Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Instytucje kultury » Biblioteka Miejska

Biblioteka Miejska

Dane adresowe
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Strzelecka 10
63-750 Sulmierzyce
 
tel. 62 722 33 72
 
Dyrektor Biblioteki: Elżbieta Pawlik
 
Biblioteka czynna jest w:
 
poniedziałek 11.00 - 19.00
wtorek 8.00 - 16.00
środa 14.00 - 16.00
czwartek 8.00 - 16.00
piątek 11.00 - 19.00
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (03/11/2003 13:11:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (30/04/2009 10:52:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Mączak (04/01/2017 13:19:35)
Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach

Uchwała Nr 183/XXVI/2006

Rady  Miejskiej w Sulmierzycach

z dnia 26 czerwca 2006 r.

 

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Sulmierzycach

 

 Na podstawie art.11, ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach  (Dz. U. nr 85, poz. 539  ze zmianami), w związku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się co następuje:

 

§ 1

                                                                                    

Nadaje się Statut Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sulmierzycach o treści:

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 2

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach zwana dalej „Biblioteką”  działa na podstawie:

1.        Ustawy z dnia 27 czerwca1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr85, poz.539
z późn. zm.)

2.        Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r., Nr 13, poz.123 z późn. zm.)

3.        Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

4.        Niniejszego statutu.

 

§ 3

 

1.        Biblioteka jest instytucją kultury, której organizatorem  jest Rada Miejska
w Sulmierzycach zwana dalej „Organizatorem”.

2.  Biblioteka stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną i  wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

3.  Biblioteka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora, który zapewnia środki niezbędne dla jej utrzymania oraz prowadzenia działalności statutowej.

4.  Bezpośredni nadzór nad Biblioteką w imieniu Organizatora sprawuje Burmistrz Miasta.

5.  Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

 

§ 4

 

1.        Siedzibą Biblioteki jest miasto Sulmierzyce, a terenem jej działania obszar miasta.

2.        Biblioteka mieści się w budynku położonym przy ul. Strzeleckiej 10.

 

§ 5

 

1.        Biblioteka używa pieczęci podłużnej o treści: Miejska Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach ul. Strzelecka 10, 63-750 Sulmierzyce,000527256-00024 oraz okrągłej  do stemplowania książek.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania biblioteki

                                                                                                                                                                 

§ 6

 

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych
i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy
i kultury.

 

§ 7

 

Do zadań Biblioteki należy:

1.        Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu.

2.        Udostępnianie zbiorów na miejscu i na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

3.        Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym.

4.        Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami
i towarzystwami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych
i kulturalnych społeczeństwa.

5.        Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 8

 

Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokajania potrzeb środowiska lokalnego.

 

 

Rozdział III

Organy Biblioteki i jej organizacja

 

§ 9

 

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

 

§ 10

 

Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.

 

§ 11

 

1.        Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię jak również inne formy udostępniania zbiorów uwzględniając szczególnie potrzeby dzieci
i młodzieży oraz ludzi starszych i niepełnosprawnych.

2.        Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta.

 

§ 12

 

1.        W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej zgodnie  z wymaganymi kwalifikacjami określone odrębnymi przepisami.

2.        W Bibliotece mogą być zatrudnieni inni pracownicy w zależności od potrzeb wynikających z zadań i działalności Biblioteki.

 

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Biblioteki

 

§ 13

 

1.        Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla instytucji kultury.

2.        Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzany przez Dyrektora.

 

§ 14

 

1.        Biblioteka finansowana jest z budżetu miasta, dochodów własnych  oraz innych źródeł.

2.        Biblioteka gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystywania.

3.        Biblioteka może pobierać opłaty w przypadkach przewidzianych w ustawie
o bibliotekach, a wpływy przeznaczyć na cele statutowe.

 

§ 15

 

Obsługę finansową Biblioteki zapewnia Urząd Miejski w Sulmierzycach.

 

§ 16

 

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki upoważniony jest Dyrektor.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 17

 

Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

§ 18

 

Traci moc Uchwała Nr 105/XX/2000 z dnia 6 listopada 2000 r. Rady Miejskiej w Sulmierzycach w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiej Biblioteki

Publicznej.

 

§ 19

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 20

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 

Uchwała Nr XVIII/108/2008

Rady  Miejskiej w Sulmierzycach

z dnia 5 września 2008 roku

 

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 183/XXVI/2006 Rady Miejskiej w Sulmierzycach

z dnia 26 czerwca 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach
(Dz. U. nr 85, poz. 539,  ze zm.), w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(t. j. Dz. U. 2001 r. Nr 13, poz. 123, ze zmianami) uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale nr 183/XXVI/2006 Rady Miejskiej Sulmierzyc z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach wprowadza się następujące zmiany:

 

1)   § 5 statutu otrzymuje brzmienie:

 

„Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu oraz okrągłej do stemplowania książek

 

2)   § 12 statutu otrzymuje brzmienie:

1. W bibliotece zatrudnia się pracowników na stanowiskach bibliotekarskich oraz pracowników obsługi i administracji zgodnie z Regulaminem organizacyjnym opracowanym przez Dyrektora Biblioteki i zatwierdzonym przez Burmistrza.

2. W bibliotece mogą być zatrudnieni w razie potrzeby specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną i kulturalną.

3. Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania określonych stanowisk w bibliotece oraz tryb stwierdzania tych kwalifikacji regulują odrębne przepisy.

4. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy głównego księgowego. Główny księgowy działa w ramach kompetencji określonych w Regulaminie organizacyjnym i udzielonych mu przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

5. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki upoważniony jest samodzielnie dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

6. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzanie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązania finansowego, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego. Wszelkie działania związane z rozporządzaniem lub obciążaniem mienia gminnego mogą być realizowane wyłącznie za zgodą Organizatora.”

 

3)   § 15 skreśla się.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Karina Błaszczyk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karina Błaszczyk (30/04/2009 10:37:37)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karina Błaszczyk (29/05/2009 11:48:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karina Błaszczyk (29/05/2009 11:48:35)