedszkola.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 181/2107 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaż, sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 182/2017 z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenia nr 183/2017 z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 168/2017 w sprawie powierzenia okresowego pełniania obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach oraz udzielenia pełnomocnictwa
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 184/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawioe opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Sulmierzyce na rok 2018
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 185/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany zarzadzenia Burmistrza Miasta na 73/2015 z dnia 31.12.2015 r. w sprawie zasad przyjęcia poltyki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 186/2017 z dnia 11 września w sprawie zmiany zarządzenianr 121/2016 z dnia 15.09.2016 r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT 7 przez Miasto Sulmierzyce oraz jego jednostki organizacyjne
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 187/2017 z dnia 27 września 2017 r.  w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 188/2017 z dnia 9 października 2017 roku w sprawie powołania komisji do ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych na terenie miasta Sulmierzyce
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 189/2017 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 190/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 191/2017 z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok|
  Treść zarządznia 
 • Zarządzenie nr 192/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2018-2023
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 193/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w spawie projektu uchwały budżetowej Miasta Sulmierzyce na 2018 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 194/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 195/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu  naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Sulmierzyce
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 196/2017 z dnia 22 listopada2017 roku w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 197/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 73/2015 w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 198/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowazdenia przetargów na sprzedaż działek 3807, 3808, 3793, 3794
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 199/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 200/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowazdenia inwentaryzaji za rok 2017
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 201/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 202/2017 z dnia 29 grudnia 2017roku w sprawie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 203/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku uchylajęce zarządzenie w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednistkę budżetową Urząd Miejski Sulmierzyce oraz jednostki organizacyjne
  Treść zarządzenia