Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Uchwały Rady Miejskiej » kadencja 2006-2010 » ROK 2010

ROK 2010

Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XXXVI Sesji Rady Miejskiej 26 października 2010 r.
 • Uchwała nr XXXVI/213/210 w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/205/2010 z dnia 3 września 2010r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania własnego Miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXXVI/214/2010 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie do 30 września 2017 roku umów nr 12/2005, 13/2005, 15/2005, 16/2005, 1/2006 na dzierżawę gruntów komunalnych Miasta Sulmierzyce.
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXXVI/215/2010 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie do 30 września 2017 roku umowy nr 2/2005 na dzierżawę gruntów komunalnych Miasta Sulmierzyce.
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXXVI/216/2010 w sprawie zatwierdzenia taryf i ustalenia dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXXVI/217/2010 w sprawie  określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXXVI/218/2010 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXXV/206/2010 z dnia 3 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/110/2008 z dnia 5 września 2008r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru
  treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2010/248/4590
 • Uchwała nr XXXVI/219/2010 w sprawie określenia  wysokości stawek  podatku od nieruchomości. 
  treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2010/248/4591
 • Uchwała nr XXXVI/220/2010 w sprawie określania  opłaty od posiadania psów.
  treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2010/248/4592
 • Uchwała nr XXXVI/221/2010 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2010/248/4593
 • Uchwała Nr XXXVI/222/2010 w sprawie  zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XXXV/207/2010 z dnia 3.09.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XXXVI/223/2010 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu  i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty  należności pieniężnych, do których nie  stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania  innych ulg w spłacaniu tych należności i organu do tego uprawnionego
  treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2010/273/5421
 • Uchwała Nr XXXVI/224/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XXXVI/225/2010 w sprawie przystąpienia Miasta Sulmierzyce do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem "MŁODZI SULMIERZYCZANIE INWESTUJĄ W NAUCZANIE"
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXXVI/226/2010 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 9 lutego 2010 roku Nr XXX/181/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sulmierzyce (uchwała podjęta 9 listopada 2010r.)
  treść uchwały


  Rozstrzygnięcie Nadzorcze - dot. Uchwały Nr XXXVI/223/2010 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu  i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty  należności pieniężnych, do których nie  stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania  innych ulg w spłacaniu tych należności i organu do tego uprawnionego treść rozstrzygnięcia


   
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (16/11/2010 14:05:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (31/03/2011 10:25:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (31/03/2011 10:24:59)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XXXV Sesji Rady Miejskiej 3 września 2010 r.
 • Uchwała nr XXXV/202/2010 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa i logopedy zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sulmierzyc
  treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2010/207/3790/
 • Uchwała nr XXXV/203/2010 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sulmierzyce
  treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2010/207/3791/
 • Uchwała nr XXXV/204/2010 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniow zamieszkałych na terenie Miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2010/207/3792/
 • Uchwała nr XXXV/205/2010 w sprawie powierzenia wykonywania zadania własnego Miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXXV/206/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/110/2008 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 5 września 2008 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru
  treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2010/207/3793/
 • Uchwała Nr XXXV/207/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXXV/208/2010 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XXX/167/2010 z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXXV/209/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/200/2010 z dnia 25.06.2010 z dnia 25.06.2010 r. w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXXV/210/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXXV/211/2010 w sprawie utworzenia stowarzyszenia pod nazwą "Konwent Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy".
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXXV/212/2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/152/2009 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 31.03.2009r. w sprawie przekazania własności nieruchomości instytucjom kultury z terenu Miasta Sulmierzyce.
  treść uchwały

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dot. uchwały Nr XXXV/207/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Sulmierzyce treść uchwały

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (09/09/2010 09:38:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (31/03/2011 12:19:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (31/03/2011 12:18:58)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XXXIV Sesji Rady Miejskiej 25 czerwca 2010 r.
 • Uchwała nr XXXIV/195/2010 w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Sulmierzycach - Marka Garyantesiewicza
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXXIV/196/2010 w w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną wsi Juriwka na Ukrainie
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXXIV/197/2010 w sprawie upoważnienia Kierwonika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach do prowadzenia postępowania w sprawacah z zakresu świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXXIV/198/2010 w sprawie określenia warunków bonifikat od wartości rynkowej nieruchomości gruntowych niezabudowanych Miasta Sulmierzyce sprzedawanych w drodze bezprzetargowej oraz wysokości stawek procentowych
  treść uchwały
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2010/182/3398/
 • Uchwała nr XXXIV/199/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat (do 30 września 2015 roku) w trybie bezprzetargowym, gruntów rolnych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 2071 i 2070 część o łącznej pow. 0,14 ha, położonych w Sulmierzycach.
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXXIV/200/2010 w sprawie określenia zakresu o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXXIV/201/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
  treść uchwały. Uchwała Regionlanej Izby Obrachunkowej w Poznaniu treść uchwały. Pismo RIO (umorzenie postępowania) treść pisma

Uchwała Regionlanej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - dot. uchwały nr XXXIV/200/2010 treść uchwały

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (12/07/2010 10:58:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (31/03/2011 12:15:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (31/03/2011 12:15:14)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XXXII Sesji Rady Miejskiej 27 kwietnia 2010 r.
 • Uchwała nr XXXII/189/2010 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Sulmierzyce za 2009 rok
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXXII/190/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej za 2009 rok
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXXII/191/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2009 rok
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXXII/192/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sulmierzyckiego Domu Kultury za 2009 rok
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXXII/193/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
  treść uchwały


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (06/05/2010 08:58:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (06/05/2010 08:58:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (06/05/2010 08:58:47)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej 7 czerwca 2010 r.
 • Uchwała nr XXXIII/194/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok.
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (11/06/2010 10:45:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (11/06/2010 10:45:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (11/06/2010 10:45:19)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XXXI Sesji Rady Miejskiej 30 marca 2010 r.
 • Uchwała nr XXXI/184/2010 w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXXI/185/2010 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXXI/186/2010 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Sulmierzyce w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków NFOŚiGW w konkursie - "Zamykanie i rekultywacja składowisk komunalnych".
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXXI/187/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXXI/188/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (02/04/2010 14:16:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (02/04/2010 14:50:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (02/04/2010 14:50:46)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjete na XXX Sesji Rady Miejskiej 9 lutego 2010 r.
 • Uchwała nr XXX/180/2010 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałaniu Narkomanii i Przemocy dla Miasta Sulmierzyce na 2010 rok.
  treść uchwały
  załącznik do uchwały
 • Uchwała nr XXX/181/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sulmierzyce
  treść uchwały
  załącznik do uchwały
 • Uchwała nr XXX/182/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat (do 30 września 2015 roku) w trybie bezprzetargowym, gruntów rolnych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 1648 część o pow. 0,6154 ha i 1656 część o pow. 0,1155 ha położonych w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXX/183/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
  treść uchwały.  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu treść uchwały Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (25/02/2010 13:06:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (31/03/2011 12:09:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (31/03/2011 12:09:16)