Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Oferty pracy » Postępowania zakończone

Postępowania zakończone

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY – ASYSTENT RODZINY

Informuję, że w wyniku naboru na  stanowisko pracy Asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulmierzycach -   została wybrana

Pani Marcelina Maria Fraś z Krotoszyna.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Marcelina Fraś w toku postępowania konkursowego spełniła wszystkie kryteria wskazane w ogłoszeniu o naborze, wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów oraz  znajomością zagadnień wskazanych w ogłoszeniu.

Predyspozycje osobowe oraz znajomość zagadnień wskazanych w ogłoszeniu o naborze przekonują, że kandydatka spełni oczekiwania pracodawcy na proponowanym stanowisku.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulmierzycach
/-/   Dorota Woźniak

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dorota Woźniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (30/12/2016 08:14:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (03/01/2017 08:15:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (03/01/2017 08:15:33)
MOPS w Sulmierzycach ogłasza nabór na zastępstwo

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach

ul. Rynek 12, 63-750  Sulmierzyce 

OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO 

NA STANOWISKO PRACY

REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH,  FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

- 1 ETAT.

1.      Wymagania niezbędne:

1)     Obywatelstwo polskie,

2)     Ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)     Wykształcenie co najmniej średnie, policealne lub pomaturalne lub wyższe (preferowane na kierunku administracja, zarządzanie i ekonomia, praca socjalna)

4)     Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

5)     Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

2.     Wymagania dodatkowe:

1)     Znajomość  ustaw:  o świadczeniach rodzinnych,  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy społecznej ,

2)     Znajomość ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,

3)     Znajomość obsługi systemów informatycznych (Pakiet MS Office, program Sygnity do obsługi świadczeń rodzinnych,

4)     Preferowany - staż pracy w administracji publicznej, samorządowej, ukończone szkolenia, kursy z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, doświadczenie w obsłudze interesantów,

5)     Predyspozycje osobowościowe- rzetelność, staranność, sumienność,  odpowiedzialność, samodzielność,  dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność prawidłowej organizacji pracy, samodzielność w podejmowaniu decyzji,

6)     Nieposzlakowana opinia,

3.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)     Przyjmowanie wniosków w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

2)     Kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

3)     Przygotowywanie w systemie komputerowym decyzji przyznających świadczenia rodzinne i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

4)     Przygotowywanie w systemie komputerowym list wypłat przyznanych świadczeń,

5)     Sporządzanie sprawozdań ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

6)     Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

 

4.     Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku:

1)     Rzetelne i terminowe wykonywanie obowiązków służbowych,

2)     Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej

 

5.     Wymagane dokumenty:

1)     Oferta zawierająca wniosek o zatrudnienie.

2)     List motywacyjny,

3)     CV,

4)     Kserokopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,

5)     Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej

6)     Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,

7)     Oświadczenie  o niekaralności

8)     Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

9)     Kserokopia dowodu osobistego,

10)  Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

11)  Oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101. Poz. 926 ze zm..) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)".

 

6.     Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony na zastępstwo.

 

Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulmierzycach osobiście  w godzinach pracy ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 730 do 1530 lub przesłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach ul. Rynek 12, 63-750 Sulmierzyce- w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego"- w terminie do 19.12.2013 r. do godz. 1500.

Aplikacje, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie ( decyduje data wpływu do MOPS w Sulmierzycach) nie będą rozpatrywane.

 

Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełniania wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko.

 

Osoby spełniające ww. kryteria  zostaną indywidualnie powiadomione o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji, związku z czym proszę o podanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem ( numer telefonu)

Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie odsyła złożonych dokumentów.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach.

      

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach ( 62 7223201) wew. 35

 

Sulmierzyce, dnia 12.12.2013 roku

 

                      

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sulmierzycach

/-/ Dorota Woźniak

                             

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dorota Woźniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (12/12/2013 09:33:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (12/12/2013 09:33:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/01/2014 10:18:38)
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SULMIERZYCKIEGO DOMU KULTURY W SULMIERZYCACH
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (26/01/2012 15:22:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (26/01/2012 15:22:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (26/01/2012 15:22:03)
KONKURS NA STANOWISKO: ANIMATOR SPORTU - MOJE BOISKO ORLIK 2012 W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROJEKTU MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (24/01/2012 10:23:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (02/02/2012 20:45:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (02/02/2012 20:45:10)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Sulmierzyckiego Domu Kultury w Sulmierzycach
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (05/01/2012 09:48:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (05/01/2012 09:48:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (05/01/2012 09:48:18)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Sulmierzycach

Informuję, że w naborze na stanowisko  Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Sulmierzycach, nie wpłynęła żadna oferta aplikacyjna w wymaganym  terminie do 30 czerwca 2011r. W świetle powyższego nabór na ww. stanowisko zakończył się wynikiem negatywnym.

                  

   Burmistrz Miasta

/-/ Piotr Kaszkowiak

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (06/07/2011 08:53:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (06/07/2011 08:53:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (06/07/2011 08:53:17)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sulmierzyce o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Sulmierzycach.

Sulmierzyce, 20 czerwca 2011 r.

SM.2111.2.2011

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA SULMIERZYCE

o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze

Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Sulmierzycach

 

I.       Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Sulmierzycach, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce

II.      Stanowisko urzędnicze: Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

III.     Niezbędne wymagania od kandydatów:

1)     obywatelstwo polskie,

2)     wykształcenie: wyższe II stopnia, preferowane techniczne;

3)     co najmniej 5 letni staż pracy zawodowej, w tym: co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;

4)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

5)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z   
 oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)     nieposzlakowana opinia,

7)     znajomość ustawy o gospodarce komunalnej,

8)     znajomość ustawy o finansach publicznych,

9)     znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska,

10)   znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,

11)   znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

12)   znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,

13)   znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

14)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,

IV.     Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1)     dyspozycyjność

2)     predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność pracy pod presją czasu,

3)     prawo jazdy kategorii B.

4)     znajomość obsługi komputera,

5)     umiejętność kierowania zespołem pracowników,

6)     doświadczenie w pracy na kierowniczym stanowisku,

V.      Zadania wykonywane na stanowisku:

1)     kierowanie bieżąca działalnością Zakładu,

2)     reprezentowanie Zakładu na zewnątrz,

3)     zarządzanie majątkiem Zakładu,

4)     zatrudnianie i zwalnianie pracowników Zakładu,

5)     realizowanie zadań wynikających ze Statutu Zakładu Usług Komunalnych,

6)     wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,

7)     ustalanie rocznego planu działalności  oraz rocznego planu finansowego,

8)     sporządzanie sprawozdań z działalności,

9)     wykonywanie obowiązków przełożonego wobec pracowników Zakładu,

10)   występowanie, w zależności od potrzeb z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację bieżących zadań własnych oraz zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych,

VI.     Wymagane dokumenty:

1)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2)     opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej i działalności gospodarczej (CV),

3)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,

4)     kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy /świadectwa pracy, zaświadczenia/ i kserokopie dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,

5)     oświadczenie kandydata o posiadaniu  obywatelstwa polskiego, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia naboru,

 

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego.

 

VII.    Miejsce i termin złożenia dokumentów.

1.    Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika ZUK w Sulmierzycach” do dnia 30.06.2011 r. do godz. 15.00.

2.    Decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu.

3.    Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sulmierzyce oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu.

5.    Nabór  zostanie przeprowadzony dwuetapowo:

a) I etap - weryfikacja dokumentów,

b) II etap - test znajomości zagadnień wynikających z zajmowanego stanowiska
      oraz rozmowa kwalifikacyjna

6.    O zakwalifikowaniu  do II etapu naboru, kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty, drogą e-mail lub telefonicznie.

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych...
Oświadczenie o niekaralności
Kwestionariusz osobowy
Zarządzenie nr 37/2011 w sprawie przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych w Sulmierzycach: http://psulmierzyce2.wokiss.pl/bip.php?rsl=1&&pid=355

     Burmistrz Miasta

/-/ Piotr Kaszkowiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (20/06/2011 15:27:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (22/06/2011 21:39:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (22/06/2011 21:39:33)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sulmierzyce o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Sulmierzycach.

Burmistrz Miasta Sulmierzyce informuje, że w wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze  Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Sulmierzycach, wpłynęły 2 oferty które nie spełniają wymogów formalnych, w związku z czym podlegają odrzuceniu.

Mając na uwadze powyższe Burmistrz Miasta informuje, że nabór został nierozstrzygnięty.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (30/05/2011 09:20:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (30/05/2011 09:20:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (30/05/2011 09:20:22)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sulmierzyce o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Sulmierzycach.

Sulmierzyce, 16 maja 2011 r.

SM.2111.1.2011

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA SULMIERZYCE

o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze

Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Sulmierzycach

 

I.       Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Sulmierzycach, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce

II.      Stanowisko urzędnicze: Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

III.     Niezbędne wymagania od kandydatów:

1)     obywatelstwo polskie,

2)     wykształcenie: wyższe II stopnia, preferowane techniczne;

3)     co najmniej 5 letni staż pracy zawodowej, w tym: co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;

4)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

5)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z   
 oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)     nieposzlakowana opinia,

7)     znajomość ustawy o gospodarce komunalnej,

8)     znajomość ustawy o finansach publicznych,

9)     znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska,

10)   znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,

11)   znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

12)   znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,

13)   znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

14)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,

IV.     Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1)     dyspozycyjność

2)     predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność pracy pod presją czasu,

3)     prawo jazdy kategorii B.

4)     znajomość obsługi komputera,

5)     umiejętność kierowania zespołem pracowników,

6)     doświadczenie w pracy na kierowniczym stanowisku,

V.      Zadania wykonywane na stanowisku:

1)     kierowanie bieżąca działalnością Zakładu,

2)     reprezentowanie Zakładu na zewnątrz,

3)     zarządzanie majątkiem Zakładu,

4)     zatrudnianie i zwalnianie pracowników Zakładu,

5)     realizowanie zadań wynikających ze Statutu Zakładu Usług Komunalnych,

6)     wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,

7)     ustalanie rocznego planu działalności  oraz rocznego planu finansowego,

8)     sporządzanie sprawozdań z działalności,

9)     wykonywanie obowiązków przełożonego wobec pracowników Zakładu,

10)   występowanie, w zależności od potrzeb z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację bieżących zadań własnych oraz zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych,

VI.     Wymagane dokumenty:

1)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2)     opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej i działalności gospodarczej (CV),

3)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,

4)     kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy /świadectwa pracy, zaświadczenia/ i kserokopie dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,

5)     oświadczenie kandydata o posiadaniu  obywatelstwa polskiego, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia naboru,

 

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego.

 

VII.    Miejsce i termin złożenia dokumentów.

1.    Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika ZUK w Sulmierzycach” do dnia 26.05.2011 r. do godz. 15.00.

2.    Decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu.

3.    Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sulmierzyce oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu.

5.    Nabór  zostanie przeprowadzony dwuetapowo:

a) I etap - weryfikacja dokumentów,

b) II etap - test znajomości zagadnień wynikających z zajmowanego stanowiska
      oraz rozmowa kwalifikacyjna

6.    O zakwalifikowaniu  do II etapu naboru, kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty, drogą e-mail lub telefonicznie.z

                                           Burmistrz Miasta
                                        /-/ Piotr Kaszkowiak

 Załączniki:
Zarządzenie Burmistrza Miasta
Ogłoszenie o naborze
Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych...
Oświadczenie o niekaralności
Kwestionariusz osobowy

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (16/05/2011 14:50:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (16/05/2011 15:23:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (16/05/2011 15:23:26)
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - SEKRETARZ MIASTA.

Burmistrz Miasta Sulmierzyce informuje, że w wyniku otwartego  i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11 do zatrudnienia na stanowisku: Sekretarz Miasta, wybrana została Pani Karina Błaszczyk zam. Sulmierzyce.

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wpłynęła 1 oferta, która spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu. Kandydatka legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim na kierunku administracja. Ważnym atutem kandydatki jest 8 letni staż pracy w administracji w tym 6 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym. Na tym stanowisku pracy kandydatka nabyła umiejętności niezbędne w pracy na stanowisku Sekretarza. Mając na uwadze powyższe informuje, że Pani Karina Błaszczyk została wybrana na stanowisko Sekretarza Miasta.

                                                                  
                                                                             Burmistrz Miasta
                                                                            /-/ Idzi Kalinowski

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (26/02/2009 14:50:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (30/04/2009 13:08:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (27/02/2009 14:15:25)
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - SEKRETARZ MIASTA

Burmistrz Miasta Sulmierzyce informuje, że w wyniku otwartego  i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11 do zatrudnienia na stanowisku: Sekretarz Miasta, wpłynęła 1 oferta która nie spełnia wymogów formalnych, w związku z czym podlega odrzuceniu.

Mając na uwadze powyższe Burmistrz Miasta informuje, że nabór został nierozstrzygnięty.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (20/01/2009 12:40:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (20/01/2009 12:41:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (20/01/2009 12:40:35)
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze - sekretarza Miasta Sulmierzyce

OGŁOSZENIE O NABORZE NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

- SEKRETARZA MIASTA SULMIERZYCE -

 

Burmistrz Miasta Sulmierzyce ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach.

 

1.      Stanowisko pracy:

Sekretarz Miasta

 

2.      Niezbędne wymagania od kandydatów:

 

1)        obywatelstwo polskie,

2)        pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3)        brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)        nieposzlakowana opinia,

5)        wysoka kultura osobista,

6)        co najmniej siedmioletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008, Nr 223, poz.1458), w tym, co najmniej czteroletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej siedmioletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008, Nr 223, poz.1458) oraz co najmniej czteroletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

7)        wykształcenie wyższe II stopnia (magisterskie) prawnicze lub administracyjne,

8)        znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, przepisów prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, znajomość zagadnień z zakresu prawa administracyjnego,

9)        umiejętność kierowania zespołem pracowników,

10)    umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office, System Informacji Prawnej LEX.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1)        biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,

2)        znajomość zagadnień związanych z informatyzacją i wdrażaniem systemów informatycznych,

3)        prawo jazdy kat. B,

4)        dyspozycyjność w sprawach publicznych

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

1)        kierowanie pracą Urzędu Miejskiego i prowadzenie spraw kadrowych w Urzędzie,

2)        opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy, kart opisu stanowisk pracy,

3)        organizowanie i przygotowanie służby przygotowawczej dla nowo zatrudnionych pracowników,

4)        dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych,

5)        organizacja pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

6)        zapewnienie prawidłowego i skutecznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim,

7)        koordynowanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim,

8)        załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim,

9)        opracowywanie  projektów zmian Statutu Miasta, Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania Urzędu, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,

10)    bezpośrednie nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,

11)    przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

12)    nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Burmistrza i projektów uchwał Rady Miejskiej,

13)    zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie miasta.

 

 5. Wymagane dokumenty

 

1)        oferta zawierająca wniosek o zatrudnienie,

2)        list motywacyjny,

3)        koncepcja pracy na oferowanym stanowisku,

4)        kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz dostępnego w Urzędzie Miejskim pok. nr 6,

5)        CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

6)        oświadczenie o niekaralności (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

7)        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)        oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań Sekretarza Miasta (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy zaświadczenia o stanie zdrowia).

9)        kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

10)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

 

6.      Miejsce i termin złożenia dokumentów.

 

Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście w pok. 6 (sekretariat) Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach  (ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Sekretarza Miasta” do dnia 19 stycznia 2009 roku do godz. 1500 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  ze zm.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z  2008 r. Nr 223, poz. 1458)

 

           Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach oraz w  BIP miasta Sulmierzyce.

 

 

Sulmierzyce, dnia 7 stycznia 2009 roku

 

Burmistrz Miasta Sulmierzyce            

Idzi Kalinowski

 

 

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA 

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA NABORU

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (07/01/2009 08:33:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (07/01/2009 15:10:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (07/01/2009 15:10:33)
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Sulmierzycach – Mariusz Dąbrowski – informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych w Sulmierzycach przeprowadzono otwarty konkurencyjny nabór do zatrudnienia na stanowisku

 

Głównego Księgowego

 

wybrana została Pani Urszula Janicka, zamieszkała : Sulmierzyce ul. Krotoszyńska 4

  

Uzasadnienie wyboru:

 

Pani Urszula Janicka złożyła ofertę zatrudnienia na stanowisku głównego księgowego w ZUK w Sulmierzycach. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na tym stanowisku. Kandydatka legitymuje się wykształceniem wyższym zawodowym (licencjat) na kierunku: Zarządzanie i Marketing w zakresie finansowej i zarządczej. W dacie złożenia oferty studiuje na studiach uzupełniających magisterskich – na kierunku: Rachunkowość i Analiza Finansowa. Ważnym atutem kandydatki jest 6-letni staż pracy na stanowisku księgowej, gdzie kandydatka nabyła umiejętności niezbędne w pracy na stanowisku głównego księgowego.

 

W naborze nie zgłoszono żadnych innych ofert.

 

                                                                                               Kierownik Zakładu

                                                                                               Mariusz  Dąbrowski

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (30/01/2009 15:20:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (30/01/2009 15:20:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (30/01/2009 15:20:04)
Zakład Usług Komunalnych w Sulmierzycach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Główny Księgowy ZUK - 1/2 etatu
 1. Wymagania niezbędne:

a)       obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b)       ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych

c)       nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe

d)       nieposzlakowana opinia

e)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

f)         wykształcenie – średnie, policealne lub pomaturalne ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne

g)       staż pracy – co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości, w przypadku wykształcenia średniego, co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości w przypadku wykształcenia wyższego

h)       praktyczna umiejętność obsługi komputera

i)         odpowiedzialność i rzetelność

j)         samodzielność w podejmowaniu decyzji

k)       umiejętność prawidłowej organizacji pracy

 1. Wymagania dodatkowe:

a)       biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości

b)       kreatywność

c)       wskazane doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej

d)       komunikatywność

e)       odporność na stres

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)       prowadzenie rachunkowości jednostki

b)       prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej

c)       naliczanie wynagrodzeń dla pracowników

d)       sporządzanie sprawozdań finansowych

e)       sporządzanie dokumentacji do ZUS

f)         sporządzanie projektu rocznego planu finansowego,

g)       dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

h)       dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

i)         nadzór nad gospodarką finansową i magazynową

 

 1. Wymagane dokumenty:

a)    oferta zawierająca wniosek o zatrudnienie,

b)    list motywacyjny,

c)    kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz dostępnego w Urzędzie Miejskim pok. nr 6,

d)    CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

e)    oświadczenie o niekaralności (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

f)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

g)    oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań głównego księgowego (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy zaświadczenia o stanie zdrowia),

h)    kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

i)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

j)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:  Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z  2008 r. Nr 223, poz. 1458)”

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie ZUK z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego" w terminie do dnia 23-01-2009 r. do godz. 1500. Aplikacje, które wpłyną do ZUK po wyżej zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.sulmierzyce.pl).

 

5.      Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełniania wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko urzędnicze.

 

6.      Osoby spełniające ww. kryteria zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, w związku z czym proszę o podanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem (numer telefonu). Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie spotkania indywidualnie.

 

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Zakładu Mariusz Dąbrowski 062 7223163.

 

 

       Sulmierzyce dnia 12 stycznia 2009 roku                                                                            

 

 

Kierownik

                                                                                                                    Zakładu Usług Komunalnych

 

      Mariusz Dąbrowski

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (12/01/2009 12:55:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (12/01/2009 12:55:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (12/01/2009 12:55:43)
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach – Dorota Woźnisk – informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulmierzycach przeprowadzono otwarty konkurencyjny nabór do zatrudnienia na stanowisku

 

Głównego Księgowego

 

wybrana została Pani Urszula Janicka, zamieszkała Sulmierzyce ul. Krotoszyńska 4

 

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Pani Urszula Janicka złożyła ofertę zatrudnienia na stanowisku głównego księgowego w MOPS w Sulmierzycach. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na tym stanowisku. Kandydatka legitymuje się wykształceniem wyższym zawodowym (licencjat) na kierunku: Zarządzanie i Marketing w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej.

W dacie złożenia oferty studiuje na studiach uzupełniających magisterskich – na kierunku:

Rachunkowość i Analiza Finansowa Ważnym atutem kandydatki jest 6-letni staż pracy na stanowisku księgowej,gdzie kandydatka nabyła umiejętności niezbędne w pracy na stanowisku głównego księgowego.

 

W naborze nie zgłoszono żadnych innych ofert.

 

Kierownik MOPS

Dorota Woźniak

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (30/01/2009 15:21:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (30/01/2009 15:21:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (30/01/2009 15:21:34)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY- Główny Księgowy MOPS - 1/4 etatu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach Ul. Rynek 12, 63-750 Sulmierzyce ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Główny Księgowy MOPS - 1/4  etatu

 
 1. Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b)      ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych

c)      nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe

d)      nieposzlakowana opinia

e)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

f)        wykształcenie – średnie, policealne lub pomaturalne ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne

g)      staż pracy – co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości, w przypadku wykształcenia średniego, co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości w przypadku wykształcenia wyższego

h)      praktyczna umiejętność obsługi komputera

i)        odpowiedzialność i rzetelność

j)        samodzielność w podejmowaniu decyzji

k)      umiejętność prawidłowej organizacji pracy

 1. Wymagania dodatkowe:

a)      biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości

b)      kreatywność

c)      wskazane doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej

d)      komunikatywność

e)      odporność na stres

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      prowadzenie rachunkowości jednostki

b)      prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej

c)      naliczanie wynagrodzeń dla pracowników

d)      sporządzanie sprawozdań finansowych

e)      sporządzanie dokumentacji do ZUS

f)        sporządzanie projektu rocznego planu finansowego,

g)      dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

h)      dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

i)        nadzór nad gospodarką finansową.

 

 1. Wymagane dokumenty:

a)       oferta zawierająca wniosek o zatrudnienie,

b)       list motywacyjny,

c)       kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz dostępnego w Urzędzie Miejskim pok. nr 6,

d)       CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

e)       oświadczenie o niekaralności (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

f)  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

g)       oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań Głównego Księgowego (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy zaświadczenia o stanie zdrowia).

h)       kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

i)  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

j)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:  Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z  2008 r. Nr 223, poz. 1458)”

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie MOPS z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego" w terminie do dnia 23-01-2009 r. do godz. 1500. Aplikacje, które wpłyną do MOPS po wyżej zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.sulmierzyce.pl).

 

 1. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełniania wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko urzędnicze. 
 2. Osoby spełniające ww. kryteria zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, w związku z czym proszę o podanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem (numer telefonu). Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie spotkania indywidualnie.

 Szczegółowych informacji udziela Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach

(062) 7223201 wew. 35 .

 

       Sulmierzyce dnia 12 stycznia 2009 roku                                                                          

 

 

Kierownik

                                                                                                          Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

          Dorota Woźniak

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (12/01/2009 12:51:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (12/01/2009 12:51:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (12/01/2009 12:51:08)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent I
Urząd Miejski w Sulmierzycach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, w dniu 1 grudnia 2008 r. została wybrana Pani Mariola Matylak zamieszkała w Sulmierzycach
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pani Mariola Matylak wykazała się znajomością wiedzy z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, prawa administracyjnego oraz praktyczną znajomością spraw wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Posiadane wykształcenie umożliwia wykorzystanie i zastosowanie zdobytej wiedzy na stanowisku referenta. Predyspozycje osobowe oraz dobra znajomość zagadnień wskazanych w ogłoszeniu o naborze przekonują, że kandydatka spełni oczekiwania pracodawcy na proponowanym stanowisku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (03/12/2008 15:00:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (03/12/2008 15:03:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (03/12/2008 15:03:18)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent
Urząd Miejski w Sulmierzycach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, w dniu 1 grudnia 2008 r. została wybrana Pani Małgorzata Krenc zamieszkała w Sulmierzycach
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pani Małgorzata Krenc spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze, wykazała się znajomością wiedzy z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, prawa administracyjnego oraz praktyczną znajomością spraw wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Posiadane wykształcenie umożliwia wykorzystanie i zastosowanie zdobytej wiedzy na stanowisku referenta. Predyspozycje osobowe oraz dobra znajomość zagadnień wskazanych w ogłoszeniu o naborze przekonują, że kandydatka spełni oczekiwania pracodawcy na proponowanym stanowisku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (03/12/2008 14:57:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (03/12/2008 15:03:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (03/12/2008 15:03:34)
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko Refernet ds. księgowości podatkowej i oświaty
Urząd Miejski w Sulmierzycach informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:
 
L.p     Imię i Nazwisko                                   Miejsce zamieszkania
 
1.       Mariola Matylak                                   Sulmierzyce
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (03/12/2008 14:45:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (03/12/2008 15:05:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (03/12/2008 15:05:38)
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko Referent ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obywatelskich
Urząd Miejski w Sulmierzycach informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:
 
L.p     Imię i Nazwisko                                   Miejsce zamieszkania
 
1.       Małgorzata Krenc                                Sulmierzyce
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (03/12/2008 14:34:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (03/12/2008 15:06:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (03/12/2008 15:05:58)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sulmierzycach

                                                                              Burmistrz Miasta Sulmierzyce

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sulmierzycach

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia MENiS  z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89,   poz. 826 z późniejszymi zmianami) a mianowicie:

 • ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje  do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
 • ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny   z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 •  w okresie pięciu lub bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego;
 • posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 z późniejszymi zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowania dyscyplinarne;
 • nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;
 • nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,  o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 z późniejszymi zmianami).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w załączniku  do rozporządzenia MENiS z dnia 23 października 2003 r. (Dz. U. Nr 189, poz. 1855) w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej, a mianowicie:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
 • akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia w przypadku osoby będącej nauczycielem;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej  nauczycielem;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie   o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 • ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia       6 maja 2003 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy            z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 z późniejszymi zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.    o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114    z późniejszymi zmianami);
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie    z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926   z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia  konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs     na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sulmierzycach w terminie do 27.06.2008 r. na adres: Urząd Miejski ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce, w Sekretariacie Burmistrza Miasta pokój nr 6   do godz.1530.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Sulmierzyce.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (12/06/2008 09:14:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (12/06/2008 14:02:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (12/06/2008 14:02:44)
OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU NA RACHMISTRZA SPISOWEGO

Urząd Miejski w Sulmierzycach informuje, że w wyniku zakończenia naboru na RACHMISTRZA SPISOWEGO DO PRZEPROWADZENIA POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO W 2010 r. NA TERENIE MIASTA SULMIERZCE  wybrana została: Pani Marta Mizera zam. Sulmierzyce.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (16/06/2010 08:40:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (16/06/2010 08:40:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (16/06/2010 08:40:37)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektor ds. obsługi rady
Urząd Miejski w Sulmierzycach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko inspektora ds obsługi rady na ww. stanowisko wybrana została pani Karina Błaszczyk zam. w Sulmierzycach.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Karina Błaszczyk wykazała sie niezbędną znajomoscią wiedzy z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, prawa administracyjnego oraz praktyczną znajomością spraw wskazanych w ogłoszeniu o naborze.
Posiadane wykształacenie umożliwi wykorzystanie i zastosowanie zdobytej wiedzy na stanowisku inspektora. Predyspozycje osobowe oraz dobra znajomość zagadnień wskazanych w ogłoszeniu o naborze przekonują, że kandydatka spełni oczekiwania pracodawcy na proponowanym stanowisku.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (05/05/2008 13:20:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (05/05/2008 13:20:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (05/05/2008 13:20:24)
OGŁOSZENIE O NABORZE
BURMISTRZ MIASTA SULMIERZYCE - GMINNY KOMISARZ SPISOWY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZA SPISOWEGO DO PRZEPROWADZENIA POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO W 2010 r. NA TERENIE MIASTA SULMIERZCE
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (04/06/2010 13:03:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (04/06/2010 13:04:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (04/06/2010 13:03:56)
Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne w konkursie na stanowisko inspektora ds obsługi rady
Urząd Miejski w Sulmierzycach informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na  stanowisko inspektora ds obsługi rady do następnego etapu rektutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:
 
Karina Błaszczyk, zam. Sulmierzyce
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (05/05/2008 13:07:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (05/05/2008 13:21:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (05/05/2008 13:21:27)
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
Burmistrz Miasta Sulmierzyce ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
 
stanowisko: inspektor ds. obsługi rady
wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (14/04/2008 18:39:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (14/04/2008 18:52:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (14/04/2008 18:52:30)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego im. S.F. Klonowicza w Sulmierzycach

Urząd Miejski w Sulmierzycach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, został wybrany  pan Ryszard Kowalak  zamieszkały w Krotoszynie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pan Ryszard Kowalak wykazał się znajomością wiedzy z zakresu funkcjonowania muzeów, ochrony zabytków i organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz praktyczną znajomością spraw wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Przedstawił również koncepcję funkcjonowania i rozwoju Muzeum Regionalnego spełniającą oczekiwania.  Posiadane wykształcenie umożliwia wykorzystanie i zastosowanie zdobytej wiedzy na stanowisku Dyrektora Muzeum Regionalnego.  Predyspozycje osobowe oraz dobra znajomość zagadnień wskazanych w ogłoszeniu o naborze przekonują, że kandydat spełni oczekiwania pracodawcy na proponowanym stanowisku.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (31/03/2008 09:08:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (31/03/2008 09:10:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (31/03/2008 09:10:25)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Sulmierzyckiego Domu Kultury
Urząd Miejski w Sulmierzycach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, został wybrany pan Ryszard Kowalak zamieszkały w Krotoszynie
 
Uzasadnienie:
Pan Ryszard Kowalak wykazał sie znajomością wiedzy z zakresu funkcjonowania instytucji kultury, organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz praktyczną znajomością spraw wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Przedstawił również koncepcję funkcjonowania i rozwoju SDK spełniajaca oczekiwania. posiadane wykształcenie umozliwia wykorzystanie i zastosowanie zdobytej wiedzy na stanowisku Dyrketora Sulmierzyckiego Domu Kultury. Predyspozycje osobowe oraz dobra znajomość zagadnień wskazanych w ogłoszeniu o naborze przekonują, że kandydat spełni oczekiwania  pracodawcy na proponowanym stanowisku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (31/03/2008 09:08:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (31/03/2008 09:10:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (31/03/2008 09:10:33)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Sulmierzycach
Urząd Miejski w Sulmierzycach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany pan Mariusz Dąbrowski, zamieszkały w Bracławiu.
 
Uzasadnienie:
 
Pan Mariusz Dąbrowski wykazał się dużą wiedzą w zakresie funkcjonowania gospodarki komunalnej oraz praktyczną znajomością spraw wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Posiada niezbędnie wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, w tym również na stanowiskach kierowniczych, co umożliwi wykorzystanie i zastosowanie zdobytej wiedzy na stanowisku Kierownika Zakładu Usług Komunalnych. Predyspozycje osobowe oraz dobra znajomość zagadnień wskazanych w ogłoszeniu o naborze przekonują, że kandydat spełni oczekiwania pracodawcy na proponowanym stanowisku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (31/03/2008 09:00:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (31/03/2008 09:01:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (31/03/2008 09:00:56)
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego im. Sebastiana Fabiana Klonowicza w Sulmierzycach
Urząd Miejski w Sulmierzycach informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do nastepnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:
 1. Kamila Chojecka-Rosik, zam Krotoszyn
 2. Tomasz Kapała, zam. Krotoszyn
 3. Ryszard Kowalik, zam. Krotoszyn
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (25/03/2008 12:18:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (25/03/2008 12:18:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (25/03/2008 12:18:20)
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko dyrektora Sulmierzyckiego Domu Kultury
Urząd Miejski w Sulmierzycach informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:
 1. Tomasz Kapała, zam Krotoszyn
 2. Ryszard Kowalik, zam. Krotoszyn
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (25/03/2008 12:14:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (25/03/2008 12:14:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (25/03/2008 12:14:30)
Nabór wniosków na prace konserwatorskie

Od 20 stycznia do 1 marca 2011 r. można składać wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego. Wnioski przyjmuje Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, budynek C, pokój 25. Informacje i dokumenty do pobrania znajdują się na stronach BIP: Otwarty konkurs ofert, Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego w zakładce: Konkurs ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w 2011 r. Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego, tel. 61 854 18 78, 61 854 16 83 lub 854 14 74.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (24/01/2011 09:37:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (24/01/2011 09:37:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (24/01/2011 09:37:14)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika USC w Sulmierzycach
Urząd Miejski w Sulmierzycach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana pani Urszula Sobierajska zamieszkała w Sulmierzycach.
 
Uzasadnienie dokonaniego wyboru:
Pani Urszula Sobierajska wykazała się znajomością wiedzy z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, prawa administracyjnego oraz praktyczną znajomością spraw wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Posiadane wykształcenie umożliwia wykorzystanie i zastosowanie zdobytej wiedzy na stanowisku Zastępcy Kierownika USC. Predyspozycje osobowe oraz dobra znajomość zagadnień wskazanych w ogłoszeniu o naborze przekonują, że  kandydatka spełni oczekiwania pracodawcy na proponowanym stanowisku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (12/03/2008 15:21:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (12/03/2008 15:21:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (12/03/2008 15:21:16)
OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU NA RACHMISTRZA SPISOWEGO
Burmistrz Miasta Sulmierzyce informuje,że zakończono nabór kandydatów na rachmistrza spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na terenie miasta Sulmierzyce.
W wyniku oceny nadesłanych ofert podjęto decyzję o wyborze Pani Marty Mizera na rachmistrza spisowego.
Wybór uzasadniony jest faktem,iż kandydatka posiada wiedzę niezbędną do wykonywania obowiązków.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (22/12/2010 12:57:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (22/12/2010 12:57:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (22/12/2010 12:57:20)
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO REFERENTA W URZĘDZIE MIEJSKIM W SULMIERZYCACH
Urząd Miejski w Sulmierzycach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Paulina Marciniak, zamieszkała w miejscowości Kolęda.
 
Uzasadnienie:
Pani Paulina Marciniak w toku postępowania konkursowego uzyskała najwyższą liczbę punktów i wykazała się znajomością przepisów i spraw związanych z funkcjonowaniem samorządu. Posiada wykształcenie, które umożliwia wykorzystanie i zastosowanie zdobytej wiedzy na stanowisku referenta. Predyspozycje, wykształcenie oraz dobra znajomość zagadnień wskazanych w ogłoszeniu o naborze przekonują, że kandydatka spełni oczekiwania pracodawcy na proponowanym stanowisku.
 
  Burmistrz Miasta
/-/ Idzi Kalinowski
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (03/11/2009 14:14:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (03/11/2009 14:19:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (03/11/2009 14:19:02)
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Sulmierzycach
Urząd Miejski w Sulmierzycach informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:
 
1. Mariusz Dąbrowski zam. Bracław
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (10/03/2008 14:02:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (10/03/2008 14:06:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (10/03/2008 14:06:05)
Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko zastępcy kierownika USC

Burmistrz Miasta informuje, ze w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko zastęcy kierownika USC w Sulmierzycach do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu.

      1. Urszula Sobierajska - Sulmierzyce 
            imię i nazwisko - miejsce zamieszkania

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (10/03/2008 10:22:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (10/03/2008 14:07:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (10/03/2008 14:07:15)
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
Burmistrz Miasta ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Wymiar czasu pracy: 1/8 etatu.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (15/02/2008 15:50:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (14/04/2008 18:38:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (14/04/2008 18:38:50)
Ogłoszenie o konkursie na kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Sulmierzycach
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (15/02/2008 15:25:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (20/02/2008 08:58:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (20/02/2008 08:58:51)
Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia MENiS      z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89,  poz. 826 z późniejszymi zmianami) a mianowicie:

l        ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje             do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

l        ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny           z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

l        posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

l        w okresie pięciu lub bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio    po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

l        posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy             na stanowisku kierowniczym;

l        nie była karana karą dyscyplinarną , o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118,poz.1112 z późniejszymi zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowania dyscyplinarne;

l        nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;

l        nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,             o których mowa w art.31 ust.1pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. r. o odpowiedzialności                    za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 14,poz.114 z późniejszymi zmianami

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w załączniku                    do rozporządzenia MENiS z dnia 23 października 2003 r. (Dz. U. Nr 189 , poz.1855)w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej, a mianowicie:

l        uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;

l        życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

l        akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia w przypadku osoby będącej nauczycielem;

l        dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej  nauczycielem;

l        dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie   o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

l        ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia        6 maja 2003r.w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

l        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

l        oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy          z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003r.Nr 118,poz.1112 z późniejszymi zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

l        oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

l        oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.                   o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114       z późniejszymi zmianami);

l        oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie              z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926        z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia  konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach w terminie do 08.02.2008 r.       na adres: Urząd Miejski ul. Rynek 11  63-750 Sulmierzyce, w Sekretariacie Burmistrza Miasta pokój nr 6            do godz.1530.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Sulmierzyce.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (26/11/2007 12:11:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (23/01/2008 15:05:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (23/01/2008 15:04:03)
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i wyniki naboru
Wyniki naboru
 
 
Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowiska:
1.  ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obywatelskich
2. ds. księgowości podatkowej i obsługi kasy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (07/11/2007 11:27:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (22/01/2008 09:12:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (22/01/2008 09:12:48)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Sulmierzycach i Dyrektora Sulmierzyckiego Domu Kultury w Sulmierzycach
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (15/02/2008 15:23:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (19/02/2008 08:24:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (19/02/2008 08:24:51)
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SULMIERZYCE – GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO

o naborze kandydatów na rachmistrza spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na terenie Miasta Sulmierzyce, który odbędzie się w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 24:00.

Na podstawie art.18 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 277) ogłaszam nabór na rachmistrza spisowego, który wykonywać będzie zadania spisowe na terenie Miasta Sulmierzyce.

 

I.            WYMAGANIA

                                1.            osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),

                                2.            co najmniej średnie wykształcenie (wskazane jest, aby rachmistrzami byli studenci zaoczni lub osoby z wyższym wykształceniem),

                                3.            znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,

                                4.            praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,

                                5.            komunikatywność i umiejętności interpersonalne,

                                6.            dyspozycyjność (nie zaleca się, aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat),

                                7.            obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

                                8.            zamieszkanie na terenie Sulmierzyc

I.            HARMONOGRAM ZADAŃ – DYSPOZYCYJNOŚĆ RACHMISTRZÓW.

                                1.            5 styczeń – 25 luty 2011 r. - szkolenie rachmistrzów – czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacją w trybie obchodu i spisu) zakończonego egzaminem,

                                2.            1 – 17 marca 2011 r. - obchód przedspisowy,

                                3.            6 - 7 kwietnia - odprawa przedspisowa,

                                4.            1 kwietnia – 30 czerwca 2011 r. - spis powszechny,

                                5.            15 - 16 kwietnia 2011 r. - spis osób bezdomnych.

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniami typu hand - held, wyposażonymi w specjalnie opracowaną aplikację formularzową.

Nabór kandydatów na rachmistrza spisowego ogłoszony przez Burmistrza Miasta Sulmierzyce jest pierwszym etapem naboru.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrza przez Dyrektora Urzędu Statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

Liczba rachmistrzów przewidzianych do przeprowadzenia narodowego spisu ludności na terenie Miasta Sulmierzyce wynosi: - 1 osoba.

 III. TERMIN SKŁADANIA OFERT

-         od 7 grudnia 2010 r. do 17 grudnia 2010 r. do godz. 15:30

 IV.WYMAGANE DOKUMENTY

1.  Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

o    imienia i nazwiska,

o    adresu zamieszkania,

o    telefonu, adresu e-mail,

o    daty urodzenia,

o    miejsca zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy,

o    w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty,

o    w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,

2.        dokument poświadczający wykształcenie,

3.        oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

4.        oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 V. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 Urząd Miejski w Sulmierzycach, Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce, Sekretariat

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011”.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne,
nie będą rozpatrywane.

Uwaga! Osoby wybrane przez Gminnego Komisarza Spisowego zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu końcowego szkolenia.

 

Gminny Komisarz Spisowy

Burmistrz Miasta

/-/ Idzi Kalinowski

 

Załączniki:
oświadczenie o niekaralności

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych)

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Stryjak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (07/12/2010 12:12:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (07/12/2010 12:30:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (07/12/2010 12:30:30)
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT W URZĘDZIE MIEJSKIM W SULMIERZYCACH
 
 
Doumenty do pobrania:
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o pracę treść kwestionariusza
 2. oświadczenie o niekaralności treść oświadczenia
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolnosci do czynności prawnych oraz korzystaniu z praw publicznychtreść oświadczenia
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treść oświadczenia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (05/10/2009 19:11:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (16/10/2009 10:03:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (16/10/2009 10:03:31)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (17/11/2008 11:48:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (17/11/2008 11:50:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (17/11/2008 11:48:45)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENTA DS KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SULMIERZYCACH
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (27/11/2012 14:36:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (27/11/2012 14:37:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (12/12/2013 09:33:49)
Nabór na wolne stanowiska w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (11/10/2007 14:26:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (11/10/2007 14:26:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (11/10/2007 14:26:13)
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach - referent ds księgowości budżetowej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Mączak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (06/11/2012 21:22:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (07/11/2012 08:14:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (12/12/2013 09:34:12)
Prodedura naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (24/09/2007 07:46:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (10/10/2007 13:39:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (10/10/2007 13:39:31)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (17/11/2008 11:47:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (17/11/2008 11:50:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (17/11/2008 11:47:25)