Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Jednostki budżetowe » Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej » Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach

                                                                                                            Załącznik do uchwały

Nr XVIII/117/2016

                                                                                    Rady Miejskiej w Sulmierzycach

                                                               z dnia 27 kwietnia 2016 r.

                                                                                                                                

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ W SULMIERZYACH

                                                                        

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach zwany dalej  „Ośrodkiem" jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną, budżetową miasta Sulmierzyce , realizująca zadania z  zakresu pomocy społecznej.

2. Obszarem działania Ośrodka jest teren obejmujący Miasto Sulmierzyce.

3. Siedzibą Ośrodka jest budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 12  w Sulmierzycach.

4. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Rada Miejska w Sulmierzycach, która zapewnia środki niezbędne do jego utrzymania oraz działalności statutowej.                                                                     

 

§ 2. Ośrodek  działa  na podstawie przepisów prawa a w szczególności:

Ośrodek  działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1)      Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) ,

2)      Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446),

3)      Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.)

4)      Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 855 ze zm.),

5)      Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.),

6)      Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz.859 ze zm.),

7)      Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.),

8)      Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.),

9)      Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z  2013 r. poz. 966 ze zm.),

10)  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.),

11)  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1390 ze zm.),

12)  Ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2015, poz. 332 ze zm.),

13)  Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 ze zm.),

14)  Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195),

15)  Ustawy z dnia 28 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487),

16)  Ustawy z dnia z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (t.j. Dz. U. 2016 poz. 224, ze zm.)

17)  przepisów szczegółowych dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i samorządowych jednostek budżetowych oraz na podstawie niniejszego statutu;

 

Rozdział II

 

Cele, zadania i zakres działania  Ośrodka Pomocy Społecznej

 

§ 3.1. Celem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

2. Przedmiotem działalności Ośrodka jest organizacja i wykonywanie pomocy społecznej, dożywianie uczniów  w szkole, realizacja świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, przyznawanie i wypłacanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, realizacja pomocy osobom uprawnionym do alimentów dla mieszkańców Sulmierzyc.

3. Ośrodek realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z przepisów prawa oraz realizuje projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Ośrodek może realizować inne zadania wynikające z porozumień z innymi jednostkami terytorialnymi.

5. Do podstawowych zadań ośrodka należy w szczególności:

1)     sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,

2)     tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,

3)     prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,

4)     analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

5)     realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych i ustawy o pomocy społecznej,

6)     pobudzanie aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

7)     rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

8)        pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w  stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia,

9)     dożywianie dzieci i innych osób,

10)     przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej

11)    praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie   odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

12)    zapewnienie  usług opiekuńczym  i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,

13)    opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby, których mowa w art. 42 ustawy o pomocy społecznej,

14)    opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

15)    realizacja zadań  wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

16)     realizacja zadań  wynikających z ustawy o świadczeniach  rodzinnych,

17)    opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych,

18)    opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, o których mowa  w art. 11 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych,

19)     realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów,

20)     prowadzenie spraw związanych z ustaleniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

21)     prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

22)     załatwianie indywidualnych spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych,

23)    przyznawanie i wypłacanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy,

24)     realizacja projektów przy zaangażowaniu środków zewnętrznych,

25)     realizacja zadań zawartych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

26)     realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach i przepisach.    

27)     realizacja zadań zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

28)     realizacja zadań zawartych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny,                                                        

29)    przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

 

§ 4.1. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje przy  współpracy administracji rządowej, samorządowej województwa, powiatowej w szczególności z:

1)     Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu - Wydziałem Polityki Społecznej,

2)     Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu,

3)     Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu,

4)     Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie,

5)     Zespołem Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie,

6)     Powiatowym Urzędem Pracy w Krotoszynie,

7)     Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

8)     Sądem, komornikiem i kuratorem sądowym,

9)     jednostkami organizacyjnymi jednostek samorządu terytorialnego, jednostkami państwowymi, szkołami.

2. Ponadto Ośrodek współpracuje z działającymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami pożytku publicznego, placówkami służby zdrowia i oświatowo-wychowawczymi, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

Rozdział III

Organy zarządzające i struktura ośrodka.

 

§ 5.1. Ośrodkiem kieruje Kierownik odpowiedzialny za jego działalność, który w szczególności:

1)      ustala potrzeby miasta w zakresie pomocy społecznej,

2)      ustala plany i realizuje politykę kadrową Ośrodka,

3)      zarządza mieniem i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz,

4)      sprawuje nadzór na realizacją wszystkich zadań przewidzianych ustawami, wymienionych w § 2 niniejszego statutu,

5)      sprawuje nadzór nad pracą pracowników,

6)      składa corocznie sprawozdanie Radzie Miejskiej w Sulmierzycach z działalności Ośrodka.                                                                          

§ 6.1. Decyzję o zatrudnieniu i zwolnieniu Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podejmuje Burmistrz Miasta Sulmierzyce.

2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Burmistrz Miasta Sulmierzyce.

3. Kierownik Ośrodka na podstawie upoważnień Burmistrza Miasta Sulmierzyce jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, działań wobec dłużników alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stypendium dla uczniów oraz innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach i przepisach.

4. Kierownik Ośrodka uprawniony jest do dokonywania czynności prawnych w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta.

5. W  razie nieobecności Kierownika Ośrodka decyzje administracyjne w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, działań wobec dłużników alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych i stypendium dla uczniów podejmuje Burmistrz Miasta Sulmierzyce.

6. W czasie nieobecności Kierownika zastępstwo pełni osoba wyznaczona przez Kierownika.

7. Kierownik zarządza Ośrodkiem przy pomocy samodzielnych stanowisk.

8. Szczegółową strukturę organizacyjną, zadania i zasady funkcjonowania Ośrodka ustala Kierownik w regulaminie organizacyjnym.

§ 7. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulmierzycach regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa o pomocy społecznej.

 

Rozdział IV

Gospodarka Finansowa

 

§ 8.1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe.

2. Podstawą gospodarki  finansowej  Ośrodka jest roczny plan finansowy odzwierciedlający bilans potrzeb na m.in.: usługi opiekuńcze, domy pomocy społecznej, świadczenia z  pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, zdrowotne, dożywianie, dodatki mieszkaniowe, stypendia dla uczniów oraz utrzymanie ośrodka.

3. Działalność  Ośrodka w zakresie zadań własnych finansowana jest z budżetu gminy oraz ze środków pochodzących z budżetu państwa,  natomiast zadania zlecone finansowane są ze  środków przekazywanych przez administrację rządową.

4. Obsługę finansowo - księgową Ośrodek prowadzi we własnym zakresie. 

5. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka ponosi Kierownik oraz w zakresie mu powierzonym - główny księgowy.

6. Jeżeli czynność prawna może wywołać powstanie zobowiązań pieniężnych dla jej skuteczności konieczna jest kontrasygnata głównego księgowego.

7. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

8. Czeki, przelewy i inne dokumenty obrotu pieniężnego podpisuje Kierownik i Główny księgowy lub osoby upoważnione zgodnie ze złożonymi wzorami podpisów.

§ 9. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

                                                                                   

§ 10. Likwidacji bądź przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje Rada Miejska w Sulmierzycach.

§ 11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszego Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego ustanowienia.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (12/12/2006 08:11:11)
  • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (02/06/2011 12:41:29)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (04/08/2016 13:34:34)