Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Uchwały Rady Miejskiej » kadencja 2006-2010 » ROK 2009

ROK 2009

Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjete na XXIX Sesji Rady Miejskiej 30 grudnia 2009 r.
 • Uchwała nr XXIX/176/2009 w sprawie budżetu miasta Sulmierzyce na 2010 rok
  treść uchwały
  dochody
  wydatki
  załączniki od nr 2a do nr 6
 • Uchwała nr XXIX/177/2009 w sprawie zmiany Przewodniczącego Komisji Społecznej
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXIX/178/2009 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok.
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXIX/179/2009 w sprawie ustalenia wydatków budżetu miasta, która nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (07/01/2010 08:14:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (08/01/2010 08:04:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (08/01/2010 08:04:05)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjete na XXVIII Sesji Rady Miejskiej 1 grudnia 2009 r.
 • Uchwała nr XXVIII/173/2009 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXVIII/174/2009 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXVIII/175/2009 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2009 rok
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (09/12/2009 08:59:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (09/12/2009 09:11:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (09/12/2009 09:11:16)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjete na XXVII Sesji Rady Miejskiej 12 października 2009 r.
 • Uchwała nr XXVII/169/2009 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok"
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXVII/170/2009 w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXVII/171/2009 w sprawie umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXVII/172/2009 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2009 rok
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (15/10/2009 16:56:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (15/10/2009 17:00:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (15/10/2009 17:00:30)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjete na XXV Sesji Rady Miejskiej 30 czerwca 2009 r.
 • Uchwała nr XXV/162/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 6 lat w trybie bezprzetargowym, gruntów rolnych oznaczonych jako działka ewidencyjna nr 2137 położonej w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXV/163/2009 w sprawie zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXV/164/2009 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2009 rok
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (13/07/2009 12:40:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (07/09/2009 15:09:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (07/09/2009 15:09:40)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjete na XXVI Sesji Rady Miejskiej 31 sierpnia 2009 r.
 • Uchwała nr XXVI/165/2009 r., w sprawie określenia opłaty od posiadania psów
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXVI/166/2009 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXVI/167/2009 r., w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXVI/168/2009 r., w sprawie zmian do budżetu miasta na 2009 rok.
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (07/09/2009 14:52:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (07/09/2009 16:07:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (07/09/2009 16:07:07)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjete na XXIV Sesji Rady Miejskiej 20 kwietnia 2009 r.
 • Uchwała Nr XXIV/156/2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Sulmierzyce za 2008 rok.
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XXIV/157/2009 w sprawie zmian w składzie stałych komisji Rady Miejskiej w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XXIV/158/2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej za 2008 rok
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XXIV/159/2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2008 rok.
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XXIV/160/2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sulmierzyckiego Domu Kultury za 2008 rok.
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XXIV/161/2009 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2009 rok.
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (29/04/2009 12:29:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (19/07/2009 12:45:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (19/07/2009 12:45:30)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjete na XXIII Sesji Rady Miejskiej 31 marca 2009 r.
 • Uchwała Nr XXIII/145/2009 Rady Miejskiej w Sulmierzycach w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XXIII/146/2009 Rady Miejskiej w Sulmierzycach w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Uchwała  Nr XXIII/147/2009 Rady Miejskiej w Sulmierzycach w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok”
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XXIII/148/2009 Rady Miejskiej w Sulmierzycach w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XXIII/149/2009 Rady Miejskiej w Sulmierzycach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 6 lat w trybie bezprzetargowym, gruntów rolnych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr3184/3,1377,1378,1379,1567,1568 położonych w Sulmierzycach .
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XXIII/150/2009 Rady Miejskiej w Sulmierzycach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 6 lat w trybie bezprzetargowym, gruntów rolnych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 3010, 3505 położonych w Sulmierzycach.
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XXIII/151/2009 Rady Miejskiej w Sulmierzycach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 6 lat w trybie bezprzetargowym, łąki oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 561/1 położonej w Sulmierzycach przy ul. Ceglarskiej.
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XXIII/152/2009 Rady Miejskiej w Sulmierzycach w sprawie przekazania własności nieruchomości instytucjom kultury z terenu Miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XXIII/153/2009 Rady Miejskiej w Sulmierzycach w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXIII/154/2009 Rady Miejskiej w Sulmierzycach w sprawie zmiany uchwały nr XXII/144/2009 z dnia 23.02.2009 r. w sprawie zmian do budżetu miasta na 2009 r.
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXIII/155/2009 Rady Miejskiej w Sulmierzycach w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (15/04/2009 15:04:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (19/07/2009 12:44:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (19/07/2009 12:44:16)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycah podjęte na XXII sesji Rady Miejskiej 23 lutego 2009 roku
 • Nr XXII/139/2009 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałaniu Narkomanii i Przemocy dla Miasta Sulmierzyce na 2009 r.
  treść uchwały
 • Nr XXII/140/2009 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Sulmierzyce na lata 2008-2015
  treść uchwały
 • Nr XXII/141/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr 201/XXX/2006 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 25 października 2006r. w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej im. S.F. Klonowicza.
  treść uchwały
 • Nr XXII/142/2009 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach treść uchwały
 • Nr XXII/143/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego
  treść uchwały
 • Nr XXII/144/2009 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2009 rok
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (31/03/2009 18:49:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (19/07/2009 12:45:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (19/07/2009 12:44:57)