Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Oferty pracy

Oferty pracy

Ogłoszenie Burmistrza Sulmierzyc o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. S.F. Klonowicza w Sulmierzycach
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Krenc
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (08/06/2018 14:53:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (08/06/2018 14:53:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (11/06/2018 12:28:21)
Rozstrzygnięcie konkursu na Animatora Sportu w Sulmierzycach.

 

Burmistrz  Sulmierzyc  informuję, że w wyniku  przeprowadzonego  naboru na stanowisko Animatora Sportu „Moje Boisko - Orlik 2012" w Sulmierzycach  wybrana została :

Pani Agata Nowak

Uzasadnienie wyboru:

Pani Agata Nowak w toku postępowania konkursowego spełniła kryteria wskazane w ogłoszeniu o naborze.

W naborze nie zgłoszono żadnych innych ofert.

 

Burmistrz Sulmierzyc

/-/Dariusz Dębicki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (25/05/2018 14:02:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (25/05/2018 14:02:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (25/05/2018 14:02:42)
Ogłoszenie Burmistrza Sulmierzyc o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Krenc
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/01/2018 12:36:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/01/2018 12:36:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/01/2018 12:37:33)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds rolnictwa, leśnictwa, gospodarki gruntami, ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (19/12/2017 14:30:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (19/12/2017 14:30:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (19/12/2017 14:31:08)
Ogłoszenie Burmistrza Sulmierzyc o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (23/11/2017 14:55:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (23/11/2017 14:55:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (27/11/2017 11:51:16)
NABÓR NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI

Burmistrz Sulmierzyc

ul. Rynek 11

63-750 Sulmierzyce

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko sprzątaczki
w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach

 

1) Opis stanowiska

a)      forma nawiązania stosunku pracy - umowa o pracę

b)      wymiar czasu pracy - 1 etat

c)      okres zatrudnienia - od 1 stycznia 2018 r. - 6 m-cy z możliwością przedłużenia

2) Osoba ubiegająca sie o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne
    do zatrudnienia na danym stanowisku:

a) dokładność w działaniu

b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww stanowisku

c) dyspozycyjność

 

3) Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na które przeprowadzony
    jest nabór:

            a) własna inicjatywa w działaniu

            b) zamieszkanie w miejscowości Sulmierzyce będzie dodatkowym atutem,
               jednak nie przesądzającym o wyborze

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 

a)      bieżące utrzymywanie czystości w budynku Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach, Zakładu Usług Komunalnych oraz pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym codzienne zamiatanie, odkurzanie, mycie biur, schodów, korytarzy, parapetów, wycieranie kurzu z biurek, mebli i sprzętu, wynoszenie śmieci

b)      codzienne mycie łazienek z użyciem środków dezynfekujących;

c)      okresowe mycie okien oraz drzwi (co najmniej 4 razy w roku);

d)     sprzątanie pomieszczeń w sytuacjach szczególnych (np. po przeprowadzonych remontach itp.)

e)      sprawowanie pieczy nad budynkiem Urzędu, ZUK i MOPS i znajdującym się w nim mieniem po godzinach urzędowania poprzez zamykanie drzwi wejściowych i włączanie alarmu.

f)       przestrzeganie czasu pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych,

g)      wykonywanie innych poleceń związanych z utrzymaniem  czystości i porządku w urzędzie, jeżeli mieszczą się one w ustalonych czasie pracy.

 

5) Wymagane dokumenty:

 

a)      życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy

b)      podanie o przyjęcie do pracy,

c)      kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie

d)     kserokopia świadectw pracy

e)      oświadczenie kandydata, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo;

f)       oświadczenie kandydata o dot. braku przeciwwskazań do pracy na ww. stanowisku,

g)      zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z rozpatrzeniem wniosku o zatrudnienie

 

Druki oświadczeń można otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok. nr 4 lub pobrać w załącznikach do ogłoszenia

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach  - sekretariat, I piętro, pok. nr 9 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Sulmierzycach, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce

 

do dnia 30 listopada 2017 roku do godz. 15.00

 

Koperty należy opatrzyć informacją "Oferta pracy na stanowisko sprzątaczki"

 

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 7223 201 wew. 22

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA 

Oświadczenie -  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Oświadczenie o niekaralności 

Oświadczenie o stanie zdrowia 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (17/11/2017 10:19:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (17/11/2017 10:19:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (17/11/2017 14:36:44)
NABÓR NA STANOWISKO ANIMATORA SPORTU

BURMISTRZ SULMIERZYC

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ANIMATORA SPORTU 

„MOJE BOISKO-ORLIK 2012" W SULMIERZYCACH

Forma świadczenia usługi: umowa zlecenia.

Okres obowiązywania umowy zlecenia: kwiecień-listopad 2017 r. (8 miesięcy)

Wymiar czasu pracy w ciągu miesiąca: na jedno stanowisko - 50 godzin.

Zajęcia prowadzone przez Animatora odbywać się będą w systemie zmiennym w dni robocze oraz dni wolne od pracy zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem (praca w godzinach popołudniowych i wieczornych).

Wysokość wynagrodzenia: 750,00 zł brutto.

1) Kwalifikacje i wymagania:

 • ukończone 18 lat życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • dobry stan zdrowia,
 • nie był karany za przestępstwa umyślne,
 • nieposzlakowana opinia,
 • mile widziane jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.

2) Zakres wykonywanych zadań: 

 • inicjowanie, organizację oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych oraz rodzin,
 • współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,
 • współpracę z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,
 • organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia,
 • promocję swojego miasta poprzez działania prowadzone na Orliku,
 • angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych

Zawarta z animatorem umowa zlecenie określi szczegółowy zakres zadań i obowiązków, sposób dokumentowania wykonywanych czynności.

3) Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Oświadczenie kandydata na animatora o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 4. Oświadczenie kandydata o braku skazaniu prawomocnym wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101,poz.926 z 2002 r. z późn. zm.)".

4) Sposób i termin składania ofert: 

Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach, ul. Rynek 11, 63-750Sulmierzyce, w zamkniętych kopertach, opatrzonych adresem nadawcy z dopiskiem: „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012" w terminie do dnia 7.04.2017 r. do godziny 15:00.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Koperty powinny zawierać adnotację: „Animator Orlik 2012".

W razie wątpliwości proszę kontaktować się z Urzędem Miejskim w Sulmierzycach, Tel. 62 7 223 201 wew. 22.

Postępowanie eliminacyjne będzie składać się z dwóch etapów.

 • Etap pierwszy - sprawdzenie ofert pod względem formalnym
 • Etap drugi - wybór kandydatów w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu, osoby zakwalifikowane będą powiadomione telefonicznie, dlatego brak telefonu wyłącza z możliwości powiadomienia o dalszym etapie konkursu. Wyniki naboru będą ogłoszone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (30/03/2017 09:55:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (30/03/2017 09:55:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (30/03/2017 09:57:08)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY – ASYSTENT RODZINY

Informuję, że w wyniku naboru na  stanowisko pracy Asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulmierzycach -   została wybrana

Pani Marcelina Maria Fraś z Krotoszyna.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Marcelina Fraś w toku postępowania konkursowego spełniła wszystkie kryteria wskazane w ogłoszeniu o naborze, wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów oraz  znajomością zagadnień wskazanych w ogłoszeniu.

Predyspozycje osobowe oraz znajomość zagadnień wskazanych w ogłoszeniu o naborze przekonują, że kandydatka spełni oczekiwania pracodawcy na proponowanym stanowisku.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulmierzycach
/-/   Dorota Woźniak

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dorota Woźniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (30/12/2016 08:18:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (03/01/2017 08:18:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (03/01/2017 08:18:53)
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SULMIERZYCACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO - ASYSTENT RODZINY

Wymiar etatu : pełny wymiar czasu pracy - zadaniowy system czasu pracy

Rodzaj umowy: umowa - zlecenie

1. WYMAGANIA WARUNKUJĄCE DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NABORZE

Asystentem rodziny może być osoba, która:

a) posiada obywatelstwo polskie;

b) ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

c) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

d) posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U.2013 r., poz. 135 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

e) posiada wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Wyżej wymienione szkolenia i studia podyplomowe winny obejmować zakres programowy szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny ( Dz.U. Nr 272, poz.1680).

f) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

g) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h) posiada znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy , prawa rodzinnego.

i) posiada umiejętność podejmowania decyzji;

j) doświadczenie w pracy związanej z pomocą rodzinie;

k) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;

l) ma poczucie odpowiedzialności;

m) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2. WYMAGANIA DODATKOWE

a) nieposzlakowana opina;

b) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

c) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;

d) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;

e) kreatywność , odporność na sytuacje stresowe;

f) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;

g) rzetelność ,staranność, sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność;

h) umiejętność pracy w zespole oraz prawidłowej organizacji pracy;

i) umiejętność  nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;

j) samodzielność w podejmowaniu decyzji;

k) znajomość obsługi komputera;

l) prawo jazdy kat.B

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

b) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

c) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

e),udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

f) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

g) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

h) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;

i) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

j) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

k) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

l) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

m) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

n) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny Kierownikowi MOPS;

o) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

p) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii   o rodzinie i jej członkach;

q) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

r) współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art.9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna z niezbędną.

4. WYMAGANE DOKUMENTY

a) oferta zawierająca wniosek o zatrudnienie;

b) życiorys CV;

c) list motywacyjny;

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

e) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

f) kserokopie dowodu osobistego;

g) oświadczenie o niekaralności następującej treści:

„Oświadczam, że nie byłem/am karany za przestępstwo popełnione umyślnie lub nieumyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych( t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1202 ze zm.)".

h) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko - asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulmierzycach zgodnie z ustawą z dnia 29   sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182)".    

i) oświadczenie nt. władzy rodzicielskiej o treści:

„Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am  pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza nie jest mi zawieszona ani ograniczona".     

j) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku;

k) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

5. POSTEPOWANIE REKRUTACYJNE

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

1 ETAP : Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

2 ETAP: Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w  siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach przy ul. Rynek 12.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w sposób telefoniczny.

Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy     

Społecznej w Sulmierzycach w godzinach urzędowania lub pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach

ul. Rynek 12

63-750 Sulmierzyce

w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem:  

„Dotyczy naporu na stanowisko Asystent rodziny",

 w terminie do

16 grudnia 2016 r. (liczy się data wpływu do tutejszego ośrodka) do godz. 15

Dokumenty doręczone do MOPS po upływie ww. terminu lub aplikacje, które będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze zostaną dołączone do zawartej umowy zlecenie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie odsyła złożonych dokumentów.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach ( 62 7223201) wew. 35

 

Sulmierzyce, dnia 08.12.2016 r.

  Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sulmierzycach

/-/ Dorota Woźniak

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dorota Woźniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (08/12/2016 14:27:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (08/12/2016 14:27:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (08/12/2016 14:28:47)
INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERTY PRACY W ZUK W SULMIERZYCACH NA STANOWISKO PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO

Zakład Usług Komunalnych w Sulmierzycach, ul. Starokościelna 3, 63-750 Sulmierzyce, poszukuje pracownika na stanowisko: Pracownika gospodarczego.

I        Wymagania i kwalifikacje kandydatów:

1) wykształcenie: podstawowe lub zawodowe.

2) obsługa kosy spalinowej i kosiarki samojezdnej. 

3) doświadczenie w pracach brukarskich

4) dyspozycyjność, samodzielność.

II        Zakres wykonywanych zadań:

1) wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości na terenie miasta - zamiatanie ulic i chodników, w zimie odgarnianie śniegu i zwalczanie śliskości na chodnikach przy obiektach miejskich.

2) utrzymanie czystości terenu wokół obiektów będących własnością miasta.

3) wykonywanie prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych w mieście - koszenie trawy, formowanie żywopłotów oraz drzew, pielenie chwastów, malowanie ławek miejskich.

4) wykonywanie prac związanych z remontami obiektów będących własnością miasta.

5) prowadzenie napraw na ulicach i chodnikach miejskich, konserwacja studzienek kanalizacji deszczowej.

6) wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Zakładu.

III.        Oferty zainteresowanych osób powinny zawierać następujące dokumenty:

1) podanie o pracę.

2) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej i działalności gospodarczej (CV).

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności.

4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy /świadectwa pracy, zaświadczenia

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego

IV.        Miejsce i termin złożenia dokumentów.

 1) Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Zakład Usług Komunalnych w Sulmierzycach, ul. Starokościelna 3, 63-750 Sulmierzyce do dnia 17.08.2016 r. do godz. 15.00.

2) Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

3) Po terminie składania ofert dokumenty zostaną zweryfikowane a następnie zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

4) O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany telefonicznie.

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

w Sulmierzycach

/-/ Arkadiusz Koprowski

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Arkadiusz Koprowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (10/08/2016 15:28:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (10/08/2016 15:28:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/08/2016 15:28:17)
Informacja a wynikach naboru na stanowiska Dyrektora Sulmierzyckiego Domu Kultury
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (13/03/2015 09:55:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (13/03/2015 09:55:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (13/03/2015 09:59:46)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sulmierzyce o konkursie na stanowiska Dyrektora Sulmierzyckiego Domu Kultury
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (02/02/2015 11:01:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (02/02/2015 11:01:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (02/02/2015 11:04:59)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO RADCY PRAWNEGO
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (01/12/2014 15:31:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (01/12/2014 15:31:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (10/08/2016 15:10:26)
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SULMIERZYCE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - RADCA PRAWNY
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Paulińska (10/11/2014 14:01:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Paulińska (10/11/2014 14:01:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Paulińska (10/11/2014 14:01:05)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SULMIERZYCACH
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (23/01/2014 09:16:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (23/01/2014 09:16:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (23/01/2014 09:16:46)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO PRACY – REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SULMIERZYCACH

 

Informuję, że w wyniku naboru na zastępstwo na stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulmierzycach - referent ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego została wybrana

Pani Hanna Banasiewicz zamieszkała w Sulmierzycach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Hanna Banasiewicz w toku postępowania konkursowego spełniła  kryteria wskazane w ogłoszeniu o naborze, wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów oraz  praktyczną znajomością zagadnień wskazanych w ogłoszeniu. Ponadto uzyskała najlepszy wynik z testu.

Predyspozycje osobowe oraz znajomość zagadnień wskazanych w ogłoszeniu o naborze przekonują, że kandydat spełni oczekiwania pracodawcy na proponowanym stanowisku.

 

                                                                           Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy
                                                                                   Społecznej w Sulmierzycach

                                                                                      /-/   Dorota WoźniaK

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dorota Woźniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (10/01/2014 10:05:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (10/01/2014 10:05:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (03/01/2017 08:16:40)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sulmierzyce o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Sulmierzycach.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Mączak (30/12/2013 13:43:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (30/12/2013 13:43:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (09/01/2014 10:35:00)