Wyszukiwarka:

OGŁOSZENIE O UMIESZCZENIU UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO pn. INTRODUKCJA BAŻANTA
Zgodnie z art. 19 a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 239 ze zm.)  Burmistrz Sulmierzyc informuje, że na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta umieszcza się na okres 7 dni  ofertę realizacji zadania publicznego pn. introdukcja bażanta.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty  może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Koczorowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (02/09/2016 14:48:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (02/09/2016 14:48:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (02/09/2016 14:48:13)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 24.02.2016 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (24/02/2016 15:13:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (24/02/2016 15:13:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (24/02/2016 15:13:26)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 24.02.2016 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (24/02/2016 15:12:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (24/02/2016 15:12:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (24/02/2016 15:12:19)
Wyniki otwartego konkursu na dofinansowanie rozwoju sportu w Sulmierzycach w 2016 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Krenc
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/02/2016 10:27:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/02/2016 10:27:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/02/2016 10:27:35)
KONKURS OFERT NA DOFINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU PRZEZ MIASTO SULMIERZYCE W ROKU 2016

Zgodnie z  Uchwałą Nr XI/64/2011 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 28 listopada  2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu  finansowania rozwoju sportu przez miasto Sulmierzyce, Burmistrz Miasta Sulmierzyce ogłasza konkurs wniosków na „Upowszechnienie kultury  fizycznej  wśród dzieci, młodzieży oraz wspieranie rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców z terenu miasta Sulmierzyce."

I. RODZAJ ZADANIA ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA WSPARCIE ZADANIA.

1.Rodzaj zadania:

Miasto Sulmierzyce wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu poprzez: poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia; poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych; osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych; promocję sportu i aktywnego stylu życia; umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców miasta Sulmierzyce.

2.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r. :

Na realizację zadania wymienionego wyżej w 2016 roku została zaplanowana kwota  w wysokości 45 000,00 zł.

II.TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.

1.Wsparcie finansowe na rozwój sportu mogą uzyskać kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku realizujące cel publiczny z zakresu sportu, których siedziba mieści się na terenie Miasta Sulmierzyce.

2.Dotacje na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub jeżeli:

1)   realizuje cel publiczny wskazany w Uchwale NR XI/64/2011 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 28 listopada 2011 r.

2)  angażuje się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem Miejskim w Sulmierzycach przy realizacji zadań na rzecz mieszkańców Miasta Sulmierzyce;

3) promuje wizerunek Miasta Sulmierzyce jako miasta  stwarzającego warunki dla rozwoju sportu;

4) zapewni udział środków własnych na realizację zadania.

3. Kwota dofinansowania ze strony Miasta Sulmierzyce nie może przekroczyć 80% kosztów określonych w § 4.1 Uchwały NR XI/64/2011 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 28 listopada 2011 r.

4.Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25 ze zm.)

 5. Zadanie winno być zrealizowane do końca roku  2016 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań  określone zostaną w umowach.

 

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Kompletne oferty należy składać do dnia 15 lutego  2016 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego  w Sulmierzycach, ul. Rynek 11 lub nadesłać pocztą pod w/w adres (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego).

1.Na kopercie należy umieścić następujące informacje:

1) pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,

2) tytuł zadania: „Upowszechnianie kultury  fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz wspieranie rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców z terenu miasta Sulmierzyce."

3) adnotację "nie otwierać przed posiedzeniem komisji"

2. Oferta powinna zostać złożona na odpowiednim druku.

3. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.

4. Do oferty należy dołączyć:

1) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

2) kopię aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji, o której mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 Nr 127, poz. 857            ze zm.);

Uwaga: Ofertę i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).

5. Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.

6. Oferty złożone po upływie terminu podanego w warunkach konkursu (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.

7. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach.

IV. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONANIU WYBORU OFERTY.

1.  Oferty złożone w otwartym konkursie opiniuje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Sulmierzyce w składzie:

1)    dwie osoby desygnowane przez Burmistrza Miasta Sulmierzyce,

2)    przedstawiciel Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sulmierzycach.

2.     Przy opiniowaniu oferty o przyznanie dotacji na realizację zadania, komisja konkursowa uwzględnia w szczególności:

1)    zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały;

2)    znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie Miasta;

3)    wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;

4)    wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizacje danego zadania przez wnioskodawcę;

5)  ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

6)  dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe wnioskodawcy.

3. Komisja konkursowa przekazuje Burmistrzowi Miasta Sulmierzyce swoją opinię dotyczącą wszystkich ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie dotacji.

4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Burmistrz Miasta Sulmierzyce.

5. Oferta winna być rozpatrzona w terminie nie przekraczającym 60 dni od daty jej złożenia.

6. Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

V. Postanowienia końcowe.

1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest realizowane przy pomocy dotacji z budżetu Miasta Sulmierzyce.

2. Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do:

1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Miasta Sulmierzyce oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,

3) sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wykonania zadania, wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. 2011 Nr 6, poz.25 ze zm.) w terminie 30 dni po upływie terminu, na jaki została zawarta umowa lub w innym terminie określonym w umowie.

WZÓR OFERTY

p.o. Burmistrza Miasta 

/-/ Andrzej Budny 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Krenc
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (01/02/2016 16:45:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (01/02/2016 16:45:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (02/02/2016 11:54:15)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 7.01.2016 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (08/01/2016 13:46:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (08/01/2016 13:46:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (08/01/2016 13:46:27)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sulmierzyce z dnia 7.01.2016 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Szubert
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (07/01/2016 11:06:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (07/01/2016 11:06:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (07/01/2016 11:06:02)