Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Jednostki budżetowe » Zakład Usług Komunalnych » Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania

Statut Zakładu Usług Komunalnych

Uchwała nr 182/XXVI/2006

Rady Miejskiej w Sulmierzycach

z dnia 26 czerwca 2006 r.

 

 

w sprawie uchwalenia statutu Zakładowi Usług Komunalnych
 w Sulmierzycach

 

Na podstawie art. 20 ust.2 i 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami Rada Miejska w Sulmierzycach uchwala:

 

 

STATUT ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SULMIERZYCACH

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ l

1.     Zakład Usług Komunalnych w Sulmierzycach, zwany dalej "zakładem" jest jednostką budżetową w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami)


2. Zakład działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa,  a w szczególności:

 
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,

- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,

-  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

-  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku   w gminie,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska,

- ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne,

- ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych

 

§2

1. Obszarem działania Zakładu jest teren Miasta Sulmierzyce
2. Zakład ma siedzibę w Sulmierzycach przy ul. Starokościelnej 3

3. Bezpośredni nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Burmistrz Miasta.

 

 

ROZDZIAŁ II
Cel i Przedmiot działania

 

§3

Zadaniem Zakładu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie gospodarki komunalnej, a w szczególności:

 

1. dostarczanie wody oraz utrzymanie urządzeń zbiorczego zaopatrzenia  w wodę,

2. odbiór ścieków, utrzymywanie urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków,

3. utrzymanie, konserwacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz urządzeń i obiektów niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania,

4.utrzymywanie czystości i porządku w mieście,

5.zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami, stanowiącymi mienie Zakładu, oraz świadczenie usług w zakresie drobnych napraw,

6.utrzymywanie zasobów zieleni miejskiej,

7.odbiór nieczystości stałych oraz utrzymanie wysypiska odpadów,

8.konserwacja i remonty ulic i chodników w mieście,

9.utrzymywanie zimowe dróg,

10.organizacja i nadzór nad robotami publicznymi,

 11.świadczenie usług związanych z obsługą infrastruktury miejskiej, technicznej, stosowanie do występujących potrzeb i możliwości,

12. wykonywanie innych usług niezbędnych do właściwego funkcjonowania  miasta

  

ROZDZIAŁ III

Organizacja Zakładu

§4

1.     Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik.

2.     Kierownika Zakładu zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta.

3.     Pozostałych pracowników Zakładu zatrudnia i zwalnia kierownik, który jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim pracowników.

4.     Bezpośrednim zwierzchnikiem kierownika jest Burmistrz Miasta

  

§5

1.     Kierownik Zakładu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta.

2.     Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda Burmistrza Miasta.

 § 6

1.     Zasady wewnętrznej struktury organizacyjnej Zakładu określa regulamin organizacyjny.

2.     Regulamin organizacyjny Zakładu ustala jego kierownik.

  

ROZDZIAŁ IV

Mienie i gospodarka finansowa Zakładu

 

§7

1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

2. Obsługę finansowo – księgową  oraz sprawy pracownicze prowadzi Urząd  Miejski w Sulmierzycach

 

§8

 Nadzór nad działalnością finansowo-gospodarczą Zakładu sprawuje Burmistrz i Skarbnik.

 

§9

Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 10

 1.     Zakład jest wyposażony w mienie stanowiące własność Miasta niezbędne do prowadzenia działalności statutowej Zakładu.

2.     Zakład gospodaruje powierzonym mieniem i zapewnia jego skuteczną ochronę

 

 

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

 

§11

Zakład używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę Zakładu w pełnym brzmieniu wraz z adresem jego siedziby.

 

§12

1. Statut Zakładu uchwala Rada Miejska w Sulmierzycach
2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego  uchwalenia.

 

§13

Traci moc Uchwała Nr 25/IV/2003 Rady Miejskiej Sulmierzyc z dnia 31 marca 2003 w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Sulmierzycach.

 

§14

 Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

Uchwała Nr XXI/132/2008

Rady Miejskiej w Sulmierzycach

z dnia 29 grudnia 2008 r.

 

 

w sprawie zmiany statutu Zakładu Usług Komunalnych
 w Sulmierzycach

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, ze zm.) Rada Miejska w Sulmierzycach uchwala, co następuje.

 

§ 1

 

W załączniku do uchwały Nr 182/XXVI/2006 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Sulmierzycach wprowadza się następujące zmiany:

 

1)       § 3 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Zadaniem Zakładu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Miasta w zakresie gospodarki komunalnej, a w szczególności:

1)       dostarczanie wody oraz utrzymanie urządzeń zbiorczego zaopatrzenia w wodę,

2)       odbiór ścieków oraz utrzymywanie urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków,

3)       utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz urządzeń i obiektów niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania,

4)       utrzymywanie czystości i porządku w mieście,

5)       administrowanie i remonty budynków mieszkalnych, lokali użytkowych i innych nieruchomości stanowiących własność komunalną,

6)       egzekwowanie odpłatności za dostarczaną wodę, przyjęte ścieki i za inne świadczone usługi,

7)       utrzymywanie zasobów zieleni miejskiej,

8)       konserwacja oraz remonty ulic i chodników w mieście,

9)       utrzymywanie zimowe dróg,

10)    organizacja i nadzór nad robotami publicznymi i pracami interwencyjnymi,

11)    świadczenie usług związanych z obsługą infrastruktury miejskiej (w tym place gier i zabaw), technicznej, stosowanie do występujących potrzeb i możliwości,

12)    wykonywanie innych usług niezbędnych do właściwego funkcjonowania  Miasta.

2. Zakład prowadzi działalność w zakresie usług komunalnych przede wszystkim dla Miasta Sulmierzyce. Po uprzednim wykonaniu zadań Miasta, może prowadzić komunalną działalność usługową, nie wykraczającą poza sferę użyteczności publicznej, na rzecz innych podmiotów.”

 

2)       § 4 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.

2. Kierownika Zakładu zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta.

3. Bezpośrednim zwierzchnikiem Kierownika jest Burmistrz Miasta.

4. Pozostałych pracowników Zakładu zatrudnia i zwalnia Kierownik, który jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim pracowników.

5. Pracownicy zakładu działają na podstawie zakresów czynności określonych dla każdego stanowiska pracy przez Kierownika Zakładu i ponoszą odpowiedzialność za swoją działalność.”

 

3)       § 7 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki.

2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej regulują przepisy dotyczące jednostek budżetowych.”

 

4)       § 8 otrzymuje brzmienie:

„Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Burmistrz, a w zakresie finansowym Skarbnik.”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulmierzyce.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Sulmierzycach
Ewa Kargol-Stynbaniewicz

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (07/12/2006 11:46:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (30/04/2009 10:26:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (30/04/2009 10:25:53)