Wyszukiwarka:

Obwieszczenie Burmistrza Sulmierzyc 8.01.2018
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (08/01/2018 16:06:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (08/01/2018 16:06:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (08/01/2018 16:06:14)
Obwieszczenie Burmistrza Sulmierzyc 5.01.2018
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/01/2018 15:01:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/01/2018 15:01:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (05/01/2018 15:01:39)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających - budowa chłodni składowej
Treść ogłoszenia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Trawińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/01/2018 15:00:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/01/2018 15:00:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (05/01/2018 15:00:25)
Obwieszczenie Burmistrza Sulmierzyc 17.11.2017
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (17/11/2017 12:37:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (17/11/2017 12:37:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (17/11/2017 12:37:22)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1405 ), Burmistrz Sulmierzyc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2.11.2017 r. na wniosek Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA", ul. Kołłątaja 7, 63‑700 Krotoszyn wszczął postępowanie i wystąpił do organów współdziałających o opinie i uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sulmierzycach", dz. nr 1702/2, 1717/2, obręb 0001 Miasto Sulmierzyce.

 Burmistrz Sulmierzyc
/-/ Dariusz Dębicki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (10/11/2017 12:34:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (10/11/2017 12:34:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/11/2017 12:35:29)
Obwieszczenie Burmistrza Sulmierzyc 27.10.2017
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (27/10/2017 12:29:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (27/10/2017 12:29:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (27/10/2017 12:29:38)
WYKAZ GRUNTÓW ROLNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (18/09/2017 15:43:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (18/09/2017 15:43:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (18/09/2017 15:43:03)
OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI ZWIĄZKU GMIN ZLEWNI GÓRNEJ BARYCZY
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: KARINA BŁASZCZYK
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (03/08/2017 08:03:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (03/08/2017 08:03:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (03/08/2017 08:16:30)
WYKAZ GRUNTÓW ROLNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (25/07/2017 11:32:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (27/07/2017 11:33:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (28/07/2017 09:11:42)
Obwieszczenie Burmistrza Sulmierzyc 23.06.17
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (23/06/2017 11:56:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (24/06/2017 11:56:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (24/06/2017 11:57:00)
KONKURS OFERT NA DOFINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU PRZEZ MIASTO SULMIERZYCE W ROKU 2017

Zgodnie z  Uchwałą Nr XI/64/2011 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 28 listopada  2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu  finansowania rozwoju sportu przez miasto Sulmierzyce, Burmistrz Sulmierzyc ogłasza konkurs wniosków na „Upowszechnienie kultury  fizycznej  wśród dzieci, młodzieży oraz wspieranie rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców z terenu miasta Sulmierzyce."

I. RODZAJ ZADANIA ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA WSPARCIE ZADANIA.

1.Rodzaj zadania: Miasto Sulmierzyce wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu poprzez: poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia; poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych; osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych; promocję sportu i aktywnego stylu życia; umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców miasta Sulmierzyce.

2.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 r. :

Na realizację zadania wymienionego wyżej w 2017 roku została zaplanowana kwota  w wysokości 50 000,00 zł.

II.TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.

1.Wsparcie finansowe na rozwój sportu mogą uzyskać kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku realizujące cel publiczny z zakresu sportu, których siedziba mieści się na terenie Miasta Sulmierzyce.

2.Dotacje na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub jeżeli:

1)   realizuje cel publiczny wskazany w Uchwale NR XI/64/2011 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 28 listopada 2011 r.

2)  angażuje się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem Miejskim w Sulmierzycach przy realizacji zadań na rzecz mieszkańców Miasta Sulmierzyce;

3) promuje wizerunek Miasta Sulmierzyce jako miasta  stwarzającego warunki dla rozwoju sportu;

4) zapewni udział środków własnych na realizację zadania.

3. Kwota dofinansowania ze strony Miasta Sulmierzyce nie może przekroczyć 80% kosztów określonych w § 4.1 Uchwały NR XI/64/2011 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 28 listopada 2011 r.

4.Złożona oferta musi być zgodna ze wzorami załączonymi do ogłoszenia.

 5. Zadanie winno być zrealizowane do końca roku  2017 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań  określone zostaną w umowach.  

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Kompletne oferty należy składać do dnia 8 marca 2017 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego  w Sulmierzycach, ul. Rynek 11 lub nadesłać pocztą pod w/w adres (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego).

1.Na kopercie należy umieścić następujące informacje:

1) pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,

2) tytuł zadania: „Upowszechnianie kultury  fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz wspieranie rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców z terenu miasta Sulmierzyce."

3) adnotację "nie otwierać przed posiedzeniem komisji"

2. Oferta powinna zostać złożona na odpowiednim druku.

3. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.

4. Do oferty należy dołączyć:

1) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

2) kopię aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji, o której mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( t. j. Dz. U. z 2016 poz. 176 ze zm.);

Uwaga: Ofertę i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).

5. Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.

6. Oferty złożone po upływie terminu podanego w warunkach konkursu (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.

7. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach.

IV. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONANIU WYBORU OFERTY.

1.  Oferty złożone w otwartym konkursie opiniuje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Sulmierzyc w składzie:

1)    dwie osoby desygnowane przez Burmistrza Sulmierzyc,

2)    przedstawiciel Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach.

2.     Przy opiniowaniu oferty o przyznanie dotacji na realizację zadania, komisja konkursowa uwzględnia w szczególności:

1)    zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały;

2)    znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie Miasta;

3)    wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;

4)    wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizacje danego zadania przez wnioskodawcę;

5)  ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

6)  dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe wnioskodawcy.

3. Komisja konkursowa przekazuje Burmistrzowi Sulmierzyc swoją opinię dotyczącą wszystkich ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie dotacji.

4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Burmistrz Sulmierzyc.

5. Oferta winna być rozpatrzona w terminie nie przekraczającym 60 dni od daty jej złożenia.

V. Postanowienia końcowe.

1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest realizowane przy pomocy dotacji z budżetu Miasta Sulmierzyce.

2. Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do:

1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Miasta Sulmierzyce oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,

3) sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wykonania zadania, wg wzoru określonego w załączniku do ogłoszenia.                                                                                                                                 

Burmistrz Sulmierzyc
/-/ Dariusz Dębicki

OFERTA

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Krenc
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (22/02/2017 12:55:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (22/02/2017 12:55:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (22/02/2017 12:55:45)
Obwieszczenie Burmistrza Sulmierzyc
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (09/01/2017 16:28:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (09/01/2017 16:28:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (09/01/2017 16:28:26)