Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » kadencja 2010-2014 » ROK 2014

Zarządzenia Burmistrza Miasta wydane w 2014 roku
Zarządzenie  Nr 162/2014 z dnia 28.01.2014 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2014 r
Zarządzenie Nr 163/2014 z dnia 03.02.2014 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Sulmierzyce.
Zarządzenie Nr 164/2014 z dnia 04.02.2014 r. w sprawie określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych
Zarządzenie Nr 165/2014 z dnia 21.02.2014 r. w sprwie wysokości stałej zaliczki na zakup paliwa dla OSP
Zarządzenie Nr 166/2014 z dnia 6.03.2014 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2014rok                               
Zarządzenie Nr 167/2014 z dnia 6.03.2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opniowania ofert dotyczących dofinansowania rozwoju sportu w Sulmierzycach w 2014 roku                                                    
Zarządzenie Nr 168/2014 z dnia 31.03.2014 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2014 rok                                                             
Zarządzenie Nr 169/2014 z dnia 15.04.2014 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Sulmierzyce                     
Zarządzenie Nr 170/2014 z dnia 5.05.2014 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej                                                
Zarządzenie Nr 171/2014 z dnia 8.05.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta nr 90/2012 r. w sprawie przyjęcia zasad ( polityki ) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach                            
Zarządzenie Nr 172/2014 z dnia 12.05.2014 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej                                                   
Zarządzenie Nr 173/2014 z dnia 20.05.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 170/2014 z dnia 5.05.2014 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej                                   
Zarządzenie Nr 174/2014 z dnia 21.05.2014 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2014 rok                                                                    
Zarządzenie Nr 175/2014 z dnia 28.05.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza miasta nr 90/2012 z dnia 9.08.2012 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach   
Zarządzenie Nr 176/2014 z dnia 30.05.2014 r. w sprawie odwołania Dyrektora Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej 
treść zarządzenia
Zarządzenie Nr 177/2014 z dnia2.06.2014 r. w sprawie powołania DyrektoraMuzeum Regionalnego Ziemi Sulmirzyckiej im. S.F. Klonowicza w Sulmierzycach
treść zarządzenia
Zarządzenie Nr 178/2014 z dnia 3.06.2014 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok
Zarządzenie nr 179/2014 z dnia 13.06.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 180/2014 z dnia 23.06.2014 r. w sprawie udziału treningu wojewódzkim Systemu Ostzregania i Alarmowania (SOA).
Zarządzenie Nr 181/2014 z dnia 30.06.2014 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2014 rok
Zarządzenie Nr 182/2014 z dnia 14.07.2014 r. w sprawie powołąnia komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającegosię o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 183/2014 z dnia 25.07.2014 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2014 rok
Zarządzenia Nr 184/2014 z dnia 28.07.2014 r. w sprawie opoważnienia kierowniaka Miajskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach do przyznawania Karty Dużej Rodziny
Zarządzenie Nr 185/2014 z dnia 4.08.2014 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2014 rok
Zarządzenia Nr 186/2014 z dnia 5.08.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych dla postępowań, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miajskim w Sulmierzycach
Zarządzenie Nr 187/2014 z dnia 21.08.2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniaj prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku
Zarządzenie Nr 188/2014 z dnia 21.08.2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku 2014- " Wyprawka szkolna"
Zarządzenie Nr 189/2014 z dnia 27.08.2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszudzierżawnego za dzierżawę gruntów komunalnych Miasta Sulmierzyce na cele rolne
Zarządzenie Nr 190/2014 z dnia 28.08.2014 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2014 rok
Zarządzenie Nr 191/2014 z dnia 5.09.2014 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Sulmierzyce na rok 2015
Zarządzenie Nr 192/2014 z dnia 5.09.2014 r. w sprawie zobowiązań angażujących środki publiczne oraz wydatkowania środków publicznych
Zarządzenie Nr 193/2014 z dnia 5.09.2014 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Sulmierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych, dotyczących wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
Zarządzenie Nr 194/2014 z dnia 9.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Sulmierzyce
Zarządzenie Nr 195/2014 z dnia 9.09.2014 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach do wystawiania faktur VAT 
Zarządzenie Nr 196/2014 z dnia 9.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
Zarządzenie Nr 197/2014 z dnia 10.09.2014 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb- WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski Sulmierzyce oraz jednostki organizacyjne
Zarządzenie Nr 198/2014 z dnia 12.09.2014 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2014 rok
Zarządzenie Nr 199/2014 z dnia 15.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacyjnej
Zarządzenie Nr 200/2014 z dnia 16.09.2014 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Miasta Sulmierzyce dla instutucji kultury
Zarządzenie Nr 201/2014 z dnia 3.10.2014 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok
Zarządzenie Nr 202/2014 z dnia 3.10.2014 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania na terenie miasta Sulmierzyce
Zarządzenie Nr 203/2014 z dnia 3.10.2014 r. w sprawie zmieny Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
Zarządzenie Nr 204/2014 z dnia 14.10.2014 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2014 rok
Zarządzenie Nr 205/2014 z dnia 22.10.2014 r. w sprawie zmien do budżetu miasta na 2014 rok
Zarządzenie Nr 206/2014 z dnia 31.10.2014 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2014 rok
Zarządzenie Nr 207/2014 z dnia  31.10.2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
Zarządzenie Nr 208/2014 z dnia 10.11.2014 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze radcy prawnego w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach 
Zarządzenie Nr 209/2014 z dia 10.11.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązywanie umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste w części dotyczącej działki o numwrze ewidencyjnym 938/6 w Sulmierzycach
Zarządzenie Nr 210/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2015-2023
Zarządzenie Nr 211/2014 z dnia 12.11.2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Sulmierzyce na 2015 rok
Zarządzenie Nr 212/2014 z dnia 19.11.2014 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2014 rok
Zarządzenie Nr 213/2014 z dnia 20. 11.2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach 
Zarządzenie Nr 214/2014 z dnia 24.11.2014 r. w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Ostrzegania i Alarmowania
Zarządzenie Nr 215/2014 z dnia 24.11.2014 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (21/02/2014 12:48:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (21/02/2014 12:48:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (18/02/2015 10:01:09)