Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » kadencja 2014-2018 » ROK 2016

 • Zarządzenie Nr 74/2016 z dnia  25 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Sulmierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych, plakatów i haseł dotyczących referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Sulmierzyc przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 6 marca 2016 r.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 75/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Sulmierzycach.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 76/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowani rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Publicznego Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach na rok 2016/2017
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 77/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wysoości minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz powierzchni dachowych, gruntów komunalnych stanowiących własność Miasta Sulmierzyce
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 78/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Sulmierzyce
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 79/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż działek 2210/3 i 2210/4
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 80/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2016 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 81/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących dofinansowania rozwoju sportu w Sulmierzycach w 2016 roku
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 82/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek ewid. nr 3240 i 3241
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 83/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zaosbu nieruchomości na lata 2016-2018.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 84/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2016 rok
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 85/2016 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 86/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Sulmierzyce 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 87/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Sulmierzyce nr 67/2015 z dnia 9.12.2015 r. w sprawie instrukcji wewnętrznej obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 88/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Sulmierzyce miejsc przezanczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszytskich komitetów wyborczych w wyborach przedterminowych Burmistrza Sulmierzyc zarządzonych na dzień 5 czerwca 2016 r.
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 89/2016 r. z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stałej zaliczki na zakup paliwa dla OSP
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 90/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki właściwej w sprawach świadczeń wychowawczych
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 91/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 92/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż działek 3806,3807,3808,3809,3810 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 93/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian do budzetu miasta na 2016 rok
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 94/2016 z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Sulmierzyce w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz ustalenia powierzchni dachowych, gruntów komunalnych stanowiących własność Miasta Sulmierzyce 
  Treść zarządzenia  
 • Zarządzenie nr 95/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2016 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 96/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetragowej
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 97/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2016 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 98/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie WPF Miasta Sulmierzyce na lata 2016-2023
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 99/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Sulmierzyce nr 67/2015 z dnia 9.12.2015 r. w sprawie instrukcji wewnętrznej obiegu i kontroli dokumentów finasowo-ksiegowych dla Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 100/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2016 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 101/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie poowłania komisji przetargowej
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 102/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie powoałania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminiacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 103/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmian do budzetu miasta na 2016 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 104/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2016 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 105/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 106/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 107/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradszania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 108/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 109/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 110/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia III przetargu
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 111/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2016 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 112/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 113/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku
  Treść zarządzenia
  WPF
  Instytucje kultury - informacja 
 • Zarządzenie nr 114/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta nr 73/2015 z dnia 31.12.2015 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 115/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków w ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - Wyprawka szkolna
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 116/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sulmierzycach i Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 117/2016 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 118/2016 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2016 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 119/2016 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Sulmierzyce na rok 2017 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 120/2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Sulmierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszytskich komitetów wyborczych dotyczących wyboró uzupełniających do Rady Miejskiej w Sulmierzycach w okręgu wyborczym nr 9
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 121/2016 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez miasto Sulmierzyce oraz jego jednostki organizacyjne
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 122/2016 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustengo nbieograniczonego na dzierżawę gruntów komunalnych
  Treść zarządzenia
  Ogłoszenie
 • Zarządzenie nr 123/2016 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2016 rok 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 124/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2016 rok 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 125/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Przedszkola Publicznego w Sulmierzycach oraz udzielenia pełnomocnictwa
 • Zarządzenie nr 126/2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie odowłania przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów komunalnych
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 127/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia projketu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2017-2018
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 128/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Sulmierzyce na 2017 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 129/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie powołania operatora ds. obsługi informatycznej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Sulmierzycach zarządzonych na dzień 4 grudnia 2016 r. 
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 130/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Ostrzegania i Alarmowania
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 131/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziału w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Gostyniu
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 132/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Sulmierzyce
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 133/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 134/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 135/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2016 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 136/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczonych do sprzedażay, sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 137/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2016 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 138/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2016
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 139/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2016 rok
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 140/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 141/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw bdyrektorom i kieronikom jednostek organizacyjnych Miasta Sulmierzyce
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 142/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sulmierzycach i Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 143/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sulmierzycach i Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  Treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 144/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2016 rok
  Treść zarządzenia