Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Uchwały Rady Miejskiej » kadencja 2006-2010 » ROK 2008

ROK 2008

Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycah podjęte na XXI sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2008 roku
 • Nr XXI/130/2008 w sprawie budżetu miasta Sulmierzyce na 2009 rok
  treść uchwały
  załączniki nr 1 i 2
  załączniki 3 - 7
 • Nr XXI/131/2008 w sprawie ustalenia regulaminu na 2009 rok określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Nr XXI/132/2008 w sprawie zmiany statutu Zakładu Usług Komunalnych w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • Nr XXI/133/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/117/2008 z dnia 20 października 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż trzy lata i na czas nieoznaczony
  treść uchwały
 • Nr XXI/134/2008 w sprawie objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu
  treść uchwały
 • Nr XXI/135/2008 w sprawie odwołania Sekretarza Miasta
  treść uchwały
 • Nr XXI/136/2008 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
  treść uchwały
 • Nr XXI/137/2008 w sprawie ustalenia wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
  treść uchwały
 • Nr XXI/138/2008 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2008 rok
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (30/12/2008 15:30:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (27/01/2009 13:56:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (27/01/2009 13:56:40)
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XX sesji Rady Miejskiej w dniu 24 listopada 2008 r.
 • Nr XX/122/2008 w sprawie ustalenia regulaminu na 2009 rok określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce.
  treśc uchwały
 • Nr XX/123/2008 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
  treść uchwały
 • Nr XX/124/2008 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Nr XX/125/2008 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Nr XX/126/2008 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującemu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • Nr XX/129/2008 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Sulmierzyce na lata 2008-2013
  treść uchwały
 • Nr XX/128/2008 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy
  treść uchwały
 • Nr XX/129/2008 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2008 rok
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (30/12/2008 15:22:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (31/12/2008 14:27:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (31/12/2008 14:27:12)
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XIX sesji w dniu 20 października 2008 roku
 • Nr XIX/115/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr 104/XX/2000 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 6 listopada 2000 w sprawie Statutu Sulmierzyckiego Domu Kultury
  treść uchwały
 • Nr XIX/116/2008 w sprawie objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu
  treść uchwały
 • Nr XIX/117/2008 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż trzy lata i na czas nieoznaczony
  treść uchwały
  rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Nr WN.KA3.0911-452/08
 • Nr XIX/118/2008 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/92/2008 z dnia 25.04.2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długotermionowej
  treśc uchwały
 • Nr XIX/119/2008 w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Sulmierzyce oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
  treść uchwały
  Uchwała kolegium RIO nr 25/1072/2008
 • Nr XIX/120/2008 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2008 rok
  treść uchwały
 • Nr XIX/121/2008 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (29/10/2008 08:48:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (31/12/2008 13:49:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (31/12/2008 13:49:32)
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XVIII sesji w dniu 05 września 2008 roku
 • Nr XVIII/107/2008 w sprawie przyjęcia programu Rozwoju Lokalnego Miasta Sulmierzyce na lata 2008-2013
  treść uchwały
 • Nr XVIII/108/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr 183/XXVI/2006 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • Nr XVIII/109/2008 w sprawie powierzenia wykonania zadania własnego Miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Nr XVIII/110/2008 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru
  treść uchwały
 • Nr XVIII/111/2008 w sprawie określenia opłaty od posiadania psów
  treść uchwały
 • Nr XVIII/112/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  treść uchwały
 • Nr XVIII/113/2008 w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  treść uchwały
 • Nr XVIII/114/2008 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2008 rok
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (24/09/2008 10:14:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (29/10/2008 08:46:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (29/10/2008 08:46:46)
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XVI sesji w dniu 25 kwietnia 2008 roku
 • Uchwała nr XVI/90/2008 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2007 rok
  treść uchwały
 • Uchwała nr XVI/91/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Uchwała nr XVI/92/2008 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  treść uchwały
 • Uchwała nr XVI/93/2008 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2008 rok
  treść uchwały

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (16/05/2008 15:20:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (24/09/2008 11:13:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (24/09/2008 10:15:44)
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XVII sesji w dniu 26 czerwca 2008 roku
 • Nr XVII/94/2008 w sprawie przystąpienia Miasta Sulmierzyce do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „INTEGRUJEMY SULMIERZYCE”
  treść uchwały
 • Nr XVII/95/2008 w sprawie zmian do programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sulmierzyce na 2008 rok
  treść uchwały
 • Nr XVII/96/2008 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Sulmierzyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (na podstawie rozstrzygniecia  nadzorczego stwierdzono nieważnośc § 1 pkt. 3 i 4 oraz §  5 treści uchwały )
  treść uchwały
 • Nr XVII/97/2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sulmierzycach do wykonywania pozostałych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta
  treść uchwały
 • Nr XVII/98/2008 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury
  treść uchwały
 • Nr XVII/99/2008 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
  treść uchwały
 • Nr XVII/100/2008 w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” spłaty wierzytelności z tytułu zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  treść uchwały
 • Nr XVII/101/2008 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
  treść uchwały
 • Nr XVII/102/2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2007 rok
  treść uchwały
 • Nr XVII/103/2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sulmierzyckiego Domu Kultury za 2007 rok
  treść uchwały
 • Nr XVII/104/2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej za 2007 rok
  treść uchwały
 • Nr XVII/105/2008 w sprawie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej im. F.S. Klonowicza
  treść uchwały
 • Nr XVII/106/2008 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2008 rok
  treśc uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (24/09/2008 10:07:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (24/03/2011 08:54:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (24/03/2011 08:54:04)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XV sesji w dniu 17 marca 2008 roku.
 • Nr XV/81/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta
  treść uchwały
 • Nr XV/82/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta
  treść uchwały
 • Nr XV/83/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta
  treść uchwały
 • Nr XV/84/2008 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Sulmierzyc nr 23/VI/2007 z dnia 6 marca 2007 r. w przedmiocie powołania na stanowisko zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • Nr XV/85/2008 w sprawie zwolnienia od opłaty z tytułu dokonania zmiany Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) we wpisie ewidencji działalności gospodarczej.
  treść uchwały
 • Nr XV/86/2008 w sprawie zmian do budżetu miasta na 2008 rok
  treść uchwały
 • Nr XV/87/2008 w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sulmierzycach
  treść uchwały
 • Nr XV/88/2008 w sprawie objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu.
  treść uchwały
 • Nr XV/89/2008 w sprawie przystąpienia Miasta Sulmierzyce do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” jako członka
  treść uchwały
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (28/03/2008 09:45:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (14/04/2008 16:36:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (14/04/2008 16:36:31)
Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęte na XIV sesji w dniu 18 stycznia 2008 roku
 • Nr XIV/77/2008 w sprawie budżetu miasta Sulmierzyce na 2008 rok
  treść uchwały
 • Nr XIV/78/2008 w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Sulmierzyce na 2008 rok
  treść uchwały
  załącznik
 • Nr XIV/79/2008 w sprawie określenia górnych  stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości na terenie miasta Sulmierzyce
  treść uchwały
 • Nr XIV/80/2008 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (uchwała uchylona)
  treść uchwały-Uchylona

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (22/01/2008 08:04:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (24/03/2011 09:13:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (24/03/2011 09:13:54)