Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Uchwały Rady Miejskiej » kadencja 2010-2014 » ROK 2014

Uchwały podjęte na XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach 30 października 2014 r.

Uchwała Nr XXXVI/224/2014 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Treść uchwały 

Uchwała Nr XXXVI/225/2014  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok

Treść uchwały

Uchwała Nr XXXVI/226/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Treść uchwały

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (06/11/2014 14:31:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (06/11/2014 14:31:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (28/07/2015 14:56:23)
Uchwały podjęte na XXXV Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach 2 października 2014 r.

Uchwała nr XXXV/216/2014 w sprawie przyjęcia " Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu miasta Sulmierzyce"

Treść uchwały

Uchwała nr XXXV/217/2014 w sprawie zasad Stypendium Burmistrza Miasta Sulmierzyce za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum znajdujących się na terenie Miasta Sulmierzyce

Treść uchwały

  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3509

Uchwała nr XXXV/218/2014 w sprawie  zmiany uchwały nr XXIII/145/2009 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce

Treść uchwały

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=5356

Uchwała nr XXXV/219/2014 w sprawie zrzeczenia się darowizny nieruchomości w części oznaczonej działką nr 2734/4 położonej w Sulmierzycach

Treść uchwały 

Uchwała nr XXXV/220/2014 w sprawie objęcia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu

Treść uchwały

Uchwała nr XXXV/221/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wielkoletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2014-2023

Treść uchwały

Uchwała nr XXXV/222/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok

Treść uchwały

Uchwała nr XXXV/223/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Sulmierzyce

Treść uchwały

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (08/10/2014 09:35:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (08/10/2014 09:35:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (28/07/2015 15:01:44)
Uchwały podjęte na XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach 21 sierpnia 2014 r.

Uchwała nr XXXIV/211/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżawy komunalnych gruntów rolnych z dotychczasowymi dzierżwcami na okres 3 lat

Treść uchwały

Uchwała nr XXXIV/212/2014 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach Nr XIX/88/96 z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości rolne stanowiące własność Miasta Sulmierzyce

Treść uchwały

Uchwała nr XXXIV/213/2014 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach 

Treść uchwały

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=5355

Uchwała nr XXXIV/214/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2014-2023

Treść uchwały

Uchwała nr XXXIV/215/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok

Treść uchwały 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (15/09/2014 13:39:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (15/09/2014 13:39:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (28/07/2015 15:02:54)
Uchwały podjęte na XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach 16 czerwca 2014 r.

Uchwała nr XXXIII/204/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2013 rok

Treść uchwały 

Uchwała nr XXXIII/205/2014 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Sulmierzyce za 2013 rok

Treść uchwały

Uchwała nr XXXIII/206/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sulmierzyckiego Domu Kultury za 2013 rok 

Treść uchwały

Uchwała nr XXXIII/207/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013 rok

Treść uchwały

Uchwała nr XXXIII/208/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego za 2013 rok

Treść uchwały 

Uchwała nr XXXIII/209/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok

Treść uchwały

Uchwała nr XXXIII/210/2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności przejazdu i przechodu, obciążających nieruchomości stanowiące własność Miasta Sulmierzyce

Treść uchwały 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (15/09/2014 13:15:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (15/09/2014 13:15:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (15/09/2014 13:16:52)
Uchwały podjęte na XXXII Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach 25 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr XXXII/199/2014 w sprawie przyjęcia wykonywania zadań powiatu w zakresie utrzymania czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miasta Sulmierzyce

Treść uchwały

Uchwała Nr XXXII/200/2014 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ul.Zagonki

Treść uchwały

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3590

Uchwała Nr  XXXII/201/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulmierzyce w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych

Treść uchwały

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3555

Uchwała Nr XXXII/202/2014 w sprawie zmian w podziale Miasta Sulmierzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Treść uchwały

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3596

Uhwała Nr XXXII/203/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok

Treść uchwały

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (11/06/2014 13:23:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (11/06/2014 13:23:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (28/07/2015 15:04:37)
Uchwały podjęte na XXXI Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach 27 marca 2014 r.
Uchwała Nr XXXI/195/2014 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sulmierzyce na lata 2013-2020
Uchwała Nr XXXI/196/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu rewitalizacyjnego w ramach inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na realizację przedsięwzięcia " Przebudowa budynku Zespołu Szkół im. S. F. Klonowicza w Sulmierzycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele dydaktyczne."
Treść uchwały

Uchwała Nr XXXI/197/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2014-2018
Treść uchwały

Uchwała Nr XXXI/198/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok
Treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (02/04/2014 13:15:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (02/04/2014 13:15:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (08/04/2014 13:51:21)
Uchwały podjęte na XXX Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach 24 lutego 2014 r.

Uchwała Nr XXX/187/2014 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sulmierzyce na 2014 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Uchwała Nr XXX/188/2014 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sulmierzyce na 2014 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

Uchwała Nr XXX/189/2014 w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

TREŚĆ UCHWAŁY

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1483

Uchwała Nr XXX/190/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

TREŚĆ UCHWAŁY

Uchwała Nr XXX/191/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnimprogramem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

TREŚĆ UCHWAŁY

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1484

Uchwała Nr XXX/192/2014 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2014r.

TREŚĆ UCHWAŁY 

Uchwała Nr XXX/193/2014 w sprawie zminany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2014 - 2018.

TREŚĆ UCHWAŁY

Uchwała Nr XXX/194/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu mieata na 2014 rok.

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (02/04/2014 13:14:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (02/04/2014 13:14:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (28/07/2015 15:05:51)