Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Uchwały Rady Miejskiej » kadencja 2014-2018 » Rok 2016

Uchwały podjęte na XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach w dniu 29 grudnia 2016 r.
 • Uchwała Nr XXVIII/164/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2017-2023
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXVIII/165/2016 w sprawie uchwały budżetowej  miasta Sulmierzyce na 2017 rok
  Treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=443
 • Uchwała Nr XXVIII/166/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Sulmierzyce  na lata 2016- 2021
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXVIII/167/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Sulmierzyce na lata 2017-2022
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXVIII/168/2016 w sprawie określenia szczegółowych warunków  przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
  Treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=444
 • Uchwała Nr XXVIII/169/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXVIII/170/2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Sulmierzyce, warunków i zasad korzystania z tych obiektów
  Treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=445
 • Uchwała Nr XXVIII/171/2016 w sprawie zmiany w składzie Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym Ziemi Sulmierzyckiej
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXVIII/172/2016 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy miastem Sulmierzyce w Powiecie Krotoszyńskim a gminą Sulmierzyce w Powiecie Pajęczańskim
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXVIII/173/2016 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Sulmierzycach
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXVIII/174/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Sulmierzyce
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXVIII/175/2016 w sprawie zmiany w uchwale w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Sulmierzycach, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXVIII/176/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXVIII/177/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok
  Treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (10/01/2017 12:51:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (10/01/2017 12:51:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/01/2017 13:40:25)
Uchwały podjęte na XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach w dniu 28 listopada 2016 r.
 • Uchwała Nr XXVII/162/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2016-2023
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXVII/163/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok
  Treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/11/2016 15:22:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/11/2016 15:22:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/11/2016 15:22:05)
Uchwały podjęte na XXVI Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach w dniu 23 listopada 2016 r.
 • Uchwała Nr XXVI/154/2016 w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXVI/155/2016 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Miasta Sulmierzyce
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXVI/156/2016 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXVI/157/2016 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce.
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXVI/158/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcia porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji projektu partnerskiego pn.: Wdrożenie wysokiej  jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim"  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz podpisania umowy partnerskiej w ramach realizacji projektu
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXVI/159/2016 w sprawie  przyjęcia „Programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXVI/160/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego.
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXVI/161/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok
  Treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (29/11/2016 15:19:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (29/11/2016 15:19:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (29/11/2016 15:19:33)
Uchwały podjęte na XXV Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach w dniu 27 października 2016 r.
 • Uchwała Nr XXV/151/2016 w sprawie przystąpienia do partnerstwa lokalnego w celu realizacji projektu pt. „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie Krotoszyńskim" w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz podpisania umowy partnerskiej w ramach realizacji projektu
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXV/152/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXV/153/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
  Treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (02/11/2016 14:44:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (02/11/2016 14:44:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (02/11/2016 14:44:57)
Uchwały podjęte na XXIV Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach w dniu 30 września 2016 r.
 • Uchwała Nr XXIV/146/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Sulmierzycach
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXIV/147/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/108/2016 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Województwu Wielkopolskiemu
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXIV/148/2016 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach przez Miasto Sulmierzyce
  Treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/5966/
 • Uchwała Nr XXIV/149/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXIV/150/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2016-2023
  Treść uchwały

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (07/10/2016 12:34:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (07/10/2016 12:34:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/10/2016 09:25:22)
Uchwały podjęte na XXIII Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach w dniu 30 sierpnia 2016 r.
 • Uchwała Nr XXIII/139/2016 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce.
  Treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/5302/
  Rozstrzygnięcie nadzorcze 
 • Uchwała Nr XXIII/140//2016 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Szkół Publicznych i Publicznym Przedszkolu prowadzonym przez Miasto Sulmierzyce.
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXIII/141/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXIII/142/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXIII/143/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXIII/144/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXIII/145/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok
  Treść uchwały

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/09/2016 13:25:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/09/2016 13:25:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/10/2016 09:33:40)
Uchwały podjęte na XXII Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach w dniu 4 lipca 2016 r.
 • Uchwała Nr XXII/133/2016 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sulmierzyce
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXII/134/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XV/89/2008 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia Miasta Sulmierzyce do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski"
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXII/135/2016 w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/90 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 24 września 1990 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych"
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXII/136/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/142/93 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 28 grudnia 1993 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXII/137/2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sulmierzyc
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XXII/138/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok
  Treść uchwały  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (06/07/2016 14:34:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (06/07/2016 14:34:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (06/07/2016 14:34:56)
Uchwały podjęte na XX Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach w dniu 20 czerwca 2016 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (24/06/2016 14:47:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (24/06/2016 14:47:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (06/07/2016 14:35:14)
Uchwały podjęte na XIX Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach w dniu 30 maja 2016 r.
 • Uchwała Nr XIX/124/2016 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród sportowych za osiągnięcia w działalności sportowej
  Treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3624
  Uchwała Nr XIX/125/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych na okres 5 lat
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XIX/126/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych na okres 5 lat
  Treść uchwały  
 • Uchwała Nr XIX/127/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę gruntów komunalnych na okres 5 lat
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XIX/128/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok
  Treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (01/06/2016 14:12:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (01/06/2016 14:12:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (11/10/2016 13:47:44)
Uchwały podjęte na XVIII Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach w dniu 27 kwietnia 2016 r.
 • Uchwała Nr XVIII/117/2016 w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XVIII/118/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Sulmierzyckiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach oraz Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej im. S.F. Klonowicza w Sulmierzycach
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XVIII/119/2016 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności przesyłu, obciążających nieruchomości stanowiące własność Miasta Sulmierzyce
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XVIII/120/2016 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulmierzyce.
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XVIII/121/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2016-2023
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XVIII/122/2016 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XVIII/123/2016 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, ze środków budżetu Miasta Sulmierzyce dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
  Treść uchwały  Uchwała unieważniona - Uchwała RIO

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (04/05/2016 12:41:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (04/05/2016 12:41:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (24/06/2016 15:16:40)
Uchwały podjęte na XVII Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach w dniu 31 marca 2016 r.
 • Uchwała Nr XVII/112/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sulmierzyce
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XVII/113/2016 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sulmierzyce na lata 2016-2020
  Treść uchwały
  Plan
 • Uchwała Nr XVII/114/2016 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na sprzedaż nieruchomości
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XVII/115/2016 udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie remontu chodnika na ulicy Kaliskiej w Mieście Sulmierzyce.
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XVII/116/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok
  Treść uchwały 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/04/2016 12:44:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/04/2016 12:44:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (05/04/2016 12:44:58)
Uchwały podjęte na XV Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach w dniu 29 stycznia 2016 r.
 • Uchwała Nr XV/102/2016 w sprawie wyznaczenia kandydatów na członków Miejskiej Komisji ds. referendum w Sulmierzycach oraz Obwodowej Komisji ds. referendum nr 1 w Sulmierzycach
  Treść Uchwały
 • Uchwała Nr XV/103/2016 w sprawie przyjęcia  Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta  Sulmierzyce na 2016 rok
  Treść Uchwały
 • Uchwała Nr XV/104/2016 w sprawie przyjęcia  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sulmierzyce na 2016 r.
  Treść Uchwały
 • Uchwała Nr XV/105/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2016 roku
  Treść Uchwały
 • Uchwała Nr XV/106/2016  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok
  Treść Uchwały
 • Uchwała Nr XV/107/2016  w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest miasto Sulmierzyce.
  Treść Uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1091
 • Uchwała Nr XV/108/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
  Treść Uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (03/02/2016 14:36:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (03/02/2016 14:36:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (02/03/2016 13:41:06)
Uchwały podjęte na XVI Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach w dniu 29 lutego 2016 r.
 • Uchwała Nr XVI/109/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie  zasad przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Sulmierzyce za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej oraz Publicznego  Gimnazjum znajdujących się na terenie Miasta Sulmierzyce.
  Treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1722
 • Uchwała Nr XVI/110/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok
  Treść uchwały
 • Uchwała Nr XVI/111/2016 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
  Treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (02/03/2016 14:46:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (02/03/2016 14:46:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (02/03/2016 14:47:17)