Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Uchwały Rady Miejskiej » kadencja 2010-2014 » ROK 2011

ROK 2011

Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XII Sesji Rady Miejskiej 27 grudnia 2011 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (04/01/2012 13:00:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (28/02/2012 12:56:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (28/02/2012 12:56:19)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XI Sesji Rady Miejskiej 28 listopada 2011 r.
 • Uchwała Nr XI/61/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntów rolnych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 3292, 2070cz. oraz 2071 o łącznej powierzchni 1,4240 ha położonych w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XI/62/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntów rolnych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 3391, 3392, 3396, 3397, 2811, 2819/1, 3015/1, 3485
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XI/63/2011 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XI/64/2011 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez miasto Sulmierzyce
  treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2011&poz=6579
 • Uchwała Nr XI/65/2011 w sprawie określenia wzoru formularzy i deklaracji podatkowych
  treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2011&poz=6580
 • Uchwała Nr XI/66/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (30/11/2011 12:47:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (03/01/2012 09:31:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (03/01/2012 09:31:41)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na X Sesji Rady Miejskiej 27 października 2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (03/11/2011 10:46:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/12/2011 09:38:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (05/12/2011 09:38:52)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na IX Sesji Rady Miejskiej 27 września 2011 r.
 • Uchwała nr IX/52/2011 w sprawie wyboru ławników z obszaru miasta Sulmierzyce na kadencję 2012-2015.
  treść uchwały
 • Uchwała nr IX/53/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (30/09/2011 09:12:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (10/10/2011 10:26:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/10/2011 10:26:51)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na VIII Sesji Rady Miejskiej 30 sierpnia 2011 r.
 • Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Sulmierzycach w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników z obszaru miasta Sulmierzyce do Sądu Rejonowego w Krotoszynie i Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. na kadencję 2012-2015
  treść uchwały
 • Uchwała nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
  treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4441
 • Uchwała Nr VIII/51/2011  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok.
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (06/09/2011 14:15:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/12/2011 09:43:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (05/12/2011 09:43:17)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na VII Sesji Rady Miejskiej 21 czerwca 2011 r.
 • Uchwała nr VII/43/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 2010
  treść uchwały
 • Uchwała nr VII/44/2011 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Sulmierzyce za 2010 rok
  treść uchwały
 • Uchwała nr VII/45/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej za 2010 rok
  treść uchwały
 • Uchwała nr VII/46/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok
  treść uchwały
 • Uchwała nr VII/47/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sulmierzyckiego Domu Kultury za 2010 rok
  treść uchwały
 • Uchwała nr VII/48/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (28/06/2011 08:29:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (28/06/2011 08:39:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (28/06/2011 08:39:17)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na VI Sesji Rady Miejskiej 27 maja 2011 r.
 • Uchwała nr VI/36/2011 w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z Miastem Kizilot w Turcji
  treść uchwały
 • Uchwała nr VI/37/2011 w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym Ziemi Sulmierzyckiej
  treść uchwały
 • Uchwała nr VI/38/2011 w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • Uchwała nr VI/39/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Uchwała nr VI/40/2011 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego
  treść uchwały
 • Uchwała nr VI/41/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok
  treść uchwały
 • Uchwała nr VI/42/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2011-2016.
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (02/06/2011 10:59:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (30/06/2011 08:37:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (30/06/2011 08:37:02)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na V Sesji Rady Miejskiej 25 marca 2011 r.
 • Uchwała nr V/29/2011 w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Uchwała nr V/30/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
  treść uchwały
  Nieważność par. 3 ust. 2
 • Uchwała nr V/31/2011 w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Sulmierzyce na lata 2011- 2015
  treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2011/156/2531/
 • Uchwała nr V/32/2011 w sprawie przyjęcia wykonywania zadań powiatu w zakresie utrzymania czystości ulic i placów w obrębie dróg powiatowych w Mieście Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Uchwała nr V/33/2011 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach Nr XVII/99/2008 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
  treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2011/156/2532/
 • Uchwała nr V/34/2011  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok
  treść uchwały
 • Uchwała nr V/35/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/110/2088 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 5 września 2008 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru
  treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2011/156/2533/
  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego stwierdzające nieważności par. 3 ust. 2 uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach. treść rozstrzygnięcia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (31/03/2011 09:23:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (01/06/2011 11:25:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (01/06/2011 11:24:55)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na IV Sesji Rady Miejskiej 18 lutego 2011 r.
 • Uchwała nr IV/20/2011 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Sulmierzycach 
  treść uchwały
 • Uchwała nr IV/21/2011 w sprawie przyjęcia  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta Sulmierzyce na 2011 r.
  treść uchwały
 • Uchwała nr IV/22/2011 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  dla Miasta Sulmierzyce na lata 2011 -2016
  treść uchwały
 • Uchwała nr IV/23/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sulmierzycach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  treść uchwały
 • Uchwała nr IV/24/2011 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr III/14/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie  określenia wzoru formularzy i deklaracji podatkowych
  treść uchwały
 • Uchwała nr IV/25/2011 w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Krotoszynie.
  treść uchwały
 • Uchwała nr IV/26/2011 w sprawie reprezentowania miasta Sulmierzyce w Konwencie Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy
  treść uchwały
 • Uchwała nr IV/27/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2011 rok
  treść uchwały
 • Uchwała nr IV/28/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2011-2016
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (01/03/2011 14:49:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (01/03/2011 15:04:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (01/03/2011 15:04:09)