Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » kadencja 2010-2014 » ROK 2011

ROK 2011

Zarządzenia Burmistrza Miasta wydane w 2011 roku
 • Zarządzenie nr 10/2010 w sprawie zaciągnięcia kredyytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 11/2011 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  treść zarządzenia czI
  treść zarządzenia czII
  treść zarządzenia czIII
  treść zarządzenia czIV
 • Zarządzenie nr 12/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Mieście Sulmierzyce
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 13/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie mista Sulmierzyce w 2011r.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 14/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentyaryzacji wg stanu na dzień 07.03.2011r.
  treść zarządzenia 
 • Zarządzenie nr 15/2011 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zakłądu Usług Komunalnych w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 16/2011 w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz powierzchni dachowych stanowiących własność Miasta Sulmierzyce
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 17/2011 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2011 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 18/2011 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2011 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 19/2011 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Sulmierzyce
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 20/2011 w sprawie powołania składu zespołu redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego Miasta Sulmierzyce "Nasze Miasto"
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 21/2011 w sprawie wskazania systemu czynności kancelaryjnych
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 22/2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 23/2011 w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny  
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 24/2011 w sprawie spisu spraw, opisu teczki aktowej oraz spisu zdawczo-odbiorczego.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 25/2011 w sprawie pięczęci urzędowych i pieczątek
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 26/2011 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2011 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 27/2011 w sprawie udziału w treningu powiatowym Systemu Ostrzegawczego i Alarmowania (SOA)
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 28/2011 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2011 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 29/2011 w sprawie przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych w Sulmierzycach.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 30/2011 w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 31/2011 w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w gminie
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 32/2011 w sprawie zatwierdzenia "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach"
  treść zarządzenia czI
  treść zarządzenia czII
  treść zarządzenia czIII
 • Zarządzenie nr 33/2011 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 34/2011 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta nr 11/2011 z dnia 11.01.2011 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 35/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "zmianę sposobu użytkowania i przebudowę kotłowni na salę ćwiczeń oraz wykonanie instalacji drenarskiuej wokół budynku."
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 36/2011 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 37/2011 w sprawie przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 38/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Sulmierzycach" 
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 39/2011 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2011 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 40/2011 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 41/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 42/2011 w sprawie określenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 43/2011 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2011 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 44/2011 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2011 roku "Wyprawka szkolna"
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 45/2011 w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Sulmierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 46/2011 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2011 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 47/2011 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku
  treść zarządzenia
  Załącznik nr 1 cz.I
  Załącznik nr 1 cz.II
  Załącznik nr 1 cz.III 
  Załącznik nr 2
 • Zarządzenie nr 48/2011 w sprawie zmian do budzetu miasta na 2011 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 49/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w mieście Sulmierzyce
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 50/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 51/2011 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta nr 11/2011 z dnia 11.01.2011 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkwości w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 52/2011 w sprawie gospodarki paliwami w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 53/2011 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Sulmierzyce na rok 2012
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 54/2011 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2011 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 55/2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 193/2010 w sprwaie instrukcji wewnętrznej obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla Urzędu Miejskiego.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 56/2011 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2011 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 57/2011 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2012-2017
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 58/2011 w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Sulmierzyce na 2012 rok
  treść zarządzenia cz.I.
  cz.II
  cz.III
 • Zarządzenie nr 59/2011 w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Ostrzegania i Alarmowania
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 60/2011 w sprawie ustalenia cen usług wykonywanych w sferze użyteczności publicznej przez Zakład Usług Komunalnych w Sulmierzycach
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 61/2011 w sprawie odwołania Dyrektora Sulmierzyckiego Domu Kultury
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 62/2011 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2011 rok
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 63/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 64/2011 w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Miasta Sulmierzyce dla instytucji kultury
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 65/2011 w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji wg. stanu na dzień 31.12.2011r.
  treść zarządzenia
 • Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (01/03/2011 15:44:21)
  • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (27/03/2012 09:33:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (14/11/2013 09:06:48)