Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Instytucje kultury » Muzeum Regionalne

Muzeum Regionalne

Dane adresowe
Muzeum Regionalne Ziemi Sulmierzyckiej
im. Sebastiana Fabiana Klonowicza
ul. Rynek 1
63-750 Sulmierzyce
 
  Dyrektor Muzeum: Elżbieta Krenz  

Kontakt:

KOM. 728 473 194

 
 


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (03/11/2003 13:25:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Beata Mączak (04/02/2013 11:39:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (03/08/2016 15:17:45)
STATUT MUZEUM REGIONALNEGO ZIEMI SULMIERZYCKIEJ

Statut Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej uchwalony
uchwałą nr 201/XXX/2006 w dniu 25 października 2006
w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

STATUT

 

Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej

im. Sebastiana Fabiana Klonowicza

 

I.

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Muzeum Regionalne Ziemi Sulmierzyckiej im. Sebastiana Fabiana Klonowicza zwane dalej „Muzeum” działa w szczególności na podstawie:

1)      ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.),

2)      ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2003 r.  Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),

3)      ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),

4)      niniejszego statutu.

 

§ 2

 1. Organizatorem Muzeum jest Miasto Sulmierzyce.
 2. Muzeum posiada osobowość prawną i wpisane jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Miasto Sulmierzyce pod nr 2 dnia 15.05.1992 roku.

 

§ 3

Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum oraz bezpieczeństwa zgromadzonych zbiorów.

 

§ 4

Siedzibą Muzeum jest budynek ratusza położony w Sulmierzycach ul. Rynek 1, a swoją działalnością obejmuje teren Sulmierzyc i okolic.

 

§ 5

Muzeum używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby: MUZEUM REGIONALNE ZIEMI SULMIERZYCKIEJ IM. SEBASTIANA FABIANA KLONOWICZA, UL. RYNEK 1, 63-750 SULMIERZYCE

II.

 CELE I ZADANIA MUZEUM

 

§ 6

 

Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ust 1 ustawy o muzeach.

 

§ 7

Muzeum realizuje cele określone w § 6 przez:

1)gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych w zakresie archeologii, historii, etnografii i sztuki regionu sulmierzyckiego drogą: zakupów, przekazów, darowizn i zapisów oraz depozytów, a także w wyniku własnych badań terenowych,
2)inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych w nim muzealiów i materiałów dokumentacyjnych,
3)przechowywanie zgromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do badań naukowych,
4)zabezpieczanie i konserwacja muzealiów,
5)organizowanie wystaw stałych i czasowych,
6)prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej oraz udostępnianie zbiorów do celów naukowych i oświatowych,
7)prowadzenie działalności wydawniczej,

8) prowadzenie biblioteki i archiwum, w którym gromadzi i udostępnia:

            a) książki z głównych dziedzin zainteresowań muzeum,

            b) literaturę kronikarską i historyczną regionu,

            c) prasę regionalną i inne wycinki prasowe dotyczące miasta,

            d) dokumentację opisową, fotograficzną i ikonograficzną zabytków ruchomych i 

            nieruchomych w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w 

            Kaliszu.

 

§ 8

Muzeum gromadzi zbiory z zakresu:

1) Archeologii, etnografii, historii i sztuki Miasta Sulmierzyce i Ziemi Sulmierzyckiej

2) Rzemiosła wiejskiego, cechowego, banknoty i numizmaty, militaria.

 

III.

ORGANIZACJA, NADZÓR I ZARZĄDZANIE MUZEUM

 

§ 9

Strukturę organizacyjną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Muzeum w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

 

§ 10

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni Rada Miejska w Sulmierzycach.

§ 11

 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Rada Miejska w Sulmierzycach.
 2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996r.o muzeach.
 3. Rada Muzeum składa się z 4 osób.

 

§ 12

Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta w Sulmierzycach na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

 

§ 13

 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.
 2. Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności:

a) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,

b) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,

c) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,

d) przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,

e) naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,

f) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,

g) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz   podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

 

IV.

MAJĄTEK I FINANSE MUZEUM

 

§ 14

Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum .

 

§ 15

1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

2. Działalność Muzeum finansowana jest ze środków pochodzących z dotacji budżetu miasta, darowizn, dochodów własnych i innych źródeł.

§ 16

1.      Muzeum może prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:

a) sprzedaży wydawnictw,

b) wypożyczania muzealiów znajdujących się w posiadaniu Muzeum,

c) organizowania wystaw i imprez okolicznościowych,

d) przygotowania i udostępniania muzealiów, ich kopiowania, filmowania, fotografowania.

2.      Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności określonej w § 7.

 

§ 17

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymaganie jest współdziałanie dwóch osób tj. dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

 

§ 18

Obsługę finansową Muzeum zapewnia Urząd Miejski w Sulmierzycach.

 

V.

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§19

1.      Przekształcenia, połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2.      Zmiana w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

                                         

 

          Przewodniczący

                                                                                            Rady Miejskiej w Sulmierzycach

                       

                                                                                                /-/   Marian Mazurkiewicz

 

 

W uzgodnieniu:

 

Minister Kultury

I Dziedzictwa Narodowego

Bogdan Zdrojewski

 

Uchwała Nr XXII/141/2009

Rady Miejskiej w Sulmierzycach

z dnia 23 lutego 2009

w sprawie zmiany uchwały Nr 201/XXX/2006 Rady Miejskiej w Sulmierzycach

z dnia 25 października 2006r.

w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej

im. S.F. Klonowicza.

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13,poz. 123 ze zm.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W załączniku nr 1 do Uchwały nr 201/XXX/2006 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia
25 października 2006r. w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej im. S. F. Klonowicza wprowadza się następujące zmiany:

 

1)       § 5 statutu otrzymuje brzmienie:

 

„Muzeum używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.”

 

2)       § 10 statutu otrzymuje brzmienie:

 

„Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni Burmistrz Miasta.”

 

3)       § 11 ust. 3 statutu otrzymuje brzmienie:

 

„Rada Muzeum składa się z pięciu osób.”

 

4)       § 18 skreśla się.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 3

 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie informacji Publicznej.

 

 

 

 

 Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Sulmierzycach
/-/ Ewa Kargol-Stybaniewicz

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (29/03/2006 14:23:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (30/04/2009 10:18:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (30/04/2009 10:18:34)