Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Instytucje kultury » REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY MIASTA SULMIERZYCE

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Sulmierzyce, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189), które weszło w życie 21 maja 2012 r.

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Sulmierzyce:

1.Rejestr instytucji kultury, dla którego organizatorem jest Miasto Sulmierzyce prowadzi stanowisko ds. oświaty, sportu, kultury i obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach, ul. Rynek 11,63 - 750 Sulmierzyce, tel.62 7223 201 wew.36, godziny urzędowe: 7.30-15.30. 

2. Zgodnie z §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach.

3.Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

  • otwarty dostęp do zawartości rejestru,
  • wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

4.Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

5.Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora, tj. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach, pokój nr 3.

6.Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach należy dokonywać na konto:

Bank Spółdzielczy Krotoszyn o/ Sulmierzyce  Nr 45 8410 1013 0000 0866 2000 0001 

Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

Szczegółowych informacji udziela:

 

Urząd Miejski w Sulmierzycach

Stanowisko ds. oświaty, sportu, kultury i obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego  

ul. Rynek 11

63-750 Sulmierzyce

Tel.62 7223 201 wew.36

REJESTR