Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Instytucje kultury » Sulmierzycki Dom Kultury

Sulmierzycki Dom Kultury

adres
Sulmierzycki Dom Kultury
ul. Strzelecka 10
63-750 Sulmierzyce
 
tel. 62 72 23 259
 
Dyrektor SDK:  Edyta Jachimowska

Instytucją odpowiedzialną za koordynowanie działalności kulturalnej w mieście jest Sulmierzycki Dom Kultury.    

Trochę historii
Pierwsze pomieszczenie przeznaczone na działalność kulturalną w Sulmierzycach mieściło się w drewnianym baraku w którym od 1945 r. odbywały się różnego rodzaju spotkania, zabawy, przedstawienia teatrów amatorskich. W 1948 r. podjęto decyzje o budowie Domu Ludowego (obecnego Sulmierzyckiego Domu Kultury). Inwestycję rozpoczęto w czerwcu 1948 r. i prowadzono ją sposobem gospodarczym. Część budynku z salą widowiskową włącznie oddano do użytku w 1950 r. Z istniejących już pomieszczeń korzystały: Kółko Rolnicze, Klub Rolnika, Biblioteka, Towarzystwo Miłośników Ziemi Sulmierzyckiej, Chór Cecylia, LKS Sulimirczyk. W 1967 r. powołano do życia Miejski Ośrodek Kultury w Sulmierzycach który koordynował działalność kulturalną w mieście. Ośrodek kierowany był kolejno przez: Piotra Horyzę, Longinę Mencfeldowską, Krystynę Kaszkowiak, Tadeusza Lawrenza, Adama Łatę, Janusza Juraszyka, Piotra Szuberta, Bolesława Grobelnego, Agnieszkę Kołodziejczyk-Ozga, Mariusza Kaźmierczaka.

Współczesność
Obecnym dyrektorem Sulmierzyckiego Domu Kultury jest Pani Edyta Jachimowska.
W Sulmierzyckim Domu Kultury siedzibę ma Koło Śpiewacze „Cecylia”, Sulmierzycka Orkiestra Dęta, Towarzystwo Miłośników Ziemi Sulmierzyckiej, istnieje filia ogniska muzycznego Mezzoforte w Miliczu, prowadzone jest kółko modelarskie, świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży. Corocznie organizowane są zajęcia i wycieczki dla dzieci w ramach akcji „Wakacji w mieście”. Najważniejszą imprezą organizowaną w mieście są „DNI SULMIERZYC”, na które corocznie licznie przybywają nie tylko mieszkańcy miasta, ale również okolicznych miejscowości.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (21/07/2003 14:15:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (27/01/2012 14:04:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (03/08/2016 15:16:09)
Statut Sulmierzyckiego Domu Kultury w Sulmierzycach

Uchwała Nr XIX/115/2008

Rady Miejskiej w Sulmierzycach

z dnia 20 października 2008 roku

 

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 104/XX/2000 Rady Miejskiej w Sulmierzycach

z dnia 6 listopada 2000 r.

w sprawie Statutu Sulmierzyckiego Domu Kultury

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. 2001 r. Nr 13, poz. 123, ze zmianami) uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr 104/XX/2000 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 6 listopada
2000 r. w sprawie Statutu Sulmierzyckiego Domu Kultury, zmienionej uchwałą
Nr 28/IV/2003 z dnia 31 marca 2003 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     Tytuł Rozdziału III otrzymuje brzmienie:

„Organy zarządzające, nadzorujące i doradcze”

 

2)     § 7 otrzymuje brzmienie:

„Bezpośredni nadzór nad Sulmierzyckim Domem Kultury sprawuje Burmistrz Miasta.”

 

3)     § 8 statutu otrzymuje brzmienie:

„1.   Działalnością Sulmierzyckiego Domu Kultury kieruje Dyrektor.

  2.   Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta.

  3.   Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

  4.   Dyrektor jest organem zarządzającym Sulmierzyckiego Domu Kultury oraz przełożonym pracowników.

  5.   Dyrektor składa za Sulmierzycki Dom Kultury oświadczenia woli oraz reprezentuje go na zewnątrz.”

  6.   Dyrektor, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi odpowiedzialność za działalność instytucji.

  7. W czasie nieobecności Dyrektora, zastępstwo pełni wyznaczony przez niego pracownik.”

 

 

 

4)     § 9 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor kieruje Sulmierzyckim Domem Kultury, a w szczególności:

  1)   określa programy działalności,

  2)   realizuje politykę kadrową,

  3)   zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników,

  4)   odpowiada za merytoryczne i finansowe wyniki działalności SDK oraz zarządza mieniem instytucji,

5)   ustala regulamin organizacyjny określający organizację wewnętrzną SDK.

2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy głównego księgowego. Główny księgowy działa w ramach kompetencji określonych w Regulaminie organizacyjnym i udzielonych mu przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

3. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzanie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązania finansowego, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego. Wszelkie działania związane z rozporządzaniem lub obciążaniem mienia gminnego mogą być realizowane wyłącznie za zgodą organu sprawującego z ramienia organizatora bezpośredni nadzór nad SDK.”

 

5)     § 10 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor Sulmierzyckiego Domu Kultury może za zgodą Burmistrza Miasta powoływać Społeczną Radę Programową jako swój organ doradczy.

  2.  Za udział w pracach Rady nie przysługują diety ani zwrot kosztów.”

 

6)     § 14 skreśla się.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Uchwała Nr 104/XX/200 Rady Miejskiej Sulmierzyc z dnia 6 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sulmierzyckiego Domu Kultury. 

 Treść Statutu

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (30/04/2009 10:42:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (30/04/2009 10:42:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (07/11/2013 12:47:17)